Anasayfa
Kavramlar Dizini
İçindekiler
Temin ve Sipariş
Özgeçmiş
E-mail

 İÇİNDEKİLER

 

     

Bilgi Notu

Eserden elde edilecek faydayı en yüksek düzeye çıkarmak için eserin başlık sistematiği konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

·    Hem 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve hem de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda aynı başlık sistematiği kullanılmıştır.

·    Ana başlıklara (örneğin birinci madde için) 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, ...gibi numaralar verilmiştir. “1” rakamı kanunun birinci maddesini ifade etmektedir. Sonraki “A” harfi maddeye ilişkin “Kanun Metni”ni, “B” harfi maddenin “Açıklama”sını, sonraki harfler sırasıyla madde ile ilgili “Sorun Çözümleri”ni, “Yargı Kararları”nı, “Kurul Uyuşmazlık Kararları”nı, “İlgili Mevzuat”ı ve diğer hususlara ait bir takım bilgi ve açıklamaları içermektedir.

·    Her bir “Açıklama” ya da “Sorun Çözümleri” veya “Yargı Kararları”na ilişkin alt başlıklar, 1. B. 1., 1. B. 2., 1. B. 3 veya 1. C. 1., 1. C. 2., 1. C. 3. veyahut 1. D.1, 1. D. 2., 1. D. 3 numaralarıyla ifade edilmektedir.

·    Söz konusu bu alt başlıklar altında ikinci bir alt başlığın yer alması gerektiği durumlarda (a), (b), (c) küçük harflerinden oluşan sıralama tercih edilmiştir.

·    Kamu İhale Tebliğleri ve Düzenleyici Kurul Kararları, duruma göre ya maddenin genel işlenişi kapsamında değerlendirilmiş; ya da alâkalı maddenin sonuna “İlgili Mevzuat” bölümüne dercedilmiştir.

·    Aradığınız konunun hangi madde içinde geçtiğini kestiremiyorsanız daha hızlı erişim için eserin sonundaki Kavramlar Dizini’nden yararlanabilirsiniz.

 

 

İçindekiler

Yazarın Özgeçmişi........................................................................................................................... 7

Onuncu Baskıya Önsöz.................................................................................................................. 9

Bilgi Notu....................................................................................................................................... 11

Kısaltmalar..................................................................................................................................... 79

Birinci Kitap
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

KAMU İHALE KANUNU

1.A. KANUN METNİ (Amaç)........................................................................................................... 84

1.B. AÇIKLAMA.............................................................................................................................. 84

1.B.1. Kamu Hukuku Kavramı.......................................................................................................... 84

1.B.2. Kamu Denetimi Kavramı......................................................................................................... 85

1.B.3. Kamu Kaynağı....................................................................................................................... 85

2.A. KANUN METNİ (Kapsam)...................................................................................................... 86

2.B. AÇIKLAMA.............................................................................................................................. 87

2.B.1. Kanun Kapsamı Dışındaki İşlemler......................................................................................... 92

a. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri.......................................................... 92

b. İdareler Arası Kaynak Aktarımları............................................................................................ 93

c. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar......................................... 93

d. İdarelerin Bankalar Aracılığı ile Yapacakları Fatura Tahsilat İşleri.................................................. 93

2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ............................................................................................................ 94

2.C.1. Kapsam Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu...................................................... 94

a. İdareye Bağlı Dernekler, Vakıflar, Tüzel Kişiler.......................................................................... 94

1. Türkiye Kızılay Derneği..................................................................................................... 94

2. Türk Hava Kurumu........................................................................................................... 95

3. Çevre Koruma Vakıfları.................................................................................................... 95

4. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı.......................................................... 95

b. Özel Kanunla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar........ 96

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları...................................................................... 96

2. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.......................................................................... 97

3. Sosyal Tesisler................................................................................................................ 98

4. Mahalli İdare Birlikleri......................................................................................................... 98

5. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri.............................................................. 99

6. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler.......................................................................................... 100

7. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi............................. 100

8. Bedeli Velilerce Karşılanan Servis Hizmetleri ve Şartlı Bağışlar............................................ 101

9. Karayolu Bakım Hizmetleri ve Risk Transferi Yapılmasına Yönelik İhaleler............................. 101

2.D. YARGI KARARLARI............................................................................................................. 102

2.D.1. İhale Kanununa Tabi Kurumlarca Bu Kanun Hükümleri Dışında Yapılan Alımların Durumu. 102

2.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 102

2.E.1. Kanun Kapsamındaki İhalenin Kanun Kapsamı Dışında Yapılmasının Sonuçları................... 102

2.E.2. Üniversite Döner Sermayelerinin İdareden Bağımsız Sayılamayacağı................................. 102

2.E.3. İdarenin Gelir Teminine İlişkin İhalesi................................................................................... 103

2.E.4. Kapsam Dışı İhale İçin İtiraz Başvurusu............................................................................... 103

2.E.5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri........................................................................................... 103

3.A. KANUN METNİ (İstisnalar).................................................................................................. 104

3.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 106

3.B.1. İstisnalar Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu.................................................... 116

a. Tarım İşletmesi Müdürlükleri................................................................................................. 116

b. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü............................................................ 116

c. Üniversitelerin Ulusal AR-GE Projeleri İstisna Kapsamında mı?................................................ 117

d. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı....................................................... 117

3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 118

3.C.1. İstisna Kapsamındaki İhalelerin Doküman ve İlanları EKAP’ta Hazırlanacak mı?.................. 118

3.C.2. İstisna Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Hangi Belgeler Aranacak?............................... 118

3.C.3. Elektrik, Su, Doğalgaz Gibi Tekel Niteliği Bulunan Mal ve Hizmetlerin Temini....................... 120

3.D. YARGI KARARLAR.............................................................................................................. 122

3.D.1. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 122

3.D.2. (B) Bendi Kapsamında Yapılan İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek?       123

3.D.3. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Sözleşmelerden KİK Payı Kesilmesi Mümkün müdür? 123

3.D.4. İstisna Kapsamında Olup Olmadığının Kurulca İncelenerek Tespiti....................................... 124

3.D.5. Açık İhale İle Yapılmış İstisna Kapsamındaki İhaleyi Kurul İnceleyebilir mi?.......................... 125

3.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 125

3.E.1. Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan İlaç Alımı.................................................................... 125

3.E.2. Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Düzenlenmesi ve Yürütülmesi.............................. 125

3.E.3. İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu.................................................... 125

3.F. İLGİLİ MEVZUAT.................................................................................................................. 126

3.F.1. İstisna Kapsamındaki Kurumların İhale Yönetmelikleri........................................................... 126

3.F.2. Tanık Koruma Kanununun İlgili Hükmü................................................................................ 129

3.F.3. 6831 Sayılı Orman Kanununun 40’ıncı Maddesi................................................................... 130

3.F.4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/E Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 130

4.A. KANUN METNİ (Tanımlar)................................................................................................... 134

4.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 136

4.B.1. Uygulama Yönetmeliklerinde Yapılan Kavram Tanımlamaları............................................... 144

a. Yapım İhaleleri.................................................................................................................... 144

b. Mal Alım İhaleleri................................................................................................................ 146

c. Hizmet Alım İhaleleri........................................................................................................... 148

d. Danışmanlık Hizmet İhaleleri................................................................................................. 149

e. Çerçeve Anlaşma İhaleleri................................................................................................... 150

4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 151

4.C.1. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri Hizmet Kapsamında Değerlendirilebilir mi?            151

4.C.2. İhale Yetkilisinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?....................................................................... 151

4.C.3. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler......................................................................................... 152

4.C.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hangi Kapsamda İhale Edilecek?................................... 152

4.C.5. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi........................................................ 152

4.C.6. Harcama Yetkisinin Destek Hizmetlerine Devri Mümkün müdür?......................................... 153

4.C.7. Harcama Yetkilisi Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Giderlere Nasıl Onay Verir?........ 154

4.C.8. Hizmet Tanımında İsmen Sayılmayan İşler........................................................................... 155

4.D. YARGI KARARLARI............................................................................................................. 155

4.D.1. Asli Kamu Hizmeti Kabul Edilen İmar Uygulamaları Hizmetinin İhale Edilmesi....................... 155

4.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 156

4.E.1. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hakların Kiralanması................................................................ 156

4.E.2. Teklif Sahiplerinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi Zorunlu mudur?..................... 156

4.E.3. Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhalesi Sayılır mı? 157

4.E.4. İhale İle Sağlık Hizmeti Satın Alınması................................................................................... 157

4.E.5. İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı............................................................................................... 157

4.F. İLGİLİ MEVZUAT.................................................................................................................. 158

4.F.1. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ........................................................................... 158

a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi........................................................................................ 159

b. Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri...................................................................................... 159

c. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri............................................. 159

d. Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri............................................................................. 161

e. Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri.................................................................. 162

f. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri..................................................................................... 162

g. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri............................................................................. 163

h. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi.......................................................................................... 163

ı. Harcama Yetkisinin Devri..................................................................................................... 163

i. Diğer Hususlar.................................................................................................................... 164

4.F.2. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Kavramlarının Açıklanması................. 165

a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi........................................................................................ 165

b. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi.......................................................................................... 166

5.A. KANUN METNİ (Temel İlkeler)............................................................................................ 168

5.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 168

5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 170

5.C.1. Ödenek Miktarının Tespitinde KDV’nin Durumu................................................................... 170

5.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerindeki Temel İlkeler..................................................................... 170

5.C.3. Temel İhale İlkeleri.............................................................................................................. 171

5.D. YARGI KARARLARI............................................................................................................. 172

5.D.1. Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinde Ölçü................................................. 172

5.D.2. Değerlendirme Sonucu Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi................................................. 172

5.D.3. Temizlik İhalesinde Teklifi Oluşturacak Parametrelerin Belirsizliği......................................... 173

5.D.4. İhalede Usulsüzlük, Gizlilik ve Rekabetin Engellenmesi........................................................ 174

5.D.5. Rekabet İlkesine Aykırılık..................................................................................................... 174

5.D.6. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gereği İhalenin İptali................................................. 174

5.D.7. Asfalt Alımının Süreklilik Arz Eden Bir Yapım İşi Olarak Değerlendirilmesi............................. 175

5.D.8. Bölünemezlik İlkesinin İhlali.................................................................................................. 175

5.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 176

5.E.1. Teklif Sayısı Rekabet İlkesi İlişkisi......................................................................................... 176

5.E.2. İhale Doküman Kurallarının Kabul Şartı................................................................................ 176

5.E.3. Temel Atma Tören Giderlerinin Yükleniciye Karşılatılması..................................................... 176

5.E.4. İş Deneyim Belgesi İle Birlikte Referansın Da İstenmesi Mümkün müdür?............................ 177

5.E.5. İdarenin Arızanın Giderim Süresini Çalışma Süresi Kaybı Olarak Görmemesi...................... 177

5.E.6. Eşit Muamele İlkesine Aykırılık.............................................................................................. 178

5.E.7. Yeterliğin Belirlenmesinin Rekabete Aykırı Olması................................................................ 178

5.E.8. Rekabeti Engelleyici Tercih Sebebi Belirlenmesi.................................................................. 178

5.E.9. Kiralama Yoluyla Araç Temininin Önünün Tıkanması........................................................... 178

5.E.10. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İstenmesi................................................................. 179

5.E.11. İlkelere Aykırılığın Doğuracağı Sonuç................................................................................. 179

5.E.12. Tüm Malzemenin Aynı Marka Olması Şartının Aranması..................................................... 179

5.E.13. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hakların Kiralanması.............................................................. 179

5.E.14. İşi Yapamayacak Nitelikteki İsteklilerin İhaleye Katılmalarının Sağlanması........................... 180

5.E.15. Yerli ve Yabancı İstekliler Açısından Farklı Teslim Sürelerinin Öngörülmesi........................ 180

5.E.16. Benzer İş Tanımının Tek Sözleşmeye Bağlı Olarak Birden Fazla Hizmeti Kapsayacak Şekilde Yapılması 180

5.E.17. Gerçekçi Bir Fiyat Yarışması Sonucunda Oluşmayan En Avantajlı Teklif............................ 181

5.E.18. Harita Mühendisliği ve Şehir Planlamacılığı İşinin Birlikte İhale Edilmesi Mümkün müdür?... 182

5.E.19. Transfer İstasyonu Yapılması Koşulunun Şarta Bağlanması............................................... 182

5.E.20. Binek Aracının Günlük Ne Kadar Süre ile Çalıştırılacağının Belirtilmemesi........................... 182

5.E.21. İşin Niteliği ile Uyuşmayan Benzer İş Tanımı...................................................................... 182

5.F. İLGİLİ MEVZUAT.................................................................................................................. 183

5.F.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği.......................................................................... 183

6.A. KANUN METNİ (İhale Komisyonu).................................................................................... 195

6.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 195

6.B.1. Komisyon Üyelerinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilmesi Mümkün müdür? 198

6.B.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Oluşturulan İhale Komisyonları............................................ 198

6.B.3. Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler........................................................................... 199

6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 199

6.C.1. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi?       199

a. Konunun 2886 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi............................................................ 199

b. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi........................................................ 200

c. Devlet Memurları Kanun Hükümleri....................................................................................... 200

d. Konunun 4734 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi............................................................ 200

6.C.2. Mali ve Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları............................................................... 201

6.D. YARGI KARARLARI............................................................................................................. 202

