Anasayfa
Kavramlar Dizini
İçindekiler
Temin ve Sipariş
Özgeçmiş
E-mail

 KAVRAMLAR DİZİNİ

 

 

 

17/D Durumunda Teminat İrad Kaydedilir mi? · 479

2014 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar · 1109

A

Ab Entegrasyon Süreci · 1108

Ab İhale Mevzuatındaki İlan Süreleri · 429

Ab Mevzuatı · 215

Acil Durumlarda Kullanılacak Olan İlaç · 554

Acil Yardım Çağrıları Hizmetleri · 501

Açık Ayıbın Varlığı · 1319

Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı · 1427

Açık İhale Usulü · 132

Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci · 507

Açıklama İstenecek Analizlerin Belirtilmemesi · 796

Açıklama İstenecek ve İstenmeyecek Kalemlerin Gösterilmemesi · 794

Açıklamanın Eksik Olması · 727

Açıklık İlkesinin Zıddı · 154

Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı · 1104

Afet Bölgelerinde Gerçekleştirilen İşler · 927

Ağır Yaptırım Hükümleri · 1451

Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı · 1104

Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar · 500

Akaryakıt Alımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması · 821

Akaryakıt Fiyat Farkı · 1225

Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri · 107

Akaryakıt ÖTV’sindeki Değişiklikler · 1211

Akde Aykırı Hareket · 1347

Akdin İfa Edilmemesi · 1380

Akit · 1162

Akreditif Açma · 1316

Akreditifi · 432

Akrilik Geçici Kron İşlemi · 1327

Aktin Geçerlilik Şekli · 1373

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme Belgesi · 418

Alçı Duvar Levhaları · 756

All Risks Sigortaları · 1234

Alt Analizlerin İncelenmemesi · 777

Alt İşverene Devredilen İş · 1323

Alt Yüklenici · 465, 1193

Alt Yüklenici Çalıştırılmasının İdarenin İznine Tabi Olduğu İşler · 1193

Alt Yüklenici İle İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi · 461

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgeleri · 927

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi · 294

Alt Yükleniciden Karşılanması · 468

Alt Yükleniciler · 461

Alt Yüklenicilere Düzenlenecek İş Deneyim Belgesi · 306

Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Verilmesi Koşulları · 463

Alt Yüklenicilerin İş Bitirme Belgesi Başvuruları · 720

Alt Yüklenicilerin İş Deneyiminin Değerlendirilmesi · 700

Alt Yüklenicinin Değiştirilmesi · 1194

Alt Yükleniciye Düzenlenecek İş Bitirme Belgesi · 703

Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları · 618

Alternatif Teklif Verebilme Halleri · 1027

Altlık Üstlük Durumu · 76

Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak · 1459

Amme İktidarı · 76

Amortisman · 1389

Amortisman Gideri İçin Ayrı Bir Sütun Açılması · 680

Amortismanın Oranı · 1209

Ana Çiğ Girdi Oranı · 768

Ana Çiğ Girdiler · 768

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme · 1186, 1193

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Üzerinden İhale Edilen Yapım İşleri · 773

Analiz Formatı İsteklilere Verilecek · 757

Analiz Girdilerinin Gönderilmemesi · 784

Analiz Sununlması Zorunlu Olmayan Durumlar · 758

Analizlerdeki İşçilik Girdisi · 755

Analizlerdeki Tüm Girdiler · 754

Analizlerin Formatı · 313

Anayasanın 128’nci Maddesi · 1070

Anestezi Cihazı Alımı · 859

Anlaşmazlıkların Çözümü · 952

Anlık Karar · 77

Antijen · 819

Antikor · 819

Anti-Serum Alımı · 501

Ara Denetim · 1255, 1268

Ara Denetimin İdarenin Personeli Tarafından Yapılması · 1296

Ara Hakediş · 1314

Araç Maliyetinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi · 208

Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi · 333

Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi · 737

Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri · 1153

Araştırma-Geliştirme Projeleri · 106

Arazi ve Zemin Araştırmaları · 131

Arazi veya Arsa Tedariki · 1289

Ar-Ge Projelerine İlişkin Alımlar · 1147

Aritmetik Hata Kontrolü · 678

Arkeolojik Sit Alanı · 1289

Artan Fiyatlar · 881

Artan İş Bedelinin Ödenmesinde Usul · 1314

Artırma Eksiltme Kanunu · 1161

Asfalt Plenti · 411

Asgari İş Deneyim Tutarı · 263

Asgari İşçilik Maliyeti · 190, 621, 772

Asgari İşçilik Oranları · 199

Asgari İşçilik Ücretinin Dönemsel Değişiklikleri · 631

Asgari Ücrete Zam · 1223

Asgari Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesinde Ölçü · 416

Asıl Hak Sahibi · 1315

Asile Yapılan Tebligat · 1106

Asli ve Sürekli Görevler · 1070

Aşırı Düşük Açıklamasının Zamanında Yapılmaması · 776

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması · 748

Aşırı Düşük Teklifler · 223, 746

Aşırı Fiyat Artışları · 1248

Aşırı Güçlük · 1250, 1251

Aşırı Sapma Gösteren Teklifler · 206

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü · 102

Avan Projesi · 1071

Avans Kesintisi · 1292

Avans Mahsubunun Yapılması Esasları · 1292

Avans Miktarının Düşülmemesi Şartı · 1214

Avans Ödenen İşlerde Uygulama · 1219

Avans Teminat Mektubu · 1292

Aydınlatma Cihazları · 101

Ayıba Karşı Tekeffül · 1428

Ayıbı İhbar · 1320

Ayıbı İhbar Ödevini Yapmayan İş Sahibi · 1320

Ayıp İhbarı · 1428

Ayıp İhbarının Sübutu · 1319, 1427

Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması · 1463

Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması · 1428

Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı · 1428

Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması · 1426

Aynı Fiyatın Birden Fazla İstekli Tarafından Teklif Edilmesi · 709

Aynı İsteklinin Birden Fazla Teklifle İhaleye Katılması · 678

Aynı Konudaki Şikâyet · 1005

Ayrı Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip · 82

Azami Mesafenin Hesaplanmaması · 206

Azledilen Vekile Tebligat · 1106

B

Bağ-Kur · 81

Bağlı Kağıttaki Bu İtirazlar Saklı Kalmak · 1314

Bağlı Ortaklık · 82

Bakanlar Kurulu · 1206

Bakanlar Kurulu Kararnamesi · 1314

Bakanlık Oluru · 1314

Bakım Masrafları · 1451

Bakım Sorumluluğu · 1388

Bakım Sözleşmesi · 737

Bakım ve Onarım İşleri · 1459

Banka Referans Mektubunun Puanlanması · 515

Banka Teminat Mektupları · 662

Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi · 665

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi · 1289

Banka veya Benzeri Kredi Kuruluşları · 654

Bankalardan Temin Edilecek Belgeler · 246

Bankaların Düzenleyecekleri Teminat Mektupları · 1461

Basiretli Bir İş Adamı · 1250, 1251

Basit Muayene · 1427

Basitleştirilmiş İlan Yolu · 1137

Başkanlık Müşavirliğine Atanmış Sayılma · 1152

Başlanmış Olan İhaleler · 1143

Başvuru Bedeli · 1020

Başvuru Bedelinin Yatırılmaması · 966

Başvuru Belgelerinin Sunulması · 644

Başvuru Teminatı · 972

Başvuru Yapılmamış Konu · 994

Başvuru Zarfı · 645

Bayındırlık Kurulu Kararları · 1424

Bayram Günlerinde Çalışmanın Belirsiz Olması · 417

Bebek Ölümleri · 544

Bedel Olarak Belirlenen Ceza Miktarları · 424

Bedel Yerine Paylaşım Oranları · 722

Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare · 1183

Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları · 563

Belediye Başkanı · 291, 1388

Belediye Binalarının İlân Tahtalarına Asılacak İlanlar · 433

Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi · 1092

Belediye İdaresi · 1256

Belediye Şirketlerinin 3/G Alımları · 111

Belediye Taşınmazının İhalesiz Verilmesi · 473

Belediyeler · 1462

Belge Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyiminin Tevsiki · 302

Belgelerin Değerlendirilmesi · 932

Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu · 639

Belgelerin Sunuluş Şekli · 613

Belgelerin Toplanarak Değerlendirilmesi · 706

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü · 132, 509

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi · 519

Benzer İş · 164

Benzer İş Düzenlemesi · 709

Benzer İş Kapsamında Olmayan İşlerinin Belge Tutarından Çıkarılması · 737

Benzer İş Tanımı · 327

Benzer İşe Ait Olmayan Bir Bitirme · 732

Benzer Piyasa Değerleri · 1389

Beraat Kararı · 1318, 1445

Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu · 1054

Beyan Dönemi · 1315

Bilanço Bilgileri Tablosunda Özel Kaşe · 731

Bilanço veya Eşdeğer Belgeler · 908

Bilançonun Gerekli Görülen Bölümleri · 215

Bildirim ve Tebligat Esasları · 861

Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi · 723

Bilgi Transferi Koşulları · 896

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı · 1065, 1447

Bilgi ve Belgeleri İfşa · 1447

Bilgi ve Deneyimin İdarenin Zararına Kullanılması · 1425

Bilgisayarlı Tomografi Simülatör Ünitesi · 844

Bilirkişi Raporu · 1427

Bilirkişilere Başvuru Uygulaması · 1004

Bir İhaleyi İki Teklif Verilmesi · 472

Bir Yılı Dolmayan Personelin İzin Kullanma Hakkı · 399

Birden Fazla Kamu İdaresi · 1141

Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi · 482

Birim Fiyat Farkı · 1206

Birim Fiyat Sözleşme · 1186, 1193

Birim Fiyat Teklif · 1071

Birim Fiyat Teklif Cetveli · 383

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Düzenlenmesi · 381

Birim Fiyatı Bulunmayan İş Kalemleri · 1210

Birim Sütunu · 377

Birinci Derece Hısımlık · 347

Birlik · 349

Bit’ler · 82

Bitim Tarihinin Uzatılması · 1220

Bitümlü Sıcak Karışım · 326

Bor Araştırma Enstitüsü · 116

Borcun Nakli · 1358

Borç Delilleri · 1235

Borç İlişkisi · 1203

Borçlar Kanununun 101. Maddesi · 1433

Borçlar Kanununun 106. Maddesi · 1371

Borçlar Kanununun 106-108 Madde Hükümleri · 1252

Borçlar Kanununun 179 ve 180 İnci Maddeleri · 356

Borçlar Kanununun 371. Maddesi · 1364

Borçlar Kanununun 41, 42, 43. Maddeleri · 1061

Borçlar Kanununun İlgili Maddeleri · 1461

Borçlar Yasasının 362. Maddesi · 1320

Boru İletim Hattı · 1233

Bozma Kararı · 1426, 1457

Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata · 1367

Bozuk Malın Niteliği · 1428

Bozuklukların Haber Verilmemesi · 1320

Bölerek Satın Alma · 157

Bölünemezlik İlkesinin İhlali · 160

Bölünen Şirkete Ait Yeterlilik Kriterlerinin Durumu · 744

Bütçe Dışı Avans · 1292

Bütçe Emanetleri Hesabı · 656

Bütçe Gelirleri Hesabı · 656

Bütçenin Tbmm'ye Gönderilmesi · 1077

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali · 798

C

Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar · 544

Cayma Hakkı · 841

Cd Ortamında Hazırlanması · 600

Ceza Davası · 472, 1447, 1455

Ceza Hükümlerinde Kişilerin Lehine Olan Düzenleme · 726

Ceza İnfaz Kurumları · 1147

Ceza Kesintisi · 1293

Ceza Kovuşturma · 1455

Ceza Kovuşturması · 1436

Ceza Kovuşturması Örnekleri · 157

Ceza Kovuşturması Süreci · 1044

Ceza Mahkemesi · 1435

Cezai Tedbirlerin Uygulanması · 742

Cezalı Çalışılan İşlerde Fiyat Farkı Uygulaması · 1220

Cezalı Çalışma · 1290

Cezalı Sürede Teminata El Konulması · 1347

Cezalı Sürelerde Fiyat Farkları · 1215

Cif Teslimi Mal Alımları · 432, 509

Cif Teslimi Mal Alımlarında Gümrük Vergileri · 1306

Cihazların Teslim Yerlerinin Tam Olarak Belirtilmemesi · 636

Cironun Tevsiki İçin Sunulması Gereken Faturaların Sunulmaması · 732

Civar Olmayan Orman Köyleri · 560

Cmuk’un 3842 Sayılı Kanunla Değişik 135. Maddesi · 1445

Coğrafi Gereksinmeler · 897

Compact Disc · 600

Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesi · 555

Ç

Çalışacakların Ulaşım Maliyeti · 421

Çalışan İşçilerin Ücret Alacakları · 1312

Çalışan Personelin Kıyafeti İle İlgili Belirsizlik · 418

Çalışanların Beslenmesi · 1199

Çalışanların Kazaya Uğramaları · 1199

Çalışanların Özlük Hakları · 1198

Çalışanların Sağlık İşleri · 1199

Çalışanların Yol Bedelindeki Belirsizlik · 419

Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı · 1253

Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi · 644

Çapraz Kur · 613

Çatı Planı · 1071

Çed Raporu Hazırlanması İşleri · 1455

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi · 332

Çek-Senet Tahsilatı · 474

Çerçeve Anlaşma · 133

Çerçeve Anlaşma İhaleleri · 488

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Fiyat Farkı · 1221

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması · 1216, 1222

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Listenin Oluşturulması · 688

