Anasayfa
Kavramlar Dizini
İçindekiler
Temin ve Sipariş
Özgeçmiş
E-mail

 KAVRAMLAR DİZİNİ

 

 

A

AB Entegrasyon Süreci · 1213

AB İhale Mevzuatındaki İlan Süreleri · 518

AB Mevzuatı · 273

Acil Durumlarda Kullanılacak Olan İlaç · 630

Acil Yardım Çağrıları Hizmetleri · 583

Açık Ayıbın Varlığı · 1423

Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı · 1528

Açık İhale Usulü · 142

Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci · 586

Açık Teklif Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi · 589

Açıklık İlkesinin Zıddı · 169

Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı · 1208

Afet Bölgelerinde Gerçekleştirilen İşler · 1032

Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı · 1315

Ağır Yaptırım Hükümleri · 1551

Ağırlık Oranları · 1329

Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı · 1208

Akaryakıt Ağırlık Oranı · 1316

Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar · 582

Akaryakıt Boru Hatları · 796

Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri · 117

Akaryakıtta Yüzde 14 Iskontonun Makul Olduğu · 906

Akde Aykırı Hareket · 1448

Akdin İfa Edilmemesi · 1487

Akit · 1268

Akreditif Açma · 1420

Akreditifi · 521

Aktin Geçerlilik Şekli · 1480

Alçı  Duvar Levhaları · 842

All Risks Sigortaları · 1347

Alt Analizlerin İncelenmemesi · 884

Alt İşverene Devredilen İş · 1427

Alt Yüklenici · 548, 1297

Alt Yüklenici Çalıştırılmasının İdarenin İznine Tabi Olduğu İşler · 1297

Alt Yüklenici İle İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi · 544

Alt Yüklenici İş Bitirme Belgeleri · 1032

Alt Yükleniciden Karşılanması · 551

Alt Yükleniciler · 544

Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi · 546

Alt Yüklenicilerin İş Deneyiminin Değerlendirilmesi · 778

Alt Yüklenicinin Değiştirilmesi · 1298

Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları · 697

Alternatif Teklif Verebilme Halleri · 1129

Altlık Üstlük Durumu · 84

Alt-Üst Geçit-Köprü İşleri · 790

Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak · 1559

Amme İktidarı · 84

Amortisman · 1496

Ana Metal Sanayi · 1315

Anahtar Personel İstenilmesi Durumunda İstenecek Belgeler · 414

Anahtar Teknik Personel · 407

Anahtar Teknik Personel Listesi Formu · 325, 342

Anahtar Teknik Personel Olarak Diyetisyen İstenmesi · 493

Anahtar Teknik Personelin Tevsiki · 826

Anahtar Teslimi Götürü Bedel · 1311

Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme · 1290, 1297

Analiz Formatı İsteklilere Verilecek · 844

Analiz Girdilerindeki Miktarlar · 907

Analizler İhaleye Katılım Şartı · 876

Analizlerdeki İşçilik Girdisi · 841

Analizlerdeki Tüm Girdiler · 841

Analizlere Uygun Açıklama · 905

Analizlerine Dayanak Teşkil Eden Bilgi ve Belgeler · 847

Anayasanın 128’nci Maddesi · 1172

Anlaşmazlıkların Çözümü · 1057

Anlık Karar · 85

Antijen · 932

Antikor · 932

Anti-Serum Alımı · 583

Aqua Parklar · 792

Ara Denetim · 1364, 1374

Ara Denetimin İdarenin Personeli Tarafından Yapılması · 1400

Ara Hakediş · 1418

Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi · 400

Araç Temin Şartı · 489

Araştırma ve Geliştirme · 1324

Araştırma-Geliştirme Projeleri · 116

Arazi ve Zemin Araştırmaları · 141

Arazi veya Arsa Tedariki · 1393

Ar-Ge Projeleri · 111

Ar-Ge Projelerine İlişkin Alımlar · 1256

Aritmetik Hata ve Yuvarlama · 767

Arkeolojik Sit Alanı · 1393

Artan Fiyatlar · 985

Artan İş Bedelinin Ödenmesinde Usul · 1417

Artan ya da Azalan Miktar · 1313

Artırma Eksiltme Kanunu · 1267

Asansör Tesisatı · 788

Asansör Tesisatı İşleri · 795

Asgari İş Deneyim Tutarı · 322

Asgari İşçilik Maliyeti · 856

Asgari İşçilik Maliyetin Kapsamı · 762

Asgari İşçilik Oranları · 228

Asgari Ücret · 1326

Asıl Hak Sahibi · 1418

Asile Yapılan Tebligat · 1211

Askeri İhaleler · 557

Asli ve Sürekli Görevler · 1172

Aşırı Düşük Olmayan Tekliflerin Elenmesi · 806

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması · 837

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmaksızın Verilen İhale · 880

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İstenecek Analizlerin Formatı · 380

Aşırı Düşük Teklifler · 281, 836

Aşırı Fiyat Artışları · 1358

Aşırı Güçlük · 1360, 1361

Atatürk Araştırma Merkezi · 111

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü · 110

Atık Depolama ve İşleme Tesisleri · 789

Atık Su Arıtma İşleri · 789

Avan Projesi · 1172

Avans Kesintisi · 1395

Avans Mahsubunun Yapılması Esasları · 1396

Avans Miktarı · 1312

Avans Teminat Mektubu · 1396

Avansın Hakedişten Mahsubu · 1327

Aydınlatma Cihazları · 109

Aydınlatma ve Kuvvet Dağıtım Tesisatı · 795

Ayıba Karşı Tekeffül · 1528

Ayıbı İhbar · 1424

Ayıbı İhbar Ödevini Yapmayan İş Sahibi · 1424

Ayıp İhbarı · 1528

Ayıp İhbarının Sübutu · 1423, 1528

Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması · 1563

Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması · 1529

Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı · 1529

Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması · 1527

Aynı Fiyatın Birden Fazla İstekli Tarafından Teklif Edilmesi · 787

Aynı İsteklinin Birden Fazla Teklifle İhaleye Katılması · 753

Ayrı Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip · 90

Azami İndirim Oranı · 174

Azami Mesafenin Hesaplanmaması · 245

Azledilen Vekile Tebligat · 1211

B

Bağ-Kur · 89

Bağlı Kağıttaki Bu İtirazlar Saklı Kalmak · 1418

Bağlı Ortaklık · 90

Bakanlar Kurulu · 1310

Bakanlar Kurulu Kararnamesi · 1418

Bakanlık Oluru · 1418

Bakım Masrafları · 1552

Bakım Sorumluluğu · 1495

Bakım Sözleşmesi · 829

Bakım ve Onarım İşleri · 1559

Balıkçı Barınakları · 796

Banka Referans Mektubu · 341

Banka Teminat Mektupları · 740

Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi · 743

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi · 1393

Banka veya Benzeri Kredi Kuruluşları · 733

Bankalardan Temin Edilecek Belgeler · 304

Bankaların Düzenleyecekleri Teminat Mektupları · 1561

Barajlar ve Göletler · 789

Barkod Yeralmayan Bildirge · 412

Basiretli Bir İş Adamı · 1360, 1361

Basit Kümes ve Tarım Yapıları · 793

Basit Muayene · 1528

Basitleştirilmiş İlan Yolu · 1249

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü · 1314

Başlanmış Olan İhaleler · 1252

Başvuru Bedelinin Yatırılmaması · 1072

Başvuru Belgelerinin Sunulması · 723

Başvuru Teminatı Uygulaması · 1079

Başvuru Zarfı · 723

Bayram Günlerinde Çalışmanın Belirsiz Olması · 493

Bebek Ölümleri · 621

Bedel Olarak Belirlenen Ceza Miktarları · 504

Bedel Yerine Paylaşım Oranları · 801

Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare · 1287

Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları · 639

Belediye Başkanı · 1494

Belediye Binalarının İlân Tahtalarına Asılacak İlanlar · 522

Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi · 1196

Belediye İdaresi · 1365

Belediye Sorunları Rehberi · 525

Belediyeler · 1563

Belge Sahibinin Ortağı Bulunduğu Tüzel Kişilerin İhaleye Girmesi · 771

Belgede Yer Alan Bilgi Eksikliği · 808

Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu · 717

Belirlenen Sürenin Sonu · 1368

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü · 142, 590

Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi · 600

Benzer İş · 180

Benzer İş Grupları Listesi · 788

Benzer İş Tanımına Uymayan İş Deneyim Belgesi · 827

Benzer İş Tanımının Geniş Yapılmaması · 396

Benzer Piyasa Değerleri · 1496

Beraat Kararı · 1421, 1545

Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu · 1155

Beyan Dönemi · 1419

Beyannamelerini İmzalamaya Yetkili Meslek Mensupları · 901

Bilançonun Gerekli Görülen Bölümleri · 272

Bildirim Yetkisi · 862

Bilet Ücreti · 894

Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi · 805

Bilgi Transferi Koşulları · 1002

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı · 1167, 1547

Bilgi ve Belgeleri İfşa · 1547

Bilgi ve Deneyimin İdarenin Zararına Kullanılması · 1526

Bilirkişi · 1334

Bilirkişi Mütalaası · 1334

Bilirkişi Raporu · 1527

Bilirkişilere Başvuru Uygulaması · 1112

Bioenerji Tesisleri · 794

Bir Yılı Dolmayan Personelin İzin Kullanma Hakkı · 474

Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi · 562

Birim Fiyat Farkı · 1310

Birim Fiyat Sözleşme · 1290, 1297

Birim Fiyat Teklif · 1172

Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu · 449

Birim Sütunu · 449

Birinci Derece Hısımlık · 418

Birlik · 419

Birlik Başkanlar Kurulu · 1318

BİT’ler · 90

Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri · 790

Bor Araştırma Enstitüsü · 126

Borcun Nakli · 1465

Borç Delilleri · 1348

Borç İlişkisi · 1307

Borçlar Kanununa Göre Mücbir Sebep · 395

Borçlar Kanununun 101. Maddesi · 1534

Borçlar Kanununun 106. Maddesi · 1478

Borçlar Kanununun 106-108 Madde Hükümleri · 1362

Borçlar Kanununun 179 ve 180 İnci Maddeleri · 426

Borçlar Kanununun 371. Maddesi · 1470

Borçlar Kanununun 41, 42, 43. Maddeleri · 1162

Borçlar Kanununun İlgili Maddeleri · 1562

Borçlar Yasasının 362. Maddesi · 1424

Boru İletim Hattı · 1345

Bozma Kararı · 1527, 1558

Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata · 1474

Bozuk Malın Niteliği · 1529

Bozuklukların Haber Verilmemesi · 1424

Bölünemezlik İlkesinin İhlali · 175

Bölünen Şirkete Ait Yeterlilik Kriterlerinin Durumu · 833

Bütçe Dışı Avans · 1396

Bütçe Emanetleri Hesabı · 735

Bütçe Gelirleri Hesabı · 734

Bütçenin Tbmm'ye Gönderilmesi · 1179

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali · 912

C

Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar · 621

Cayma Hakkı · 952

CD Ortamında Hazırlanması · 678

Ceza Davası · 555, 1548, 1555

Ceza İnfaz Kurumları · 1256

Ceza Kesintisi · 1396

Ceza Kovuşturma · 1556

Ceza Kovuşturması · 1536

Ceza Kovuşturması Süreci · 1148

Ceza Mahkemesi · 1536

Ceza ve Kesintilerin Teknik Şartnamede Düzenlenmesi · 490

Cezai Tedbirlerin Uygulanması · 821

Cezai ve Mali Sorumluluk · 1521

Cezalı Çalışılan İşler · 1328

Cezalı Çalışılan İşlerde Uygulama · 1246

Cezalı Çalışılan İşlerdeki Uygulama · 1313

Cezalı Çalışma · 1394

Cezalı Sürede Teminata El Konulması · 1448

CİF Teslimi Mal Alımları · 521, 589

CİF Teslimi Mal Alımlarında Gümrük Vergileri · 1410

Cihaz Entegrasyon Maliyeti · 486

Cihaz Kullanım Karşılığı Nefolometre Cihazı Kitleri Alımı · 813

Cironun Tevsiki İçin Sunulması Gereken Faturaların Sunulmaması · 807

Civar Olmayan Orman Köyleri · 637

CMUK’un 3842 Sayılı Kanunla Değişik 135. Maddesi · 1545

Coğrafi Gereksinmeler · 1003

Compact Disc · 678

Ç

Çalışacakların Ulaşım Maliyeti · 501

Çalışan İşçilerin Ücret Alacakları · 1417

Çalışan Personelin Kıyafeti İle İlgili Belirsizlik · 495

Çalışanların Beslenmesi · 1303

Çalışanların Kazaya Uğramaları · 1303

Çalışanların Özlük Hakları · 1302

Çalışanların Sağlık İşleri · 1303

Çalışanların Yol Bedelindeki Belirsizlik · 498

Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı · 1363

Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi · 722

Çatı Planı · 1173

ÇED Raporu Hazırlanması İşleri · 1555

Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi · 399

Çek-Senet Tahsilatı · 558

Çerçeve Anlaşma · 144, 570

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Listenin Oluşturulması · 764