6.D.1. İhale Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı.................................... 202

6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 202

6.E.1. İhale Yetkelisini İhale Komisyonu Yerine Geçmesi................................................................ 202

6.E.2. İhale Komisyonunun Sözlü Emirle Görevlendirilmesi............................................................ 202

6.E.3. Yeterliğin Tespitinin İkinci Bir Komisyon Marifetiyle Yapılması............................................... 202

6.E.4. Yönetim Kurulu Yetkisinin Genel Müdürce Kullanılması......................................................... 203

6.E.5. İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesinin Durumu......................................... 203

6.E.6. Bilgisayar Alım İhale Komisyonunda Bir Uzmanın Yer Almış Olması..................................... 203

6.E.7. Komisyona Mali İşler Dairesi Başkanının Yerine Yedek Üyenin Değil Yardımcısının Katılması 203

6.E.8. İhale Yetkilisinin Komisyona Talimat Vermesi........................................................................ 204

6.E.9. İhalede Yedek Komisyon Üyeleri Yerine Atanan Yeni Üyelerin Görev Alması..................... 204

6.E.10. Komisyonda Görevlendirilmemiş Kişilerin Varlığı................................................................ 204

6.E.11. Yeterli Sayıda Olmayan İhale Komisyonunun Yaptığı İşlemler............................................ 205

6.E.12. İhale Komisyonu Zarfların Açılması ve Tekliflerin Açıklanması Aşamasını Erteleyebilir mi?... 205

6.E.13. İhale Komisyon Üyesinin Şikayetin İncelenmesinde Raportör Olarak Görevlendirilmesi..... 205

7.A. KANUN METNİ (İhale İşlem Dosyası)................................................................................ 205

7.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 206

7.B.1. İhale Onay Belgesi.............................................................................................................. 206

7.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 210

7.C.1. İhale İşlem Dosyasının Eksik Olması.................................................................................... 210

7.C.2. Dokümanda ve İlanda Farklı Belirlemeler Yapılması............................................................ 210

7.C.3. Onay Belgesinde Kullanılabilir Ödenek Tutarının Belirtilmemiş Olması.................................. 210

8.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler)........................................................................................... 210

8.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 211

8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 212

8.C.1. İdarelerin Tabi Oldukları Eşik Değerler................................................................................ 212

8.C.2. Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması.................................................. 212

8.C.3. Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo             213

9.A. KANUN METNİ (Yaklaşık Maliyet)...................................................................................... 214

9.B. AÇIKLAMA............................................................................................................................ 214

9.B.1. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi.................................................................... 215

9.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi...................................................... 216

a. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler............................................................................................. 217

b. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti........................................ 217

c. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması.......................................................................................... 218

d. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi......................................................................................... 218

e. Personel Çalışmasına Dahil İhalelerde İş Kalemi Bazında Teklif Alınması.................................... 219

9.B.3. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti........................ 220

a. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması...................................................................................... 220

b. Proje Zorunluluğu................................................................................................................ 220

c. Mahal Listesi Hazırlanması................................................................................................... 221

ç. Metraj Listelerinin Hazırlanması............................................................................................. 221

d. Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması......................................................................... 221

e. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler......................................................................................... 221

9.B.4. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti...................... 221

9.B.5. İstekliye Metraj ve Kalem Bazında Pursantaj Oranları Verilebilir mi?..................................... 222

9.B.6. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Bir Örnek............................................ 224

9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ.......................................................................................................... 227

9.C.1. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İşi, Üçüncü Kişilere İhale Edilebilir mi?................................. 227

9.C.2. Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Diğer İdare Elemanlarından Yararlanılabilir mi?..................... 227

9.C.3. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Prensibinden Ne Anlaşılması Gerekir?......................................... 227

9.C.4. Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları................................................................. 228

9.C.5. İhalenin Ruhu: Yaklaşık Maliyetin Gizliliği............................................................................. 236

9.C.6. SGK İşlemlerine İlişkin 2011 Güncel Oran ve Tutarları........................................................ 242

9.D. YARGI KARARLARI............................................................................................................. 245

9.D.1. Araçların Kat Edecekleri Azami Mesafenin Hesaplanmaması............................................... 245

9.D.2. Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti....................................... 245

9.D.3. Yaklaşık Maliyete İşyeri Hekim Ücretinin Konulmaması........................................................ 245

9.D.4. Araçların Kat Edeceği Mesafenin Kilometre Bazında Tarif Edilmemesi.................................. 246

9.D.5. Fazla Mesai Ücretinin İhaleye Şartnamedeki Düzenlemelere Aykırı Olması......................... 246

9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.................................................................................. 247

9.E.1. Malzeme ve İlaçlamaya İlişkin Dayanağın Belirsizliği............................................................ 247

9.E.2. Genel Gidere Dahil İş Makineleri İçin Cetvelde Sütun Açılması............................................. 247

9.E.3. Kontrol Teşkilatınca Kullanılacak Hizmet Araçları.................................................................. 247

9.E.4. Makinelerin Arızalanması Durumundaki Tamir Masraflarının Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmesi Gerekir mi? 248

9.E.5. Yaklaşık Maliyet Cetvelindeki Birim Fiyatlar İle İlandakilerin Uyuşmaması............................. 248

9.E.6. Asgari Ücretin Güncellenmesi Yeni Bir Yaklaşık Maliyet Belirlemesi Sayılır mı?..................... 249

9.E.7. Zeyilname İle Yaklaşık Maliyetin Artması.............................................................................. 249

9.E.8. Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamındaki Proforma Faturalara Dayalı Olarak Yaklaşık Maliyet Tespiti  249

9.E.9. Giyim Malzemeleri Konusundaki Belirsizlik........................................................................... 250

9.E.10. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali.............................................................................. 250

9.E.11. Yaklaşık Maliyetin Kar Hariç Tutarına Eşit Teklifler............................................................. 250

9.E.12. Projede Belirtilen Anroşmana İlişkin Belirsizlik Olması......................................................... 251

9.E.13. Yatay Delgi Metodu ile Geçiş Maliyetinin Fiyatlara Yansıtılması........................................... 251

9.E.14. Aynı Projelerin Yaklaşık Maliyetleri Farklı Olabilir mi?......................................................... 251

9.E.15. Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesi................................................................................. 252

9.E.16. Mal Alım İhalesinde Yaklaşık Maliyetin Karayolları Rayiçleri ile Belirlenmesi....................... 252

9.E.17. Kar İçermeyen Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması...................................................... 252

9.F. İLGİLİ MEVZUAT.................................................................................................................. 253

9.F.1. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespitine İlişkin Uygulama Genelgesi.............. 253

9.F.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik...... 269

9.F.3. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği....................................................................................... 269

9.F.4. İşçilik Hesaplama Modülü..................................................................................................... 269

10.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları).................................................... 270

10.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 272

10.B.1. Yeterliğin Belirlenmesinde İdarelerce Uyulması Gereken Usul ve Esaslar......................... 273

a. Mal Alım İhaleleri................................................................................................................ 273

b. Yapım İşleri İhaleleri............................................................................................................ 275

c. Hizmet İşleri İhaleleri........................................................................................................... 276

10.B.2. Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler.................................................................... 277

a. Mal Alım İhaleleri................................................................................................................ 277

b. Yapım İşleri İhaleleri............................................................................................................ 280

10.B.3. Yeterlik Belgelerinin İdareye Sunulma Şekli....................................................................... 284

10.B.4. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Değerlendirilmesi......................................... 288

10.B.5. Kesinleşmiş Vergi Borcunun Değerlendirilmesi.................................................................. 292

10.B.6. Mesleki Faaliyetten Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyme (10/e)....................................... 292

10.B.7. İsteklilerin Kamu İhalelerine Girmesini Engelleyen Meslek ve İş Ahlakına Aykırı Davranışlar 295

10.B.8. Elektronik Ortamda SSK Prim Borcu Yoktur Sorgulaması................................................... 297

a. Uygulama İçin Başvuru Nasıl Yapılacak?.............................................................................. 298

b. İsteklinin Kesinleşmemiş Prim Borçlarının Bulunması Durumunda e-Borcu Yoktur Uygulaması...... 298

c. Gerçek veya Tüzel Kişi İsteklilerin Ortaklıktan Kaynaklanan Borçlarının Olması Durumunda Uygulama               299

d. Borcunu Ödemeyen Kurumların Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin SSK’ya Karşı Sorumlulukları 299

e. Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırının Altındaki Borçlu Bulunulmasında Uygulama................... 300

f. Ödemelerin Emanet veya Tasfiye Edilecek Hesaplara İşlenmiş Olması Halinde Uygulama........... 300

g. Borcu Yoktur Yazısının Bizzat Başvuru Suretiyle Alınması....................................................... 300

10.B.9. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığını Gösteren Belgelerin Sözleşmeden Önce Sunulamaması           300

10.B.10. Mal Alımı İhalelerinde İsteklinin İlgili Malı Teklif Etmeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 302

10.C. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ      304

10.C.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler............................................................................... 304

10.C.2. İhale İsteklisinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri............................................................ 306

10.C.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler.............................................................................. 311

10.C.4. Mali Yeterliğinin Son Üç Yıla Ait Belgelerin Ortalaması ile Sağlanamaması......................... 317

10.D. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ     318

10.D.1. Aday veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler      318

10.D.2. İş Deneyimini Gösteren Belgeler....................................................................................... 319

10.D.3. Yapım ve Hizmet İhalelerinde İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler      325

10.D.4. Makine, Teçhizat, Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu............................. 328

10.D.5. Yapım İşleri İhalelerinde Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi.. 332

10.D.6. Hizmet İşleri İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler............................................. 332

10.D.7. Mal Alımı İhalelerinde Diğer Belgeler ve Kataloglar........................................................... 333

10.D.8. Mal Alımlarında Yetkili Satıcılık veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler...................................... 337

10.D.9. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması................. 337

10.D.10. Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler................................ 338

10.D.11. Mal Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler.................................... 343

10.D.12. Hizmet Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler............................... 350

10.D.13. Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo...... 356

10.D.14. Mal Alımı İhalelerinde Kalite ve Standart ile Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Belgelerin İstenmesindeki Özel Durumlar        358

10.E. İŞ DENEYİM BELGESİ ALMA KOŞULLARI.................................................................... 360

10.E.1. İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Mercii........................................................................ 360

10.E.2. Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler.................... 362

10.E.3. İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları........................................................................... 362

10.E.4. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri İçin Başvuru............................................... 367

10.E.5. Hizmet Alımı İhalelerinde Belge Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyiminin Tevsiki........... 368

10.E.6. İş Deneyim Tutarının Tespiti............................................................................................... 369

10.E.7. Mal Alımlarında Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi................................................................................................................. 371

10.E.8. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi................................................ 372

10.E.9. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi.................................................................................. 375

10.E.10. 5/3/2009 Tarihinden Önce Alınmış İş Deneyim Belgelerin Kullanılması............................. 378

10.E.11. İşyeri Görme Belgesi....................................................................................................... 379

10.E.12. İş Deneyim Belgesi İstenmeyecek Hizmet Alımı İhaleleri................................................... 380

10.E.13. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İstenecek Analizlerin Formatı...................................... 380

10.E.14. Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir mi?.............. 383

10.E.14. İş Deneyim Belgesine Sahip Ortağının Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılması, Ölümü veya İflası Durumu 384

10.G. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 387

10.G.1. En Az Kaç Yıl Süre İle Faaliyette Bulunması Gerektiğine İlişkin Hüküm.............................. 387

10.G.2. Akredite Laboratuar Yapılması İşine Dair İş Deneyim Belgesi............................................ 388

10.G.3. Şahıs İş Deneyiminin Şirket İş Deneyimi Olarak Kullanımı.................................................. 389

10.G.4. Özelliği Olan Askeri İşler.................................................................................................... 390

10.G.5. İlçe Tipi İdari Binaların İl Tipi İdari Binalardan Daha Alt Grupta Değerlendirilmesi.............. 391

10.G.6. Gıda Sicil Belgesi İstenmesi................................................................................................ 392

10.G.7. Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu İhaleye Katılımı Engelleyen Vergi Borcu Sayılır mı?............... 393

10.G..8. Yüklenicinin Farklı Mahallerde Birden Fazla İhale Almış Olması Bu Yüklenicinin Alacağı Yeni Bir İhaleyi Tamamlayamayacağına Karine Oluşturmaz........................................................................................................................................... 393

10.G.9. İhaleye İştirak Ettirilmeyen İsteklinin İhale İşlemini İptal İstemi............................................. 394

10.G.10. İsteklilerin Mali ve Teknik Yönden Yeterliği...................................................................... 394

10.G.11. Satış Cirosunun 4 Trilyonun Altında Olmadığının Belgelendirilmesinin İstenmesi............... 394

10.G.12. Geçerliliği Olmayan Vekaletname ile İhale........................................................................ 394

10.G.13. Sözleşmenin Geç İmzalanması......................................................................................... 395

10.G.14. Borçlar Kanununa Göre Mücbir Sebep........................................................................... 395

10.G.15. Nakit Sıkıntısı Nedeniyle Ödemede Gecikme.................................................................... 395

10.G.16. Hastane Temizlik İhalesinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması................................... 395

10.G.17. Eski Şirket Müdürünce İhaleye Teklif Vermek Üzere Vekil Tayin Edilen Kişinin Yaptığı Hukuki İşlemler Şirketi Bağlar mı?     396