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi · 688

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü · 488

Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı · 1029

Çerçeve Anlaşmanın Bakanlık veya İl Düzeyinde Yapılması · 492

Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat · 649

Çerçeve Sözleşme İhalelerindeki Temel İlkeler · 155

Çeşitli Fesih Halleri · 1386

Çevre Düzenleme Projeleri · 114

Çevre Düzenlemesi · 128

Çevre Koruma Vakıfları · 87

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü · 291

Çevre Yönetim Sistem Belgesi · 223, 276, 290

Çevresel ve Toplumsal Etkiler · 944

Çevreye Verdiği Zararlar · 466

Çıkar Sağlama · 1425

Çizim Teknikleri · 1071

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Mıga) · 99

Çöp Nakli ve Şehrin Süpürülmesi · 344

Çöp Toplama ve Nakli · 377

Çöp Toplama ve/veya Kent Temizliği Hizmet Alımı İhaleleri · 373

Çöp ve Moloz · 206

D

Damga Vergisi Kesintisi · 1288

Damga Vergisi Nispetleri · 1335

Danışmana Sağlanacak Kolaylıklar · 897

Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli · 905

Danışmanlık Hizmet Alımları · 923

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1256

Danışmanlık Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi · 1184

Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem · 895

Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması · 896

Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu · 1454

Danışmanlık Hizmetinin Alınmaması · 944

Danışmanlık Hizmetinin Varsa Aşamaları · 897

Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili Özel Tanımlar · 895

Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat · 874

Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli · 897

Danışmanlık İhalesinde Tekliflerin Değerlendirilmesi · 950

Darmatha · 1234

Davacı Şirketin % 50 Ortağı · 1051

Davalı Görevli · 1426

Davalıya Gönderilen Fesih Yazısı · 1433

Davet Edilmeyen İstekli · 536

Dayanışma Grevi · 1242

Defin Giderleri · 1199

Değerlendirmede Uygulanacak Hesap Yöntemleri · 814

Değerlendirmeye İlişkin İtiraz · 1006

Değişken Açılı Çift Detektörlü Spect Gama Kamera · 414

Dekapaj · 1233

Delil Sözleşmesi · 1314

Demirbaşlar · 126

Demonstrasyon Yapılıp Yapılmayacağı · 419

Denetim Eksikliği · 1450, 1455

Deney Giderleri · 1194

Deney-Analiz-Kalibrasyon Laboratuvarları · 222

Deniz Araçlarının Kiralanması · 501

Deniz Sigortaları · 1234

Depolama İmkanı Olmayan İdareler · 563

Deprem · 1233

Deprem Gören İllerde Girişilecek Yapım İşleri · 890

Depreme Karşı Hatıl Betonu · 1428

Destek Bilgiler · 896

Devalüasyon · 1223

Devam Eden İşler · 333

Devir ve Devralmalarda Yasaklılık · 355

Devir ve El Değiştirme İşlemler · 1343

Devirde Borcun Nakli · 1358

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 44’üncü Maddesi · 1317

Devlet Hava Meydanları · 118

Devlet İç Borçlanma Senetleri · 1350

Devlet Malzeme Ofisi · 123

Devredilen İşlerde İş Durum Belgesi Düzenlenmesi · 1359

Dezenfektan Alımı · 416

Diğer Ayni Haklar · 1072

Dijital İletişim · 1168

Dilekçenin Reddine İlişkin Karar · 1007

Dinamik Alım Sistemi · 133, 1136, 1137

Dinleme Toplantısı · 1000

Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması · 1091

Direkt Ya Da Dolaylı Hasarlar · 1235

Disiplin Cezası Uygulanması · 154, 1436

Doğal Afetler · 526

Doğal Gaz · 1213

Doğal Sit Alanı · 1289

Doğrudan Erişim · 430

Doğrudan Erişimin Temin Edilmesi · 430

Doğrudan Temin · 546

Doğrudan Temin Kayıt Formu · 566

Doğrudan Temin Usulünde Yasaklık Kapsamı · 568

Doğrudan Temin Uygulamasında İhale İlkeleri · 568

Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı · 566

Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu · 566

Doküman Bedeli · 592

Dokümana İtiraz İçin Şikâyet Ehliyeti · 1013

Dokümanda Değişiklik İşlemleri · 604

Dokümanı Elden Satın Almak · 601

Dokümanın Satın Alınması · 601

Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi · 1190

Dsi'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi · 781

Durum Tespit Tutanağı · 1388

Dünya Bankası · 99

Dünya Su Forumu Etkinliği · 545

Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İhalenin İptali · 807

Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı · 1019

Düzeltme İlanı Yapılmamasının Sonuca Etkili Olmaması · 588

Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması · 611

Düzeltme İlanını Yapılmaması · 441

Düzeltme Talebinin Reddi · 1315

E

Edimin İfasına Fesat Karıştırma · 1331, 1429

Eğitim Gereksinmesi · 897

Eğitime İlişkin Giderler · 633

Ek Beyanda Bulunma · 724

Ek Bilirkişi Raporu · 1426

Ek Özel Şartname · 891

Ek Rapor · 1318

Ek Teminat · 1236

Ekap · 493, 1120

Ekap İle Doküman Arasında Uyumsuzluk · 1127

Ekap Üzerinden Bildirim · 1103

EKAP Üzerinden Bildirim · 860

Ekap Üzerinden Indirilmesi · 601

Ekap Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol · 1124

EKAP Üzerinden Tebligat · 1102

Ekap Üzerinden Yapılacak İşlemler · 179

Ekap’a Girilmesi Gereken Hususlar · 686

Ekap’a Kayıt İşlemleri · 1103

Ekap’ta Otomatik Olarak Oluşturulma · 108

Ekib · 493

Ekonomide Olağanüstü Bir Fiyat Patlaması · 1251

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif · 720, 816

Ekonomik ve Mali Gelişmeler · 654

Ekran Kartı · 828

Eksik Belgelerin Tamamlanması · 999

Eksik İşlerin Kontrol Teşkilatınca Belirlenmesi · 1196

Eksik Teşebbüs · 1446

Eksik Yapılan İmalatlar İçin Kesinti · 1302

Elden Yapılan Tebligatın Varlığı · 867

Elektronik Eksiltme · 133, 1138

Elektronik Eksiltme Yapılması · 1139

Elektronik İhale İle Yapılacak Çerçeve ve Münferit Sözleşmeler · 493

Elektronik İhale Süreci · 1120

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği · 592, 1128

Elektronik İhale Uygulaması · 650

Elektronik İhalelerde Tekliflerin Açılması · 672

Elektronik İhalelerde Tekliflerin Değerlendirilmesi · 687

Elektronik Kamu Alımları Platformu · 133, 430, 434

Elektronik Kamu Alımları Platformu Süreci · 1112

Elektronik Ortam · 622

Elektronik Ortamda Ssk Prim Borcu Yoktur Sorgulaması · 240

Elektronik Tekliflerin Açılması · 1124

Elektronik Tekliflerin Değerlendirilmesi · 1125

Emanet Mal Çeki · 563

Emanetler Hesabı · 656

Emekli Sandığı · 81

Emlak Bankası · 82

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş · 88

Emprevizyon · 1251

En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim · 879

En Düşük Teklife İhalenin Verilmemesi · 840

En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi · 541

Encümen Üyeleri · 166

Endeks veya Fiyat Belirlenmeyen Yapım İşlerinde Fiyat Farkı · 1212

Endüstriyel Tasarımlar · 1168

Enerji Nakil Hattı · 128, 1233

Enerji Santrali · 128

Enerji Tüketim Maliyeti · 815

Enflasyon Ortamı · 1108

Enflasyonist Baskılar · 1248

Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır Mı · 1251

Engelli İşçi Çalıştırılması · 379

Enstitü ve Üretme İstasyonları · 1147

Envanter Açıkları · 1235

EPDK İnternet Sayfasındaki Fiyatları · 1215

Epdk Tarafından Fiyatları Yayımlanmayan Petrol ve Lpg Ürünleri · 1222

Epdk’nın İnternet Sitesi · 1247

Erken Fesih Hakkı · 1367

Erken Teslimlerde Fiyat Farkı · 1215

Esaslı Hata · 1367, 1373, 1386

Eser Sözleşmesi · 1314

Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması · 1314

Eskalasyon · 1236

Eskiden Alınmış İş Deneyim Belgelerinin Kullanılması · 311

Esnaf · 350

Estetik Cerrahi · 105

Eşik Değerler · 183

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi · 1108

Eşit Muamele · 154

Eşit Muamele İlkesi · 1009

Eşit Muamele İlkesine Aykırılık · 162

Eşitler Arası Bir Muamele · 77

Eşzamanlı Görev · 294

Eşzamanlı Görev Yapan Birden Fazla Yönetici · 704

Et ve Balık Ürünleri · 117

E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı · 672

E-Teklifi Silmek · 1122

E-Teklifler · 672, 1123

Eti Alüminyum A.Ş. · 117

Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi · 117

Etüd Projeleri · 1075

F

Faaliyet Süresinin Uzunluğu · 690

Faiz İsteme Hakkı · 1304

Fakir Ailelere Kömür Yardımı · 106

Faks Yoluyla Tebligat · 867

Farklı Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme · 172

Farklı Teslim Sürelerinin Öngörülmesi · 164

Farklı Uzmanlıklar Gerektiren Yapım İşleri · 710

Fatih Projesi · 1153

Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş · 1317

Fatura İle Tutanaklar Arasındaki Birimlerin Farklı Olması · 787

Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi · 1379

Fazla İmalatların İş Artışı Kapsamında Ödenmesi · 1301

Fazla Mesai Ücretinin · 208

Fazla Tahakkuk · 1444

Fen İşleri Müdürü · 166

Fen ve Sanat Kurallarına Aykırı · 1425

Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması · 1380

Fesih Hakkını Kullanacak Makam · 1379

Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller · 1403

Fesih ve İrat Kaydında Süre · 1379

Fesihten Dönme Hakkı · 1396

Fidan, Çiçek, Tohum Gibi Mallar · 246

Fiilen Yapılmayan Yapım İşleri İçin Ödeme Yapılması · 1420

Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme · 1446

Fikir Projesi · 1071

Fikir Yarışmaları · 576

Fikri ve Güzel Sanatlar · 127

Fikri ve Sınai Mülkiyet · 1168

Finansal Kiralama · 501, 1140

Firma Elemanı · 395

Fiyat Avantajı · 709, 1094

Fiyat Avantajının Hesaplanmasına İlişkin Bir Örnek · 709

Fiyat Dışı Unsur · 844

Fiyat Dışı Unsurlar · 817

Fiyat Dışı Unsurların Kullanılmında İdarenin Takdir Yetkisi · 842

Fiyat Dışı Unsurların Orantısız Belirlenmesi · 846

Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması · 814

Fiyat Farkı Alacağı · 1373

Fiyat Farkı Esasları · 1136

Fiyat Farkı Hesaplanması Öngörülmeyen İşler · 1212

Fiyat Farkı Kararnameleri · 1206

Fiyat Farkı Öngörülmediği Halde Fiyat Farkı Ödenecek Durumlar · 1216

Fiyat Farkı Verilmeyecek İşler · 1207

Fizibilite Raporları · 131

Fiziki Oran · 1395

Fonlar · 81

Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları · 545

Fotoğraf ve Film · 127

G

Gama Kamera Sistemi · 407

Garanti Mektupları · 655