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi · 764

Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü · 570

Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı · 1131

Çerçeve Anlaşmanın Bakanlık veya İl Düzeyinde Yapılması · 573

Çerçeve Anlaşmanın Feshine İlişkin İşlemler · 574

Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat · 728

Çerçeve Sözleşme İhalelerindeki Temel İlkeler · 170

Çeşitli Fesih Halleri · 1493

Çevre Düzenleme Projeleri · 125

Çevre Düzenlemesi · 138

Çevre Koruma Vakıfları · 95

Çevre Yönetim Sistem Belgesi · 281, 342

Çevresel Etki Değerlendirme · 602

Çevresel ve Toplumsal Etkiler · 1050

Çevreye Verdiği Zararlar · 549

Çıkar Sağlama · 1526

Çimento Ağırlık Oranı · 1316

Çizim Teknikleri · 1173

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (Mıga) · 108

Çöp Nakli ve Şehrin Süpürülmesi · 414

Çöp Toplama ve Nakli · 449

Çöp ve Moloz · 245

D

Dalgakıran İnşaatları · 796

Damga Vergisi Kesintisi · 1392

Danışmana Sağlanacak Kolaylıklar · 1003

Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli · 1011

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1365

Danışmanlık Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi · 1288

Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem · 1001

Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması · 1002

Danışmanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu · 1555

Danışmanlık Hizmetinin Alınmaması · 1050

Danışmanlık Hizmetinin Varsa Aşamaları · 1003

Danışmanlık Hizmetleri İle İlgili Özel Tanımlar · 1001

Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat · 977

Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli · 1003

Darmatha · 1346

Dava Hakkı · 1334

Davalı Görevli · 1527

Davalıya Gönderilen Fesih Yazısı · 1534

Dayanışma Grevi · 1354

Defin Giderleri · 1303

Değerlendirmede Uygulanacak Hesap Yöntemleri · 928

Dekapaj · 1345

Delil Sözleşmesi · 1418

Demirbaş Defteri · 558

Demirbaşlar · 137

Demirsiz Beton İmalatı · 1316

Demiryolu İnşaatı İşleri · 796

Demiryolu Sinyalizasyon İşleri · 795

Demonstrasyon · 822

Demonstrasyon Yapılıp Yapılmayacağı · 499

Denetim Eksikliği · 1551, 1555

Deney Giderleri · 1298

Deney-Analiz-Kalibrasyon Laboratuvarları · 279

Deniz Altı Boru Hatları · 796

Deniz Araçlarının Kiralanması · 583

Deniz Deşarj Yapıları · 796

Deniz Dolguları · 796

Deniz İçi Tüp Geçitleri · 796

Deniz Sigortaları · 1347

Deniz Üstü Platform İnşaatları · 796

Denizaltı İskeleleri · 796

Denizde Kazık İşleri · 796

Depolama İmkanı Olmayan İdareler · 639

Deprem · 1346

Deprem Gören İllerde Girişilecek Yapım İşleri · 996

Depreme Karşı Hatıl Betonu · 1529

Destek Bilgiler · 1002

Devalüasyon · 1333

Devir ve Devralmalarda Yasaklılık · 426

Devir ve El Değiştirme İşlemler · 1444

Devirde Borcun Nakli · 1465

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 44’üncü Maddesi · 1421

Devlet Hava Meydanları · 128

Devlet İç Borçlanma Senetleri · 1457

Devlet İstatistik Enstitüsü · 1315

Diğer Ayni Haklar · 1173

Dijital İletişim · 1274

Dinamik Alım Sistemi · 143, 1247, 1249

Dinleme Toplantısı · 1108

Diploma Tutarı · 1196

Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması · 1196

Direkt ya da Dolaylı Hasarlar · 1347

Disiplin Cezası Uygulanması · 169, 1536

Diyet Mutfağına İlişkin Miktarlar · 495

Dizel Jeneratör Tesisatı · 795

Doğal Afetler · 605

Doğal Sit Alanı · 1393

Doğalgaz Çevrim Santralleri · 794

Doğrudan Erişim · 519

Doğrudan Erişimin Temin Edilmesi · 519

Doğrudan Temin · 623

Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı · 643

Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu · 642

Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi · 1294

Dsi'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi · 889

Durum Tespit Tutanağı · 1495

Dünya Bankası · 108

Dünya Su Forumu Etkinliği · 622

Düzeltici İşlem Kararı · 894

Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İhalenin İptali · 920

Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı · 1121

Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması · 690

Düzeltme İlanını Yapılmaması · 527

Düzeltme Talebinin Reddi · 1419

E

Edimin İfasına Fesat Karıştırma · 1435, 1529

Eğitim Gereksinmesi · 1003

Eğitim Giderlerinin Teklif Fiyata Dahil Edilmemesi · 497

Eğitime İlişkin Giderler · 710

Ek Bilirkişi Raporu · 1527

Ek Özel Şartname · 997

Ek Rapor · 1421

Ek Teminat · 1348

Ekap · 575, 1226

Ekap İle Doküman Arasında Uyumsuzluk · 1232

Ekap Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol · 1229

Ekap’ta Otomatik Olarak Oluşturulma · 118

Ekib · 575

Ekipman · 1326

Ekonomide Olağanüstü Bir Fiyat Patlaması · 1361

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif · 786, 930

Ekonomik ve Mali Gelişmeler · 732

Ekran Kartı · 941

Eksik Belgelerin Tamamlanması · 1107

Eksik İşlerin Kontrol Teşkilatınca Belirlenmesi · 1300

Eksik Teşebbüs · 1546

Eksik Yapılan İmalatlar İçin Kesinti · 1406

Elden Yapılan Tebligatın Varlığı · 969

Elektromekanik İşler · 794

Elektronik Eksiltme · 144, 1249

Elektronik Eksiltme Yapılması · 1250

Elektronik İhale İle Yapılacak Çerçeve ve Münferit Sözleşmeler · 574

Elektronik İhale Süreci · 1225

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği · 1234

Elektronik İmza · 1208

Elektronik Kamu Alımları Platformu · 143, 518, 519, 522

Elektronik Kamu Alımları Platformu Süreci · 1217

Elektronik Ortamda Ssk Prim Borcu Yoktur Sorgulaması · 297

Elektronik Tekliflerin Açılması · 1230

Elektronik Tekliflerin Değerlendirilmesi · 1231

Emanet Mal Çeki · 639

Emanetler Hesabı · 735

Emekli Sandığı · 89

Emlak  Bankası · 90

Emlak Bankası · 91

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş · 97

Emprevizyon · 1361

En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim · 984

En Düşük Teklife İhalenin Verilmemesi · 951

En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi · 618

Encümen Üyeleri · 196

Endüstriyel Tasarımlar · 1274

Enerji İletim Havai Hatları · 794

Enerji Nakil Hattı · 138, 1345

Enerji Santrali · 138

Enerji Tüketim Maliyeti · 929

Enflasyon Ortamı · 1213

Enflasyonist Baskılar · 1358

Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır Mı · 1361

Enstitü ve Üretme İstasyonları · 1256

Envanter Açıkları · 1347

Erken Fesih Hakkı · 1474

Ertesi Yıla Sirayet Eden İşler · 1361

Esaslı Hata · 1474, 1480, 1493

Eser Sözleşmesi · 1418

Eserin Tesliminin Kanıtlanması · 1417

Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması · 1418

Eskalasyon · 1334, 1348

Esnaf · 421

Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mallar · 1317

Estetik Cerrahi · 115

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi · 1212

Eşit Muamele · 169

Eşit Muamele İlkesine Aykırılık · 178

Eşitler Arası Bir Muamele · 85

Et ve Balık Ürünleri · 128

E-Teklifi Silmek · 1228

E-Teklifler · 1228

Eti Alüminyum A.Ş. · 128

Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi · 127

Etüd Projeleri · 1176

Evlenme İzinleri · 486

F

Faiz İsteme Hakkı · 1408

Fakir Ailelere Kömür Yardımı · 117

Faks İle Yapılan Tebligatlar · 1207

Faks Yoluyla Tebligat · 969

Farklı Teslim Sürelerinin Öngörülmesi · 180

Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş · 1421

Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi · 1486

Fazla İmalatların İş Artışı Kapsamında Ödenmesi · 1405

Fazla Mesai Ücretinin · 246

Fazla Tahakkuk · 1545

Fen İşleri Müdürü · 196

Fen ve Sanat Kurallarına Aykırı · 1526

Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması · 1487

Fesih Hakkını Kullanacak Makam · 1486

Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller · 1510

Fesih ve İrat Kaydında Süre · 1486

Fesihten Dönme Hakkı · 1503

Fidan, Çiçek, Tohum Gibi Mallar · 303

Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme · 1547

Fikir Projesi · 1173

Fikir Yarışmaları · 654

Fikri ve Güzel Sanatlar · 138, 1324

Fikri ve Sınai Mülkiyet · 1274

Filigranlı Oy Pusulası Kağıdı · 632

Filigranlı Oy Zarfı Kağıdı Alımı · 633

Finansal Kiralama · 583, 1251

Finansal Yapı · 394

Firma Elemanı · 467

Firma ve Kişilerden Sözel Olarak Sorulması · 633

Fiyat Avantajı · 1199

Fiyat Avantajının Hesaplanmasına İlişkin Bir Örnek · 787

Fiyat Dışı Unsur · 177, 961

Fiyat Dışı Unsurlar · 930

Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması · 928

Fiyat Farkı Alacağı · 1480

Fiyat Farkı Esasları · 1243

Fiyat Farkı Kararnameleri · 1310

Fiyat Farkı Katsayısı · 1312

Fiyat Farkı Ödemesi · 1334

Fiyat Farkı Ödemesine İlişkin Genel Esasları · 1312

Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Uygulama · 1313

Fiyat Tekliflerinin Sunulması · 848, 859

Fiyat Yarışması · 181

Fiyatların Düşük Olması · 903

Fizibilite Raporları · 141

Fiziki Oran · 1502

Fonlar · 89

Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları · 622

Formüldeki Temel İndeksler · 1329

Fotoğraf · 1324

Fotoğraf ve Film · 138

Fuel-Oil Alımlarında Fiyat Farkı Ödemesi · 1323

G

Galeri İşleri · 789

Garanti Dönemi · 1367

Garanti Dönemi Olan İşlerde Kabul İşlemi · 1369

Garanti Mektupları · 733

Garanti Süresi · 1442, 1445

Garanti Yükümlülükleri · 1368

Gayrımenhus İşler · 1502

Gayrimenkul Sermaye İradı · 1394

Gaz Tesisleri · 797

Gaz ve Akaryakıtlara İlişkin Silolar · 797

Gece Çalışmalarının Mesai Ücretleri · 1348

Gecikme Cezasının Kaldırılması · 739

Gecikme Halinde Alınacak Ceza · 1307

Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı · 1354

Geçerliliği Olmayan Vekaletname İle İhale · 394

Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi · 748

Geçersiz İlan İle Yapılan İhalenin Durumu · 668

Geçersiz İlana Dayalı İhale İşlemi Yapılması · 525

Geçici Görevlendirme · 227

Geçici Hakedişlerin Niteliği · 1418

Geçici İşgale İlişkin Harita · 1272