10.G.18. Birden Fazla Yerde Anahtar Teknik Personel Olarak Çalışmak Mümkün müdür?............ 396

10.H. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 396

10.H.1. Benzer İş Tanımının Geniş Yapılmaması Sonucu Rekabetin Engellenmesi......................... 396

10.H.2. PACS Sistemi Kapsamında Teklif Edilecek DICOM Yazılımı................................................ 397

10.H.3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Gerçekleştirilen Yapım İşine İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi?  397

10.H.4. Gerçeği Yansıtmayan İş Deneyim Belgesi......................................................................... 398

10.H.5. Belli Bir Yapı Tekniği Dışında Bir Kriterin İş Deneyim Belgelerinde Aranması..................... 399

10.H.6. Dar Kapsamlı Alınmış Vergi Borcu Yoktur Belgesi.............................................................. 399

10.H.7. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Uyumluluk Belgesi........................................................ 399

10.H.8. İlan Tarihinden Sonraki Fatura İş Deneyim Olarak Sunulabilir mi?.................................... 400

10.H.9. Şirket Temsilcisinin İhaleye Katılma Yetkisiyle Donatılmamış Olması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 400

10.H.10. Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi................................ 400

10.H.11. İstekli Gelir Tablosunu Sunarsa Ayrıca Taahhüdü Altındaki ve Bitirdiği İşlere İlişkin Hakediş Gibi Belgeleri Sunarak Bunu Belgelendirmesi Gerekir mi?...................................................................................................................................... 400

10.H.12. Yanıltıcı Bilgi İçeren İş Deneyim Belgesi........................................................................... 401

10.H.13. Bilanço Kriterlerinin Belirtilmemesi.................................................................................... 402

10.H.14. Belge Yerine Belgeyi Almaya Hak Kazandığını Bildiren Bir Yazının Sunulması................ 402

10.H.15. Limited Şirketlerde Kanun’un 10’uncu Maddesinin (e) Bendinin İspatı.............................. 402

10.H.16. İhale Tarihinden Önceki Bir Dönemde Karara Bağlanan İşlem 10/f Kapsamında mıdır?.. 403

10.H.17. İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge....................................................................... 403

10.H.18. Yetkili Satıcılık Belgesi Olması Koşuluna Aykırılık............................................................... 403

10.H.19. Mesleki Faaliyetten Dolayı Hükümlü Olunmadığının İspatı................................................ 404

10.H.20. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun (F) Bendi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün müdür?             404

10.H.21. Dernek Statüsünde Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir mi?........ 405

10.H.22. Belgeye “Aslı Gibidir” İbaresi Düşülmesi Belgelerin Asıl Olma Niteliğini Ortadan Kaldırır mı? 405

10.H.23. Birden Fazla Gruba Atıf Yapılarak Benzer İş Belirlemesinin Yapılması.............................. 405

10.H.24. Yapım Müteahhidi ve Fenni Mesulün Aynı Kişide Birleşmesi Durumunda İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi?              406

10.H.25. SSK Sigortalı Hizmet Belgesi Prim Borcu Olmadığına Dair Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 406

10.H.26. Teklif Edilen Marka Cihaza Ait CE Belgesinin Temin Edilememesi................................... 406

10.H.27. Yeterlik Kriterleri Arasında Sayılmayan Belgenin Teknik Şartnamede İstenmesi............... 407

10.H.28. Bir Kişinin Birden Fazla İstekli Tarafından Anahtar Teknik Personel Gösterilmesi Mümkün müdür?       407

10.H.29. Gerçeğe Aykırı İş Bitirme Belgesi İçin Suç Duyurusu....................................................... 407

10.H.30. Numune İstenilmesine İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadan Başvuru Sahibinin Numunesinin Uygun Bulunmaması  408

10.H.31. İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Koşulu.......................................................................... 408

10.H.32. ‘’Aslı İdarece Görülmüştür’’ İbaresi ile İmzalanmış Belge................................................... 408

10.H.33. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet............................................................................... 409

10.H.34. Yemek Pişirme İşi ile İştirak Eden Bir Fabrika ile Sözleşme Yapıldığına Dair Belgenin İstenilmesi           409

10.H.35. Şartnamede İş Deneyim Oranının Belirlenmemesi........................................................... 409

10.H.36. İş ve Meslek Ahlakına Aykırılığın Tespiti........................................................................... 409

10.H.37. İstenen İş Deneyiminde İşin Kısımları İçin de Ayrı Bir Oran Belirlenmesi.......................... 410

10.H.38. Başka Ortaklıklarda Sahip Oldukları Ortaklık Oranına İlişkin Beyanda Bulunmayan İstekli 410

10.H.39. Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması..................................................... 410

10.H.40. Kendi Firmalarındaki Ortakların Hisselerini Gösteren Ortaklık Hisse Beyanı..................... 411

10.H.41. Toplam Ciro Başka Ülkede Faaliyet Gösteren İstekli Şirketi ile Birlikte Karşılanabilir mi?... 411

10.H.42. Üzerinde Barkod Yeralmayan Bildirge............................................................................ 412

10.H.43. İstenen Deneyimi Karşılamayan Teknik Personel Beyannamesi...................................... 412

10.H.44. Firma ile Müteahhit Arasında Yazılı Sözleşmenin Bulunmaması........................................ 412

10.H.45. Gereğinden Fazla Personelin İhale Tarihi İtibariyle İsteklinin Bünyesinde Çalışıyor Olma Şartının Aranması         412

10.H.46. Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklifin Geçerliliği Var mıdır?............................................ 413

10.H.47. Kadastral Sayısal Harita Yapım İşi Bağlamında İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi?. 413

10.H.48. Mevzuata Aykırı Düzenlenen İş Bitirme Belgesinin İptali Gerekeceği................................ 413

10.H.49. Rekabet İlkesine Aykırı Belge İstenmesi........................................................................... 414

10.H.50. Benzer İş Kapsamında Çöp Nakli ve Şehrin Süpürülmesi Hizmetinin Beraberce Aranması 414

10.I. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................. 414

10.I.1. Anahtar Personel İstenilmesi Durumunda İstenecek Belgeler.............................................. 414

10.I.2. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Talep Edilemeyeceğine İlişkin Bayındırlık Genelgesi       415

11.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılamayacak Olanlar)............................................................ 416

11.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 417

11.B.1. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması................ 418

11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 419

11.C.1. Danışmanlık Hizmetinde Görev Alan Yüklenicilerin Durumu............................................... 419

11.C.2. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı............................................... 419

11.C.3. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri................................................... 419

11.C.4. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu. 421

11.C.5. İdare Bünyesindeki Şirketler İlgili İdarenin İhalesine Katılabilir mi?..................................... 422

11.C.6. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi?....... 423

11.C.7. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi................................................................................. 425

11.C.8. Evlilik Bağı İle Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma İle Sona Erer mi?........................................ 425

11.C.9. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu...................................... 426

11.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 428

11.D.1. Şirkette Yüzde 2 Pay Sahibi Memurun Ayrıldığı Kurum Açısından İhale Yasağı................. 428

11.D.2. İhale Komisyonu Başkanının Üvey Oğlu İhaleye Katılabilir mi?.......................................... 428

11.D.3. Belediye Meclisine Üye Seçilme ile Taahhüt İlişkisi............................................................ 428

11.D.4. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi.................................. 429

11.D.5. Görevlerinden Ayrılan Kamu Çalışanlarının İhale Yasağı................................................... 429

11.D.6. Yasak Fiil ve Davranışta Bulunanın Tazminat Sorumluluğu............................................... 429

11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 429

11.E.1. Şirkette Hissesi Bulunan Kamu Görevlisinin İhale Günü İtibariyle Hisse Devri Yapmış Olması 429

11.E.2. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Müdürü Vekil İhaleye Katılabilir mi?.......................... 430

11.E.3. Belediye Başkan Yardımcısının Eşinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi?.............. 431

11.E.4. Şirket Adresinin Aynı Olması İhale Yasağına Girer mi?....................................................... 432

11.E.5. Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Ortakları Hakkında Kamu Davası Açılması Şirketin İhaleye Girmesine Engel Teşkil Eder mi? 432

11.E.6. İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü Yapılması Zorunlu mudur?.................................... 434

11.E.7. Döner Sermaye İşletmeleri İstekli Sıfatıyla Kamu İhalelerine Girebilir mi?............................ 434

11.E.8. Mahkemece Hükmün Açıklanmasının İhale Gününden Sonraya Bırakılması....................... 435

11.E.9. Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı Olması......................................................... 435

11.E.10. Kamu Davasının Açıldığı Tarihten Sonra Hisse Devrinin Gerçekleşmesi.......................... 435

11.E.11. İstekli Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Kişinin İhaleyi Yapan İdarenin İhale İşlemlerini Hazırlayan Kişilerden Olması                436

11.E.12. Vakıf İktisadi İşletmesinin Tüzel Kişiliği............................................................................... 436

11.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 437

11.F.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler)............................................................. 437

11.F.2. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun........................ 438

12.A. KANUN METNİ (Şartnameler)........................................................................................... 438

12.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 438

12.B.1. Dokümanların İçeriği ve Düzenlenme Esasları................................................................... 439

12.B.2. Şartnamelerin Hazırlanması Esasları.................................................................................. 440

12.B.3. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Esasları....................................................................... 440

12.B.4. Hizmet Alım İhale Şartnameleri Hazırlarken İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. 442

12.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar.... 448

12.B.6. Çerçeve İhalelerinde İhale Dokümanı, Şartname ve Sözleşme Düzenleme Esasları.......... 458

12.B.7. Akaryakıt Alımı İhalelerine İlişkin Hususlar.......................................................................... 460

12.B.8. Mal Alımlarında Kısmi Teklif Uygulaması............................................................................. 462

12.B.9. Yapım İhalelerinde Kısmi Kabul Öngörülmesi Halinde Şartname Düzenlemesi................... 463

12.B.10. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Şartnamelerinin Hazırlanması................................................. 463

12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 465

12.C.1. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu Nedir?.............................. 465

12.C.2. İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir mi?........................................................ 465

12.C.3. İhale Dokümanın CD Ortamında Dağıtılması ve Güvenliğinin Sağlanması.......................... 465

12.C.4. Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhaleleri..................................... 466

12.C.5. İdare, Şartnamede Firma Elemanının İşten Uzaklaştırılmasına Yönelik Düzenleme Yapabilir mi?              467

12.C.6. İşyeri Görme Belgesine İlişkin Düzenleme Yapılabilir mi?................................................... 468

12.C.7. İhtiyaç Duyulan Araç ve Malzemelerin Yüklenicilere Aldırılması......................................... 468

12.C.8. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi................................................. 468

12.C.9. Temizlik ve Güvenlik İhalelerinde Personel Yıllık İzinde İken Ücretini Kim Karşılayacak?... 469

12.C.10. Yıllık İzin Defteri Tutulması................................................................................................ 473

12.C.11. Bir Yılı Dolmayan Personelin İzin Kullanma Hakkı............................................................ 474

12.C.12. Şartnamelerde Kalite Yönetim Sistem Belgesi İstenebilir mi?............................................. 474

12.C.13. Şartnamelere Ürünle İlgili Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma Şarta Aranabilir mi?              475

12.C.14. Sağlık Bankalığına Bağlı Hastanelerde İstihdam Edilecek Personel Sayısını Hesaplama Yöntemi           477

12.C.15. Çalışanlara Çeşitli Adlarla Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi 482

12.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 483

12.D.1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması        483

12.D.2. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması.............................................. 484

12.D.3. Temizlik Şirket Elemanının Tazminatından Şirket ve İdarenin Birlikte Sorumlu Olduğu........ 484

12.D.4. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması....................................... 485

12.D.5. Şartname Satın Aldığına Dair Vezne Alındı Makbuzunun İbrazının İstenmesi...................... 485

12.D.6. Şartnameye, İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Hüküm Konulması.................................................. 485

12.D.7. Şartnamenin Rekabeti Engelleyici Hüküm Taşıması........................................................... 485

12.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 485

12.E.1. Sistem İçin TİTUBB Kaydı ve Sağlık Bakanlığı Onayı Aranması......................................... 485

12.E.2. Yedek İşçi Maliyeti............................................................................................................. 486

12.E.3. Somut Teste Dayanmayan Teknik Gerekçe....................................................................... 486

12.E.4. Cihaz Entegrasyon Maliyetinin İsteklilerce Öngörülmesinin Engellenmesi........................... 486

12.E.5. Teknik Şartnamenin Belli Bir Firmayı İşaret Etmesi............................................................. 487

12.E.6. Şartnamede Kontrol Teşkilatı İçin Cep Telefonu ve Otomobil Öngörülmesi......................... 487

12.E.7. Cihazı Oluşturan Bütün Parçaların Aynı Firma Tarafından Üretilmiş Olma Şartının Aranması 488

12.E.8. İdarenin Ücretli Yedek Parça Garantisi İstemesi................................................................. 488

12.E.9. Temizlik Hizmetinin Kontrolü İçin Araç Temin Şartı Getirilebilir mi?...................................... 489

12.E.10. Teklifi Kapsamında Cihaza Ait Katalogların İstenmesi........................................................ 489

12.E.11. Şartnamede Giysi ve Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Düzenlemesinin Bulunmaması.............. 489