Garanti Süresi · 1341, 1344

Gayrımenhus İşler · 1395

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği · 503

Gayrimenkul Sermaye İradı · 1291

Gece Çalışmalarının Mesai Ücretleri · 1235

Gecikme Cezasının Kaldırılması · 660

Gecikme Halinde Alınacak Ceza · 1203

Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı · 1242

Geçerli Teklif · 161

Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi · 669

Geçersiz İlana Dayalı İhale İşlemi Yapılması · 439

Geçici Görevlendirme · 198

Geçici Hakedişlerin Niteliği · 1314

Geçici İşgale İlişkin Harita · 1166

Geçici Kabul Noksanları İçin Kesin Teminat Uygulaması · 1337

Geçici Kabul Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler · 1333

Geçici Teminat Mektuplarının Süresi · 650

Geçici Teminata İlişkin Belge · 681

Geçici Teminatın İrat Kaydına İlişkin Lehe Düzenleme · 358

Geçici Teminatın Mahsuben Tahsili · 656

Geçici Teminatın Teklifi Karşılamaması · 652

Geçici Teminatın Teslim Yeri · 649

Geçici Teminatların İade Süreci · 657

Geçmiş Dönemler İçin Kesinleşmiş Vergi Borcu · 1316

Gelecek Yıllara Sari Olmayan Sözleşmeler · 1276

Gelir Tablosu · 257

Gelir Vergisi Kanununun 42’nci Maddesi · 1315

Gelir Vergisi Tevkifatı · 1290

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri · 146

Genel Grev · 1242

Genel Hükümlere Göre Tasfiye Edilmesi · 1371

Genel Salgın Hastalık · 1240, 1387

Genel Seferberlik İlanı · 1387

Genel Yaptırım Hükümleri · 879

Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlenmesi · 1444

Gerçek Dışı İmalat Miktarı · 1444

Gerekçeden Yoksun İhale İptali · 803

Geri Alma · 1289

Gıda Dışındaki Diğer Giderler İçin Açıklama Yapılmaması · 784

Girdi/Çıktı İşleme Ünitesi · 827

Gizli Kalması Gereken Bilgi ve Belgeler · 1447

Gizli Kalması Gereken Bilgiler · 1065

Gizlilik İlkesi · 154

Gizlilik Prensibine Uyulması Koşuluyla · 198

Gizlilik Yükümlülüğü · 1168, 1447

Görevde Yetkisini Kötüye Kullanma · 158

Görevin Kötüye Kullanımı · 157

Görevlendirilecek Mutemetlerce Karşılanması · 563

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu · 528, 1059

Görevlilerin Mali Sorumluluğu · 1061

Görevlilerin Özlük Hakları · 1451

Götürü Bedel Sözleşme · 1186, 1193

Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Ödemesi · 1277

Götürü Bedelli Eser Sözleşmesi · 1190

Gözden Geçirme · 1320

Gümrükleme İşlemleri · 1316

Güncel Endeks · 1208

Güncelleme · 1145

Güncellenen Tutar · 1384

Günlük Ceza · 1314

Günü İtibariyle Hisse Devri · 359

Güvenlik Mevzuatı · 1199

Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi · 1251

Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları · 576

H

Haber Verme Ödevi · 1320

Haciz · 1462

Haciz ve İcra Takibi · 1343

Hafif Bir Yasaklama Müddeti · 1028

Hak Kaybı · 1007

Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Saymanın Sorumluluğu · 1315

Hakediş Düzenlenme Şartı · 1214

Hakediş Ödemelerinin Teminat Mektubu Karşılığında Yapılması · 607

Hakediş Ödemesi Akış Süreci · 1283

Hakediş Ödemesinde Temel Mantık · 1317

Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi · 1319

Hakediş Raporu İç Kapağı · 1317

Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması · 1318

Hakedişin Ödeme Yer · 1198

Hakedişin Ödemeden Önce Düzeltilmesi · 1317

Hakedişin Ödeneceği Tarih · 1198

Hakedişin Zamanında Ödenmemesi · 1320

Hakedişlerin Düzeltilmesi · 1278

Hakedişlerin Ödenme Usulü · 1314

Hakedişlerin Prim Borcuna Karşılık Tutulması · 1344

Hakedişlerin Şartlı İmzalanması · 1314

Hakedişte Usulsüzlük Yapılması · 1445

Hakedişten Kesinti Suretiyle · 1291

Hakem Laboratuvar Muayenesi · 1271

Hâkim Ortağın Payını Devretmesi · 1053

Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumları · 1045

Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu · 348

Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İstekli · 1052

Haklar · 127

Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu · 1059

Haklarında Mükerrer Ceza Hükmolunanlar · 1457

Haklı Sebeplerle Akdi Feshi · 1372

Haksız Zenginleşme Hükümleri · 93

Hal Fiyatlarının Esas Alınması · 785

Halk Bankası · 82

Halk Hareketleri · 1235

Hangi Teklifler Reddedilecek · 760

Hapis Hakkı · 1396

Harcama Talimatı · 141, 564

Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi · 145, 150

Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi · 149, 151

Harcama Yetkisinin Devri · 149

Harita Üretiminin Benzer İşi · 329

Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme · 376

Hastalık İzni · 166

Hastane Temizlik İhalesinde Benzer İş · 327

Hastanenin Bakım Onarım İşleri · 544

Hastanenin İlaç Alımları · 1256

Hatalı Hususlar İçin Düzeltme İlanı · 587

Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması · 440

Hatalı Malzeme · 1235

Hatalı veya Kusurlu İmalat · 1425

Hatalı Yaklaşık Maliyet Tespiti · 1455

Hava Koşulları · 1403

Hayatın Olağan Akışına Aykırı · 785

Hazine Taşınmazlarının İdaresi · 501

Hbys Hizmetinin Mimarisine İlişkin İdarenin Tercihi · 418

Helenistik Kapı Doğu Kulesi · 114

Her Bir Kısım İçin Ayrı Sözleşme · 617

Hesap İşleri Müdürü · 166

Hesap Kesme Hakedişi · 1389, 1391

Hırsızlık · 1233

Hileli Malzeme · 1425, 1447

Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 813

Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması · 1216

Hizmet Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenecek Belgeler · 285

Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 698

Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu · 690

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1256

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi · 1184

Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dâhil Olacak Masraflar · 376

Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 761

Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyeti · 898

Hizmet İhalesinde Kar Oranı · 209

Hizmet Sözleşmelerinde Hakediş Ödemeleri · 1276

Hizmet Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesi · 1342

Hizmet Sözleşmelerinde Kontrol Teşkilatı · 1194

Hizmet Sözleşmesi · 371

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu · 1459

Hizmet Sunucusu Üçüncü Kişiler · 1255

Hizmetin Alınmasından Sonra Ortaya Çıkabilecek Kayıp ve Zararlar · 944

Hizmetin Kabulü · 1274

Hizmetin Karmaşıklığı · 944

Hizmetin Miktarında Artma Ya Da Azalma · 1220

Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar · 621

Hukuka Aykırı Davranma · 474

Hukuken Geçerli Olmayan Bu İşler · 1396

Hukuken Geçerli Olmayan Tarife · 774

Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi · 1395

Hukuki İşlem · 1162

Hukuksal Mükellefiyet ve Sorumluluk · 1199

Hüküm Bulunmayan Haller · 1461

I

Imf · 99

Isıtma-Soğutma Araçları · 101

Iso 22000 · 373

Iso 9001:2000 · 372

Iso 9001:2008 · 372

İ

İade Edilemeyen Teminatlar · 1350

İbadethaneler · 1289

İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge · 335

İcra Kabiliyeti · 1446

İcra Kararı · 1343

İcra Müdürlüğü · 1462

İcra Yoluyla Yapılacak Tahsilat · 1443

İç Borçlanma Senetleri · 1337

İçtihat Uyuşmazlığı · 1380

İdame ve Yenileme Projeleri · 1075

İdare Açısından Güvence · 1337

İdare Malı Malzeme · 1291

İdare Tarafından Alınacak Kararlar · 991

İdare Tarafından Önceden Öngörülemez Olay · 525

İdare ve Danışmanın Birbirlerine Karşı Sorumlulukları · 897

İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı · 1167

İdare Zararının Tazmini · 1391

İdarece Yapılacak Açıklama · 604

İdareci Maliyeti · 380

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar · 1066

İdarelere Serbestlik Tanımak · 526

İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağı · 349

İdarelerin Zararına Sebep Olunmasının Önlenmesi · 1025

İdarenin Adının Yanlış Yazılması · 645

İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması · 681

İdarenin Akdi Feshetme Yetkisi · 1379

İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü · 1170

İdarenin İzni İle Devredilmesi · 298

İdarenin Kesin Teminat Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırı · 878

İdarenin Kusurluluk Payı · 660

İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması · 880

İdarenin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması · 1372

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi · 1370

İdarenin Takdiri · 782, 783

İdarenin Uygun Görüşü · 1196

İdarenin Ücret Yükümlülüğü · 1176

İdarenin Varislerden Gelen Devir Talebini Uygun Görmesi · 1361

İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu · 1165

İdareye Bağlı Dernekler · 85

İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması · 1127

İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçeleri · 990

İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması · 470

İdari Şartname İle Davet Yazısı Arasındaki Çelişki · 419

İdari Şartnamelerin Hazırlanması · 591, 592

İdari Yargı · 1022

İfa İmkansızlığı · 1203, 1251

İflas Hali · 1361

İfraz · 1289

İhale Akıl Cetveli · 838

İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığını Gösteren Belgeler · 243

İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme · 892

İhale Dokümanında · 1471

İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi · 582

İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması · 602

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması · 507

İhale Dokümanının Hazırlanması · 384

İhale Dokümanının İdarece Verilmesi · 507

İhale Dokümanının Kesinleşme Günü · 605

İhale Dökümanının Verilmesi · 581

İhale Düzeltme İlanı · 435

İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü · 348, 361

İhale İlân Süreleri ve Kuralları · 427

İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme · 584

İhale İlke ve Kuralları · 156

İhale İptal İlanı · 435

İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi · 810

İhale İsteklisinin Bilançosu · 249

İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası İle Teminatın İadesi · 662