Geçici Kabul İtibar Tarihi · 1313

Geçici Kabul Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler · 1438

Geçici Teminat Mektuplarının Süresi · 728

Geçici Teminata İlişkin Belge · 753

Geçici Teminatın Mahsuben Tahsili · 735

Geçici Teminatın Teslim Yeri · 728

Geçici Teminatların İade Süreci · 736

Geçici Vergi Beyanname Dönemi · 890

Geçmiş Dönemler İçin Kesinleşmiş Vergi Borcu · 1419

Gelecek Yıllara Sari Olmayan Sözleşmeler · 1382

Gelir Tablosu · 316

Gelir Vergisi Kanununun 42’nci Maddesi · 1419

Gelir Vergisi Tevkifatı · 1394

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri · 159

Genel Grev · 1354

Genel Hükümlere Göre Tasfiye Edilmesi · 1478

Genel Salgın Hastalık · 1353, 1494

Genel Seferberlik İlanı · 1494

Genel Yaptırım Hükümleri · 984

Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlenmesi · 1545

Gerçek Dışı İmalat Miktarı · 1545

Gerçekçi Bir Fiyat Yarışması · 181

Gerçekleşen İlerleme Yüzdesi · 1314

Geri Alma · 1393

Gıda Maddesi Satın Alma İşi · 805

Girdi/Çıktı İşleme Ünitesi · 940

Gizli Kalması Gereken Bilgi ve Belgeler · 1548

Gizli Kalması Gereken Bilgiler · 1167

Gizlilik İlkesi · 169

Gizlilik Prensibine Uyulması Koşuluyla · 227

Gizlilik ve Rekabetin Engellenmesi · 174

Gizlilik Yükümlülüğü · 1274, 1548

Görevde Yetkinin Kötüye Kullanımı · 557

Görevlendirilecek Mutemetlerce Karşılanması · 640

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu · 607, 1160

Görevlilerin Mali Sorumluluğu · 1162

Görevlilerin Özlük Hakları · 1552

Görevlilerin Verdiği Zararların Tazmininde Yargı Mercii · 1547

Götürü Bedel · 1324

Götürü Bedel Sözleşme · 1290, 1297

Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Ödemesi · 1383

Götürü Bedelli Eser Sözleşmesi · 1294

Gözden Geçirme · 1424

Grand Deluxe · 800

Grand Suite · 800

Güçlendirme İşleri · 257

Gümrükleme İşlemleri · 1420

Güncel Aylık Katsayısı · 1326

Güncel İndeks · 1312

Güncelleme · 1254

Güncellenen Tutar · 1491

Günlük Ceza · 1417

Günü İtibariyle Hisse Devri · 429

Güvenlik Mevzuatı · 1303

Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi · 1361

Güvenlik Sistemleri · 796

Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları · 654

H

Haber Verme Ödevi · 1424

Haberleşme Hizmetleri · 1324

Haciz · 1563

Haciz ve İcra Takibi · 1444

Hafif Bir Yasaklama Müddeti · 1129

Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Saymanın Sorumluluğu · 1418

Hakediş Ödemelerinin Teminat Mektubu Karşılığında Yapılması · 685

Hakediş Ödemesi Akış Süreci · 1389

Hakediş Ödemesinde Temel Mantık · 1421

Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi · 1423

Hakediş Raporu İç Kapağı · 1421

Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması · 1422

Hakedişin Ödeme Yer · 1302

Hakedişin Ödemeden Önce Düzeltilmesi · 1421

Hakedişin Ödeneceği Tarih · 1302

Hakedişin Zamanında Ödenmemesi · 1424

Hakedişlerin Düzeltilmesi · 1383

Hakedişlerin Düzenlenmesi · 1312

Hakedişlerin Ödenme Usulü · 1418

Hakedişlerin Prim Borcuna Karşılık Tutulması · 1444

Hakedişlerin Şartlı İmzalanması · 1418

Hakedişte Usulsüzlük Yapılması · 1545

Hakedişten Kesinti Suretiyle · 1395

Hakedişten Mahsup · 1312

Hakem Laboratuvar Muayenesi · 1377

Hakkın Zarara Uğraması · 557

Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket · 430

Haklar · 137

Haklarında Kamu Davası Açılanlar · 555

Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu · 1161

Haklarında Mükerrer Ceza Hükmolunanlar · 1557

Haklı Sebeplerle Akdi Feshi · 1480

Haksız Zenginleşme Hükümleri · 102

Halk Bankası · 90

Halk Hareketleri · 1348

Hapis Hakkı · 1503

Harcama Talimatı · 155, 640

Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi · 159, 165

Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi · 163, 166

Harcama Yetkisinin Devri · 163

Hasta ve Ziyaretçi Yönlendirme · 448

Hastalık İzni · 196

Hastane Bilgi Sistemi Alım Kılavuzu · 490

Hastane Temizlik İhalesinde Benzer İş · 395

Hastanenin Bakım Onarım İşleri · 622

Hastanenin İlaç Alımları · 1365

Hatalı Hususlar İçin Düzeltme İlanı · 666

Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması · 525

Hatalı Malzeme · 1347

Hatalı veya Kusurlu İmalat · 1526

Hatalı Yaklaşık Maliyet Tespiti · 1555

Hava Aracı Kiralanması · 350

Hava Koşulları · 1510

Havadan Zirai Mücadele Hizmetleri · 350

Havalandırma Tesisatı İşleri · 795

Hayatın Gerçekleriyle Örtüşmeyen Birim Maliyetler · 895

Hazinece Karşılanmayan İşveren Hissesi · 1416

HBYS Hizmetinin Mimarisine İlişkin İdarenin Tercihi · 496

Hekim Raporu · 486

Helenistik Kapı Doğu Kulesi · 125

Her Bir Kısım İçin Ayrı Sözleşme · 696

Her İki Şirketin İdaresinin Aynı Hakim Etki Altında Bulunması · 564

Hesap İşleri Müdürü · 196

Hesap Kesme Hakedişi · 1496, 1498

Hırsızlık · 1346

Hidroelektrik Santraller · 794

Hileli Malzeme · 1525, 1526, 1548

Hizmet Alım İhalelerinde Belge Düzenlenmeyen Hallerde İş Deneyimi Tevsiki · 368

Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 927

Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 776

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1365

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi · 1288

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Hesabı · 1328

Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyeti · 1004

Hizmet İhalesinde Stoklara Dayalı Açıklama · 894

Hizmet Sözleşmelerinde Hakediş Ödemeleri · 1382

Hizmet Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesi · 1443

Hizmet Sözleşmelerinde Kontrol Teşkilatı · 1298

Hizmet Sözleşmelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri · 1366

Hizmet Sözleşmesi · 470

Hizmet Sunucularının Sorumluluğu · 1559

Hizmet Sunucusu Üçüncü Kişiler · 1364

Hizmetin Alınmasından Sonra Ortaya Çıkabilecek Kayıp ve Zararlar · 1049

Hizmetin Ekonomik Olması · 857

Hizmetin Kabulü · 1380

Hizmetin Karmaşıklığı · 1050

HPLC Cihazlarının TİTUBB Kaydı · 506

Hukuka Aykırı Davranma · 558

Hukuken Geçerli Olmayan Bu İşler · 1503

Hukuken Korunması Gereken Bir Hakkının Bulunması · 1089

Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi · 1502

Hukuki İşlem · 1268

Hukuksal Mükellefiyet ve Sorumluluk · 1303

Hüküm Bulunmayan Haller · 1561

Hükümetin, Kararname İle Sözleşmeye Müdahalesi · 1334

I

IMF · 108

Isıtma Tesisatı İşleri · 795

Isıtma-Soğutma Araçları · 109

Iso 9001 Belgesi · 673

İ

İade Edilemeyen Teminatlar · 1456

İbadethaneler · 1393

İbraname İstenmesi · 507

İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge · 403

İcra Kabiliyeti · 1546

İcra Kararı · 1444

İcra Müdürlüğü · 1563

İcra Yoluyla Yapılacak Tahsilat · 1543

İç Borçlanma Senetleri · 1441

İçtihat Uyuşmazlığı · 1487

İdame ve Yenileme Projeleri · 1176

İdare Açısından Güvence · 1441

İdare Malı Malzeme · 1395

İdare Tarafından Alınacak Kararlar · 1098

İdare Tarafından Önceden Öngörülemez Olay · 605

İdare ve Danışmanın Birbirlerine Karşı Sorumlulukları · 1003

İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı · 1273

İdare Zararının Tazmini · 1498

İdarece Yapılacak Açıklama · 682

İdareci Maliyeti · 453

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar · 1168

İdarelere Serbestlik Tanımak · 606

İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağı · 419

İdarelerin Zararına Sebep Olunmasının Önlenmesi · 1127

İdarenin Adının Yanlış Yazılması · 724

İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması · 756

İdarenin Akdi Feshetme Yetkisi · 1487

İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü · 1276

İdarenin İzni İle Cezalı Çalışılan İşler · 1313

İdarenin İzni İle Devredilmesi · 365

İdarenin Kesin Teminat Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırı · 982

İdarenin Kusurluluk Payı · 739

İdarenin Kusuru · 1313

İdarenin Sebebiyet Verdiği Haller · 1361

İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması · 985

İdarenin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması · 1479

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi · 1477

İdarenin Takdir Hakkının Sınırı · 805

İdarenin Uygun Görüşü · 1300

İdarenin Ücret Yükümlülüğü · 1282

İdarenin Ücretli Yedek Parça Garantisi İstemesi · 488

İdarenin Varislerden Gelen Devir Talebini Uygun Görmesi · 1467

İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu · 1271

İdareye Bağlı Dernekler · 94

İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması · 1233

İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçeleri · 1097

İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması · 553

İdari Şartname · 1319

İdari Şartname İle Davet Yazısı Arasındaki Çelişki · 498

İdari Şartnamelerin Hazırlanması · 670

İdari Yargı · 1123

İfa İmkansızlığı · 1307, 1361

İflas Hali · 1467

İfraz · 1393

İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme · 998

İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi · 661

İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması · 681

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması · 586

İhale Dokümanının İdarece Verilmesi · 586

İhale Dokümanının Kesinleşme Günü · 682

İhale Dökümanının Verilmesi · 659

İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü · 418, 434

İhale İlân Süreleri ve Kuralları · 515

İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme · 663

İhale İndiriminin Düşürülmesi · 805

İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi · 924

İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası İle Teminatın İadesi · 740

İhale Kararını Etkileyecek Davranışlar · 1129

İhale Kararının Başka Bir Güne Bırakılması · 952

İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi · 552

İhale Kayıt Formu · 567

İhale Kayıt Numarası · 567

İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması · 719

İhale Komisyon Üyesinin Şikayetin İncelenmesinde Raportör Olarak Görevlendirilmesi · 205