12.E.12. Şehir Temizlik Hizmeti İhalesinde Giyeceklerin Özelliklerine Yer Verilmemiş Olması.......... 489

12.E.13. Teknik Şartnamede Kumaş Markası Belirtilmesi................................................................ 490

12.E.14. Ceza ve Kesintilerin Teknik Şartnamede Düzenlenmesi Mümkün müdür?....................... 490

12.E.15. Fazla Mesai ve Vardiya Sayısının Belirtilmemesi.............................................................. 490

12.E.16. Hastane Bilgi Sistemi Alım Kılavuzu.................................................................................. 490

12.E.17. İsteklilerin Sağlıklı Teklif Vermelerini Engelleyen İdare Düzenlemesi................................. 491

12.E.18. En Düşük Tehlike Sınıfı Üzerinden Prim Oranı Öngörülmesi............................................. 491

12.E.19. İdareler Makine ve Ekipmanın Bir Bölümünün Kendi Malı Olma Şartını Arayabilir mi?...... 491

12.E.20. Şartnamede Süpürge Makinelerinin Kapasitelerine Yer Verilmemesi............................... 492

12.E.21. Konteyner Tamirinde Çalıştırılacak Personelin Belirsizliği İddiası...................................... 492

12.E.22. Ödemelerin Saymanlığın Ödeme Planına Göre Yapılacağı Şeklindeki Düzenleme............ 492

12.E.23. Bayram Günlerinde Çalışmanın Belirsiz Olması................................................................ 493

12.E.24. Teknik Şartnamede Atıf Yapılan Protokolün Dokümanda Yer Almaması............................ 493

12.E.25. Yüklenici Vekili İçin Ayrıca Ücret Öngörülmesi Gerekir mi?............................................... 493

12.E.26. Anahtar Teknik Personel Olarak Diyetisyen İstenmesi..................................................... 493

12.E.27. Benzer İş Tanımının İhale Konusu İşin Adıyla Aynı Nitelikte Belirlenmesi.......................... 494

12.E.28. İdari Şartnamede Anahtar Teknik Personel Olarak Gösterilen Personelin Teknik Şartnamede Teknik Personel Olarak Belirtilmesi       494

12.E.29. Beş Yıllık Proje Deneyimine Sahip ve İşletme Müdürü Olarak Çalışacak Personele Sahip Olunması Koşulu Rekabete Aykırı mıdır?     495

12.E.30. Çalışan Personelin Kıyafeti ile İlgili Belirsizlik..................................................................... 495

12.E.31. Diyet ve Mama Mutfağına İlişkin Miktarların Belirtilmemesi................................................ 495

12.E.32. HBYS Hizmetinin Mimarisine İlişkin İdarenin Tercihi......................................................... 496

12.E.33. Eğitim Giderlerinin Teklif Fiyata Dahil Edilmemesi............................................................. 497

12.E.34. Güvenlik Hizmetinde Kullanılacak Telsizin Markasının Zikredilmesi Rekabete Aykırılık Oluşturur mu?     498

12.E.35. Çalışanların Yol Bedelindeki Belirsizlik.............................................................................. 498

12.E.36. İdari Şartname ile Davet Yazısı Arasındaki Çelişki............................................................ 498

12.E.37. Şartnamede Demonstrasyon Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Tereddüt...................... 499

12.E.38. İdari Şartnamede Yer Alan Giderin Teklife Yansıtılmasının Zorunlu Olması....................... 499

12.E.39. İstekli Adına Çalışacak Personel Hakkında İdarenin Tasarrufu Olabilir mi?....................... 499

12.E.40. İşe Alma ve Çıkarma Yetkisinin İdarenin Elinde Bulunduğuna İlişkin Düzenleme.............. 500

12.E.41. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalede Çalışacakların Ulaşım Maliyeti............. 501

12.E.42. Referans Getirilmesi Zorunluluğu..................................................................................... 501

12.E.43. Sigorta Prim Oranının Ağırlıklı Maliyet Kalemine Göre Tespit Edilmemesi.......................... 501

12.E.44. Teknik Şartnamenin Belli Bir Markayı Tarif Etmesi............................................................ 502

12.E.45. Tek Bir Ürüne İşaret Eden Şartname Hükmü................................................................... 502

12.E.46. Teklif Mektubu Eki Cetvelde Teklif Edilen Fiyatlar Üzerinden Hakediş Ödemesi Yapılabilir mi?               503

12.E.47. Verilecek Kumanya Miktarının Bilenmemesi Belirsizlik Oluşturur mu?................................ 503

12.E.48. Yemek Giderlerinin Karşılanmasındaki İkili Düzenleme..................................................... 504

12.E.49. Yeterlik Kriteri Olarak Öngörülmeyen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması.................... 504

12.E. 50. Oran Olarak Değil Bedel Olarak Belirlenen Ceza Miktarları............................................ 504

12.E.51. İşten Çıkarma Yetkisinin İdareye Ait Olacağını İlişkin Şartname Hükmü............................. 504

12.E.52. Yedek İşçi Maliyeti Nasıl Karşılanacak?............................................................................ 505

12.E.53. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifin Değerlendirme Dışı Tutulacağına İlişkin İdare Düzenlemesi          505

12.E.54. Vasıf Faklılığına Rağmen Şartnameye Afaki Bir Evsaf Yazılması....................................... 505

12.E.55. Teklif Edilen Ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun Denetlenmesi........................ 506

12.E.56. Teknik Şartnamede KUF Değerindeki Belirsizlik.............................................................. 506

12.E.57. İn Vitro Tanı İçin Üretilen HPLC Cihazlarının TİTUBB Kaydı Gerekir mi?......................... 506

12.E.58. İzin Ücretleri Alacağının Kalmadığına Dair İbraname İstenmesi......................................... 507

12.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 508

12.F.1. Hizmet İhalelerine İlişkin Şartnameler Hazırlanırken Dikkate Alınması Gereken İş Yasası Hükümler          508

12.F.2. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller......................................... 513

13.A. KANUN METNİ (İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile Ön İlan).......................................... 515

13.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 518

13.B.1. Ön İlan Müessesesi........................................................................................................... 520

13.B.2. Yabancı İsteklilere Açık CİF Teslimi Mal Alımları................................................................. 521

13.B.3. İlanının Yapılış Şekline İlişkin Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar.................................... 521

a. İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu.................................................................. 521

b. Hükümet ve Belediye Binalarının İlân Tahtalarına Asılacak İlanlar.............................................. 522

c. İlan Verilecek Gazetenin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar................................ 522

13.B.4. İlana İlişkin Tablo............................................................................................................... 522

13.B.5. İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi............................................................................ 524

13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 524

13.C.1. Tüm İlanlar Ayrıca Kamu İhale Platformunda İlan Edilir mi?............................................... 524

13.C.2. Çerçeve Anlaşma Kapsamındaki İhalelerde İlana İlişkin Genel Kurallar............................. 524

13.C.3. İhale İptal İlanı................................................................................................................... 525

13.C.4. İhale Sonucunun KİK’e Bildirilmesi..................................................................................... 525

13.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 525

13.D.1. Geçersiz İlana Dayalı İhale İşlemi Yapılması...................................................................... 525

13.D.2. Resmi İlan Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödemede Bulunulması................ 525

13.D.3. Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması........................................................... 525

13.D.4. Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu.......................................................... 526

13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 526

13.E.1. Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları İçin İlan Zorunluluğu............................................ 526

13.E.2. İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama................................................................ 526

13.E.3. İlansız İhale Yapılması........................................................................................................ 527

13.E.4. Gazete İlanının Kısa Tutularak İdari Şartnameye Atıfta Bulunulması.................................... 527

13.E.5. Düzeltme İlanını Yapılmaması............................................................................................. 527

13.E.6. İş Ortaklıklarında İş Deneyim Belgelerinde Aranacak Kriterlere Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Gerektirir mi?      527

14.A. KANUN METNİ (Ortak Girişimler)..................................................................................... 528

14.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 528

14.B.1. Ortak Girişimlerin Yeterliği.................................................................................................. 529

14.B.2. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Anlaşması ve Sözleşmesinin İçeriği......................................... 529

14.B.3. İş Ortaklılarına Hakediş Ödemesi Nasıl Yapılır?.................................................................. 530

14.B.4. İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi....................................................................................... 530

14.B.5. İş Ortaklıklarının KDV Karşısındaki Durumu Nedir?............................................................ 531

14.B.6. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem      531

14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 532

14.C.1. İş Ortaklığı Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?......................................................................... 532

14.C.2. Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler.......................................................................... 532

a. Konsorsiyumların Teklif Süreci Nasıl İşler?............................................................................. 533

b. Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli Nasıl Olacak?....................................................... 534

c. Konsorsiyumlarda Bankalardan Temin Edilecek Belgeler.......................................................... 534

d. Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler Nelerdir?.......................................... 535

e. Konsorsiyumların Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeleri............. 535

f. Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler................................................... 535

g. Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi............................................................................ 535

14.C.3. Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi Ne Şekilde Düzenlenir?....................... 535

14.C.4. Ortak Girişimin Özel Ortağının Sözleşme İmzalanmadan Önce Pilot Şirketi (Ortağı) Devralması Halinde Sözleşme İmzalanabilir mi?       536

14.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 537

14.D.1. İş Deneyim Belgesinin Hem Konsorsiyum Ortak Hem Alt Yüklenici Sıfatıyla Düzenlenmesi. 537

14.D.2. Konsorsiyum Ortağın İhale Yasağının İptal Edilmesi........................................................... 538

14.D.3. Ortak Girişimin Özel Ortağı İtirazen Şikayet Yetkisini Kullanabilir mi?................................... 539

14.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 539

14.E.1. Konsorsiyum Ortağın İş Deneyimi...................................................................................... 539

14.E.2. Ortaklık Sözleşmesinin Sunulmaması.................................................................................. 539

14.E.3. Hizmet İhalesinde Konsorsiyumlar İçin Yapılan Benzer İş Tanımı....................................... 539

14.E.4. Yapılacak Kontrol Testlerine İlişkin Maliyetin Teklif Fiyata Dahi Olması............................... 540

14.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 540

14.F.1. Adi İş Ortaklığının Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi......................... 540

14.F.2. İş Ortaklığının Vergilendirilmesi........................................................................................... 542

15.A. KANUN METNİ (Alt Yükleniciler)...................................................................................... 544

15.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 544

15.B.1. Alt Yüklenici ile İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi............................................................ 544

15.B.2. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Sorumlulukları............................................... 545

15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 546

15.C.1. Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir mi?........................................... 546

15.C.2. Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu.......................................... 546

15.C.3. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar?.......................................................................................... 546

15.C.4. Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Verilmesi Koşulları......................................................... 546

15.C.5. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi Durumu................ 548

15.C.6. Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesi Belirtilmeyerek Bu Konuda Genel Bir Beyan Verilmesi Yeterli midir?    548

15.C.7. Alt Yüklenicinin Çalıştırdığı Personelin Çevreye Verdiği Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu Var mıdır?        549

15.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 551

15.D.1. Yeterlik Kriterlerinin Bu Niteliklere Haiz Olmayan Ancak Özel Ortak veya Alt Yükleniciden Karşılanması  551

15.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 551

15.E.1. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi.............................. 551

15.E.2. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi............................................................................................ 552

15.E.3. Kesinleşen İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi............................................... 552

16.A. KANUN METNİ (İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi).................................. 552

16.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 552

16.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 553

16.C.1. İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması..................................................... 553

16.C.2. İhalenin İptali Halinde İdareden Hak Talep Edilebilir mi?................................................... 554

17.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil veya Davranışlar).................................................................. 554

17.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 554

17.B.1. Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler................................ 555

17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 555

17.C.1. Haklarında Kamu Davası Açılanların İhaleye Girmesi Yasak Fiil ve Davranış Oluşturur mu? 555

17.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 557

17.D.1. Memurun Yolsuz Muameleden Dolayı Tazminle Bağlı Tutulmasının Koşulu....................... 557

17.D.2. Usulsüz İhalenin Onaylanması İhale Komisyonunu Sorumluluktan Kurtarır mı?.................. 557

17.D.3. Görevde Yetkinin Kötüye Kullanımı.................................................................................... 557

17.D.4. İhaleye Fesat Karıştırılması................................................................................................ 557

17.D.5. Tehditle İhaleden Vazgeçirme Suçu.................................................................................. 557

17.D.6. İhalede Sahtecilik Suçu...................................................................................................... 558

17.D.7. İhaleyi Kazanandan Başka Firmaya Verilmesi................................................................... 558

17.D.8. Tehdit ve Baskı ile İhalenin Alınması.................................................................................. 558

17.D.9. Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi........................................................................... 558

17.D.10. Tehditle İhaleden Vazgeçirme......................................................................................... 558

17.D.11. İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması................................................................. 559

17.D.12. İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi........................................................... 559

17.D.13. Görevin Kötüye Kullanımı................................................................................................ 559

17.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 559

17.E.1. Aynı İstekli Tarafından İki Teklif Verilmesi........................................................................... 559

17.E.2. Sahte Noter Onaylı Suretle İhaleye Girilmesi...................................................................... 560

17.E.3. Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Şirket Müdürlerinin Aynı Olmaması...................................... 561

17.E.4. Yasaklama Kararının Yürürlüğe Girdiği Tarihe Kadar İhaleye İştirak Ettirilmemesi Hükmünün İhlali          561