İhale Kararını Etkileyecek Davranışlar · 1027

İhale Kararının Başka Bir Güne Bırakılması · 841

İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi · 469

İhale Kayıt Formu · 486

İhale Kayıt Numarası · 485

İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması · 641

İhale Komisyonlarının Başkan ve Üyeleri · 471

İhale Komisyonu Karar Tutanağı · 829

İhale Komisyonunun Ekap Üzerinden Yapacağı İşlemler · 673

İhale Komisyonunun Ekap’ta Tanımlanması · 168

İhale Komisyonunun İşlem-Akış Kontrol Çizelgesi · 835

İhale Komisyonunun Oluşturulması · 507

İhale Mevzuatı İle İlgisi Olmayan Kamu Davası · 483

İhale Mevzuatının Sık Sık Değişmesi · 982

İhale Onay Belgesi · 177

İhale Onayının Alınması · 488

İhale Öncesi Hazırlık İşlemleri · 346

İhale Öncesi İdarelerce Uyulması Zorunlu Hususlar · 1073

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi · 469

İhale Sonucunun Ekap Üzerinden Bildirilmesi · 439

İhale Sonucunun İlanı · 435

İhale Sonuç Formunun Gönd · 675

İhale Sürecinde Görev Alan Kamu Görevlileri · 471

İhale Teminatları · 656

İhale Usulünün Belirtilmemesi · 505

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği · 590

İhale Yasağı · 357

İhale Yasağının Başlangıç Tarihi · 1037

İhale Yasağının Kroki İle Gösterilmesi · 354

İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesi · 174

İhale Yetkilisinin Komisyona Talimat · 173

İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı · 144

İhale.Gov.Tr · 967

İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması · 1058

İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali · 804

İhaleden Vaz Geçirme Suçu · 476

İhalelere Katılmaktan Yasaklananlar İçin Doldurulacak Bilgi Formu · 1431

İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu · 1432

İhalenin İptali Durumunda İtirazen Şikayet Başvuru Süresi · 1012

İhalenin İptali Üzerine Başvuru · 993

İhalenin İvedi Olarak Yapılması · 525

İhalenin Kısımlara Bölünerek Yapılması · 476

İhalenin Kısmen İptali · 808

İhalenin Kısmi Teklife Açılması · 615

İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar · 832

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması · 508, 519, 884

İhalenin Zamanında Onaylanmaması · 841

İhaleye Davet · 518

İhaleye Fesat Karıştıran Şirket · 1037

İhaleye Fesat Karıştırma · 484

İhaleye Fesat Karıştırmak · 1049

İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi · 475

İhaleye Girilmesinin Engellenmesi · 473

İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması · 475

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları · 212

İhaleyi Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Hakları · 1323

İhaleyi Alan Firmanın İhale İptal İstemi · 985

İhaleyi Kazanandan Başka Firmaya Verilmesi · 474

İhaleyi Onaylamama Yetkisinin Kullanımı · 841

İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması · 1105

İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması · 1106

İhtarın Telgrafla Çekilmesi · 1462

İhtiyacın Acil Hale Gelmesi · 1458

İhtiyaç Raporunun Hazırlanması ve İKN Alınması · 179

İhtiyati Tedbir · 654, 1239

İhzar Edilen Malzemeler · 1211

İkame Bedeli · 1236

İki Ayrı Teklif Mektubu Verilmesi · 643

İki İhale Arasındaki Fark · 1395

İki Şirketteki Baskın Ortağın Aynı Olması · 481

İki Tarafın Varlığı · 1163

İki Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı · 472

İkinci Derece Hısımlık · 347

İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti · 1375

İkinci Kez İtirazen Şikayet Başvurusu · 1008

İkinci Teklif Sahibinin Geçici Teminatının İadesi · 519

İkinci Teklif Sahibinin Meclis Üyesi Olması · 881

İl Özel İdareleri · 80

İlaçlama Hizmeti · 374

İlaçlama Maliyetinin Belirsizliği · 594

İlan Divanhanesi · 1462

İlan Sürelerine Uymamak · 157

İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama · 440

İlan Usullerine Uyulmaksızın Yapılan İhale · 473

İlana Çıkış · 507

İlana İlişkin Tablo · 434

İlanen Tebligat · 1462

İlanen Tebligatın Koşulları · 1462

İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu · 432

İlanların Ekap Üzerinden Gönderilmesi · 436

İlave Bedel · 1196

İlave Fiyat Farkı · 1223

İlave Maliyet Unsurları · 815

İleri Teknoloji Ürünü · 407

İleriye Dönük Projeksiyon Yapmak · 215

İlgililerinin Müracaat Etmemesi · 663

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı · 87

İmalat Detayları · 1071

İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp · 1427

İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim · 1296

İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması · 1090

İmzanın Sahte Olması · 476

İnşaat Sahasına Getirilmeyen Malzemeler · 1444

İnşaat Sistem ve Gereçleri · 131

İnşaat Sözleşmeleri · 1380

İnşaat ve Onarım İşi · 1290

İnşaat ve Onarım İşleri · 1325

İnşaat ve Taahhüt İşi · 1316

İnşaatın Gecikmesi · 1235

İnşaattaki Eksik ve Kusurlu İşler · 1445

İnşaattaki Malzemelerin Korunmadığından Doğan Zarar · 1239

İnternet Erişim Hizmetleri · 501

İnzibati ve Askeri Önlemler · 1235

İpotek · 1072

İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler · 663

İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci · 809

İptal Gerekçesi · 810

İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi · 865

İptal Nedenini Açıkça Belirtmesi · 470

İrade Beyanları · 1162

İrtikap · 1425

İskan İzni · 1314

İslah Değişiklik İşlemleri · 1289

İslam Kalkınma Bankası · 99

İstekli Olabilecekler · 129

İstekli Tarafından İki Teklif Verilmesi · 478

İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir mi? · 393

İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi · 685

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu · 1043, 1045

İsteklilerin Davet Edilmemesi · 535

İsteklilerin Teklif Bedelleri · 621

İsteklinin Askere Alınması · 881

İsteklinin Devlet Dairelerindeki Alacağının Teminat Gösterilmesi · 661

İsteklinin Doküman İçin Şikayet Hakkı · 1013

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler · 253

İsteklinin Kabul Etmesi Koşulu · 646

İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması · 883

İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat · 874

İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı · 883

İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi · 626

İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı · 1378

İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi · 741

İstenilen Hizmet ve Araştırmaların Listesi · 897

İstihkak Bedelleri · 1290

İstisna Edilen Sözleşmelerden Kik Payı · 113

İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu · 115

İstisna Kapsamındaki İhaleler · 107

İstisna Sözleşmesi · 1380

İş Artışında Zorunluluk Şartı · 1405

İş Bitirme Belgesinin Teyidi · 744

İş Bitirme Tutanağı · 334

İş Bölümü Yaparak Suç İşleme Amacı · 474

İş Denetleme Belgesi Sahibi Olan Şirketin İş Deneyimi · 735

İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri · 927

İş Denetleme ve İş Yönetme Belgesi · 294

İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 694

İş Deneyim Belgelerinin Devri · 699

İş Deneyim Belgelerinin Ekap Üzerinden Düzenlenmesi · 321

İş Deneyim Belgelerinin Görevde İken Kullanılması · 321

İş Deneyim Belgesi · 455

İş Deneyim Belgesi Alma Koşulları · 291

İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları · 294

İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Mercii · 291

İş Deneyim Belgesinin Düzeltilmesi · 742

İş Deneyim Belgesinin Puanlanması · 517

İş Deneyim Belgesinin Tamamlatılması · 735

İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi · 309, 934

İş Deneyim Tutarının Tespiti · 303, 928

İş Deneyimini Gösteren Belgeler · 220, 260

İş Durum Belgesi · 296

İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Koşulu · 340

İş Hacmine İlişkin Belge Tutarlarının Güncellenmesi · 258

İş Hacmine İlişkin Belgeler · 322

İş Hacmini Gösteren Belgeler · 910

İş Kalemi Bazında Teklif Alınması · 189

İş Kalemi veya Kalemleri Üzerinden Teklif Alınması Uygulaması · 377

İş Kalemleri · 797

İş Ortaklığı · 444

İş Ortaklığı Beyannamesi · 447

İş Ortaklığı İş Deneyiminin Değerlendirilmesi · 697

İş Ortaklığında İş Deneyimin Tevsiki · 457

İş Ortaklığında Şikâyete Yetkili Ortak · 457

İş Ortaklığının Toplam İş Deneyim Tutarı · 517

İş Ortaklığının Vergilendirilmesi · 460

İş Ortaklığının Yeterlik Kriteri Yönünden İncelenmesi · 456

İş Ortaklıklarının Kdv Karşısındaki Durumu · 445

İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi · 445

İş Programı · 1195, 1212

İş Programına Uyulmaması · 1220

İş Programına Yüklenici Kusuru Nedeniyle Uyulmaması · 1211

İş Programının Kontrol Teşkilatına Sunulması · 1195

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) · 373

İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması · 722

İş Sahibinin Dönme (Fesih) Hakkı · 1367

İş Sözleşmesi · 371

İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması · 375

İş ve Meslek Ahlakına Aykırılığın Tespiti · 341

İş Yerinin Sigortalatılması İşlemi · 1240

İşçi Sayısından Bağımsız Olan Gider · 1424

İşçilerin Ücret Alacakları · 1343

İşçilik Ağırlık Oranı · 1208

İşçilik Maliyetinin Hesaplanması · 378

İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik · 1218

İşçilik Miktarlarının Değiştirilmesi · 787

İşçilik Oranlarının Dayanaksız Şekilde Düşürülmesi · 781

İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler · 190, 621

İşi Yavaşlatma · 1242

İşin Sonraki Yıllardaki Etkisi · 944

İşin Süresi · 396

İşin Tesliminde Gecikme · 1379

İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih · 1377

İşlem Temelinin Çökmesi · 1252

İşlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yapılmaması · 1455

İşlerin Zamanında ve Düzenli Olarak Yapılması · 1025

İşletme · 82

İşletme Sahiplerinin Yasaklı Olması · 355

İşletme ve Bakım Maliyeti · 815

İşten Çıkarma Yetkisi · 424

İşten Çıkarma Yetkisinin İdareye Bırakılması · 383

İştirak · 82

İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmı · 381

İşveren Sigorta Prim Tutarının Maliyete Mükerrer Yansıtılması · 677

İşyeri Görme Belgesi · 313

İşyeri Hekim Ücretinin Konulmaması · 207

İşyeri İlan Tahtası · 1343

İşyeri İşgali · 1242

İşyerinin Risklere Karşı Sigortalanması · 1192

İşyerinin Sigortalanması · 1233

İşyerinin Temizlenmesi · 1170

İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması · 1174

İta Amiri Mutemet Avansları · 563

İtfa Süresi · 657

İtiraz Hakkı · 1391

İtiraz Şerhi · 1277

İtiraz ve İnceleme Mercii · 1022

İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar · 1001

İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması · 892

İtirazın Şekli · 1318

İvazlı İle İvazsız Devir · 1289

İyi Hijyen Uygulamaları (Gpp) · 373

K

Kabul Başvurusu · 1274

Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi · 1319

Kabul İşlemleri · 1197

Kabul Tutanağının Onayı · 1275

Kabul Tutanağının Onaylanması · 1341

Kaçırılan Fırsat · 1253, 1376

Kalem Bazında Pursantaj · 193

Kalite · 815

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Tasdik İşlemi · 907

Kalite Yönetim Sistem Belgesi · 223, 276, 290, 373, 399

Kalkınmada Öncelikli Yöreler · 1289

Kamera Sistemi İhalesi · 413

Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ · 1128

Kamu Çalışanlarının İhale Yasağı · 358

Kamu Davalı Müdürü Olan Şirket · 365

Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması · 1040

Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması · 1056

Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri · 834

Kamu Davası Açılmadan Önce Hisselerin Devri · 1055

Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi · 1044

Kamu Davasının Açıldığı Tarihten Sonra Hisse Devri · 364

Kamu Düzeni · 1168

Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı · 352

Kamu Hizmeti Niteliği Ağar Basan · 80

Kamu Hukuku · 76

Kamu İhale Bültenine İlişkin Hususlar · 180

Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları · 962

Kamu İhale Kurulunun Oluşumu · 960

Kamu İhale Kurumunun Genel Yönetim ve Temsili · 961

Kamu İhale Mevzuatı · 959

Kamu İhalelerinde Şeffaflığın ve Tarafsızlığın Sağlanabilmesi · 346

Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama · 1044

Kamu İktisadi Teşebbüsleri · 1343

Kamu Kaynağı · 76

Kamu Kudreti · 76

Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar · 1147

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları · 1431

Kamu Otoritesi Tasarrufları · 1235

Kamu Sosyal Tesisleri İçin Yapılacak Alımlar · 560

Kamu Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler · 448

Kamu Yararı · 1383

Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı · 968

Kamu Yararına Çalışan Dernekler · 78

Kamu Yatırım Programının Yapısı · 1076

Kamu Zararından Doğan Alacaklar · 1441

Kamu Zararının Tespit ve Takip İşlemleri · 1439

Kamulaştırma · 1289

Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesi · 1071

Kamulaştırma Kararı · 1072

Kamunun Denetimi · 76

Kamuoyu Denetimi · 154

Kamusal Görevin Gerekleri · 1455

Kan Hısımlığının Derecesi · 347

Kan ve Kan Ürünleri · 554

Kantitatif Yazılım İstenmesi · 414

Kanun Dışı Grev · 1241

Kanun Koyucu · 128

Kanun Koyucunun Bilinçli Tercihi · 346