İhale Komisyonlarının Başkan ve Üyeleri · 554

İhale Komisyonu Karar Tutanağı · 942

İhale Komisyonunun İşlem-Akış Kontrol Çizelgesi · 948

İhale Komisyonunun Oluşturulması · 586

İhale Konusu Olmayan Malın Teklif Edilmesi · 818

İhale Onay Belgesi · 206

İhale Öncesi Hazırlık İşlemleri · 417

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi · 552

İhale Sürecinde Görev Alan Kamu Görevlileri · 554

İhale Teminatları · 735

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği · 668

İhale Yasağı · 428

İhale Yasağının Başlangıç Tarihi · 1141

İhale Yasağının Kroki İle Gösterilmesi · 425

İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesi · 203

İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı · 157

İhalede Açıklık ve Rekabet · 394

İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması · 1160

İhalede Sahtecilik Suçu · 558

İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali · 918

İhalelere Katılmaktan Yasaklananlar İçin Doldurulacak Bilgi Formu · 1531

İhalelere Katılmaktan Yasaklananlara Ait Bilgi Formu · 1533

İhalelerin İptali · 916

İhalelerine Katılmaktan Yasaklama · 556

İhalenin İptali Üzerine Başvuru · 1100

İhalenin İptaline İlişkin Yetki · 951

İhalenin İvedi Olarak Yapılması · 605

İhalenin Kısmen İptali · 922

İhalenin Kısmi Teklife Açılması · 694

İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar · 945

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması · 587, 599, 989

İhalenin Zamanında Onaylanmaması · 952

İhaleye Davet · 598

İhaleye Fesat Karıştıran Şirket · 1141

İhaleye Fesat Karıştırılması · 557

İhaleye Fesat Karıştırma · 565

İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi · 559

İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması · 559

İhaleye İştirak Ettirilmeyen İstekli · 394

İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları · 270

İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Hüküm · 485

İhaleye Katılımın Engellenmesi · 561

İhaleyi Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Hakları · 1427

İhaleyi Alan Firmanın İhale İptal İstemi · 1092

İhaleyi Kazanandan Başka Firmaya Verilmesi · 558

İhaleyi Onaylamama Yetkisinin Kullanımı · 952

İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması · 1209

İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması · 1210

İhtarın Telgrafla Çekilmesi · 1563

İhtiyacın Acil Hale Gelmesi · 1559

İhtiyati Tedbir · 732, 1352

İhzarat Uygulaması · 1313

İkame Bedeli · 1348

İki Ayrı Teklif Mektubu Verilmesi · 722

İki İhale Arasındaki Fark · 1502

İki Tarafın Varlığı · 1269

İki Tekliften Daha Ucuz Olanı · 805

İkinci Derece Hısımlık · 418

İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti · 1482

İkinci Teklif Sahibinin Geçici Teminatının İadesi · 599

İkinci Teklif Sahibinin Meclis Üyesi Olması · 985

İklim Şartları · 1361

İklimleme Tesisatı İşleri · 795

İl Özel İdareleri · 88

İlan Divanhanesi · 1563

İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama · 526

İlana Çıkış · 586

İlanen Tebligat · 1563

İlanen Tebligatın Koşulları · 1563

İlanın Çelişki İçermesi · 667

İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu · 521

İlave Bedel · 1300

İlave Fiyat Farkı · 1312, 1327, 1333

İlave İş Miktarının Aynı Yükleniciye Yaptırılması · 1521

İlave Maliyet Unsurları · 929

İleriye Dönük Projeksiyon Yapmak · 273

İlgililerinin Müracaat Etmemesi · 741

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı · 95

İmalat Artış ve Azalışları · 1313

İmalat Detayları · 1172

İmalat İş Grupları · 1312

İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp · 1528

İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim · 1400

İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması · 1193

İmza Sirküleri · 876

İnkar Tazminatı · 1417

İnşaat Sahasına Getirilmeyen Malzemeler · 1545

İnşaat Sistem ve Gereçleri · 141

İnşaat Sözleşmeleri · 1487

İnşaat ve Onarım İşi · 1394

İnşaat ve Onarım İşleri · 1429

İnşaat ve Taahhüt İşi · 1420

İnşaatın Gecikmesi · 1348

İnşaattaki Eksik ve Kusurlu İşler · 1545

İnşaattaki Malzemelerin Korunmadığından Doğan Zarar · 1352

İnternet Erişim Hizmetleri · 583

İnzibati ve Askeri Önlemler · 1347

İpotek · 1173

İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler · 741

İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci · 923

İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi · 968

İptal Nedenini Açıkça Belirtmesi · 553

İrade Beyanları · 1268

İrtikap · 1526

İskan İzni · 1417

İslah Değişiklik İşlemleri · 1393

İslam Kalkınma Bankası · 108

İstekli Olabilecekler · 139

İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir Mi · 465

İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi · 761

İsteklilerin Analiz Sunmak Zorunda Olmadığı Durumlar · 845

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu · 1147, 1149

İsteklilerin Mali ve Teknik Yönden Yeterliği · 394

İsteklinin Askere Alınması · 985

İsteklinin Bünyesinde Çalışıyor Olma Şartı · 412

İsteklinin Devlet Dairelerindeki Alacağının Teminat Gösterilmesi · 740

İsteklinin Doküman İçin Şikayet Hakkı · 1115

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler · 311

İsteklinin Kabul Etmesi Koşulu · 725

İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması · 987

İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat · 977

İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı · 987

İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi · 704

İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı · 1485

İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi · 811

İstenilen Hizmet ve Araştırmaların Listesi · 1003

İstihkak Bedelleri · 1393, 1394

İstisna Edilen Sözleşmelerden Kik Payı · 123

İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu · 125

İstisna Kapsamındaki İhaleler · 118

İstisna Sözleşmesi · 1487

İş Bölümü Yaparak Suç İşleme Amacı · 558

İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri · 1032

İş Deneyim Belgelerinin Devri · 777

İş Deneyim Belgelerinin Puanlamaya Dahil Edilmesi · 803

İş Deneyim Belgesi · 537

İş Deneyim Belgesi Alma Koşulları · 360

İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları · 362

İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Mercii · 360

İş Deneyim Belgesinin Düzeltilmesi · 814

İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi · 778

İş Deneyim Tutarının Tespiti · 369, 1033

İş Deneyimini Gösteren Belgeler · 278

İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Koşulu · 408

İş Grubu · 1311

İş Hacmine İlişkin Belgeler · 387

İş Hacmini Gösteren Belgeler · 1016

İş Kalemi · 1311

İş Kalemi Bazında Teklif Alınması · 219

İş Kalemi veya Kalemleri Üzerinden Teklif Alınması · 763

İş Ortaklığı · 529

İş Ortaklığı Beyannamesi · 532

İş Ortaklığında Devir Halinde Belge · 363

İş Ortaklığında Şikâyete Yetkili Ortak · 1091

İş Ortaklığının Vergilendirilmesi · 542

İş Ortaklıklarından Elde Edilen İş Deneyimi · 772

İş Ortaklıklarının Kdv Karşısındaki Durumu · 531

İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi · 530

İş Programı · 1299

İş Programı ve Ödenek Dilimi · 1312

İş Programının Kontrol Teşkilatına Sunulması · 1299

İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması · 804

İş Sahibinin Dönme (Fesih) Hakkı · 1474

İş Sözleşmesi · 470

İş ve Meslek Ahlakına Aykırılığın Tespiti · 409

İş Yerinin Sigortalatılması İşlemi · 1352

İşçi Sayısından Bağımsız Olan Gider · 1525

İşçilerin Ücret Alacakları · 1444

İşçilik Ağırlık Oranı · 1316

İşçilik Maliyetinin Hesaplanması · 450

İşe Alınacak Kişilerin Belirlenmesi · 500

İşi Yavaşlatma · 1354

İşin Kapalı Teklif Usulü Yerine Pazarlıkla İhalesi · 614

İşin Sonraki Yıllardaki Etkisi · 1049

İşin Teknik Olarak Kabulü · 1368

İşin Tesliminde Gecikme · 1486

İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih · 1484

İşlem Temelinin Çökmesi · 1362

İşlerin Eksik Olarak Kabulü · 1368

İşlerin Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yapılmaması · 1555

İşlerin Zamanında ve Düzenli Olarak Yapılması · 1127

İşletme · 90

İşletme Planlarının Hazırlanması · 904

İşletme Sahiplerinin Yasaklı Olması · 426

İşletme ve Bakım Maliyeti · 928

İşletme ve Çalışma Deneyleri · 1366

İşletmeden Mal Çekmesi · 861

İşten Çıkarma Yetkisi · 500, 504

İşten Çıkarma Yetkisinin İdareye Bırakılması · 456

İştirak · 90

İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmı · 454

İşveren Sigorta Prim Tutarının Maliyete Mükerrer Yansıtılması · 752

İşyeri Görme Belgesi · 379

İşyeri Hekim Ücretinin Konulmaması · 245

İşyeri İlan Tahtası · 1444

İşyeri İşgali · 1354

İşyerinin Risklere Karşı Sigortalanması · 1296

İşyerinin Sigortalanması · 1345

İşyerinin Temizlenmesi · 1276

İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması · 1280

İta Amiri Mutemet Avansları · 640

İtfa Süresi · 735

İtiraz Hakkı · 1498

İtiraz Şerhi · 1383

İtiraz ve İnceleme Mercii · 1123

İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar · 1108

İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması · 998

İtirazen Şikayetlerde Başvuru Teminatı Uygulaması · 1079

İtirazın Şekli · 1422

İvazlı İle İvazsız Devir · 1393

J

Jeotermal Santraller · 794

Jeotermal Su Dağıtım Şebekeleri · 796

K

Kablolu Yayın Şebekeleri · 795

Kabul Başvurusu · 1380

Kabul Belgesi · 1367

Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi · 1423

Kabul İşlemleri · 1301

Kabul Sürecindeki Bakım Giderleri · 1369

Kabul Tarihi · 1367

Kabul Tutanağının Onayı · 1381

Kabul Tutanağının Onaylanması · 1442

Kaçırılan Fırsat · 1363, 1483

Kadastral Sayısal Harita Yapım İşi · 413

Kagir ve Betonarme İstinat ve Bahçe Duvarları · 793

Kalem Bazında Pursantaj · 222

Kalite · 929

Kalite ve Standarda İlişkin Belgelerin Tasdik İşlemi · 1013

Kalite Yönetim Sistem Belgesi · 281, 341, 474

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi · 673

Kalkınmada Öncelikli Yöreler · 1393

Kampüs · 855

Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ · 1235

Kamu Birim Fiyatlarının Kullanıldığı Durumlar · 883

Kamu Çalışanlarının İhale Yasağı · 429

Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması · 1144

Kamu Davası Açılan Şirket Ortağı · 562

Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması · 1157

Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri · 948

Kamu Davası Açılmadan Önce Hisselerin Devri · 1156

Kamu Davası Açılmasına Karar Verilmesi · 1149

Kamu Davasının Açıldığı Tarihten Sonra Hisse Devri · 435

Kamu Düzeni · 1274

Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı · 423

Kamu Hizmeti Niteliği Ağar Basan · 88

Kamu Hukuku · 84

Kamu İhale Kurulu’na Önerilecek Üyelerin Vasıfları · 1066

Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları · 1068

Kamu İhale Kurumunun Genel Yönetim ve Temsili · 1067

Kamu İhale Mevzuatı · 1065

Kamu İhalelerinde Şeffaflığın ve Tarafsızlığın Sağlanabilmesi · 417

Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama · 1149

Kamu İktisadi Teşebbüsleri · 1444

Kamu Kaynağı · 84

Kamu Kudreti · 84

Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar · 1256

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları · 1532

Kamu Otoritesi Tasarrufları · 1347

Kamu Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler · 532

Kamu Yararı · 805, 1490

Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı · 1074

Kamu Yararına Çalışan Dernekler · 86

Kamu Yatırım Programının Yapısı · 1177

Kamu Zararından Doğan Alacaklar · 1542

Kamu Zararının Tespit ve Takip İşlemleri · 1539

Kamulaştırma · 1393

Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesi · 1173

Kamulaştırma Kararı · 1173

Kamunun Denetimi · 84

Kamuoyu Denetimi · 169

Kamusal Görevin Gerekleri · 1556

Kan Hısımlığının Derecesi · 418

Kan ve Kan Ürünleri · 630

Kanalizasyon İşleri · 789

Kanun Dışı Grev · 1354

Kanun Koyucu · 138

Kanun Koyucunun Bilinçli Tercihi · 417

Kanunen Alınması Gereken Vergiler · 1383

Kanuni Grev · 1354

Kapalı Devre Kamera · 796

Kapalı Teklif Mektubu · 585

Kar Hariç Tutarı · 250

Kar Hariç Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler · 901

Kar İçermeyen Yaklaşık Maliyet · 252

Kâr Kahrumiyeti · 1502

Kâr Kaybı · 1493, 1534

Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi · 1485

Kâr Yoksunluğu Tazminatı · 1473

Kâr Zarar Cetveli · 394

Kararlarda Çekimser Kalınmaması · 197

Kararlarda Oyçokluğunun Yeterli Olduğu · 1114

Karayolları Pozlarında Maliyetin Altına İnilmesi · 910

Karayolu Sinyalizasyon İşleri · 795

Karayolu Trafik İşaretleme İşleri · 791

Karma Teklif · 281

Kartlı Geçiş Entegre Sistemleri · 796

Kasıt ya da Ağır İhmal · 1347

Kaşeleme İşlemi · 859

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Gerçekleştirilen Yapım İşine İş Deneyim Belgesi · 397

Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat · 981

Kat Planı · 1173

Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi · 100

Katılım İçin Taahhütname · 338

Katma Değer Vergisi · 1383

Kayın Hısımlığı · 418

Kayınpeder · 429

Kayıt ve İtirazlar · 1301

Kayıtlara İtiraz · 1301

Kaynak İsrafı · 1470

Kaynakların Verimli Kullanılması · 174, 1170

Kayyım · 421

Kazalardan Dolayı Sorumluluk · 1352

Kazan Dairesi · 788

Kazı İşleri · 790

Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme · 383

Kendi Malı Olma Şartı · 356, 491

Kendi Şirketinden Mal Çekmesi · 850

Kentsel İyileştirme Müdürlüğü · 124

Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları · 654

Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları İndeksi · 1315

Kesilecek Fiyat Farkı · 1320

Kesilmeyen Gecikme Cezası · 395

Kesin Hesap Raporu · 1369

Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları · 1421

Kesin Metraj · 1313

Kesin Proje · 1172

Kesin Teminat Mektuplarının İadesi · 978

Kesin Teminat" Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi · 981

Kesin Teminatın Alınması · 587

Kesinleşen İhale Kararı Yazısı · 809

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi · 587

Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali · 969

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi · 965

Kesinleşmiş Alacaklar · 983

Kesinleşmiş Geçmiş Dönem Vergi Borçları · 1419

Kesinleşmiş Sosyal Prim Borcunun Değerlendirilmesi · 288

Kesinleşmiş Vergi Borcu · 292, 1419

Kesintiler · 1382

Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisatı · 795

Keşif Artışı · 1394

Keşif Cetvelinde Bulunan Birim Fiyatlar · 1334

Keyfi İşlem · 557

Kıdem Tazminat Fonu · 473

Kısa Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar · 943

Kısmi Denetleme ve Yönetmelerde Belge · 363

Kısmi Kabul · 1368, 1400

Kısmi Kabul Yapılan Alımlar · 366

Kısmi Kabul Yapılması · 1379

Kısmi Teklif · 278

Kısmi Teklif Alma · 695

Kısmi Teklif Hususunda İdare Yetkisi · 695

Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi · 718

Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi · 760

Kısmi veya Genel Seferberlik İlânı · 1509

Kısmî veya Genel Seferberlik İlânı · 1353

Kıymet Takdir Komisyonu Kararı · 1173

KİK Payının Yatırılıp Yatırılmadığının Kontrolü · 587

Kilometre Bazında Tarif Edilmemesi · 246

Kimler Alt Yüklenici Olamaz · 546

Kira Kaybı · 1417

Kiralama · 87

Kiralama İşleri · 87

Kiralananın Tahliyesi İstemi · 1563

Kiriş ve Tavan Betonları · 1529

Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü · 1211

Kişisel Hak · 1536

Kit Karşılığı Cihaz · 583

Klasik Devlet Örgütü · 88

Klima Tesisatı · 788

Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı · 202

Komisyonun Eksiksiz Toplanması · 197

Konsorsiyum · 537

Konsorsiyum Anlaşması · 529

Konsorsiyum Ortağın İş Deneyimi · 539

Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli · 534

Konsorsiyumlar İçin Yapılan Benzer İş Tanımı · 539

Konsorsiyumlarda Bankalardan Temin Edilecek Belgeler · 534

Konsorsiyumlarda Devir Halinde Belge · 363

Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler · 535

Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi · 535

Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler · 535

Konsorsiyumların Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu · 535

Konsorsiyumların Teklif Süreci · 533

Konteyner Tamiri · 492

Kontrgarantisi · 1561

Kontrol Mühendisi · 1421

Kontrol Teşkilatı İle Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklar · 1301