17.E.5. İhaleye Katılımın Engellenmesi İddiası................................................................................ 561

17.E.6. Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi.............................................................. 562

17.E.7. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Ortağı ve Müdürün İhaleye Katılması........................ 562

17.E.8. Kuruşuna Kadar 23 İsteklinin de Aynı Teklifi Sunması........................................................ 563

17.E.9. Vekil Olarak Bir İhaleye İki Teklif Verilmesi Teminat Mektuplarının İrat Kaydını Gerektirir mi? 563

17.E.10. Aynı Adreste Başka Firmaların Faaliyet Göstermesi Mümkün müdür?.............................. 564

17.D.11. Her İki Şirketin İdaresinin Aynı Hakim Etki Altında Bulunması........................................... 564

17.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 565

17.F.1. İhaleye Fesat Karıştırma (5237 S. TCK)............................................................................ 565

18.A. KANUN METNİ (Uygulanacak İhale Usulleri)................................................................. 566

18.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 567

18.B.1. İhale Kayıt Numarası Almak İçin İzlenecek Yol................................................................... 567

18.B.2. İhale Usulü Nasıl Belirlenecek?.......................................................................................... 568

18.B.3. İhale Onayının Alınması...................................................................................................... 569

18.B.4. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü.................................................. 570

18.B.5. Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hususlar............................................................ 570

18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 575

18.C.1. Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri........................................................................ 575

a. Özel Güvenlik İzni Alınması................................................................................................. 576

b. Koruma Güvenlik Şirketlerine Faaliyet İzni Verilmesi ve Bu İznin Sona Erdirilmesi...................... 577

c. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni.................................................................................... 578

d. Özel Güvenlik Hizmet İhalelerine İlişkin İdarelerce Dikkat Edilecek Hususlar.............................. 578

18.C.2. Yıllara Sari Hizmet İhaleleri Belediyelerde Nasıl Uygulanacak?......................................... 580

a. Hangi Türdeki Belediye Hizmetleri Yılları Sari Olarak İhale Edilebilir?......................................... 580

b. Bu İhalelerde Yaklaşık Maliyet Nasıl Belirlenmelidir?............................................................... 581

c. Yıllara Yaygın Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yeterlik Esasları Nelerdir?................................ 581

d. İhale Tekliflerinin İhalenin Süresi ile Örtüşmesi Zorunluluğu........................................................ 582

e. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır?.............................. 582

18.C.3. Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar......................................................... 582

18.C.4. Birden Fazla Yıla Sari Mal ve Hizmet İhaleleri................................................................... 583

18.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 584

18.D.1. İhale Usulünün Seçiminde Hata Yapılması......................................................................... 584

18.D.2. İhale Numarası İhale Günü Alınabilir mi?........................................................................... 584

19.A. KANUN METNİ (Açık İhale Usulü).................................................................................... 584

19.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 584

19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 586

19.C.1. Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci................................................................... 586

19.C.2. Açık Teklif Usulünde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler........................................ 588

19.C.3. Açık Teklif Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?.............................................. 589

19.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 589

19.D.1. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi?          589

19.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 590

19.E.1. Numuneler Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Uygunluk Belgesi Verilmesi. 590

19.E.2. Belediyenin Sağlık Personeli İstihdam İhalesi..................................................................... 590

20.A. KANUN METNİ (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü)................................................... 590

20.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 591

20.B.1. Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri..................................... 592

20.B.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama Yönteminin Uygulanması....................... 593

20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 598

20.C.1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci...................................... 598

20.C.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?.................. 600

20.C.3. Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler........................................................................ 600

20.C.4. Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması........................................... 601

20.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 602

20.D.1. Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesinin Ön Yeterlik Kapsamında İstenmesi...................... 602

20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 603

20.E.1. Yeterlik Kriterlerinin Tespit Edilmemesi............................................................................... 603

21.A. KANUN METNİ (Pazarlık Usulü)....................................................................................... 603

21.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 604

21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 608

21.C.1. Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci.......................................... 608

21.C.2. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri......................................... 610

21.C.3. Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması........................................................... 611

21.C.4. Pazarlık Usulü ile İhale Edilebilecek Yapım İşleri Nelerdir?................................................ 611

21.C.5. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanması Esasları 612

21.C.6. 21/(b),(c) ve (f) Kapsamındaki Mal Alım İhalelerinde Kesin Teminat Alınması ve Sözleşme İmzalanması  613

21.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 614

21.D.1. İşin Kapalı Teklif Usulü Yerine Pazarlıkla İhalesi................................................................ 614

21. D.2. Yatırım Programında Yer Almayan Acil İşin 21/B Kapsamında İhalesi............................... 614

21.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 615

21.E.1. “İdarece Öngörülmeyen Olay” İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir?................................. 615

21.E.2. Üç Aylık İhtiyaç İçin Pazarlıkla (21-b) İhale Yapılması Mümkün müdür?............................. 616

21.E.3. Altı Aylık Süre 21/B İçin Makul Bir Süre midir?................................................................... 616

21.E.4. Şikayetçi Firmanın Pazarlığa Davet Edilmemesi................................................................. 616

21.E.5. Aşırı Yağış Düşmesi, 21/b Uygulamasını Gerektirir mi?....................................................... 616

21.E.6. Kanunun Aradığı Anlamda İvedi Durumun Olmaması......................................................... 617

21.E.7. Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanmasının Ölçütü...................................................... 617

21.E.8. Önceden Öngörülmeyen Olay........................................................................................... 618

21.E.9. İptal Edilen Açık İhale Usulünde En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi.......... 618

21.E.10. Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması.................................................... 619

21.E.11. Oniki Firmaya Davetiye Mektubu Gönderilmesi 21/B Uygulamasına Gerekçe Oluşturabilir mi?              619

21.E.12. Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı Pazarlıkla Karşılanabilir mi?................................................... 620

21.E.13. Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı............................................................... 620

21.E.14. Tek Teklif ile Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması........................................................... 621

21.E.15. Vaki Bebek Ölümleri ile Somutlaşan Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar..... 621

21.E.16. Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi?........................... 621

21.E.17. Hastanenin Bakım Onarım İşleri 21/b Kapsamında İhale Edilebilir mi?.............................. 622

21.E.18. Dünya Su Forumu Etkinliği Pazarlığa Konu olabilir mi?.................................................... 622

21.E.19. Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi?........................................ 622

21.E.20. Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen Bir Olay Olarak Değerlendirilebilir mi?.................. 623

22.A. KANUN METNİ (Doğrudan Temin)................................................................................... 623

22.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 624

22.B.1. Seçim İhtiyaçları Doğrudan Temin İle Karşılanabilecek...................................................... 632

22.B.2. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacak?.......................................................................... 633

22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 637

22.C.1. Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları...................................................................... 637

22.C.2. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?................................................................. 637

22.C.3. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları........................................................ 639

22.C.4. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme)..................................................................... 640

22.C.5. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması................................... 640

22.C.6. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır?.............................................. 642

22.C.7. Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu............................................................................... 642

22.C.8. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür?.................................... 643

22.C.9. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi?....................................................... 643

22.C.10. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 643

22.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 644

22.D.1. Parçalara Bölme Suretiyle Alım.......................................................................................... 644

22.D.2. Arsa ve Bina Dışındaki Taşınır Malların 22/e Kapsamında Temini Mümkün müdür?.......... 645

22.D.3. Danışmanlık Hizmetinin 22/b Kapsamında Karşılanması..................................................... 646

22.D.4. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması.................................. 646

22.D.5. Doğrudan Temin Uygulamasında İhale İlkeleri.................................................................. 646

22.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 647

22.E.1. Bilgisayar Yazılımının 22/b Kapsamında Tedariki................................................................ 647

22.E.2. Sanat Eserlerinin Doğrudan Temin Kapsamında Yapılmasının Koşulu............................... 647

22.E.3. Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu Nasıl Belirlenecek?................... 648

22.E.4. İlave Trafik Sinyalizasyon Malzemelerinin 22/C Kapsamında Yapılması............................. 649

22.E.5. Doğrudan Temin Alımları Şikayete Konu Olabilir mi?.......................................................... 649

22.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 650

22.F.1. 4353 Sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun.................... 650

22.F.2. Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge............................................... 650

23.A. KANUN METNİ (Tasarım Yarışmaları)............................................................................... 652

23.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 652

23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 652

23.C.1. Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesinde Aranacak Belgeler Nelerdir?.................... 652

23.C.2. Satın Alımlar ve Yarışma Türleri......................................................................................... 653

23.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 654

23.D.1. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür?            654

23.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 657

23.E.1. Tasarım Yarışmaları Şikâyete Konu Olabilir mi?................................................................. 657

23.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 657

23.F.1. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (Kitap eki CD’de yer almaktadır)................................................................................................... 657

24.A. KANUN METNİ (İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar)................................ 659

24.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 660

24.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 660

24.C.1. İlanla Şartname Arasındaki Çelişki..................................................................................... 660

24.C.2. Yerli İstekliye Açıklığın Belirtilmemesi.................................................................................. 661

24.C.3. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi..................................... 661

24.C.4. İlanda Belirtilen Bir Hususa Şartnamede Yer Verilmemesi................................................. 661

24.C.5. Kanuna Aykırı İlan............................................................................................................. 662

24.C.6. Mesleği ve Teknik Yeterliğin İlanda Gösterilmemesi........................................................... 662

24.C.7. Mesleği ve Teknik Yeterliğin İlanda Gösterilmemesi........................................................... 662

24.C.8. İhale Usulünün İhale İlanında Belirtmemesi........................................................................ 662

24.C.9. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Ne Şekilde Belirleneceğine İlanda Yer Verilmemesi 663

24.C.10. İhale Saati ile Teklif Verme Saati Arasında Fark Olması................................................... 663

24.C.11. Sözleşme Türünün İlanda ve İdari Şartnamede Farklı Düzenlenmesi.............................. 663

24.C.12. İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme........................................................................... 663

25.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar)...................... 663

25.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 664

25.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 665

25.E.1. Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterlere İlan Metninde Yer Verilmemesi....... 665

26.A. KANUN METNİ (İlanın Uygun Olmaması)........................................................................ 665

26.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 665

26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 666

26.C.1. Düzeltilme İlanı Nasıl Yapılır?............................................................................................. 666

26.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Düzeltme İlanı.................................................................... 667

26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 667

26.D.1. İlanın Çelişki İçermesi........................................................................................................ 667

26.D.2. İlan Bedeli ve Adı Belirtilmemiş Benzeri Giderlerin Teklife Dahil Edilemeyeceği.................. 667

26.D.3. Geçersiz İlan ile Yapılan İhalenin Durumu......................................................................... 668

27.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar)         668

27.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 670

27.B.1. İdari Şartnamelerin Hazırlanması....................................................................................... 670

27.B.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması............................................................. 670

27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 671

27.C.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği........................................................................... 671

27.C.2. Mal Alımlarında Teknik Şartnamenin İçeriği........................................................................ 671

27.C.3. Teknik Şartnameler İhale Yoluyla Hizmet Sunucularına Hazırlattırılabilir mi?....................... 672

27.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 673

27.D.1. Hizmet Alımının Niteliği Belirtilmeden ISO:9001 Belgesi İstenmesi....................................... 673

27.D.2. İlanda Adedi Belirtilen Personelin Nitelikleri Şartnamede Düzenlenebilir mi?...................... 673

27.D.3. Temizlik İşi İçin Gerekli Malzeme Miktarının Belirtilmemesi İhalenin İptalini Gerektirir mi?..... 673

27.D.4. İhale Dokümanında Yer Alan Sözleşme Tasarısı Doldurulmadan İhaleye Çıkılması........... 673

27.D.5. İlanla Doküman Arasındaki Çelişki Durumunda Esas Alınması Gereken Nedir?................. 674

27.D.6. İdari Şartnamede Alternatif Teklife İlişkin Düzenlemenin Olmaması..................................... 674

27.D.7. İhale Dokümanında Fiyat Dışı Unsurların Gösterilmemesi.................................................. 674

27.D.8. İşin Süresiyle İlgili Olarak Düşülen Tereddüt..................................................................... 675

27.D.9. Şartnamede Çalışma Saatlerinin Net Belirlenmemesi......................................................... 675

27.D.10. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususlara İlânda Yer Verilmesi................................... 675

27.D.11. Teknik Şartname ile İdari Şartname Arasında Çelişki Halinde Öncelik.............................. 676

27.D.12. İşin Niteliği Çok Büyük Olmamasına Rağmen Beş Adet Ayrı Meslek Grubundan Anahtar Teknik Personel İstenmesi            676

27.D.13. CE Belgesine İdari Şartname Yerine Teknik Şartnamede Yer Verilmesi Mümkün müdür? 677

28.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi)..................................... 677

28.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 677

28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 678

28.C.1. Dokümanın CD Ortamında Hazırlanması ve Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri............... 678

28.C.2. Dokümanın Posta Yoluyla Satımı Mümkün müdür?............................................................ 679

28.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 680

28.D.1. İhale Dokümanının Dizi Pusulasına Bağlanmaması............................................................ 680

28.D.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin İştirakçiye Teslim Edildiğinin Teyidi....................... 680

29.A. KANUN METNİ (İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması)..................... 681