Kanunen Alınması Gereken Vergiler · 1277

Kanuni Grev · 1241

Kapalı Teklif Mektubu · 506

Kapasite Raporu · 371

Kar Hariç Tutarı · 211

Kâr Kahrumiyeti · 1395

Kâr Kaybı · 1386, 1433

Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi · 1378

Kar Oranının Her Seferinde % 20 Olarak Belirlenmesi · 206

Kâr Yoksunluğu Tazminatı · 1366

Kararlarda Çekimser Kalınmaması · 167

Kargo Yoluyla Satın Alınması · 601

Karma Teklif · 224

Kasıt Ya Da Ağır İhmal · 1235

Kat Karşılığı İnşaat İş Deneyimi · 331

Kat Karşılığı İnşaat İşleri İhaleleri · 501

Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat · 876

Kat Planı · 1071

Kat ve/veya Arsa Karşılığı İnşaat İşleri · 706

Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi · 92

Katener Araç Parkı · 774

Katı veya Sıvı Yakıtların Ağırlık Oranı · 1208

Katma Değer Vergisi · 1277

Kayın Hısımlığı · 347

Kayınpeder · 357

Kayıt ve İtirazlar · 1197

Kayıtlara İtiraz · 1197

Kaynak İsrafı · 454, 1364

Kaynakların Verimli Kullanılması · 160, 1068

Kayyım · 350

Kazalardan Dolayı Sorumluluk · 1239

Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme · 317

Kendi Malı Olma Şartı · 408

Kentsel İyileştirme Müdürlüğü · 114

Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları · 576

Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları · 1318

Kesin Proje · 1071

Kesin Teminat Alınması ve Sözleşme İmzalanması · 533

Kesin Teminat Mektuplarının İadesi · 875

Kesin Teminat" Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi · 876

Kesin Teminatın Alınması · 508

Kesinleşen İhale Kararı Yazısı · 741

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi · 508

Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali · 866

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi · 860

Kesinleşmiş Alacaklar · 878

Kesinleşmiş Geçmiş Dönem Vergi Borçları · 1315

Kesinleşmiş Sosyal Prim Borcunun Değerlendirilmesi · 230

Kesinleşmiş Vergi Borcu · 234, 1315

Kesintiler · 1276

Keşif Artışı · 1290

Kıdem ve Ücretli İzin Hakları · 382

Kırsal Motorin · 1246

Kırsal Motorinin Üretimden Kaldırılması · 1246

Kısa Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar · 830

Kısmi Kabul · 1296

Kısmi Kabul Yapılan Alımlar · 299

Kısmi Kabul Yapılması · 1273

Kısmi Teklif · 221

Kısmi Teklif Alma · 616

Kısmi Teklif Hususunda İdare Yetkisi · 616

Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi · 640

Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi · 685

Kısmi veya Genel Seferberlik İlânı · 1401

Kısmî veya Genel Seferberlik İlânı · 1240

Kış Mevsiminde Yol Yapımı · 1254

Kıymet Takdir Komisyonu Kararı · 1072

Kik Payının Yatırılıp Yatırılmadığının Kontrolü · 508

Kimler Alt Yüklenici Olamaz · 463

Kira Kaybı · 1314

Kiralama · 79

Kiralama İşleri · 79

Kiralananın Tahliyesi İstemi · 1462

Kiriş ve Tavan Betonları · 1428

Kişinin % 50 Oranında Hissesi · 1049

Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü · 1107

Kişisel Hak · 1435

Kit Karşılığı Cihaz · 501

Kit Karşılığı Elisa Cihazı Kullanımı · 851

Klasik Devlet Örgütü · 80

Komisyon Kararının İsteklilere Gönderilmesi · 860

Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı · 172

Komisyon Üyelerinin Takdir Yetkisi · 935

Komisyonun Eksiksiz Toplanması · 167

Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi · 474

Konsorsiyum Anlaşması · 444

Konsorsiyum Ortağın İş Deneyimi · 457

Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli · 450

Konsorsiyumlar İçin Yapılan Benzer İş Tanımı · 458

Konsorsiyumlarda Bankalardan Temin Edilecek Belgeler · 450

Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler · 451

Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi · 451

Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler · 451

Konsorsiyumların Teklif Süreci · 449

Kontrgarantisi · 1461

Kontrol Mühendisi · 1317

Kontrol Şefi · 294

Kontrol Teşkilatı İle Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklar · 1197

Kontrol Teşkilatının İzni · 396

Kontrol Teşkilatının Uygun Görüşü · 1196

Kontrol Teşkilatının Yetkileri · 1194

Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması · 1320

Konunun Yargıya Taşınabilme Kaygısı · 1021

Konut İnşaatı · 1289

Konvansiyonel Teknikle Tedaviye Devam Edebilme Özelliği · 853

Konvertibl Döviz · 655

Kooperatif · 358

Koordinasyon Toplantıları · 1077

Koordinatör İdarenin Görevleri · 1141

Koruma Güvenlik Şirketlerine Faaliyet İzni Verilmesi · 495

Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri · 493

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı · 1289

Koşulları Netleştirilmiş Teknik Şartname · 529

Kömür Üretimi İhalesi · 331

Kömür Yıkattırılması İhalesi · 330

Kötü Niyetle İfşa · 203

Kötü Niyetli Yükleniciler · 1430

Köylere Hizmet Götürme Birliği · 332

Kron İşlemi · 1327

Kumanya Miktarının Bilenmemesi · 423

Kurul Üyelerine Getirilen Yasaklar · 961

Kurul Üyelerinin Yemini · 961

Kurum İnceleme Detayları · 1000

Kurum Üye ve Personelinin Yargılanmaları ve Mal Beyanları · 962

Kurumlar Vergisi Kanununun 44’üncü Maddesi · 1316

Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri · 963

Kurumun Gelir Kalemleri · 962

Kurumun Görev ve Yetkileri · 959

Kuruş Hanesinin Bulunmaması · 635

Kuruş Hanesinin Hatalı Yazılması · 630

Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi · 661

Kusurlu İmal · 1320

Kusurlu İmalat Yapmak · 1425

Kusurlu ve Standartlara Uygun Almayan Malzeme Seçilmesi · 1459

Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması · 1428

Kümülatif · 1317

Kütüphaneler · 1289

L

Laboratuvar Muayeneleri · 1271

Liman Yapımı İş Bitirmesi · 637

Lojman İkmal İnşaatı · 890

LPG Ürünleri · 1214

M

Maddi Külfet · 832

Maden Kömürü · 76

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü · 116

Madeni Yağa İlişkin Lisans · 386

Mahal Listesi Eki Kroki · 410

Mahalli İdare Birlikleri · 90

Mahalli İdareler · 1343

Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri · 148

Mahkeme Kararı İle Getirilen Geçici Yasaklama · 1044

Mahkemece Hükmün Açıklanması · 363

Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz · 1023

Mahkemenin Hükmettiği Alacağın Kdv’si · 1379

Mahkemeye Müracaat İle Sözleşmenin Feshi · 1374, 1398

Mahsup Alındısı · 656

Makam ve Hizmet Otosu · 102

Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar · 1288

Makina ve Kimya Endüstrisi · 117

Makine-Teçhizat ve Ekipmana İlişkin Belgeler · 221

Makro Planlama · 1075

Maktulün Öldürülmesi Eylemi · 475

Makulün Sınırı · 602

Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici · 463

Mal Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması · 1212

Mal Alım İhalelerinde İhaleye Katılım İçin İstenecek Belgeler · 278

Mal Alım Sözleşmelerinde Denetim · 1267

Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 814

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri · 1256

Mal Alımları Tip Sözleşmesi · 1184

Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması · 1221

Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 769

Mal Alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu · 561

Mal Alımlarında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar · 390

Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 701

Mal Alımlarında İş Eksilişi · 1423

Mal Alımlarında Numune İstemi · 1123

Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi · 185

Mal Teslim Süresinin Kısa Tutulması · 160

Mal ve Hakların Kiralanması · 1459

Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu · 1457

Malın Muayene İşlemleri · 1270

Malın Piyasaya Arzı İçin Zorunlu Olan İzin · 221

Mali Sorumluluk Davası · 1447

Mali Sorumluluk Tevcihi · 1437

Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama · 946

Maliyet Etkinliği · 815

Malzeme Avansı · 1316

Malzeme Bedeli · 1316

Malzeme Fiyat Farkı · 1206

Malzeme Girdileri Dâhil Edilerek Düzenlenen Analizler · 778

Malzeme ve Montaj Bedeli · 792

Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli · 768

Malzemenin Teknik Özelliklerine Yer Verilmemesi · 787

Malzemesi Kötü İşlerin Bedelleri · 1197

Malzemesiz Yemek · 376

Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı · 847

Matrah Farkı · 1315, 1316

Mazeret İzni · 166

Mehil Tayini · 1461

Mektubu Veren Bankanın Masrafları · 661

Memurların Sorumluluğunun Tespiti · 1445

Memurun Pasif Olarak Geçirdiği Şirket Ortaklık Süresi · 1092

Menfi Zarar · 1253

Menfi Zararı · 1376

Menfi Zararın Tarifi · 1366

Menfi Zararın Tazmini · 1378

Menkul Kıymetler Hesabı · 655

Mera Parsellerinin Tescili İşi · 900

Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri · 148

Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri · 146

Meslek Ahlakına Uygun Davranılmaması · 1454, 1455

Meslek Disiplini ve Ahlakını Korumak · 81

Meslek Mensubunun Sorumluluğu · 760

Meslek Mensupları · 81

Meslek Odaları · 1434

Meslek Örgütü Sicilleri · 1457

Meslek Sicilleri · 1434

Meslek ve İş Ahlakına Aykırı Davranışlar · 237

Mesleki Eğitim · 1459

Mesleki Faaliyetten Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyme · 235

Mesleki Faaliyetten Men Cezası Alanlar · 215

Mesleki ve Teknik Kapasitenin Puanlanması · 516

Mesleki ve Teknik Yeterliğin Tespitinde İstenen Belgelerin Şekil ve İçeriği · 259

Mesleki ve Teknik Yeterlik · 617

Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerinin Ağırlık Oranı · 1208

Metraj Düzenlemek · 1444

Metrajlar Arasındaki Farkların Makul Olması · 792

Metrajlarının Bire Bir Örtüşmesi · 784

Metro · 1233

Mevcut Cihazın Sökülme Masrafları · 415

Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi · 1174

Mevsimsel Etkenler · 525

Mevzuata Aykırı Düzenlenen İş Bitirme Belgesi · 343

Mezarlık İzni · 475

Mezuniyet Belgesinin İş Deneyim Olarak Kullanılması · 308

Mikro Planlama Evresi · 1075

Millî Eğitim Bakanlığı · 1153

Milli Ekonomi · 80

Milli Savunma Bakanlığı · 1289, 1316

Mimarlık Yarışmaları · 575

Modern Görüş · 76

Modernizasyon Projeleri · 1075

Montaj İçermeyen Levha Alımı · 734

Montaj İşleri · 1233

Muaccel Borç · 1100

Muayene İşlemleri · 1267

Muayene Komisyonları · 1376

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması · 1268

Muayenede İzlenecek Yöntem · 1271

Muhasebat Genel Müdürlüğü · 664

Muhasebe İşlem Fişi · 564

Muhasebeci · 1458

Muhasebe-İ Umumiye Kanununun 81’inci Maddesi · 1315

Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeni · 1104

Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması · 862

Mukavele Şartları · 1373

Mutad Sözleşme · 1184

Mutemet Avansları Uygulaması · 563

Mutfak Ekipmanları İçin Açıklama Yapılmaması · 793

Muvazaa Olgusu · 1323

Muvazaalı · 349

Mücbir Sebep · 1240

Mücbir Sebep Başvurusu · 1242

Mücbir Sebep Halleri · 1365

Mücbir Sebep Halleri ve İdareden Kaynaklı Nedenlerle Gecikmesi · 1211

Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları · 1241

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi · 1401

Mücbir Sebeplerin Artırılması · 1250

Mücbir Sebeplerle Süre Uzatımı · 1220

Müeccel Borç · 1100

Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler · 1060

Müeyyidelerin Yasal Dayanakları · 1060

Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi · 1082

Mühendislik Hizmetlerinin Bedelsiz Yapılacağı Açıklaması · 795

Mühendislik Proje Yarışmaları · 576

Mühürlü Örneğine Uygun · 1195

Mükellefe İade · 1315

Mükerrer Ceza · 1435, 1455

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi · 79

Münasebetin Hususi Hukuk Hükümlerine Göre Yürütülmesi · 1446

Münferit Sözleşme · 488

Münferit Sözleşme İmzalamaya Davet Aşaması · 490

Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar · 1135

Müspet Zarar · 1373

Müspet Zararı · 1376

Müteahhide Ödenecek Miktar · 1295

Müteahhidin Kesin Hesaplara İtirazı · 1285

Müteahhidin Mirasçıları · 1364

Müteahhidin Şahsi Meziyet ve Mahareti · 1364

Müteahhidin Tahakkuk Etmiş Alacakları · 1396

Müteahhidin Tahakkuk Etmiş Alacakları Üzerinde Hapis Hakkı · 1373

Müteahhitlik Karnesi · 215

Müzayede Münakasa ve İhalât Kanunu · 1161

Müzelerin Güvenliği · 1289

N

Nakden İade · 656

Nakit Yokluğu · 656

Nakliyat Sigortaları · 1234

Nakliye Farkı · 1316

Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü · 106

Nato Ortak Alt Yapı Programları · 1316

Nedensiz Zenginleşme · 1203

Nedensiz Zenginleşme Hukuku · 1367

Nefaset Farkı · 1450

Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü · 1314

Nefaset Farklı İşler · 1314

Negatif Kar ve Genel Gider Belirlemesi · 797

Nısfet Kaidesi · 1314

Nısfet Kuralları · 1427

Nispi Ağırlık Puanları · 846

Nispi Metot · 1428

Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı · 1450

Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi · 1427

Noter Tasdikli Şahsi Kefalet Senetleri · 654

Noter Tastikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh · 640

Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği · 889

Numune Değerlendirilmesinin Yapılma Zamanı · 743

Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması · 857

Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması ‘Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu?’ · 858