Kontrol Teşkilatınca Kullanılacak Hizmet Araçları · 247

Kontrol Teşkilatının İzni · 467

Kontrol Teşkilatının Uygun Görüşü · 1300

Kontrol Teşkilatının Yetkileri · 1298

Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması · 1424

Konunun Yargıya Taşınabilme Kaygısı · 1122

Konut İnşaatı · 1393

Konvertibl Döviz · 734

Kooperatif · 429

Koordinasyon Toplantıları · 1179

Koruma Güvenlik Şirketlerine Faaliyet İzni Verilmesi · 577

Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri · 575

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı · 1393

Koşulları Netleştirilmiş Teknik Şartname · 609

Kötü Niyetle İfşa · 239

Kötü Niyetli Yükleniciler · 1531

KUF Değerindeki Belirsizlik · 506

Kum Çakılın Ağırlık Oranı · 1316

Kumanya Miktarının Bilenmemesi · 503

Kur Farkları · 1312, 1326

Kurul Üyelerine Getirilen Yasaklar · 1067

Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınmalarına İlişkin Düzenleme · 1067

Kurul Üyelerinin Yemini · 1067

Kurulca Uygun Bulunan İptal Kararı · 923

Kurum İnceleme Detayları · 1107

Kurum Üye ve Personelinin Yargılanmaları ve Mal Beyanları · 1068

Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetler · 859

Kurumlar Vergisi Kanununun 44’üncü Maddesi · 1420

Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri · 1069

Kurumun Görev ve Yetkileri · 1065

Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi · 739

Kusurlu İmal · 1424

Kusurlu İmalat Yapmak · 1525

Kusurlu ve Standartlara Uygun Almayan Malzeme Seçilmesi · 1560

Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması · 1528

Kümülatif · 1421

Kütüphaneler · 1393

L

Laboratuvar Muayeneleri · 1377

Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı · 693

Limited Şirketlerde Müdür Sıfatının Kazanılması · 1152

Limited Şirketlerde Müdürlük Görevini Yürüten Ortaklar · 327

Lojman İkmal İnşaatı · 996

M

Maddi Külfet · 945

Maden Kömürü · 84

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü · 127

Mahal Listesi · 259

Mahalli İdare Birlikleri · 98

Mahalli İdareler · 1444

Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri · 162

Mahalli Rayiç Fiyatlar · 1523

Mahkeme Kararı İle Getirilen Geçici Yasaklama · 1148

Mahkemece Hükmün Açıklanması · 435

Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz · 1124

Mahkemenin Hükmettiği Alacağın Kdv’si · 1486

Mahkemeye Müracaat İle Sözleşmenin Feshi · 1481, 1505

Mahsup Alındısı · 735

Makam Olur’u ve Eki Tablo · 259

Makam ve Hizmet Otosu · 110

Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar · 1392

Makina ve Kimya Endüstrisi · 127

Makine Ekipman Katsayısı · 1316

Makine ve Teçhizat İmalatı · 1315

Makine-Teçhizat ve Ekipmana İlişkin Belgeler · 278

Makro Planlama · 1177

Maktulün Öldürülmesi Eylemi · 559

Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici · 546

Mal Alım Sözleşmelerinde Denetim · 1373

Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 927

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri · 1365

Mal Alımları Tip Sözleşmesi · 1288

Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması · 1317

Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 876

Mal Alımlarında Ayniyat Tesellüm Makbuzu · 637

Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 779

Mal Alımlarında İş Eksilişi · 1524

Mal Alımlarında Numune İstemi · 1229

Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi · 215

Mal ve Hakların Kiralanması · 1559

Mala İlişkin Alış veya Satış Yapılması Durumunda Açıklama · 871

Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu · 1558

Malın Muayene İşlemleri · 1376

Malın Piyasaya Arzı İçin Zorunlu Olan İzin · 279

Malın Sonradan Yeterli Olduğunun Anlaşılması · 818

Malın Stoklarda Bulunması Durumunda Açıklama · 874

Malın Ticareti İle İştigal Etme Zorunluluğu · 860

Mali Sorumluluk Davası · 1548

Mali Sorumluluk Tevcihi · 1537

Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama · 1051

Mali ve Teknik Tekliflerin Değerlendirilebilmesi · 1010

Maliyet Etkinliği · 929

Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı · 867

Maliyete Dayalı Açıklama · 858

Malzeme Avansı · 1420

Malzeme Bedeli · 1420

Malzeme Fiyat Farkı · 1310

Malzemenin Firmaca Bila Bedel Karşılanması · 817

Malzemesi Kötü İşlerin Bedelleri · 1301

Malzemesiz Yemek · 448

Manej Sahaları · 793

Marinalar · 796

Markasından Dolayı Tercih · 805

Marketlerin Yayımladıkları Fiyat Katalogları · 860

Matrah Farkı · 1419, 1420

Mazeret İzni · 196

Mehil Tayini · 1562

Mektubu Veren Bankanın Masrafları · 739

Memurların Sorumluluğunun Tespiti · 1545

Memurun Yolsuz Muameleden Dolayı Tazminle Bağlı Tutulması · 557

Mendirekler · 796

Menfi Zarar · 1363

Menfi Zararı · 1483

Menfi Zararın Tarifi · 1472

Menfi Zararın Tazmini · 1485

Menkul Kıymetler Hesabı · 734

Mera Parsellerinin Tescili İşi · 1007

Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri · 163

Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri · 159

Meslek Ahlakına Uygun Davranılmaması · 1555

Meslek Disiplini ve Ahlakını Korumak · 90

Meslek Mensubunun Düzenlemesi Gereken Tutanaklar · 864

Meslek Mensupları · 90

Meslek Odaları · 1535

Meslek Örgütü Sicilleri · 1557

Meslek Sicilleri · 1535

Mesleki Eğitim · 1324, 1559

Mesleki Faaliyetten Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyme · 292

Mesleki Faaliyetten Men Cezası Alanlar · 273

Mesleki ve Teknik Yeterliğin Tespitinde İstenen Belgelerin Şekil ve İçeriği · 318

Mesleki ve Teknik Yeterlik · 696

Meteoroloji (Awos, Atis) Sistemleri · 795

Metraj Düzenlemek · 1545

Metro · 1345

Metro ve Raylı Sistemler İnş. · 796

Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi · 1280

Mevsimsel Etkenler · 605

Mevzuata Aykırı Düzenlenen İş Bitirme Belgesi · 413

Mezarlık İzni · 558

Mezuniyet Belgelerinin İş Deneyim Olarak Kullanılması · 374

Mikro Planlama Evresi · 1177

Milli Ekonomi · 89

Milli Savunma Bakanlığı · 1393, 1420

Mimarlık Yarışmaları · 653

Modern Görüş · 84

Modernizasyon Projeleri · 1176

Montaj İşleri · 1345

Muaccel Borç · 1205

Muayene İşlemleri · 1373

Muayene Komisyonları · 1483

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri · 1366

Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması · 1374

Muayenede İzlenecek Yöntem · 1377

Muhasebat Genel Müdürlüğü · 742

Muhasebe İşlem Fişi · 640

Muhasebeci · 1558

Muhasebe-İ Umumiye Kanununun 81’inci Maddesi · 1419

Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeni · 1209

Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması · 966

Mukavele Şartları · 1480

Mutad Sözleşme · 1288

Mutemet Avansları Uygulaması · 640

Muvazaa Olgusu · 1427

Muvazaalı · 419

Mücbir Sebep · 1353

Mücbir Sebep Halleri · 1472

Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları · 1353

Mücbir Sebepler · 1313

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi · 1508

Müeccel Borç · 1205

Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler · 1161

Müeyyidelerin Yasal Dayanakları · 1162

Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi · 1184

Mühendislik Proje Yarışmaları · 653

Mühürlü Örneğine Uygun · 1299

Mükellefe İade · 1419

Mükerrer Ceza · 1535, 1556

Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi · 87

Münasebetin Hususi Hukuk Hükümlerine Göre Yürütülmesi · 1546

Münferit Sözleşme · 570

Münferit Sözleşme İmzalamaya Davet Aşaması · 572

Münhanili Plankote · 254

Müspet Zarar · 1480

Müspet Zararı · 1483

Müstakil Spor Köyleri · 792

Müteahhide Ödenecek Miktar · 1399

Müteahhidin Kesin Hesaplara İtirazı · 1391

Müteahhidin Mirasçıları · 1470

Müteahhidin Şahsi Meziyet ve Mahareti · 1470

Müteahhidin Tahakkuk Etmiş Alacakları · 1503

Müteahhidin Tahakkuk Etmiş Alacakları Üzerinde Hapis Hakkı · 1480

Müteahhitlik Karnesi · 272

Müzayede Münakasa ve İhalât Kanunu · 1267

Müzelerin Güvenliği · 1393

N

Nakden İade · 735

Nakit Sıkıntısı Nedeniyle İhalenin İptali · 958

Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Ödemede Gecikme · 395

Nakit Yokluğu · 734

Nakliyat Sigortaları · 1346

Nakliye Farkı · 1420

Nakliyelerde K Taşıma Katsayısının Düşük Alınması · 893

Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü · 116

Nato Ortak Alt Yapı Programları · 1420

Nedensiz Zenginleşme · 1307

Nedensiz Zenginleşme Hukuku · 1474

Nefaset Farkı · 1551

Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü · 1417

Nefaset Farklı İşler · 1417

Nısfet Kaidesi · 1418

Nısfet Kuralları · 1528

Nispi Metot · 1529

Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı · 1550

Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi · 1527

Noter Tasdikli Şahsi Kefalet Senetleri · 733

Noter Tastikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh · 718

Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği · 995

Numune Değerlendirilmesinin Yapılma Zamanı · 822

Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması · 961

Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması” Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur Mu · 963