29.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 681

29.B.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik ve Zeyilname Düzenlenmesi........................ 681

a. Zeyilname Düzenlenmesi..................................................................................................... 682

b. Ek Süreye İhtiyaç Duyulması Hali........................................................................................ 682

c. İdarece Yapılacak Açıklama................................................................................................. 682

29.B.2. İhale Dokümanının Kesinleşme Günü................................................................................. 682

29.B.3. Zeyilname Düzeltme İlanını Gerektirir mi?........................................................................... 683

29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 683

29.C.1. Şikayet Üzerine Zeyilname Uygulaması............................................................................ 683

29.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 683

29.D.1. Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi İle Yetinilmesi..................................................... 683

29.D.2. Zeyilname İle Getirilen Değişikliklerin İhaleye Katılımı Engellemesi..................................... 684

29.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 685

29.E.1. İlanda Yeralması Gereken Hususların Zeyilname İle Değiştirilmesi ve Düzeltme İlanı Yapılmaması İhaleyi Geçersiz Kılar mı?  685

29.E.2. Zeyilnamenin Rekabet ve Eşiklik Kuralını Zedelemesi........................................................ 685

29.E.3. Zeyilname İle Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?               686

29.E.4. Zeyilnamenin Doküman Satınalana Bildirilmesi................................................................... 686

29.E.5. Zeyilnameler Faks veya Taahhütlü Mektupla Gönderilebilir mi?........................................ 686

29.E.6. İhale Saatinin Değiştirilmesinin Zeyilname Gerektirdiği....................................................... 687

29.E.7. Dokümana İlişkin Tereddütlerin Giderilmesinin Yolu........................................................... 687

29.E.8. Zeyilnamenin İhale Tarihinden Bir Gün Önce Yayımlanması.............................................. 687

29.E.9. Zeyilnamenin Faks ile Bildirilmesi....................................................................................... 688

29.E.10. Zeyilnamenin Eksik Yapılması.......................................................................................... 688

29.E.11. İlanda Bulunan Bir Hükmün Sonradan Değiştirilmesi Mümkün müdür?............................ 689

29.D.12. Zeyilnamede Düzeltme İlanı Yapılmamasının Hükmü........................................................ 689

29.D.13. Zeyilnamenin Şartnamedeki Aykırılığı Giderememesi....................................................... 690

29.D.14. Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması...................................................................... 690

29.E.15. Projelerin İlan Tarihinden Sonra Tamamlanması, Zeliynameyi Gerektirir mi?................... 690

30.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması)............................................... 690

30.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 691

30.B.1. Teklifin Dili ve Geçerlilik Süresi........................................................................................... 691

30.B.2. Teklifte Geçerli Para Birimi................................................................................................. 692

30.B.3. İsteklilerce Belgelerin Sunuluş Şekli................................................................................... 692

30.B.4. İhalenin Kısmi Teklife Açılması............................................................................................ 694

1. Mal ve Hizmet İhalelerinde Kısmi Teklif Uygulanması.............................................................. 694

2. Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması................................................................................ 695

30.B.5. Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları............................................................................. 697

30.B.6. İsteklilerce Teklif Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Detaylar.................................... 697

30.B.7. Teklif Zarfı Nasıl Mühürlenir?............................................................................................. 699

30.B.8. Tek Zarf Esası................................................................................................................... 699

30.B.9. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati................................................................................ 700

30.B.10. İdarenin Açık Adresinin Yazılması..................................................................................... 700

30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 700

30.C.1. Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları Nasıl Olmalıdır?.................................................. 700

30.C.2. Birim Fiyat Teklif Cetveli Örnekleri..................................................................................... 701

30.C.3. İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi......................................................................................... 704

30.C.4. Yapım İşlerinde Karma Teklif Alınabilir mi?......................................................................... 706

30.C.5. Tekliflere Pul Yapıştırılacak mı?.......................................................................................... 708

30.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 708

30.D.1. Türkçe Dokümanın CD Ortamında Sunulması Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması... 708

30.D.2. Aslına Uygun Olduğunu Onaylarım Şeklindeki Noter Onaylı Şerh..................................... 708

30.D.3. Teklif Mektuplarında Şekil Şartı.......................................................................................... 710

30.D.4. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması............................................. 710

30.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 710

30.E.1. Değerlendirmenin Prime Rate Faiz Oranına Göre İndirgenmesi........................................ 710

30.E.2. Eğitime İlişkin Giderlerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Bir İş Kalemi Olarak Belirtilmemesi 710

30.E.3. Teklif Zarfı Üzerindeki İmza Eksikliğinin Tamamlatılması Mümkün müdür?........................... 711

30.E.4. İkinci Avantajlı Teklifin Anahtar Teslimi Götürü Bedel Olması............................................... 711

30.E.5. Kamyonetlere İlişkin Giderlerin Yükleniciye Ait Olması........................................................ 711

30.E.6. Teklif Mektubuna “Dört Yeni Kuruş” Yazılması Gerekirken “Sıfır Dört Yeni Kuruş” Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar mı?             712

30.E.7. Hatalı Teklif Mektubu Sunulması......................................................................................... 712

30.E.8. Teklif Mektubunda Teklife Dahil Giderlerin Yazılmaması Hali.............................................. 713

30.E.9. Kısmi Teklife İlişkin Düzenleme........................................................................................... 713

30.E.10. Tekliflerin Hatalı Verilmesinde İdare Kusuru..................................................................... 713

30.E.11. Teklif Zarfında Adres Olmamasının Hükmü....................................................................... 713

30.E.12. Teklifin Toplam Bedel Yerine Götürü Verilmesi................................................................. 714

30.E.13. Açık Adres İfadesinden Anlaşılması Gereken.................................................................... 714

30.E.14. İhale Saati ile Son Teklif Verme Saatinin Farklı Belirlenmesi............................................. 714

30.E.15. Eksik Teklif Mektubunun Değerlendirmeye Alınması......................................................... 715

30.E.16. Doküman Ekinde İsteklilere Verilen Teklif Mektubunda Eksiklik......................................... 715

30.E.17. Cadde Adı ve Bina Numarası Belirtilmeyen Adres........................................................... 715

30.E.18. İhale Dokümanı Satın Almayan Firmanın Teklif Vermesi Mümkün müdür?........................ 716

30.E.19. Teklif Edilen Bedelin, Rakam ve Yazı ile Açıkça Yazılmaması............................................ 716

30.E.20. Teklifte İskonto Yapılması.................................................................................................. 716

30.E.21. İstanbul İlinde Tek İl Sağlık Müdürlüğü Bulunduğundan Zarfın Kabulü Gerekeceği.......... 716

30.E.22. Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu Var mıdır?..................................................... 717

30.E.23. Birim Fiyat Teklif Mektubunun Yanında Götürü Bedel Teklif Mektubu Verilmesi................ 717

30.E.24. İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Forma İsteklinin Adının Kaydedilmemesi................. 717

30.E.25. Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi........................................................... 718

30.E.26. Noter Tastikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh......................................................................... 718

30.E.27. Teklif Mektubu Ekinde Birim Fiyat Analizleri Eklenecek midir?.......................................... 718

30.E.28. Tam ve Açık Olarak Yazılmamış Olsa da Adresin Amaca Uygun Olması........................... 719

30.E.29. Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması Mümkün müdür?.............................................. 719

30.E.30. İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı?....................................... 719

30.E.31. Teklif Zarfı Açılmadan Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif................................................. 720

30.E.32. Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi........................................................................ 720

30.E.33. Teklif Zarfı Üzerindeki Şekil Unsurlarının Önemi............................................................... 720

30.E.34. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Ayrı Kalemler Biçiminde Doldurulmaması............................... 721

30.E.35. Usulüne Uygun Kapatılmayan Zarfların Komisyonca Hiç Açılmaması............................... 721

30.E.36. Şartnamede İki Ayrı Teklif Mektubu Verilmesi Koşulu Öngörülmesi................................... 722

30.E.37. Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi Halinde İhale Saati...................................... 722

31.A. KANUN METNİ (Başvuru Belgelerinin Sunulması)........................................................ 723

31.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 723

31.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 723

31.E.1. Teklif Zarfının Üzerinde “Başvuru Zarfı” Yerine “Teklif Dosyası” Yazması Başvuruyu Değerlendirme Dışı Tutar mı?               723

31.E.2. Başvuru Zarfının Üzerinde İdarenin Adının Yanlış Yazılması.............................................. 724

32.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Geçerlilik Süresi).................................................................. 724

32.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 725

32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 725

32.C.1. İhale Sürecinin Uzaması Sonucunda Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması............................ 725

32.D.YARGI KARARLARI............................................................................................................ 725

32.D.1. Tekliflerin Geçerlik Süresi İle Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması.......................... 725

32.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 726

32.E.1. Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılmasında İdari Şartnamede Belirtilen Süre Aşılabilir mi?. 726

32.E.2. Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması......................................................... 726

32.E.3. Teklif Geçerlilik Süresinin Sadece Rakam ile Yazılması....................................................... 726

32.E.4. Teklif Geçerlik Süresini Karşılamayan Geçici Teminat Mektubu.......................................... 727

32.E.5. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmaması................................................................................ 727

33.A. KANUN METNİ (Geçici Teminat)....................................................................................... 727

33.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 727

33.B.1. Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat Alınacak mı?....................................................... 728

33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 728

33.C.1. Ortak Girişimlerde Geçici Teminat Nasıl Verilir?.................................................................. 728

33.C.2. Geçici Teminatın Teslim Yeri.............................................................................................. 728

33.C.3. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi.................................................................................. 728

33.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 729

33.D.1. Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması................................................................ 729

33.D.2. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması.................... 729

33.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 730

33.E.1. Tedavüldeki Türk Parası Cinsindeki Teminatın Saymanlığa Yatırılmaması.......................... 730

33.E.2. Geçici Teminatın Limit İçermesi........................................................................................... 730

33.E.3. Teminat Mektubundaki Geçerlilik Süresinin Rakamla Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 731

33.E.4. Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik................................................................................... 731

33.E.5. Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı ile Yazılmaması............................................................... 731

34.A. KANUN METNİ (Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler)............................................ 732

34.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 732

34.B.1. Noter Tasdikli Şahsi Kefalet Senetleri ve Çekler Teminat Olarak Kabul Edilebilir mi?.......... 733

34.B.2. Teminat Olarak Teslim Edilen Nakit Dışındaki Değerler İçin Saymanlıklarca Yapılması Gereken İşlemler  733

34.B.3. Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde “Geçici Teminat” Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür?           734

34.B.4. Teminatların Değiştirilmesi.................................................................................................. 735

34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 736

34.C.1. Geçici Teminatların İade Süreci......................................................................................... 736

34.C.2. Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması....................................................... 736

34.C.3. İhale Teminatlarına Haciz Uygulanmasında Yüklenici Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait Ücretlerin Durumu               736

34.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 739

34.D.1. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü.......................................... 739

34.D.2. Mektubu Veren Bankanın Masrafları, Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi?         739

34.D.3. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi................................................... 739

34.D.4. İsteklinin Devlet Dairelerindeki Alacağının Teminat Gösterilmesi......................................... 740

34.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 740

34.E.1. İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası ile Teminatın İadesi................................................ 740

35.A. KANUN METNİ (Teminat Mektupları)............................................................................... 740

35.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 741

35.B.1. Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları ve İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler              741

35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 742

35.C.1. Teminat Mektuplarının Şekli............................................................................................... 742

35.D.YARGI KARARLARI............................................................................................................ 743

35.D.1. Süresiz Teminat Mektubu İstemi......................................................................................... 743

35.D.2. Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi.................................................. 743

35.D.3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması               743

35.D.4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu................................ 744

35.D.5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi................................................................................ 744

35.D.6. Teminat Mektubunun Sahte Olması.................................................................................... 744

35.D.7. Teminat Mektupların Süresi............................................................................................... 744

35.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 745

35.E.1. Süre Yönünden Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubunun Kabulü............... 745

35.E.2. Teminatla Banka ve Şube Limitine Yer Verilmesi................................................................ 745

35.E.3. Teminat Mektubu Standart Forma Uymayan İstekliye Sözleşme İmzalanması.................... 745

35.E.4. Kesin Teminat Mektubunda Geçerlilik Süresinin Bulunmaması........................................... 746

35.E.5. Teminat Mektubundaki Noksanlıklar................................................................................... 746

35.E.6. Standart Forma Uygun Olmayan Teminat Mektupları......................................................... 747

35.E.7. Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri......................................................................................... 747

35.E.8. Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi......................... 748

36.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Alınması ve Açılması)........................................................... 748

36.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 749

36.B.1. Tekliflerin Alınma Usulü...................................................................................................... 749

36.B.2. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı................................................................................ 750

36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 751

36.C.1. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi Mümkün müdür?...................................................... 751

36.C.2. İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Belge İstenecek midir?........................................... 751

36.C.3. Şekil Şartlarına Uygun Olmayan Zarflar Nasıl İade Edilecek?............................................ 751

36.C.4. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü..................................... 752

36.C.5. Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü........................ 752

36.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 752

36.D.1. İşveren Sigorta Prim Tutarının Maliyete Mükerrer Yansıtılması........................................... 752

36.D.2. Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme ile Verilmesi....................................................... 753

36.D.3. Aynı İsteklinin Birden Fazla Teklifle İhaleye Katılması......................................................... 753

36.D.4. Teklif Mektuplarının Geçerlilik Şartı..................................................................................... 753