Numune Sunulmaması · 858

Numune Üzerinde Tekrar İnceleme · 1270

Nüfuz Kullanma · 1425

Nükleer Riskler · 1235

Nükleer Yakıttan Kaynaklanan Radyasyonlar · 1448

O

Okullar · 1289

Olağanüstü Durumlarda Güncelleme · 1108

Olası Hataları Minimuma İndirmek Üzere · 1256

Olumlu Zarar · 1252

Olumsuz Hava Koşulları · 1244

Olumsuz Zarar · 1252, 1366

On Günlük Sözleşme İmza Süresinin Başlangıç Tarihi · 871

On Yıllık Zamanaşımı Süresi · 663

Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli · 871

Onarım İş Bitirmesi İle Yapım İhalesine Teklif Verilmesi · 740

Onarım İş Bitirmesi İle Yapım İşi · 738

Onarım ve Tamamlama Gerektiren İşler · 711

Onay Makamı · 346

Optik Sürücü · 828

Organizasyon Yapısı · 215

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri · 90

Orman İçine Taşıma · 560

Orman İşlerine İlişkin Alımlar · 560

Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları · 560

Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri · 123

Ortağın Hisse Devri · 740

Ortak Benzer İş Tanımı · 617

Ortak Girişim · 446, 839, 840

Ortak Girişim Tesis Süreci · 443

Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi · 451

Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı · 1001

Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak · 446

Ortak Girişimlerde Geçici Teminat · 649

Ortak Girişimlerde İş Bitirme Belgesi · 447

Ortak Girişimlerde Ölüm, İflas ve Mahkûmiyet Halleri · 453

Ortak Girişimlere Düzenlenecek İş Deneyim Belgeleri · 307

Ortak Girişimlerin Yeterliği · 446

Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması · 1140

Ortakçıl Yarışmalar · 577

Ortaklık Anlaşması · 442, 453

Ortaklık Durum Belgesi · 707

Ortaklık Oranına İlişkin Beyan · 341

Ortaklık Yapısına İlişkin Belgelerin Sunulmaması · 725

Otobüs Basamak Yüksekliğine İlişkin Puanlama · 846

Otomasyon Sisteminin İşletimi · 376

Ö

Ödeme Emrinin İptali · 1348

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler · 560

Ödemelerin Gecikmesi · 1366

Ödeneği Bulunmaya İşin İhale Edilmesi · 1060

Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi · 810

Ödeneğin Kullanımının Teknik Olarak Gecikmiş Olması · 1089

Ödenek Dışı Yapılan İşin Kabulü · 1314

Ödenek Miktarının Tespitinde Kdv’nin Durumu · 155

Öldürme Hususundaki Kasıtlarının Yoğunluğu · 475

Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler · 1428

Ön İlan · 132

Ön İlan Müessesesi · 431

Ön Yeterliğin İlanı · 581

Ön Yeterlik Değerlendirmesi · 921

Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik · 521

Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi · 901

Öngörülemezlik Unsuru · 1223

Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması · 995

Öngörülenden Fazla İmalat Yapılması · 1211

Öngörülmeyen Olay · 541

Öngörülmezlik · 1245

Önlenemezlik Kriterleri · 1245

Örnek Menülerin Teknik Şartnamede Belirtilmesi · 766

Ösym’nin Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları · 106

Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri · 147

Özel Güvenlik · 376

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni · 496

Özel Güvenlik Hizmet İhaleleri · 496

Özel Güvenlik İzni Alınması · 494

Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi · 730

Özel Güvenlik Tedbirleri Alınması · 99

Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi · 951

Özel Hukuk · 76

Özel İlave Kriterler · 816

Özel İmalat Süreci · 220

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı · 290

Özel Ortağın Benzer İş Diploma Koşulunu Sağlamaması · 1091

Özel Ortak · 468

Özel Sektörde Gerçekleştirilen Hizmet Deneyiminin Tevsiki · 721

Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyi · 331

Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler · 293

Özel Sektöre Yapılan Hes İnşaası · 736

Özel Tüketim Vergisindeki Değişik · 1220

Özel Uzmanlık · 894

Özgün Metodoloji · 896

Özgün Nitelikte ve Karmaşık · 527

Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Ceza · 443, 453

Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Cezaya Mahkumiyet · 1360

Özkaynak Oranının Puanlanması · 515

Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları · 171

P

Pacs Sisteminin Görüntülerin Arşivlenmesi · 409

Parametrelerin Belirsizliği · 159

Parasal İlişkiler Kurmak · 474

Parasal Limitler · 183

Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması · 531

Pazarlık Usulü · 523

Pazarlık Usulü İle İhale Edilebilecek Yapım İşleri · 531

Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci · 529

Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması · 542

Periyodik Bakım Aralıkları · 815

Periyodik Bakım Sözleşmesi · 797

Personel Taşıma Hizmetleri · 501

Personel Ücretleri İle İlgili Fiyat Farkı Hesabı · 1221

Personel Üzerindeki Yönetim Hakkı · 406

Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü · 1166

Personele İlişkin Giyecek Giderleri · 380

Personele Mutat Taşıt Bileti Verilmesi · 380

Personele Yönelik Yeterlik Kriteri · 376

Petrol Ürünleri · 1214

Peyzaj Mimarlığı Proje Yarışmaları · 576

Peyzaj Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu · 580

Pilot Ortağın Ölümü · 443

Pilot Ortak · 454, 1363

Piyasa Araştırması · 1459

Piyasa Fiyat Araştırması · 556

Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacak · 556

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı · 558

Piyasa Rayici · 1190

Piyasa Rayiçleri · 1389

Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması · 1061

Piyasada Fiyat Araştırması · 549

Pm Belgesi · 291

Posta ve Telgraf Teşkilatı · 117

Posta Yoluyla Satın Alınması · 601

Prefabrik Beton Parke Taşı · 1256

Prim Hesabı · 1236

Prime Rate Faiz Oranı · 632

Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırının Altındaki Borçlu Bulunulmasında Uygulama · 242

Proje Analizi · 1076

Proje Bütünlüğünün Korunması · 617

Proje Değerleri · 1444

Proje Döngüsü Yönetimi · 1076

Proje Eksiklikleri · 808

Proje Finansmanı · 1076

Proje Geliştirme · 1076

Proje Hazırlama · 1076

Proje Kesintisi · 1293

Proje ve Mahal Listesi · 196

Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesi · 575

Projelerin Teslimi · 1169

Projelerin Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı · 1242

Projenin Amaç ve Hedefleri · 896

Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar · 1421

Projeye İlişkin Kuruma Yapılan Başvurular · 1013

Protesto Çekme · 1365, 1371

Protesto Çekmeye Gerek Kalmaksızın · 1385

Protokol · 1141

Puan Birimi Üzerinden Sözleşmeye Bağlanan İşler · 1220

Puanlama ve Değerlendirme Kriterleri · 937

Puanlama Yönteminin Uygulanması · 512

Pursantaj Listesindeki Miktarlar · 1418

Pursantaj Oranları · 1073, 1301

Pursantaj Oranlarının Artırılması · 1418

Pursantaj Tablosu · 1281, 1282

Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalar · 344

R

Rayiçler · 1463

Re’sen Takdir · 1316

Referans Getirilmesi Zorunluluğu · 421

Rehin Tesis ve Terkini · 1289

Rekabet İlkesi · 154

Rekabet İlkesine Aykırı Belge İstenmesi · 344

Rekabet İlkesine Aykırılık · 159

Rekabet Ortamı · 1459

Rekabeti Engelleyici Hususlar · 367

Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali · 158

Resmi Evrakta Sahtecilik · 1444

Resmi İlan Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödemede Bulunulması · 440

Resmi ve Dini Bayram · 370

Restitüsyon Projeleri · 104

Restorasyon · 1289

Revize · 1068

Revize Program · 1196

Revize Programın Kontrol Teşkilatına Sunulması · 1196

Roma Hukukçuları · 76

Röntgen Cihazında Batarya Özellikleri · 850

Rüşvet · 1027

Rüşvet Almaya Eksik Kalkışma · 1319, 1445

Rüşvet Önerisi · 1319

Rüşvet Teklifinin Kabul Edilmemesi · 1446

Rüşveti Vermek · 1319

S

Saatlik Asgari Ücretin Altında Olmayan Teklif · 788

Sabotaj · 1233

Sağlık Bakanlığı Onayı · 409

Sağlık Hizmeti · 118

Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi · 1090

Saha Kontrollük Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi · 936

Sahte Belge Düzenlemek · 1425

Sahte Hakediş Raporu · 1444

Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım · 1041

Salgın Hastalıklar · 526

Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçimi · 935

Sandık · 349

Sanığın Yakalanması ve Suçunun Tespiti · 1445

Sanık Hakkında Soruşturma İzni · 1061

Sanıkların Cezalarının "Asgari Haddin Üstünde Tayini · 475

Satış İlanı · 1462

Savcılığa Suç Duyurusu · 1044

Savunma Sanayi Müsteşarlığı · 116

Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları · 1146

Savunma ve Güvenlikle İlgili Özel Durumların · 526

Sayaç Okuma ve Kesme-Açma · 376

Saydamlık · 154

Sayıştay Daire Kararına İtiraz Yolu · 891

Sayıştay Denetçisi · 1440, 1458

Sayıştay Uzman Denetçileri · 474

Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi · 1062

Sebepsiz Mal Edinme · 1373

Sebepsiz Zenginleşme · 889, 1206

Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi · 170

Seçimlik Hakları · 1203

Sektörel Planlama Aşaması · 1076

Sel Baskını · 525

Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı · 543

Sel Felaketine Uğrama İhtimali · 534

Serbest Bölge Üretimleri · 1096

Serbest Bölgeler · 275

Serbest Bölgelerde Faaliyet · 245

Serbest İstenç Ürünü · 1319

Serbest Meslek Makbuzu · 561

Serbest Muhasebeci Onaylı Gelir Tablosu · 730

Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi · 522

Seri Numaraları Alınmış İkibuçukmilyar Lira · 1445

Seri Üretime Konu Olmayan · 532

Sermaye Birikimi · 80

Sevk ve İşlem Formu · 108

Sıhri Hısımlık · 347

Sınav Faaliyetleri · 106

Sınır Değer Katsayısının Belirlenmesi · 753

Sınır Değer Ne Şekilde Belirlenir · 768

Sınır Değerin Altında İhale Verildiğinde Kesin Teminat · 875

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı · 1214

Sigorta Poliçeleri · 1234

Sigorta Prim Oranı · 421

Sigorta Primlerinin Yatırılmaması · 1324

Sigorta Süresi · 1236

Sigortacılar Cemiyeti · 1234

Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk · 1239

Sigortanın Tarihi · 1234

Silahlı Tehdit · 474

Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması · 342

Sivil Savunma İdareleri · 1462

Siyasi Amaçlı Grev · 1242

Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal · 803

Son 3 Yıla Ait Belgelerin Ortalaması · 258

Son Bir Yıldır Ortak Olma Şartının Sağlanmaması · 1092

Son Geçici Vergi Dönemine Ait Olmayan Proforma Fatura · 777

Sonradan Keşif Hazırlatılması · 157

Sonuç Bildirimi · 893

Sorumluların Cezai ve Mali Mesuliyetleri · 1446

Sosyal Tesisler · 89

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları · 87

Soybağının Kurulması · 366

Sözleşme Bedelinin Aşılmaması Kaydıyla · 1189

Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi · 1277

Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibariyle Ödenmesi · 1276

Sözleşme Devir Teyit Belgesi · 1356

Sözleşme Eki Cetveli · 1314

Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler · 621

Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti · 873

Sözleşme İle Doğan Hak ve Yükümlülükler · 1164

Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İstekliye Verilecek Yasaklama Kararı · 1036

Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı · 1203

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu · 870

Sözleşme Öncesi Koşullar · 944

Sözleşme Türünün İlanda ve Şartnamede Farklı Düzenlenmesi · 584

Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşlerin Varlığı · 1196

Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu · 882

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu · 878

Sözleşmede Belirtilen Cezalar · 1195

Sözleşmede Yapılacak Değişikliğin Sınırı · 1421

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar · 1191

Sözleşmeden Dönme Hakkı · 1183

Sözleşmelerde Değişiklik · 1181

Sözleşmelerin Geçerlilik Şartı · 889

Sözleşmelerin Mütemmim Cüz-Ü · 1192

Sözleşmeli Personel · 166

Sözleşmenin Başlıca Unsurları · 1178

Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi · 1378

Sözleşmenin Butlanı · 1203

Sözleşmenin Devri · 1354

Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları · 1357

Sözleşmenin Devrine İlişkin Ssk Genelgesi · 1359

Sözleşmenin Dövizle Akdedilmeme Şartı · 1219

Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar · 884

Sözleşmenin Feshi · 1240, 1385

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini · 1397

Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedeli · 1399

Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi · 1380

Sözleşmenin Feshinden Doğan İdare Zararının Tazmini · 1386

Sözleşmenin Geçerlilik Şartı · 889

Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi · 1376

Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi · 1366

Sözleşmenin Hukuka Aykırı Devrinin Sonuçları · 1356

Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları · 884

Sözleşmenin Yapılması Süreci · 879

Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı · 890

Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması · 883

Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması · 889

Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması · 1373, 1380

Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler mi? · 1379

Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulmuş Olması · 1373

Sözleşmenin Yürürlük Şartı · 890

Sözleşmesi Yapılmamış İşin Devri · 1358

Sözleşmesinde Belirtilen Kesinti ve Cezalar · 1197

Sözleşmesinde Belirtilme Şartı · 1219

Sözleşmeye Aykırı Ödeme · 1183

Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması · 1061

Sözleşmeye Davet · 868

Sözleşmeye Davet Süreci · 868

Sözleşmeye Davet Üzerine Şikâyetin Mevcut Olmaması · 870

Sözleşmeye İlişkin İşlemlere Fesat Karıştırmak · 1425

Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması · 888

Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları · 873

Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekli · 881

Spesifik Bir Düzenleme · 1451

Spor Tesisleri · 1289

Ssk İlişiksiz Belgesi · 1344

Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubu · 667

Statik Projesi · 1071

Sterilizasyon Cihazı Alımı · 820

Stoklanması Ekonomik Olmayan · 554

Stopaj · 1290

Su Baskını · 1233

Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen · 545

Suç Duyurusu · 1432

Suç Duyurusunu Yapacak Merci · 1044

Suç İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma · 474

Suç İşlemeyi Alışkanlık Haline Getirenler · 1044, 1435

Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi · 475

Suçun Sabit Görülme İhtimali · 1043

Sulama Tesisi · 128

Sulh Yolu İle Tahsilat · 1442

Sulhname · 1420

Sübjektif Bir İmkansızlık · 1373, 1396

Sümer Holding A.Ş. · 117

Sürdürülen Kamu Hizmetinin Sağlıklı ve Hızlı Yapılabilmesi · 407

Süre Uzatımı · 1194, 1403

Sürekli Nitelikte Bir İş · 1197

Sürekli Nitelikteki İşler · 1197

Sürekli Yasaklama · 1044

Sürelerin Hesabı · 1100

Sürelerle İlgili Genel Esaslar · 973

Süresi Bitmeyen İş İçin Düzenlenen İş Bitirme · 743

Süresiz Teminat Mektubu İstemi · 665

Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi · 877

Ş

Şahıs Şirketi · 356

Şahıs Şirketi Ortakların Ortaklıktan Ayrılmas · 697

Şahsi Kefalet Senetleri · 655

Şantiye Şefi · 294

Şantiye Tesisleri · 1235, 1389

Şantiye Tesislerinin Sigorta Bedeli · 1236

Şartnamede İş Deneyim Oranının Belirlenmemesi · 341

Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu · 393

Şartnameye Uygun Mal · 1456

Şartnameye Uygun Olmayan Malın Satın Alınması · 476

Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması · 680

Şeklen Keşif Özeti Hazırlanması · 474

Şematik İhale Süreci · 518

Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar · 972

Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması · 891

Şikâyet Başvurularına İlişkin Süreler · 973

Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler · 991

Şikâyet Başvurusu · 1007

Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği · 980

Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması · 975

Şikâyet Dilekçesi · 993

Şikâyet Ehliyeti · 537, 983

Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması · 996

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki · 971

Şikayet Yolu · 1315

Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması · 1000

Şikâyetin Ayrıntılı Delil İçermesi · 1005

Şikayetlerin İncelenmesi · 952

Şirket · 349

Şirket Bölünmeleri · 744

Şirket Devir ve Devralmalar · 355

Şirket Kurma Yoluyla Birleşme · 356

Şirket Müdürünün Yasaklı Olması · 360

Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi · 1048

Şirket Ortaklar Kurulu Kararı · 1048

Şirket Statüsünün Değişmesi Halinde İş Deneyimi · 700

Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeni · 862

Şirketlerin Pay Sahipleri · 355

Şirketten Ayrılan Ortakların Şahsi Deneyimleri · 699

T

T.B.M.M. · 1289

Taahhüdün Başka Bir Yükleniciye Yaptırılmasının Mümkün Olmaması · 1386

Taahhüdün İhlali · 655

Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verilmesi · 1425

Taahhüt Edilen Risk · 663

Taahhütname · 225, 276

Tabii Afetler · 1233

Tacir · 350

Tadilat ve Dekorasyon İşi · 733

Tahakkuk Etmiş Alacakları Üzerinde Hapis Hakkı · 1396

Tahıl Alım Satımı · 1458

Tahmini İhtiyaç Miktarı · 491

Takas Suretiyle Yapılacak Tahsilat · 1442

Takip Dosyası · 1440

Tam Rekabetçi Piyasa Koşulları · 821

Tamamlama ve Darboğaz Giderme Projeleri · 1075

Tanık Koruma Tedbirleri · 122

Tanıkların Korunması · 105

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Mallar · 1072

Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar · 1072

Taraflar Arası İletişimin Şekli · 1176

Tarafların Eşitliği Kuralı · 1304

Tarafların Öngörmedikleri Değişiklikler · 1223

Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergiler · 1315

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yolu · 1315

Tarım İşletmeleri · 102

Tarım İşletmesi Müdürlükleri · 106

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler · 91

Tasarım Hatası · 1455, 1459

Tasarım Yarışmaları · 574, 578

Tasfiye Geçici Kabul Tutanağı · 1389, 1391

Tasfiye Protokolü · 1388

Taşıma İhalesinde Sorgulama · 790

Taşıma İşleri · 79

Taşınmaz Malın Kiralanması · 127

Taşınmazlar · 126

Taşkın Koruma · 128

Tazminat Davası · 1373

Tazminatın Hesabı · 1395

Tc Merkez Bankası Döviz Alış Kuru · 655

TCK’nın 219/1. Maddesi · 1445

TCK’nın 279, 205, 208, 210, 230, 240, 246, 339, 340, 341, 342, 366, 367, 368’nci Maddeleri · 1061

TCK’nın 363. Maddesi · 1459

Tebligat Kanunu · 1462

Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması · 1107

Tebligata Esas Açık Adres · 507

Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması · 863

Tebligatın Yasal Süresinde Yapılması · 862

Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi · 862, 1106

Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi · 1105

Tedarikçilerden Fiyat Teklif Alınması · 752

Tedarikçilerin Sorumluluğu · 1456

Tedarikçinin Temerrüdü İle Doğan İdare Zararının Tazmini · 1458

Tedavi İçin Başvuracak Hasta Sayısı · 1188

Tedavüldeki Türk Parası · 1337

Tehdit ve Baskı İle İhalenin Alınması · 474

Tehditle İhaleden Vazgeçirme · 475

Tek Başına İhale Edilecek Olan İşler · 711

Tek Bir Akaryakıt İstasyonu · 563

Tek Bir Ürüne İşaret Eden Şartname · 422

Tek Dilekçe İle Şikayette Bulunulması · 1016

Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi · 158

Tek Teklif İle Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması · 543

Tek Zarf Esası · 620

Tekel Niteliğindeki Mallar · 80

Teklif Bileşenleri · 190

Teklif Dosyası · 645

Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması · 872

Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması · 647

Teklif Kabul İşlemleri · 673

Teklif Mektubu · 506, 619

Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri · 669

Teklif Mektubu Örnekleri · 624

Teklif Mektubunda Eksiklik · 637

Teklif Mektubundaki Eksik İfade · 734

Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme İle Verilmesi · 678

Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları · 623

Teklif Mektuplarında Şekil Şartı · 630

Teklif Mektuplarının Geçerlilik Şartı · 678

Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması · 683

Teklif ve Sözleşme Koşulları · 646

Teklif Zarfı Üzerindeki Şekil Unsurlarının Önemi · 642

Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması · 641

Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları · 684

Teklifin Aşırı Düşük Bulunması · 224

Tekliflerin Alınması · 671

Tekliflerin Alınması ve Açıklanması · 681

Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları · 683

Tekliflerin Dpt Sektör Uzmanlarına İletilmesi · 1077

Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınması · 488

Tekliflerin Eşitliği · 688

Tekliflerin Geçerlik Süresi · 646

Tekliflerin Geçerlik Süresi İle Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması · 647

Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılması · 647

Tekliflerin Hazırlanıp İdareye Sunumu · 507

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması · 612

Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi · 938

Tekliflerin Opsiyonu · 880

Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması · 804

Tekliflerin Yüksek Olması · 807

Tekliflerinin Bileşenleri · 747

Teklifte Geçerli Para Birimi · 613

Teklifte Tc Kimlik Numarasının Olmaması · 631

Teknik Çözümler · 748

Teknik Değer · 816

Teknik Değerlendirme · 944

Teknik Kriterlerin Verimliliği · 367

Teknik Müzakere · 747

Teknik Personel · 1202

Teknik Personelin Eğitim ve Deneyimleri · 215

Teknik Şartname Hazırlanması · 1065

Teknik Şartname İle İdari Şartnamenin Çelişmesi · 381

Teknik Şartnameler · 1121

Teknik Şartnamelerin İçeriği · 593

Teknik Şartnamenin İdare Şartnameyi Desteklememesi · 843

Teknik ve Canat Kuralları · 1195

Teknik Zorunluluklar · 1390

Teknoloji Kazanımının Sağlanması · 1153

Telafisi Güç Olan Zarar · 1448

Telafisi Zor veya İmkansız Zararlar · 996

Tele Radyoloji · 409

Telsizin Markasının Zikredilmesi · 419

Temel Endeks · 1208

Temerrüt İhtarı · 1433

Teminat · 1460

Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı İle Yazılmaması · 653

Teminat Kesintisi · 1291

Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi · 665

Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması · 650

Teminat Mektubundaki Noksanlıklar · 668

Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik · 653

Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi · 663

Teminat Mektubunun Sahte Olması · 665

Teminat Mektupları Emanetleri Defteri · 655

Teminat Mektupları İle İpotek Senetleri · 663

Teminat Mektupların Süresi · 666

Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farkı · 665

Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılma · 318

Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu · 1347

Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü · 660

Teminatın Geç İadesi · 1347

Teminatın İrat Kaydedilmesi · 1293, 1403

Teminatların Değerinin Güncellenmesi · 1385

Teminatların Değiştirilmesi · 657

Teminatların Geri Verilmesi · 1341

Teminatların İrad Kaydedilmesi · 1371

Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması · 716

Temizlik Şirketinin Borcu · 1348

Temizlik Şirketinin Kuruma Prim Borcu · 1348

Temizlik ve Çöp Toplama İşleri · 1323

Temsile Yetkili Olma · 612

Temyiz Peşin Harcı · 1318

Tercih Hakkı · 1203

Tescil · 1289

Tescil Edilmeyen Bir Sözleşme · 1395

Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması · 889

Teselsül Hükümleri · 1348

Tesisat Kalemlerinin Tevsiki · 796

Tesisat Projesi · 1071

Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü · 1170

Tespit Tutanağının Mevzuata Uygun Düzenlenmemesi · 785

Test ve Tetkik Saf Malzemeleri · 554

Tevhid · 1289

Tevkif · 1315

Tevsi Projeleri · 1075

Teyit İşlemleri · 673

Teyit Yazısı Bulunmayan Banka Teminat Mektupları · 655

Thames Nehri · 1234

Tıbbi Cihaz Temini · 818

Tıbbi Sekreterlik · 376

Tıpta Uzmanlık · 366

Ticaret Sicil Gazetesi · 741

Ticaret Sicil Gazetesi’nin Sunulmaması · 632

Ticaret Sicil Memurluğu · 261

Ticari Hayatın Gerçekleri · 881

Ticari Vekil · 1047

Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü · 892

Titubb Kaydı · 409

Tmmob Şehir Plancıları Odası · 522

Toplam Bedel Sözleşmelerde Hakediş Ödemesi · 1276

Toplam Kalite · 1448

Toplantı Gündeminin Zamanında Bildirilmemesi · 965

Toplu İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı · 101

Toprak Çökmesi · 1235

Toprak Kayması · 1233

Toptan Eşya Fiyat Endeksi · 1384

Trafik İşaret Levhası Tedariki · 1424

Trafik Sinyalizasyon Malzemeleri · 571

Ttk Satın Alma Yönetmeliği · 474

Turmob Kaşesi · 760

Tutanakların Dönemi · 723

Tutukevleri İşyurtları Kurumları · 100, 1147

Tutukluluk · 1360

Tüketim Malzemeleri · 126

Tüm Fiyat Artışlarını Kapsama Şartı · 1214

Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler · 169

Tünel Yapım İşinin İş Artışı Kapsamında Yaptırılması · 157

Türk Hava Kurumu · 86

Türk Parasının Değeri · 1223

Türk Parasının Yabancı Paraya Karşı Devalüe Edilmesi · 1251

Türk Serbest Mimarlar Derneği · 578

Türk Ticaret Kanunu · 356

Türk Yargı Mercileri · 1167, 1447

Türkçe Dokümanın Cd Ortamında Sunulması · 630

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu · 116

Türkiye Gübre Sanayi · 118

Türkiye Kızılay Derneği · 86

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları · 117

Türkiye Şeker Fabrikaları · 118

Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Süreci · 1075

Türkiye’deki Yatırımcı Kamu Kuruluşları · 1075

Tüzegenlik (Nısfet) Kuralları · 1427

Tüzel Kişilere Tebligat · 862, 1105

Tüzel Kişilikler · 78

U

Uğranılan Zarar ve Ziyanın Tazmin Ettirilmesi · 472

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı · 1153

Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Dissektör Alımı · 848

Ulusal Araştırma Geliştirme Kurumları · 106

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun · 1093

Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma · 400

Uluslararası Kalkınma Birliği · 99

Uluslararası Piyasanın Koşulları · 77

Uluslararası Yarışma · 577

Umumi Hıfzısıhha Kanunu · 1459

Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması · 885

Usulüne Aykırı Tebligat · 1462

Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu · 440

Uygulama Ayı · 1208

Uygulama Ayına Ait Endekslerin Belli Olması · 1219

Uygulama Projesi · 1071

Uygulama Yanlışlığı · 1455

Uygulanan Enerji Seviyesindeki Değişimin Oranı · 857

Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu · 571

Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanması · 541

Uzak Mesafeden Getirtilmiş Gibi Göstermek · 1444

Uzlaşma Komisyonu · 1072

Uzman Bilirkişi · 1190

Uzman Tabipler · 366

Ü

Ücret Sayılan Ödemeler · 1341

Ücretlerinin Belirlenmesi · 405

Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti · 1318

Üçer Aylık Dönemlerde Bildirim Yükümlülüğü · 964

Üçüncü Derece Hısımlık · 347

Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri · 751

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluğu · 1235

Üniversitelerin Ulusal AR-GE Projeleri İstisna Kapsamında Mı? · 107

Üretici Firma · 412

Üretim Kapasitesinin İhale Günü İtibariyle Sağlanamaması · 725

Üretim ve İmalat Kapasitesi · 215

Üretme İstasyonları · 102

Üst İkmal Makamları · 1458

Üstsoy-Altsoy Hısımlığı · 347

Üstyapı (Bina) İşleri · 326

V

Vakıf · 349

Vakıflar Genel Müdürlüğü · 1289

Vaki Bebek Ölümleri İle Somutlaşan Can Kaybı · 544

Varislerin Devir İçin Talepte Bulunması · 1361

Varislerle Bağıtlanan Sözleşme · 1362

Vaziyet Planı · 1071

Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdür · 1047

Vekaleten Birden Fazla Teklif Verilmesi · 471

Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı · 364

Vekaletsiz İş Görme · 1395

Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat · 863

Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması · 1104

Vergi Borçlusu · 330

Vergi Dairesi Müdürlüğü · 1315

Vergi Dairesinden Alınacak Belge · 229

Vergi Dairesine Bildirilmesi · 786

Vergi Mahkemesinde Dava · 1312

Vergi Matrahı · 690

Vergi Tevkifatı · 1290, 1316

Vergi Tutarının İadesi · 1312

Verginin İstisna ve Muafiyetleri · 1289

Verginin Matrahı · 1288

Vergiyi Doğuran Olay · 888

Verimi Düşürme · 1242

Verimlilik · 815

Verimlilik ve Kârlılık · 80

Virgülden Sonra İki Hane Yazılması · 630

Y

Yabancı İstekli · 229

Yabancı İstekliler · 1193, 1448

Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması · 657

Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar · 1147

Yakın Akrabaya Arsa Satışı · 157

Yaklaşık Maliyete Göre Aşırı Düşük · 747

Yaklaşık Maliyetin Altındaki Tekliflerin Sorgulanması · 773

Yaklaşık Maliyetin Gizliliği · 201, 1069

Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali · 211

Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi · 189

Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesi · 195

Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Belirlenememesi Nedeniyle İhalenin İptali · 841

Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Oluşmasını Etkileyen Diğer Hususlar · 206

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklife İhale · 842

Yan Ödeme · 1198

Yanıltıcı ve Sahte Belge Verenler · 215

Yansoy Hısımlığı · 347

Yapı Denetim Görevlileri · 1436

Yapı Denetim Görevlilerinin Yetkileri · 1452

Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması · 1172

Yapı Denetim Görevlisi İle Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü · 1454

Yapı Denetim Görevlisinin Tutacağı Defter · 1453

Yapı Denetim Hizmetleri · 1451

Yapı Denetim ve Görevlilerinin Sorumluluğu · 1450

Yapı Denetimini Yerine Getiren İdare Görevlileri · 1451

Yapıda Eksik ve Kusurlu Bölümler · 1428

Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması · 608

Yapılmamış İmalat · 1302

Yapılmamış Masrafın İstenmesi · 1380

Yapılmayan İmalatlar İçin Kesinti Uygulaması · 1300

Yapım Borcunun Devrinde İş Sahibinin Rızası · 1358

Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu · 1070

Yapım İhalesinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirmesi · 788

Yapım İhalesinde Sgk Ödemeleri · 792

Yapım İşinin Özgün Nitelikte ve Karmaşık Olması · 532

Yapım İşinin Özgünlüğü · 748

Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir mi? · 463

Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 750

Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri · 306

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1256

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması · 1193

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Sorumlulukları · 462

Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Sorumluluğu · 1449

Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı · 1325

Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 812

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması · 1221

Yapım İşlerinde Karma Teklif · 628

Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması · 616

Yapım İşlerinde Teminat İadesi · 1341

Yapım İşlerinde Uygulama Projeleri · 131

Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması · 195

Yapım İşlerinde Yeni Dönem Fiyat Farkı Uygulaması · 1207

Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu · 1447

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme · 1183

Yapım İşlerinin Kısımlara Bölerek İhale Edilmesi · 1060

Yapım Sözleşmeleri · 1162

Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi · 1284

Yapım Sözleşmelerinin Feshi ve Genel Tasfiye Süreci · 1385

Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Genel Yükümlülükler · 1170

Yapım Sözleşmesinde Sürenin Kısaltılması · 1353

Yapım Yönteminin Ekonomik Olması · 748

Yapımından Vazgeçilen İş Kalemlerinin Fiyatlandırılması · 1406

Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşleri · 926

Yapıştırılan Yerinin İmzasız Olması · 633

Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi · 1426

Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu · 1019

Yargı Organları · 1060

Yargı Yolu · 1432

Yargısal İnceleme · 1018

Yarışma Türleri · 575

Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması · 1379

Yasak Fiil ve Davranış · 1038

Yasak Fiil ve Davranışın Sonuçları · 477

Yasak Fiil ve Davranışlar · 1371, 1424

Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler · 472

Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunanlar · 215

Yasak Fiil veya Davranış · 446

Yasak Fiil veya Davranışlar · 471

Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih · 1382

Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu · 1039

Yasaklama İşlemleri · 365

Yasaklama Kararı Ortadan Kalkan Firma · 724

Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu · 1034

Yasaklama Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih · 1431

Yasaklama Süreci · 1044

Yasaklama Süresi · 1430

Yasaklamanın Başlangıcı · 1031

Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı · 1027

Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği · 1033

Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar · 1027

Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi · 1034

Yasaklı Şirket Müdürünün Verdiği Vekâletname · 1050

Yasal Dayanağı Olmayan İş Artışı · 330

Yasal Dayanaktan Yoksun İşlem · 1396

Yasal İndirim Nedeni · 475

Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği · 872

Yasal Sürenin Başlama Tarihi · 873

Yasal Teminat Dışında Alınan İlave Teminatın Gelir Kaydı · 878

Yasal Temsilci · 1360

Yatırım Program Taslağının Ypk'ya Sunulması · 1077

Yatırım Projelerinin Planlanması · 1075

Yatırım Tekliflerinin Dpt'ye İletilmesi · 1077

Yazı İşleri Müdürü · 166

Yazılı Delil Sözleşmesi · 1318

Yazılı Sözleşmenin Bulunmaması · 343

Yazılımın Cihazı Desteklememesi · 409

Yedek Parça İçin Sabit Fiyat İstemi · 412

Yedek Parçasının Sağlanması · 275

Yedek Parçasının Sağlanmasına Yönelik Düzenleme · 275

Yedek Üyelerin Sayısı · 166

Yemek Alımına İlişkin Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 765

Yemek Giderlerinin Karşılanmasındaki İkili Düzenleme · 423

Yemek Hizmeti Alımı İhaleleri · 374

Yemek İhalesinde Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklifler · 790

Yemek İhalesinde Sınır Değer Nasıl Belirlenir · 765

Yemek İhalesinde Sorgulamaya Esas Kriterlerin Belirlenmemesi · 794, 796

Yemek İhalesinde Taşıma Bedelinin Açıklanmaması · 795

Yemek ve Yol Giderleri · 190

Yemek ve Yol Maliyeti · 379

Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri · 143

Yemin Teklifi · 1190

Yeminli Mali Müşavir · 262

Yeminli Tercüman · 635

Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi · 544

Yeni Birim Fiyat Yapılması Halinde Uygulama · 1219

Yeni Birim Fiyatlar · 1412

Yeni Fiyatın Piyasa Fiyat Araştırması İle Tespit Edilmesi · 1417

Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması · 1422

Yeni Teknolojiye Göre Üretilen İş Makinelerindeki Yakıt Sarfiyatları · 778

Yeniden Yaptırmak · 1195

Yer Görme Belgesi · 891

Yerli İstekli · 129

Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler · 1094

Yerli Malı · 416

Yerli Malı Belgesi Alma Koşulları · 1095

Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı · 1097

Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması · 708

Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti · 207

Yeterli Rekabetin Oluşmaması · 805

Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler · 220

Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler · 520

Yeterlik Belgelerinin İdareye Sunulma Şekli · 226

Yeterlik Kriterinin Fiyat Dışı Unsur Yapılması · 854

Yeterlik Kriterlerinin Tespit Edilmemesi · 523

Yetiştirme Yurtları · 1147

Yetki Devri Sınırlarına Uyulmaması · 142

Yetkili Merciler Tarafından Belgelendirilmesi · 1241

Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklifin Geçerliliği · 343

Yetkili Satıcılık · 274

Yetkili Şirket Müdürleri · 480

Yetkinin Sınırı · 994

Yetkiyi Kötüye Kullanma · 474

Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi · 1315

Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı · 1068

Yıllara Yaygın Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yeterlik Esasları · 499

Yıllara Yaygın İnşaat İşi · 1315

Yılları Bütçe Kanunları · 563

Yıllık İzin · 166

Yıllık İzin Defteri Tutulması · 398

Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı · 543

Yol Bedelinin Nakdi Olarak Ödenmesi · 379

Yol Giderlerinin Tek Yön Bilet Fiyatı Üzerinden Hesaplanması · 780

Yol İnşası · 1343

Yolların Prefabrik Parke İle Kaplaması · 1256

Yönetimin Zarara Uğraması · 474

Yurt Dışı Alım · 1308

Yurt Dışı İş Deneyim Belgesi · 328

Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi · 458

Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı · 1082

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi · 189, 1212

Yurtdışı İş Deneyim Belgesi · 328

Yüklenici İle Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu · 1435

Yüklenici İş Bitirme Belgesi · 294

Yüklenici İş Durum Belgesi · 294

Yüklenici Lehine Tazminat · 660

Yüklenici Nam ve Hesabına İş Yaptırma · 1194

Yüklenici Vekili İçin Ayrıca Ücret Öngörülmesi · 417

Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu · 1434

Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi · 1435

Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu · 1449

Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü · 1169

Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu · 1169

Yüklenicinin Borçlarının Hakedişten Kesilmesinde İdarenin Sorumluluğu · 1347

Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi · 1378

Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü · 1167

Yüklenicinin İflas Etmesi · 1360

Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü · 1173

Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması · 1347

Yüklenicinin İşe Devam Etmemesi · 1373

Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü · 1166

Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması · 1389

Yüklenicinin Ölümü · 1362

Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı · 1363

Yüklenicinin Rızası Olmadan İş Süresinin Kısaltılması · 1179

Yüklenicinin Teminat ve Avans Borcu · 660

Yükleniminde Bulunulan Hizmet Alımı Sözleşmeleri · 691

Yüksek Fen Kurulu · 1424

Yükseköğretim Kurumları · 116

Z

Zamanaşımı · 1435

Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart · 1319

Zammın Yansıtılması · 1223

Zarar ve Ziyanın Genel Hükümlere Göre Tazmin Müessesesi · 1451

Zararlardan Dolayı Sorumluluk · 1448

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı · 672

Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi · 642

Zarfın Şekil Şartları · 620

Zarfın Yapıştırılan Yeri · 644

Zarfların Açılmasından Sonraki İhale İptalleri · 204

Zeyilname · 606

Zeyilnâme Düzenlenmesi · 599

Zeyilname İle Yapılan Değişiklikler · 603

Zeyilname veya Açıklama Yapılması · 1122

Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi · 605

Zeyilnamede Yeterli Süre Verilmemesi · 609

Zeyilnamenin Eksik Yapılması · 610

Zeyilnamenin Faks İle Bildirilmesi · 610

Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları · 440

Zilyedliğin Tespitine İlişkin Mahkeme Kararı · 1072

Zincirleme Sorumlu · 1426

Zincirleme Sorumluluk · 128

Ziraat Bankası · 82

Zorunlu Neden · 1250, 1253

Zorunluluk Hali · 1403


 

Bu Site Orhan Olgun tarafından tasarlanmıştır.