Numune Sunulmaması · 962

Numune Üzerinde Tekrar İnceleme · 1376

Nüfuz Kullanma · 1526

Nükleer Riskler · 1347

Nükleer Santraller · 794

Nükleer Yakıttan Kaynaklanan Radyasyonlar · 1549

O

Okullar · 1393

Olağanüstü Durumlarda Güncelleme · 1213

Olası Hataları Minimuma İndirmek Üzere · 1365

Olumlu Zarar · 1362

Olumsuz Hava Koşulları · 1355

Olumsuz Zarar · 1362, 1473

On Yıllık Zamanaşımı Süresi · 741

Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli · 974

Onarım Işlerine Ait Akış Şeması · 259

Onay Makamı · 417

Optik Sürücü · 941

Organizasyon · 1324

Organizasyon Yapısı · 273

Organize Sanayi Bölgeleri · 792

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri · 99

Orman Endüstri Mühendisliği · 350

Orman İçine Taşıma · 637

Orman İşlerine İlişkin Alımlar · 637

Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları · 637

Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri · 130

Ortak Benzer İş Tanımı · 696

Ortak Girişim · 531

Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi · 535

Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı · 1108

Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak · 531

Ortak Girişimlerde Geçici Teminat · 728

Ortak Girişimlerin Yeterliği · 529

Ortakçıl Yarışmalar · 654

Ortaklık Anlaşması · 528

Ortaklık Durum Belgesi · 340

Ortaklık Oranına İlişkin Beyan · 410

Ortaklık Sözleşmesinin Sunulmaması · 539

Otomasyon Sisteminin İşletimi · 449

Otomasyon Sistemleri · 796

Oy Pusulası Basım Hizmeti Alımı · 632

Oy Zarfı Yapımı · 633

Ö

Ödeme Emrinin İptali · 1449

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler · 637

Ödemelerin Gecikmesi · 1473

Ödeneği Bulunmaya İşin İhale Edilmesi · 1161

Ödeneğin Harcanamayan Kısmı · 1313

Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi · 924

Ödeneğin Kullanımının Teknik Olarak Gecikmiş Olması · 1191

Ödenek Dışı Yapılan İşin Kabulü · 1418

Ödenek Miktarının Tespitinde Kdv’nin Durumu · 170

Ödenek Olmasına Rağmen Nakit Darlığı · 395

Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı · 259, 263

Öldürme Hususundaki Kasıtlarının Yoğunluğu · 559

Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler · 1529

Ön İlan · 142

Ön İlan Müessesesi · 520

Ön İnceleme · 1366

Ön Yeterliğin İlanı · 659

Ön Yeterlik Değerlendirmesi · 1027

Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik · 601

Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi · 1007

Öngörülemezlik Unsuru · 1333

Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması · 1103

Öngörülmeyen Olay · 618

Öngörülmezlik · 1356

Önlenemezlik Kriterleri · 1356

Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri · 161

Özel Güvenlik · 448

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni · 578

Özel Güvenlik Hizmet İhaleleri · 578

Özel Güvenlik İzni Alınması · 576

Özel Güvenlik Tedbirleri Alınması · 107

Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi · 1057

Özel Hukuk · 84, 1334

Özel İlave Kriterler · 929

Özel İmalat Süreci · 278

Özel Ortak · 551

Özel Sektörde Gerçekleştirilen Hizmet Deneyiminin Tevsiki · 801

Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler · 362

Özel Uzmanlık · 1000

Özgün Metodoloji · 1002

Özgün Nitelikte ve Karmaşık · 607

Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Ceza · 529

Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Cezaya Mahkumiyet · 1466

Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları · 201

P

PACS Sistemi Kapsamında Teklif Edilecek DICOM Yazılımı · 397

PACS Sisteminin Görüntülerin Arşivlenmesi · 486

Parametrelerin Belirsizliği · 173

Parasal İlişkiler Kurmak · 558

Parçalara Bölme Suretiyle Alım · 644

Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması · 611

Pazarlık Usulü · 603

Pazarlık Usulü İle İhale Edilebilecek Yapım İşleri · 611

Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci · 608

Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması · 619

Pazarlıkla Yapılan İhalenin İptali · 921

Peçete ve Masa Örtüsü Giderleri · 856

Perakende Azami Satış Fiyatı · 1318

Periyodik Bakım Aralıkları · 928

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları · 448

Personel Taşıma Hizmetleri · 583

Personel Taşınmasına İlişkin Uygulama Örneği · 1330

Personel Üzerindeki Yönetim Hakkı · 484

Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü · 1272

Personele Mutat Taşıt Bileti Verilmesi · 452

Petrol Terminalleri · 797

Petrol Ürünlerine İlişkin Fiyat Farkı · 1320

Petrol Ürünlerinin İsimlerine İlişkin Açıklamalar · 1322

Peyzaj Mimarlığı Proje Yarışmaları · 653

Peyzaj Tasarım Yarışmalarında Verilecek Ödüllerin Hesap Tablosu · 658

Pilot Ortağın Ölümü · 529

Pilot Ortak · 1469

Piyasa Araştırması · 1559

Piyasa Araştırması ve Anket · 1324

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı · 634

Piyasa Rayici · 1294

Piyasa Rayiçleri · 1496

Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması · 1163

Piyasada Fiyat Araştırması · 626

PM Belgesi · 360

Pnömatik ve Şişirme Yapılar · 793

Posta ve Telgraf Teşkilatı · 127

Prefabrik Beton Parke Taşı · 1365

Prefabrik Yapı Montaj ve Kurma İşleri · 793

Prim Hesabı · 1348

Prime Rate Faiz Oranı · 710

Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırının Altındaki Borçlu Bulunulmasında Uygulama · 300

Proforma Fatura Sunularak Açıklama · 858

Proforma Fatura Sunularak Açıklama Yapılması · 847

Proforma Faturada Belirtilen Birim Fiyatların Makul Düzeyde Olması · 902

Programlanmış Ödeneğin Yeterli Olmaması · 1195

Proje Analizi · 1177

Proje Bütünlüğünün Korunması · 695

Proje Değerleri · 1545

Proje Döngüsü Yönetimi · 1177

Proje Düzenleme Esasları · 259

Proje Eksiklikleri · 922

Proje Finansmanı · 1177

Proje Geliştirme · 1177

Proje Hazırlama · 1177

Proje Kesintisi · 1397

Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesi · 652

Projelerin Teslimi · 1275

Projelerin Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı · 1354

Projenin Amaç ve Hedefleri · 1002

Projeye İlişkin Kuruma Yapılan Başvurular · 1115

Protesto Çekme · 1472, 1478

Protesto Çekmeye Gerek Kalmaksızın · 1492

Puanlama ve Değerlendirme Kriterleri · 1043

Puanlama Yönteminin Uygulanması · 593

Pursantaj Oranları · 257, 265, 1175, 1405

Pursantaj Tablosu · 1387, 1388

Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalar · 415

R

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri · 1315

Rayiçler · 1563

Raylı Sistemler Elektrifikasyon İşleri · 795

Re’sen Takdir · 1420

Referans Getirilmesi Zorunluluğu · 501

Regülatör İstasyonları · 796

Rehin Tesis ve Terkini · 1393

Rekabet İlkesi · 169

Rekabet İlkesine Aykırı Belge İstenmesi · 414

Rekabet İlkesine Aykırılık · 174

Rekabet Ortamı · 1559

Rekabeti Engelleyici Hususlar · 439

Rekabetin Engellenmesi · 174

Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali · 172

Resmi Analizlerin İçeriğinin Değiştirilmesinin Koşulu · 891

Resmi Evrakta Sahtecilik · 1545

Resmi İlan Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödemede Bulunulması · 525

Resmi ve Dini Bayram · 442

Restitüsyon Projeleri · 114

Restorasyon · 1393

Revize · 1170

Revize İş Programı · 1313

Revize Program · 1300

Revize Programın Kontrol Teşkilatına Sunulması · 1300

Roma Hukukçuları · 84

Rüşvet · 1129

Rüşvet Almaya Eksik Kalkışma · 1423, 1545

Rüşvet Önerisi · 1423

Rüşvet Teklifinin Kabul Edilmemesi · 1546

Rüşveti Vermek · 1423

Rüzgar Santralleri · 794

S

Sabit Katsayılar · 1314

Sabotaj · 1346

Sağlık Bakanlığı Onayı · 486

Sağlık Hizmeti · 129

Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi · 1192

Sahte Belge Düzenlemek · 1525

Sahte Hakediş Raporu · 1545

Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım · 1145

Salgın Hastalıklar · 606

Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçimi · 1041

Sanat Yapısı İşleri · 790

Sandık · 419

Sanığın Yakalanması ve Suçunun Tespiti · 1546

Sanık Hakkında Soruşturma İzni · 1163

Sanıkların Cezalarının "Asgari Haddin Üstünde Tayini · 559

Sathi Kaplama · 790

Satış İlanı · 1563

Satışlar Üzerinden Açıklama · 858

Savcılığa Suç Duyurusu · 1148

Savunma Sanayi Müsteşarlığı · 126

Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları · 1255

Savunma ve Güvenlikle İlgili Özel Durumların · 606

Sayaç Okuma ve Kesme-Açma · 448

Saydamlık · 169

Sayıştay Daire Kararına İtiraz Yolu · 997

Sayıştay Denetçisi · 1541, 1558

Sayıştay Uzman Denetçileri · 558

Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi · 1163

Saymanlığın Ödeme Planı · 492

Scada Sistemi · 796

Sebepsiz Mal Edinme · 1480

Sebepsiz Zenginleşme · 995, 1310

Seçim İhtiyaçları · 632

Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi · 200

Seçimlerin Yenilenmesi · 632

Seçimlik Hakları · 1306

Sektörel Planlama Aşaması · 1177

Sel Baskını · 605

Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı · 620

Senetle İspat · 1417

Serbest Bölgeler · 337

Serbest Bölgelerde Faaliyet · 302

Serbest İstenç Ürünü · 1423

Serbest Meslek Erbabı · 310

Serbest Meslek Kazanç Defteri · 310

Serbest Meslek Makbuzu · 637

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir · 312

Serbest Muhasebeci Tarafından Onaylanmış Bilanço · 826

Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi · 602

Sergileme · 1324

Seri Numaraları Alınmış İkibuçukmilyar Lira · 1546

Seri Üretime Konu Olmayan · 612

Sermaye Birikimi · 89

Sertifikalı Fidan Üretim Beyannamesi · 830

Sevk ve İşlem Formu · 118

Sıfır Kâr · 447

Sıhhi Tesisat İşleri · 795

Sıhri Hısımlık · 418

Sıralı Analiz Girdileri Listesinin Oluşturulmaması · 904

Sıralı İş Grupları · 904

Sigorta Fiyat Teklifi Sunarak Yapılan Açıklama · 908

Sigorta Poliçeleri · 1347

Sigorta Prim Oranı · 501

Sigorta Prim Oranları · 451

Sigorta Primlerinin Yatırılmaması · 1429

Sigorta Süresi · 1348

Sigortacılar Cemiyeti · 1347

Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk · 1351

Sigortanın Tarihi · 1346

Silahlı Tehdit · 558

Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması · 410

Sivil Savunma İdareleri · 1563

Siyasi Amaçlı Grev · 1354

Soğutma Kuleleri · 797

Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal · 918

Son Geçici Vergi Beyanname Döneminde Üretim · 851

Son Geçici Vergi Beyanname Dönemine İlişkin Yapılması · 862

Son Geçici Vergi Dönemine Ait Olmayan Proforma Fatura · 885

Son Teklif Verme Tarihi · 1316

Sonuca Etkili Olmayan Bakanlığına Bildirilmesi Şeklindeki Kararlar · 1074

Sonuç Bildirimi · 999

Sorumluların Cezai ve Mali Mesuliyetleri · 1546, 1547

Sosyal Tesisler · 98

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları · 96

Soybağının Kurulması · 438

Sözleşme Bedelinin Aşılmaması Kaydıyla · 1293

Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi · 1383

Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibariyle Ödenmesi · 1382

Sözleşme Dışı İş · 1523

Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi · 1522

Sözleşme Eki Cetveli · 1418

Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti · 976

Sözleşme İle Doğan Hak ve Yükümlülükler · 1270

Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İstekliye Verilecek Yasaklama Kararı · 1141

Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı · 1307

Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu · 973

Sözleşme Öncesi Koşullar · 1049

Sözleşme Türünün İlanda ve Şartnamede Farklı Düzenlenmesi · 663

Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşlerin Varlığı · 1300

Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu · 986

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu · 983

Sözleşmede Belirtilen Cezalar · 1299

Sözleşmede Değişiğin Sınırı · 1523

Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar · 1295

Sözleşmeden Dönme Hakkı · 1287

Sözleşmelerde Değişiklik · 1285

Sözleşmelerin Geçerlilik Şartı · 995

Sözleşmelerin Mütemmim Cüz-Ü · 1297

Sözleşmelerinde Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler · 1328

Sözleşmeli Personel · 196

Sözleşmenin Başlıca Unsurları · 1284

Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi · 1485

Sözleşmenin Butlanı · 1307

Sözleşmenin Devri · 1460

Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları · 1464

Sözleşmenin Devrine İlişkin Ssk Genelgesi · 1465

Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar · 990

Sözleşmenin Feshi · 1353, 1492

Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini · 1504

Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedeli · 1506

Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi · 1487

Sözleşmenin Feshinden Doğan İdare Zararının Tazmini · 1493

Sözleşmenin Geç İmzalanması · 395

Sözleşmenin Geçerlilik Şartı · 994

Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi · 1483

Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi · 1473

Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları · 990

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu · 1114

Sözleşmenin Parasal Bir Tutar İçermemesi · 810

Sözleşmenin Tescil Edilmemesi · 174

Sözleşmenin Yapılması Süreci · 984

Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı · 995

Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması · 987

Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması · 995

Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması · 1480, 1487

Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler Mi · 1486

Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulmuş Olması · 1480

Sözleşmenin Yürürlük Şartı · 996

Sözleşmesi Yapılmamış İşin Devri · 1465

Sözleşmesinde Belirtilen Kesinti ve Cezalar · 1301

Sözleşmeye Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi · 1334

Sözleşmeye Aykırı Ödeme · 1287

Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması · 1162

Sözleşmeye Davet · 971

Sözleşmeye Davet Süreci · 971

Sözleşmeye Davet Üzerine Şikâyetin Mevcut Olmaması · 974

Sözleşmeye İlişkin İşlemlere Fesat Karıştırmak · 1525

Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması · 994

Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları · 976

Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekli · 985

Spesifik Bir Düzenleme · 1551

Spor Tesisleri · 1393

Ssk İlişiksiz Belgesi · 1445

Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubu · 745

Statik Projesi · 1172

Sterilizasyon Cihazı Alımı · 933

Stok Tespit Tutanağı · 874

Stoklanması Ekonomik  Olmayan · 630

Stopaj · 1394

Su Baskını · 1346

Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen · 623

Suç Duyurusu · 852, 861, 1532

Suç Duyurusunu Yapacak Merci · 1148

Suç İşlemek İçin Teşekkül Oluşturma · 558

Suç İşlemeyi Alışkanlık Haline Getirenler · 1148, 1535

Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi · 558

Suçun Sabit Görülme İhtimali · 1148

Sulama Tesisi · 138

Sulh Yolu İle Tahsilat · 1543

Sulhname · 1522

Sübjektif Bir İmkansızlık · 1480, 1503

Sümer Holding A.Ş. · 127

Süpürge Makinelerinin Kapasiteleri · 492

Süre Uzatımı · 1298, 1510

Sürekli Nitelikte Bir İş · 1301

Sürekli Nitelikteki İşler · 1301

Sürekli Nitelikteki İşlerde Hizmetin Kabulü · 1368

Sürekli Yasaklama · 1149

Sürelerin Hesabı · 1205

Süresiz Teminat Mektubu İstemi · 743

Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi · 981

Ş

Şahıs Şirketi · 427

Şahsi Kefalet Senetleri · 733

Şalt Tesisleri · 794

Şantiye Tesisleri · 1348, 1496

Şantiye Tesislerinin Sigorta Bedeli · 1348

Şartname Satın Aldığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazı · 485