36.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 753

36.E.1. Geçici Teminata İlişkin Belgenin Teklif Mektubu Kapsamında Sunulmaması........................ 753

36.E.2. Tekliflerin Tüm İsteklilerin Önünde Açılmamasının Hükmü................................................... 754

36.E.3. İsteklilerin İhale Salonuna Alınmaması................................................................................ 755

36.E.4. Tutanaklar Arasındaki Çelişki............................................................................................. 755

36.E.5. Teklif Zarfının Üzerine Yazılan ‘İş Adının’ Özet Şekilde Yazılması........................................ 755

36.E.6. Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması.......................................................... 756

36.E.7. İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması................................................................. 756

36.E.8. Tekliflerin Alınması ve Açıklanması Aşamasında Açıklama Keyfiyeti..................................... 757

37.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi)................................................................ 757

37.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 758

37.B.1. Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları................................................................................... 759

A. Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması......................................... 759

B. Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları (1. Oturum)................................. 759

37.B.2. Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi...................................................................................... 760

37.B.3. İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi...................................................... 761

37.B.4. Bilgi ve Belge Tamamlatma Müessesesi............................................................................. 761

37.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Önemli Hususlar     762

37.B.6. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi............................................... 764

37.B.7. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Listenin Oluşturulması........................................................ 764

37.B.8. Mal Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu.................................................................. 765

37.B.9. Hizmet Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu............................................................. 766

37.B.10. Aritmetik Hata ve Yuvarlama............................................................................................ 767

37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 768

37.C.1. Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi................................................ 768

A. Değerlendirme Nasıl Yapılacak?........................................................................................... 768

1. Tek Sözleşme Esası...................................................................................................... 769

2. Benzer İşten Ne Anlaşılmalıdır?........................................................................................ 769

3. Hangi Deneyimlerin Tamamı Esas Alınacak?..................................................................... 770

4. İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi........................................................................... 770

5. Belge Sahibinin Ortağı Bulunduğu Tüzel Kişilerin İhaleye Girmesi.......................................... 771

6. Şirketten Ayrılan Ortakların Şahsi Deneyimleri Nasıl Belirlenir?............................................ 772

7. Şirket Statüsünün Değişmesi Halinde İş Deneyimi.............................................................. 772

8. İş Ortaklıklarından Elde Edilen İş Deneyimi........................................................................ 772

9. Kamu İhale Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce Alınmış Belgeler Geçerli midir?....................... 773

10. Bedel Yazmayan Sözleşmeler İş Deneyimin Tevsikinde Kullanılabilir mi?.............................. 773

11. Mezuniyet Belgelerinin Kullanılması................................................................................. 773

12. Ortak Girişimlere İş Deneyimi Nasıl Düzenlenir?............................................................... 774

13. İş Deneyim Belgelerinin Devri Mümkün müdür?................................................................. 774

B. Yapım İş Deneyim Belgelerinin Güncelleştirilmesi................................................................... 774

37.C.2. Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi.................................. 776

A. Değerlendirme Nasıl Yapılacak?........................................................................................... 776

1. Tek Sözleşme Esası...................................................................................................... 777

2. İş Deneyim Belgelerinin Devri........................................................................................... 777

3. Ortak Girişimin İş Deneyiminin Değerlendirilmesi................................................................. 777

4. Şirketten Ayrılan Ortakların Şahsi Deneyimleri Nasıl Belirlenir?............................................ 777

5. Şirket Statüsünün Değişmesi Halinde İş Deneyimi.............................................................. 777

6. Alt Yüklenicilerin İş Deneyiminin Değerlendirilmesi............................................................... 778

7. Kamu İhale Kanunu Yürürlüğe Girmeden Önce Alınmış Belgeler Geçerli midir?....................... 778

B. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi..................................................................................... 778

37.C.3. Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi................................................ 779

A. Değerlendirme Nasıl Yapılacak?........................................................................................... 779

B. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi..................................................................................... 780

37.C.4. Yapım İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesinde ve Değerlendirilmesinde Yaşanan Tereddütlü Hususlar            781

37.C.5. En Düşük Teklifin Yaklaşık Maliyet Değerinden Yüksek Olması Durumu............................ 786

37.C.6. Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması.......................... 787

1. Yerli İstekliye Fiyat Avantajı Uygulanması Koşulları................................................................ 787

2. Fiyat Avantajının Hesaplanmasına İlişkin Bir Örnek................................................................. 787

37.C.7. Yapım İhalelerine İlişkin İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Listesi........ 788

37.C.8. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkün müdür?...................... 797

37.C.9. Hizmet İhalelerinde Benzer İşe İlişkin Hususlar.................................................................. 798

37.C.10. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik........................................................................ 799

37.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 800

37.D.1. Ismi Itibariyle Aranan Şartları Taşımadığı Cihetle Teklifin Değerlendirme Dışı Tutulması..... 800

37.D.2. Özel Sektörde Gerçekleştirilen Hizmet Deneyiminin Tevsiki............................................... 801

37.D.3. Bedel Yerine Paylaşım Oranları İçeren Sözleşmeye Dayalı İş Bitirme................................ 801

37.D.4. Benzer İşe Ait Olmayan İş Deneyim Belgelerinin Puanlamaya Dahil Edilmesi.................... 803

37.D.5. İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması.......................................................................... 804

37.D.6. Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri Kapsamında Bitirilen İşler........................................ 804

37.D.7. Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi Mümkün müdür?......... 805

37.D.8. İdarenin Takdir Hakkının Sınırı........................................................................................... 805

37.D.9. Tekliflerin Değerlendirilmesinde Fiziki Muayene................................................................ 805

37.D.10. İhale İndiriminin Düşürülmesi........................................................................................... 805

37.D.11. Aynı Özellikleri Taşıyan İki Tekliften Daha Ucuz Olanının Sadece Markasından Dolayı Tercih Edilmemesi            805

37.D.12. Aşırı Düşük Olmayan Tekliflerin Elenmesi........................................................................ 806

37.D.13. Teklif Fiyatı Değiştirmeyen Teklif Eki Cetvelle İlgili Açıklama İstenmesi.............................. 806

37.E KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................. 807

37.E.1. Cironun Tevsiki İçin Sunulması Gereken Faturaların Sunulmaması.................................... 807

37.E.2. Yasaklılık Kararı Ortadan Kalkan İsteklinin Teklifinin Yeniden Değerlendirilmesi.................. 807

37.E.3. Belgede Yer Alan Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilme............................................ 808

37.E.4. Kesinleşen İhale Kararı Yazısının Gönderildiği Tarihte Teklif Geçerlik Süresinin Dolması Durumu            809

37.E.5. Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirkülerinin Sunulmaması Bilgi Eksikliğine Girer mi?......... 809

37.E.6. Tekliflerin Değerlendirilmesi İsteklilerin Huzurunda mı Yapılacak?...................................... 809

37.E.7. Belge Üzerindeki Bilgilere İlişkin Bir Tereddüt Bulunması Halinde Tereddüdün Giderilebilmesinin Yolu   810

37.E.8. Sözleşmenin Parasal Bir Tutar İçermemesi........................................................................ 810

37.E.9. İçerik Açısından Birbirinden Farklı İki Ayrı Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı Düzenlenmesi               810

37.E.10. İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı?................... 811

37.E.11. Teklif Zarfı Üzerindeki Eksiklik Tamamlatılabilir mi?........................................................... 811

37.E.12. Yetkili Satıcılık Belgesi Yerine Malın Satış Taahhüdünün Sunulması.................................. 811

37.E.13. Fiyat Dışı Unsur Olarak En Eski Firmanın Esas Alınması.................................................. 812

37.E.14. Teklif Cetveli Ekinde Yer Alan Listenin Sunulmaması........................................................ 812

37.E.15. Kısmi Teklife Kapalı Olan İhalede Kısmi Teklif Değerlendirmesi Yapılması......................... 813

37.E.16. İhalenin Esasına Etki Etmeyen Taahhütname................................................................... 813

37.E.17. Fotoğrafsız Düzenlenmiş Gerçek Kişi İş Deneyim Belgesi................................................ 813

37.E.18. Cihaz Kullanım Karşılığı Nefolometre Cihazı Kitleri Alımı.................................................... 813

37.E.19. İhale Tarihinden Önce Düzenlenmeyen Vekaletnamenin Kabul Edilmemesi.................... 814

37.E.20. İş Deneyim Belgesinin Düzeltilmesi.................................................................................. 814

37.E.21. Geçici Teminat Mektubunun Geçerliliğini Engellemeyen Noksanlıkların Kabulü Gerekeceği 814

37.E.22. ‘Orijinal Katalog’ Olmadığı Gerekçesi ile İhalenin Üzerinde Bırakılmaması......................... 814

37.E.23. Özel Saklama Koşulu Bulunan Malın Normal Mal Gibi Sunulması..................................... 815

37.E.24. Belge Tutarının Benzer İş Kapsamındaki Miktarı Belirlenmeden Değerlendirilmesi........... 815

37.E.25. İkmal İhalesinde Mekanik ve Tesisat İşlerinin Benzer İş Olarak Gösterilmesi Mümkün müdür?               816

37.E.26. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Tespit Edilen Hatalara Göre Düzeltmeler Yapılması.............. 816

37.E.27. İhale Tarihinde SSK Primlerinde Artış Olması................................................................... 816

37.E.28. Hizmet İşinde Kullanılacak Malzemenin Firmaca Bila Bedel Karşılanması Mümkün müdür? 817

37.E.29. Teknik Şartnameye Uygun Olmayan Teklifin Değerlendirmeye Alınması......................... 817

37.E.30. Denemeye Tabi Tutulan Malın Sonradan Yeterli Olduğunun Anlaşılması......................... 818

37.E.31. Çok İleri Derecede FM Sistemsiz İşitme Cihazı Alımı......................................................... 818

37.E.32. Şikayetçinin Teklifin Değiştirilmesine Yönelik Talebi.......................................................... 818

37.E.33. İhale Konusu Olmayan Malın Teklif Edilmesi.................................................................... 818

37.E.34. Teklifte Protez Fiyatlarını Düşük Tutup Komponent (Bileşen) Fiyatlarının Yüksek Tutulması 819

37.E.35. Sunulmayan Analizlere Dayanarak İsteklilerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Mümkün müdür?            819

37.E.36. İhalenin Teknik Şartnameye Aykırı Ürün Teklif Eden İstekli Üzerinde Bırakılması............. 820

37.E.37. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesinin sunulmaması........ 820

37.E.38. Demonstrasyon Neticesinin Olumlu Olmaması Cezai Tedbirlerin Uygulanmasını Engel midir? 821

37.E.39. İş Deneyimini Tevsik Edici Belgelerin Tamamlatılması Mümkün mü?................................ 821

37.E.40. Numune Değerlendirilmesinin Yapılma Zamanı................................................................ 822

37.E.41. İstenen Deneyimi Ölçmeyen İş Deneyim Belgesi............................................................. 822

37.E.42. İkinci Avantajlı Teklifin De Demonstrasyonunun Yapılması................................................ 822

37.E.43. Onaylı Sayfaların Fotokopilerinin Tasdikli Nüshalarının Geçerliliği.................................... 823

37.E.44. Numune Değerlendirmesinin Ne Şekilde Yapılacağının Ayrıntılı Düzenlenmemesi............ 823

37.E.45. Teklif Fiyatın Yaklaşık Maliyetin Yüzde 120 Sinden Fazla Olması..................................... 824

37.E.46. Yetkisiz İdare Tarafından Düzenlenmiş İş Deneyim Belgesi Tamamlatılabilir mı?.............. 824

37.E.47. Yetkili Mercilere İmza Tespitinin Yaptırılmaması................................................................. 824

37.E.48. Mali Durum Bildirgesi ile Referans Mektubundaki Tutarsızlık............................................ 825

37.E.49. Yasaklama Kararının Kaldırılmasının İhale Sürecine Etkisi................................................ 825

37.E.50. Tenzilat Oranı Gösterilmeyen İş Deneyimi........................................................................ 825

37.E.51. Daha Üstteki Bir Grubun Benzer İş Olarak Belirlenmesi................................................... 826

37.E.52. Anahtar Teknik Personelin Tevsiki................................................................................... 826

37.E.53. Serbest Muhasebeci Tarafından Onaylanmış Bilançonun Geçerliliği................................ 826

37.E.54. Benzer İş Tanımına Uymayan İş Deneyim Belgesi.......................................................... 827

37.E.55. Sözleşme Süresi Bitmeyen İş İçin Düzenlenen İş Bitirme.................................................. 827

37.E.56. Fatura Suretleri Üzerinde Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaşesinde Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi Mümkün müdür?........................................................................................................................................... 828

37.E.57. Aynı Sıfat ve Unvan Ayrımı Yapılmadan Düzenlenen İş Denetleme Belgesi..................... 828

37.E.58. Hukuki Bir Geçerliliği Olmayan Bakım Sözleşmesinin Verilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı? 829

37.E.59. Komisyon Numune Değerlendirmesini Laboratuarda Yapmak Zorunda mıdır?................ 829

37.E.60. Sertifikalı Fidan Üretim Beyannamesi Olmadığından Teklifin Değerlendirme Dışı Tutulması 830

37.E.61. Ürün Numunesinin Uygun Bulunmaması......................................................................... 831

37.E.62. Yetkili Satıcılık Belgesinin Geçerlilik Şartı........................................................................... 831

37.E.63. İş Deneyimin Benzer İşe Ait Olmaması............................................................................. 831