Şartnamede Çalışma Saatlerinin Net Belirlenmemesi · 675

Şartnamede İş Deneyim Oranının Belirlenmemesi · 409

Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu · 465

Şartnamenin Rekabeti Engelleyici Hüküm Taşıması · 485

Şartnameye Uygun Mal · 1557

Şartnameye, İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Hüküm Konulması · 485

Şehir Planlamacılığı · 182

Şehir Temizlik Hizmeti · 489

Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması · 756

Şekil Yönünden Reddedilen Başvuru · 1089

Şematik İhale Süreci · 598

Şikâyet Başvuru Belgelerinin Tamamlatılması · 1100

Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar · 1078

Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması · 997

Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler · 1098

Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Alınacak Karar Örneği · 1087

Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması · 1081

Şikayet Süreci · 1116

Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması · 1103

Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki · 1077

Şikayet Yolu · 1419

Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması · 1108

Şikayetlerin İncelenmesi · 1057

Şirket · 419

Şirket Adresinin Aynı Olması · 432

Şirket Bölünmeleri · 833

Şirket Devir ve Devralmalar · 426

Şirket Kurma Yoluyla Birleşme · 427

Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi · 1154

Şirket Ortaklar Kurulu Kararı · 1154

Şirket Statüsünün Değişmesi Halinde İş Deneyimi · 772, 777

Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeni · 966

Şirketlerin Pay Sahipleri · 426

Şirketten Ayrılan Ortakların Şahsi Deneyimleri · 772, 777

T

T.B.M.M. · 1393

Taahhüdün Başka Bir Yükleniciye Yaptırılmasının Mümkün Olmaması · 1493

Taahhüdün İhlali · 734

Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Verilmesi · 1526

Taahhüt Edilen Risk · 742

Taahhütname · 282

Tabii Afetler · 1346

Tacir · 421

Tahakkuk Etmiş Alacakları Üzerinde Hapis Hakkı · 1503

Tahıl Alım Satımı · 1558

Tahmini İhtiyaç Miktarı · 573

Takas Suretiyle Yapılacak Tahsilat · 1543

Takdir Yetkisinin Sınırı · 960

Takip Dosyası · 1541

Tam Rekabetçi Piyasa Koşulları · 935

Tam Tasdik Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu · 850

Tamamlama ve Darboğaz Giderme Projeleri · 1176

Tanık Koruma Tedbirleri · 129

Tanıkların Korunması · 115

Tanıtım · 1324

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Mallar · 1173

Tapuda Kayıtlı Taşınmazlar · 1173

Taraflar Arası İletişimin Şekli · 1282

Tarafların Eşitliği Kuralı · 1408

Tarafların Öngörmedikleri Değişiklikler · 1333

Tarhiyat Öncesi Uzlaşılan Vergiler · 1419

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yolu · 1419

Tarım İşletmeleri · 110

Tarım İşletmesi Müdürlükleri · 116

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler · 100

Tarla İçi Geliştirme Hizmeti İşleri · 791

Tasarım Hatası · 1555, 1560

Tasarım Yarışmaları · 652, 657

Tasfiye Geçici Kabul Tutanağı · 1496, 1498

Tasfiye Protokolü · 1495

Taşıma İşleri · 87

Taşınmaz Malın Kiralanması · 137

Taşınmazlar · 137

Taşkın Koruma · 138

Tazminat Davası · 1480

Tazminatın Hesabı · 1502

TC Merkez Bankası Döviz Alış Kuru · 734

TCK’nın 219/1. Maddesi · 1546

TCK’nın 279, 205, 208, 210, 230, 240, 246, 339, 340, 341, 342, 366, 367, 368’nci Maddeleri · 1162

TCK’nın 363. Maddesi · 1559

Tebligat Kanunu · 1562

Tebligat Kanunu Hükümlerine Uygun Tebligat Yapılmaması · 1212

Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması · 1212

Tebligata Esas Açık Adres · 585

Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması · 967

Tebligatın Yasal Süresinde Yapılması · 965

Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi · 966, 1210

Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi · 1209

Tedarikçiden Alınan Proforma Faturayla Açıklama · 864

Tedarikçilerin Sorumluluğu · 1556

Tedarikçinin Temerrüdü İle Doğan İdare Zararının Tazmini · 1559

Tedavi İçin Başvuracak Hasta Sayısı · 1292

Tedavüldeki Türk Parası · 1441

Tefe İndeksleri · 1324

Tehdit ve Baskı İle İhalenin Alınması · 558

Tehditle İhaleden Vazgeçirme · 558

Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu · 557

Tek Bir Akaryakıt İstasyonu · 639

Tek Bir Ürüne İşaret Eden Şartname · 502

Tek Dilekçe İle Şikayette Bulunulması · 1117

Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi · 172

Tek Teklif İle Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması · 621

Tek Zarf Esası · 699

Tekel Niteliğindeki Mallar · 88

Teklif Birim Fiyatlı İşlerde Mal Kalemi · 1318

Teklif Cetveli Ekinde Yer Alan Listenin Sunulmaması · 812

Teklif Dosyası · 723

Teklif Edilen Malın Özgünlüğü · 837

Teklif Fiyatların Kurum Pozlarının Karsız Birim Fiyatlarının Altında Kalması · 905

Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması · 974

Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması · 726

Teklif Mektubu · 585

Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri · 747

Teklif Mektubu Örnekleri · 701

Teklif Mektubunda Eksiklik · 715

Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme İle Verilmesi · 753

Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları · 700

Teklif Mektuplarında Şekil Şartı · 710

Teklif Mektuplarının Geçerlilik Şartı · 753

Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması · 759

Teklif ve Sözleşme Koşulları · 725

Teklif Zarfı Üzerindeki Şekil Unsurlarının Önemi · 720

Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması · 719

Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları · 759

Teklifi Kapsamında Cihaza Ait Katalogların İstenmesi · 489

Teklifin Aşırı Düşük Bulunması · 281

Tekliflerin Alınma Usulü · 749

Tekliflerin Alınması ve Açıklanması · 757

Tekliflerin Değerlendirilmesinde Fiziki Muayene · 805

Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları · 759

Tekliflerin Dpt Sektör Uzmanlarına İletilmesi · 1179

Tekliflerin Geçerlik Süresi · 725

Tekliflerin Geçerlik Süresi İle Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması · 725

Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılması · 726

Tekliflerin Hazırlanıp İdareye Sunumu · 586

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması · 690

Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi · 1044

Tekliflerin Opsiyonu · 985

Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması · 919

Tekliflerinin Bileşenleri · 836

Teknik Çözümler · 837, 857

Teknik Değer · 929

Teknik Değerlendirme · 1050

Teknik Deneyler · 1367

Teknik Kriterlerin Verimliliği · 438

Teknik Müzakere · 836

Teknik Personel Taahhütnamesi · 325, 485

Teknik Personelin Eğitim ve Deneyimleri · 273

Teknik Şartname Hazırlanması · 1167

Teknik Şartname İle İdari Şartnamenin Çelişmesi · 453

Teknik Şartnamede Kumaş Markası Belirtilmesi · 490

Teknik Şartnameler · 1226

Teknik Şartnamelerin İçeriği · 671

Teknik Şartnamenin Belli Bir Firmayı İşaret Etmesi · 487

Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetlenmesi · 506

Teknik ve Canat Kuralları · 1299

Teknik Zorunluluklar · 1497

Telafisi Güç Olan Zarar · 1548

Telafisi Zor veya İmkansız Zararlar · 1104

Tele Radyoloji · 485

Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri · 795

Telsizin Markasının Zikredilmesi · 498

Temel Asgari Ücret · 1325

Temel Eğitim Okulları · 793

Temel İndeks · 1311

Temel ve Alt Temel Malzeme Temini İşleri · 791

Temerrüt İhtarı · 1534

Teminat · 1561

Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı İle Yazılmaması · 731

Teminat Kesintisi · 1395

Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi · 744

Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması · 729

Teminat Mektubundaki Noksanlıklar · 746

Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik · 731

Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi · 741

Teminat Mektubunun Sahte Olması · 744

Teminat Mektupları Emanetleri Defteri · 734

Teminat Mektupları İle İpotek Senetleri · 742

Teminat Mektupların Süresi · 744

Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farkı · 744

Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılma · 384

Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu · 1448

Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü · 739

Teminatın Geç İadesi · 1448

Teminatın İrat Kaydedilmesi · 1397, 1510

Teminatların Değerinin Güncellenmesi · 1492

Teminatların Değiştirilmesi · 735

Teminatların Geri Verilmesi · 1441

Teminatların İrad Kaydedilmesi · 1478

Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması · 797

Temizlik Şirketinin Borcu · 1449

Temizlik Şirketinin Kuruma Prim Borcu · 1449

Temizlik ve Çöp Toplama İşleri · 1427

Temsil Katsayıları · 1314

Temsil Yetkisi Verilen Müdür · 327

Temsile Yetkili Olma · 691

Temyiz Peşin Harcı · 1422

Tenzilat Oranı Gösterilmeyen İş Deneyimi · 825

Tercih Hakkı · 1307

Termik Santraller · 794

Tescil · 1361, 1393

Tescil Edilmeyen Bir Sözleşme · 1502

Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması · 995

Teselsül Hükümleri · 1449

Tesisat Projesi · 1172

Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü · 1276

Tespit Tutanağının Proforma Fatura İle Uyumsuz Olması · 904

Test ve Tetkik Saf Malzemeleri · 630

Tevhid · 1393

Tevkif · 1419

Tevsi Projeleri · 1176

Teyit Yazısı Bulunmayan Banka Teminat Mektupları · 733

Thames Nehri · 1347

Tıbbi Cihaz Temini · 932

Tıbbi Malzeme Alım İşi · 644

Tıbbi Sekreterlik · 449

Tıpta Uzmanlık · 438

Ticaret Sicil Memurluğu · 321

Ticari Hayatın Gerçekleri · 985

Ticari Hayatın Olağan Durumu · 899

Ticari Vekil · 1153

Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü · 998

TİTUBB Kaydı · 485

TMMOB Şehir Plancıları Odası · 602

Toplam Bedel Sözleşmelerde Hakediş Ödemesi · 1382

Toplam Kalite · 1548

Toplantı · 1324

Toplu İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı · 110

Toprak Çökmesi · 1347

Toprak Kayması · 1346

Toptan Eşya Fiyat Endeksi · 1491

Toptancı Hali İdaresi · 860

Trafik İşaret Levhası Tedariki · 1525

Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri · 791

Trafik Sinyalizasyon Malzemeleri · 649

Transfer İstasyonu Yapılması Koşulu · 182

TTK Satın Alma Yönetmeliği · 558

Tutanağın Her Sayfasının İmzalanıp Kaşelenmemesi · 903

Tutanakların Tarih İçermemesi · 898

Tutukevleri İşyurtları Kurumları · 109, 1256

Tutukluluk · 1466

Tüketim Malzemeleri · 137

Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler · 199

Türk Hava Kurumu · 95

Türk Parasının Değeri · 1333

Türk Parasının Yabancı Paraya Karşı Devalüe Edilmesi · 1361

Türk Serbest Mimarlar Derneği · 657

Türk Tarih Kurumu · 111

Türk Ticaret Kanunu · 427

Türk Yargı Mercileri · 1273, 1548

Türkçe Dokümanın Cd Ortamında Sunulması · 708

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu · 127

Türkiye Gübre Sanayi · 128

Türkiye Kızılay Derneği · 94

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları · 127

Türkiye Şeker Fabrikaları · 128

Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Süreci · 1176

Türkiye’deki Yatırımcı Kamu Kuruluşları · 1176

Tüzegenlik (Nısfet) Kuralları · 1528

Tüzel Kişilere Tebligat · 966, 1210

Tüzel Kişilikler · 86

U

Uğranılan Zarar ve Ziyanın Tazmin Ettirilmesi · 555

Ulusal Araştırma Geliştirme Kurumları · 116

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun · 1197

Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma · 475

Uluslararası Kalkınma Birliği · 108

Uluslararası Piyasanın Koşulları · 85

Uluslararası Yarışma · 654

Umumi Hıfzısıhha Kanunu · 1559

Unvan Ayrımı Yapılmadan Düzenlenen İş Denetleme Belgesi · 828

Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması · 991

Usulsüz İhalenin Onaylanması · 557

Usulüne Aykırı Tebligat · 1563

Usulüne Uygun Bir İhale Kararı Olmadan Yapılan Satın Alım · 952

Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu · 526

Uydu ve Yer İstasyonları · 795

Uygulama Ayı · 1311

Uygulama Ayı İlerleme Yüzdesi · 1329

Uygulama Ayının İndeksleri · 1312

Uygulama Projesi · 1172

Uygulama Projesi Yapılmadan İhaleye Çıkılması · 1195, 1196

Uygulama Yanlışlığı · 1555

Uygulanan Enerji Seviyesindeki Değişimin Oranı · 962

Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu · 648

Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanması · 617

Uzak Mesafeden Getirtilmiş Gibi Göstermek · 1545

Uzlaşma Komisyonu · 1173

Uzman Bilirkişi · 1294

Uzman Tabipler · 438

Ü

Ücret Sayılan Ödemeler · 1442

Ücret Tarifesi · 1318

Ücretlerinin Belirlenmesi · 483

Üç Kişilik Bilirkişi Heyeti · 1422

Üçer Aylık Dönemlerde Bildirim Yükümlülüğü · 1070

Üçüncü Derece Hısımlık · 418

Üçüncü Sıradaki Teklif Sahibinin Şikâyet Hakkı · 877

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluğu · 1348

Üniversitelerin Ulusal AR-GE Projeleri İstisna Kapsamında mı? · 117

Üretim ve İmalat Kapasitesi · 273

Üretme İstasyonları · 110

Ürün Numunesinin Uygun Bulunmaması · 831

Üst İkmal Makamları · 1559

Üstsoy-Altsoy Hısımlığı · 418

Üstteki Bir Grubun Benzer İş Olarak Belirlenmesi · 826

V

Vakıf · 419

Vakıf İktisadi İşletmesinin Tüzel Kişiliği · 436

Vakıflar Genel Müdürlüğü · 1393

Vaki Bebek Ölümleri İle Somutlaşan Can Kaybı · 621

Varislerin Devir İçin Talepte Bulunması · 1467

Varislerle Bağıtlanan Sözleşme · 1468

Vaziyet Planı · 1173

Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdür · 1152

Vekaleten Birden Fazla Teklif Verilmesi · 555

Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı · 435

Vekaletsiz İş Görme · 1502

Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat · 966

Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması · 1208

Vergi Dairesi Müdürlüğü · 1419

Vergi Dairesince Onaylı · 312

Vergi Tevkifatı · 1393, 1420

Verginin İstisna ve Muafiyetleri · 1393

Verginin Matrahı · 1392

Vergiyi Doğuran Olay · 994

Verimi Düşürme · 1354

Verimlilik · 929

Verimlilik ve Kârlılık · 89

Vibratör İle Sıkıştırma · 883

Y

Yabancı İstekliler · 1297, 1549

Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması · 736

Yabancı Para Birimi Karşılığı Türk Lirası · 1312

Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar · 1256

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelleri · 260

Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu · 224, 260

Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklife Verilmiş İhalenin İptali · 921

Yaklaşık Maliyetin Gizliliği · 236, 1171

Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali · 250

Yaklaşık Maliyetin Karayolları Rayiçleri İle Belirlenmesi · 252

Yan Ödeme · 1302

Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri · 796

Yanıltıcı ve Sahte Belge Verenler · 273

Yansoy Hısımlığı · 418

Yapı Araçları Bildirisi · 485

Yapı Denetim Görevlileri · 1536

Yapı Denetim Görevlilerinin Yetkileri · 1553

Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması · 1278

Yapı Denetim Görevlisi İle Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü · 1554

Yapı Denetim Görevlisinin Tutacağı Defter · 1554

Yapı Denetim Hizmetleri · 1552

Yapı Denetim ve Görevlilerinin Sorumluluğu · 1551

Yapı Denetimini Yerine Getiren İdare Görevlileri · 1551

Yapı Tekniği · 399

Yapıda Eksik ve Kusurlu Bölümler · 1529

Yapılacak Kontrol Testlerine İlişkin Maliyet · 540

Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması · 686

Yapılmamış İmalat · 1406

Yapılmamış Masrafın İstenmesi · 1487

Yapılmayan İmalatlar İçin Kesinti Uygulaması · 1404

Yapım Borcunun Devrinde İş Sahibinin Rızası · 1465

Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 838

Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu · 1172

Yapım İş Deneyim Belgelerinin Güncelleştirilmesi · 774

Yapım İşinde Kullanılacak Malın Stokta Bulunması · 850

Yapım İşinin Özgün Nitelikte ve Karmaşık Olması · 612

Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir Mi · 546

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği · 1365

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması · 1297

Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Sorumlulukları · 545

Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Sorumluluğu · 1549

Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı · 1430

Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi · 926

Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması · 1310

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi · 768

Yapım İşlerinde Karma Teklif · 706

Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması · 695

Yapım İşlerinde Teminat İadesi · 1442

Yapım İşlerinde Uygulama Projeleri · 141

Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması · 224

Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu · 1548

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme · 1287

Yapım İşlerinin Kısımlara Bölerek İhale Edilmesi · 1161

Yapım Sözleşmeleri · 1268

Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi · 1390

Yapım Sözleşmelerinin Feshi ve Genel Tasfiye Süreci · 1492

Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Genel Yükümlülükler · 1276

Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmet İşleri · 1032

Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi · 1527

Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu · 1121

Yargı Organları · 1161

Yargı Yolu · 1532

Yargısal İnceleme · 1120

Yarışma Türleri · 653

Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması · 1486

Yasak Fiil ve Davranış · 1142

Yasak Fiil ve Davranışlar · 1478, 1525

Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler · 555

Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunanlar · 273

Yasak Fiil veya Davranış · 531

Yasak Fiil veya Davranışlar · 554

Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih · 1489

Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu · 1143

Yasaklama İşlemleri · 436

Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu · 1136

Yasaklama Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarih · 1531

Yasaklama Süreci · 1149

Yasaklama Süresi · 1531

Yasaklamanın Başlangıcı · 1133

Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı · 1129

Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği · 1135

Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar · 1129

Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi · 1136

Yasal Dayanaktan Yoksun İşlem · 1503

Yasal İndirim Nedeni · 559

Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği · 975

Yasal Sürenin Başlama Tarihi · 975

Yasal Teminat Dışında Alınan İlave Teminatın Gelir Kaydı · 982

Yasal Temsilci · 1467

Yasal Ücretli İzin · 448

Yatırım Program Taslağının Ypk'ya Sunulması · 1179

Yatırım Programında Yer Almayan Acil İş · 614

Yatırım Projelerinin Planlanması · 1177

Yatırım Tekliflerinin Dpt'ye İletilmesi · 1179

Yatırımcı Kuruluşun Onarıma Ilişkin Talep Yazısı · 258

Yazı İşleri Müdürü · 196

Yazılı Delil Sözleşmesi · 1422

Yazılı Sözleşmenin Bulunmaması · 412

Yedek İşçi · 472

Yedek İşçi Maliyeti · 505

Yedek Parçasının Sağlanması · 338

Yedek Parçasının Sağlanmasına Yönelik Düzenleme · 338

Yedek Üyelerin Sayısı · 196

Yemek Giderlerinin Karşılanmasındaki İkili Düzenleme · 504

Yemek İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması · 878

Yemek Pişirme İhalesi · 884

Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri · 157

Yemin Teklifi · 1294

Yeminli Mali Müşavir · 312, 321

Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi · 621

Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması · 1521

Yeni İndeksler · 1326

Yeni Teknolojiye Göre Üretilen İş Makinelerindeki Yakıt Sarfiyatları · 886

Yeniden Yaptırmak · 1299

Yer Görme Belgesi · 996

Yeraltı Kablolama İşleri · 794

Yerli İstekli · 139

Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler · 1199

Yerli İstekliye Fiyat Avantajı Uygulanması Koşulları · 787

Yerli Malı Belgesi Alma Koşulları · 1200

Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması · 787

Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti · 245

Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler · 277

Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler · 600

Yeterlik Belgelerinin İdareye Sunulma Şekli · 284

Yeterlik Kapsamında Analiz İstenmesi · 877

Yeterlik Kriterlerinin Tespit Edilmemesi · 603

Yetiştirme Yurtları · 1256

Yetkili Merciler Tarafından Belgelendirilmesi · 1353

Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklifin Geçerliliği · 413

Yetkili Satıcılık · 337

Yetkili Satıcılık Belgesi · 811

Yetkili Satıcılık Belgesinin Geçerlilik Şartı · 831

Yetkili Şirket Müdürleri · 561

Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu · 1527

Yetkinin Sınırı · 1101

Yetkiyi Kötüye Kullanma · 558

Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi · 1419

Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı · 1170

Yıllara Yaygın Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yeterlik Esasları · 581

Yıllara Yaygın İnşaat İşi · 1419

Yılları Bütçe Kanunları · 640

Yıllık İzin · 196, 469, 486

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller · 509

Yıllık İzin Defteri Tutulması · 473

Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı · 620

Yıllık Ücretli İzin Haklarının Kullanılması · 455

Yol İnşası · 1444

Yol Yapımı İşleri · 790

Yolların Prefabrik Parke İle Kaplaması · 1365

Yönetimin Zarara Uğraması · 558, 1527

Yurt Dışı Alım · 1412

Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi · 540

Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı · 1184

Yükleme-Boşaltma ve Nakliye · 879

Yüklenici İle Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu · 1535

Yüklenici Lehine Tazminat · 739

Yüklenici Nam ve Hesabına İş Yaptırma · 1298

Yüklenici Vekili İçin Ayrıca Ücret Öngörülmesi · 493

Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu · 1534

Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi · 1536

Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu · 1549

Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü · 1275

Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu · 1275

Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Durumu · 1368

Yüklenicinin Borçlarının Hakedişten Kesilmesinde İdarenin Sorumluluğu · 1448

Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi · 1485

Yüklenicinin Elinde Olmayan Nedenlerle Yılı Ödeneğini Kullanamaması · 1361

Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü · 1273

Yüklenicinin İflas Etmesi · 1466

Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü · 1279

Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması · 1448

Yüklenicinin İşe Devam Etmemesi · 1480

Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü · 1272

Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması · 1496

Yüklenicinin Ölümü · 1468

Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı · 1469

Yüklenicinin Teminat ve Avans Borcu · 739

Yüksek Seçim Kurulu · 633

Yükseköğretim Kurumları · 127

Z

Zamanaşımı · 1536

Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart · 1423

Zarar ve Ziyanın Genel Hükümlere Göre Tazmin Müessesesi · 1551

Zararlardan Dolayı Sorumluluk · 1549

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı · 750

Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi · 720

Zarfın Yapıştırılan Yeri · 723

Zarfların Açılmasından Sonraki İhale İptalleri · 240

Zeyilname · 684

Zeyilnâme Düzenlenmesi · 678

Zeyilname İle Yapılan Değişiklikler · 681

Zeyilname veya Açıklama Yapılması · 1228

Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi · 683

Zeyilnamenin Eksik Yapılması · 688

Zeyilnamenin Faks İle Bildirilmesi · 688

Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları · 526

Zeyilnamenin Şartnamedeki Aykırılığı Giderememesi · 690

Zilyedliğin Tespitine İlişkin Mahkeme Kararı · 1174

Zincirleme Sorumlu · 1527

Zincirleme Sorumluluk · 138

Ziraat Bankası · 90

Zorunlu Neden · 1360, 1363

Zorunluluk Hali · 1510

 

Bu Site Orhan Olgun tarafından tasarlanmıştır.