37.E.64. Yetkili Satıcı Tayin Etme Yetkisi Bulunmayan Yetki Belgesi................................................ 832

37.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 833

37.F.1. Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirkete Ait Yeterlilik Kriterlerinin Durumu............................ 833

38.A. KANUN METNİ (Aşırı Düşük Teklifler)............................................................................. 836

38.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 836

38.B.1. Yapım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması............................................................. 838

38.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi...................................... 855

38.B.3. Meslek Mensubunun Düzenlemesi Gereken Tutanaklar.................................................... 864

38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 876

38.C.1. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması.................................................................. 876

38.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 876

38.D.1. Analizler İhaleye Katılım Şartı Olarak İstenebilir mi?............................................................ 876

38.D.2. Yeterlik Kapsamında Analiz İstenmesi................................................................................ 877

38.D.3. Üçüncü Sıradaki Teklif Sahibinin Şikâyet Hakkı.................................................................. 877

38.D.4. Yemek İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması.............................................................. 878

38.D.5. Analizde Asgari Ücretin Altında İşçilik Belirlenmesi............................................................. 879

38.D.6. Yükleme-Boşaltma ve Nakliye Gibi Alt Kalemlerin Maliyetleri.............................................. 879

38.D.7. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmaksızın Verilen İhale................................................ 880

38.D.8. Taş, Kırmataş ve Diğer Malzemelerin Sorgulanması.......................................................... 881

38.D.9. Kamu Birim Fiyatlarının Kullanıldığı Durumlar..................................................................... 883

38.D.10. Vibratör İle Sıkıştırma, Sulama Gibi Masraflar................................................................... 883

38.D.11. Yemek Pişirme İhalesi Kapsamında Malların Sorgulanması.............................................. 884

38.D.12. Alt Analizlerin İncelenmemesi........................................................................................... 884

38.D.13. Son Geçici Vergi Dönemine Ait Olmayan Proforma Fatura.............................................. 885

38.D.14.......................................................................................................................................... 885

38.D.15. Yeni Teknolojiye Göre Üretilen İş Makinelerindeki Yakıt Sarfiyatları................................. 886

38.D.16. Güvenlik Hizmetinin Haftanın Yedi Günü Yirmi Dört Saat Sürmesi.................................... 887

38.D.17. Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Bir Kez De Kurum Tarafından İncelenmesi Talebi........ 888

38.D.18. DSİ'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi................................... 889

38.D.19. Geçici Vergi Beyanname Dönemi.................................................................................... 890

38.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 891

38.E.1. Resmi Analizlerin İçeriğinin Değiştirilmesinin Koşulu........................................................... 891

38.E.2. Proforma Faturada Bulunması Gereken İbarenin Yer Almaması........................................ 893

38.E.3. Nakliyelerde K Taşıma Katsayısının Düşük Alınması........................................................... 893

38.E.3. Hizmet İhalesinde Stoklara Dayalı Açıklama Yapılabilir mi?................................................. 894

38.E.4. Düzeltici İşlem Kararı Farkına Varma Tarihini Değiştirir mi?................................................ 894

38.E.5. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesinde Bilet Ücreti KDV’den Arındırılacak mı?.................... 894

38.E.6. Hayatın Gerçekleriyle Örtüşmeyen Birim Maliyetler............................................................ 895

38.E.7. Proforma Faturadaki Tutarın, Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyetin Altında Olması.................... 896

38.E.8. Eğitim Önemli Bir Teklif Bileşeni midir?................................................................................ 897

38.E.9. Giyim Bedelinin Ek-O.7 Numaralı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı İle Tevsiki............... 897

38.E.10. Tutanakların Tarih İçermemesi Sorgulamayı Değerlendirme Dışı Tutar mı?..................... 898

38.E.34. Belgelerdeki Bilgilerin Ticari Hayatın Olağan Durumu İle Uyumlu Olmaması.................... 899

38.E.11. Tutanakları Serbest Muhasebeci Düzenleyebilir mi?........................................................ 900

38.E.12. Mükellefle Tam Tasdik Sözleşmesi Yapan veya Beyannamelerini İmzalamaya Yetkili Meslek Mensupları             901

38.E.13. Kar Hariç Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler.............................................................. 901

38.E.14. Proforma Faturada Belirtilen Birim Fiyatların Makul Düzeyde Olması............................... 902

38.E.15. Tereddüt Oluşturan Hususun İdarece TÜRMOB’a Sorularak Karar Verilmesi................. 902

38.E.16. Fiyatların Düşük Olması Tek Başına Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı?....................... 903

38.E.17. Birim Maliyetlerle Maliyet/Satış Tespit Tutanağındaki Malın Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyetinin Birbirine Uygun Olması          903

38.E.18. Tutanağın Her Sayfasının İmzalanıp Kaşelenmemesi....................................................... 903

38.E.19. Tespit Tutanağının Proforma Fatura İle Uyumsuz Olması................................................. 904

38.E.20. Sıralı İş Grupları ve Sıralı Analiz Girdileri Listesinin Oluşturulmaması................................. 904

38.E.21. İşletme Planlarının Hazırlanması ve Çoğaltılması Giderleri................................................ 904

38.E.22. Proforma Faturayı Düzenleyen İle Meslek Mensubu Arasında Düzenlenen Sözleşme İstenebilir mi?    905

38.E.23. Teklif Fiyatların Kurum Pozlarının Karsız Birim Fiyatlarının Altında Kalması....................... 905

38.E.24. Analizlere Uygun Açıklama ve Tevsik Edici Belge Sunulmaması...................................... 905

38.E.25. Akaryakıtta Yüzde 14 Iskontonun Makul Olduğu.............................................................. 906

38.E.26. Analiz Girdilerindeki Miktarlar Gerekçesiz Düşürülmesi.................................................... 907

38.E.27. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olan Fiyatların Tevsikinde Suç Duyurusu......................... 908

38.E.28. Sigorta Fiyat Teklifi Sunarak Yapılan Açıklama................................................................. 908

38.E.29. K Katsayısının Bayındırlık Tespitinin Altında Alınmasının Tevsik Edilememesi.................... 909

38.E.30. Proforma Faturaların Yetkili Meslek Mensubu Tarafından Gerekli İbare Düşülerek Onaylanmaması      910

38.E.31. Karayolları Pozlarında Maliyetin Altına İnilmesi................................................................. 910

38.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 911

38.F.1. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Düşülen Hatalı Durumlar.............................................. 911

38.F.2. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik          912

39.A. KANUN METNİ (Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali)............................ 912

39.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 912

39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 912

39.C.1. İhalenin İptali Durumunda Bu Kararın İptali İçin KİK’e Gidilebilir mi?................................... 912

39.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 916

39.D.1. İhalelerin İptaline İlişkin KİK’e Gidilebilir mi?....................................................................... 916

39.D.2. Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal.................................................. 918

39.D.3. İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali............................................... 918

39.D.4. Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması Nedeniyle İhalenin İptali....................... 919

39.D.5. Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İhalenin İptali....................................................................... 920

39.D.6. İptal Kararının Şikayet Ya Da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmaması.................................... 921

39.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 921

39.E.1. Pazarlıkla Yapılan İhalenin İptalinin Uygun Olduğu............................................................ 921

39.E.2. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklife Verilmiş İhalenin İptali.................................................... 921

39.E.3. İdarece İhalenin Kısmen İptali Mümkün müdür?................................................................. 922

39.E.4. Tespit Edilen Proje Eksikliklerinin İşin Maliyetini Önemli Ölçüde Etkileyeceği Gerekçesiyle İhalenin İptali  922

39.D.5. İptal Durumunda İstekli İhale Sürecine İtiraz Edebilir mi?................................................... 923

39.D.6. Kurulca Uygun Bulunan İptal Kararı.................................................................................. 923

39.D.7. İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci Başlatılabilir mi?............................................................ 923

39.E.8. İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi....................................................... 924

39.E.9. Mali Yıl Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi Olabilir mi?..... 924

40.A. KANUN METNİ (İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması).................................... 924

40.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 925

40.B.1. Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi.................................... 926

40.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi...................... 927

40.B.3. Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi........................... 927

40.B.4. Mal Alımlarında En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Rol Oynayan Fiyat Dışı Unsurlar...... 928

A. Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması....................................................................................... 928

1. İşletme ve Bakım Maliyeti................................................................................................ 928

2. Maliyet Etkinliği.............................................................................................................. 929

3. Verimlilik....................................................................................................................... 929

4. Kalite............................................................................................................................ 929

5. Teknik Değer................................................................................................................. 929

6. Özel İlave Kriterler.......................................................................................................... 929

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi................................................................. 930

C. Fiyat Dışı Unsurların Uygulandığı Bir İhalede Komisyon Kararı ve Şartname Örneği................... 935

D. Dizüstü (Taşınabilir) Bilgisayar İhalesi Teknik Şartname Örneği................................................. 940

40.B.5. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması.................................................................... 942

40.B.6. Çerçeve İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması 942

40.B.7. Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar................................................................... 943

40.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 945

40.C.1. İhale Kararında Belirtilmesi Gerekli Hususlar Nelerdir?...................................................... 945

40.C.2. İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?............................. 945

40.C.3. Yasaklılık Teyidi Nasıl Alınır?.............................................................................................. 946

40.C.4. Teyit Belgesinin İnternet Üzerinden Alınmasında İdarelerce İzlenecek Yol......................... 947

40.C.5. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Teyit Belgesi Alınması Zorunlu mudur?......... 948

40.C.6. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri.......................... 948

40.C.7. İhale Komisyonunun İşlem-Akış Kontrol Çizelgesi.............................................................. 948

40.C.8. İhalenin İptaline İlişkin Yetki Mutlak ve Sınırsız mıdır?......................................................... 951

40.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 951

40.D.1. En Düşük Teklife İhalenin Verilmemesi Hususu................................................................. 951

40.D.2. İhale Kararının Onaylayan Yetkilinin Bu Yetkiyi Kullanırken Doğacak Zarardan Sorumluluğu 951

40.D.3. İhalenin Zamanında Onaylanmaması İstekliye Cayma Hakkı Verir mi?.............................. 952

40.D.4. İhale Kararının Başka Bir Güne Bırakılması........................................................................ 952

40.D.5. İhaleyi Onaylamama Yetkisinin Kullanımı............................................................................ 952

40.D.6. Usulüne Uygun Bir İhale Kararı Olmadan Yapılan Satın Alım............................................. 952

40.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 952

40.E.1. Tekliflerin Eşitliğinde İdare İnisiyatif Kullanabilir mi?............................................................ 952

40.E.2. Arıza Durumunda Konvansiyonel Teknikle Tedaviye Devam Edebilme Özelliğine Puan Öngörülmesi    952

40.E.3. Upgrade Edilebilirlik Fiyat Dışı Unsurdan Faydalanma Sebebi Olarak............................... 953

40.E.4. Kriterlerinden Birinin Sağlanmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı?......................... 953

40.E.5. Dinamik IMRT ve Gerekli Yazılım Puanlamaya Konu Olabilir mi?....................................... 954

40.E.6. Fiyat Dışı Unsur Belirlemesinde Ürünlerin Ayrı Ayrı Öne Çıkan Özelliklerinin Dikkate Alınmaması            954

40.E.7. Şartname Hükümleri Arasında Çelişki................................................................................ 955

40.E.8. İdareye Ücretsiz Verilmesi Gereken Konteynerlerin Özelliği Üzerine Fiyat Dışı Unsur Belirlemesi Yapılması            955

40.E.9. Klystron İle Çalışan Lineer Hızlandırıcılar Puanlamaya Konu Olabilir mi?........................... 956

40.E.10. MLC Yaprak Sayısındaki Artış Sayısına Göre Kademeli Bir Puanlama Sistemi Belirlenmesi 956

40.E.12.Eşitlik Halinde Fiyat Dışı Unsurların Belirsiz Olması............................................................ 957

40.E.13. Teknik Şartnamede Zorunlu Olarak Sağlanması Gereken Husus İçin Puanlama Yapılabilir mi?             957

40.E.14. Hesaplama Yöntemine İlişkin Düzenlemenin Yapılmaması................................................ 958

40.E.15. Nakit Sıkıntısı Nedeniyle İhalenin İptali.............................................................................. 958

40.E.16. Malın Erken Tesliminin Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenmesi............................................ 959

40.E.17. En Yüksek Geçici Teminatın Tercih Sebebi Sayılması...................................................... 959

40.E.18. Yasaklı Olup Olmadığının Teyit Ettirilmemesi..................................................................... 959

40.E.19. Yeterli İndirim Yapılmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptali...................................................... 959

40.E.20. Emsal İhalelerle Kıyaslanmak Suretiyle Kırım Oranının Düşük Bulunması İptal Gerekçesi Olabilir mi?     960

40.E.21. İhalenin İptali Konusunda İdarelerin Takdir Yetkisinin Sınırı.............................................. 960

40.E.22. Malın Satıldığı İşyerinin Faaliyet Süresi Fiyat Dışı Unsur Olarak Tespit Edilebilir mi?........ 961

40.E.23. Benzer Nitelikteki İhalelerde Gerçekleşmiş Sözleşme Bedelleri Dikkate Alınarak İhalenin İptali.............. 961

40.E.24. İhalelerin Aynı ve Birbirine Yakın Günlerde Yapılması Gerekçesiyle İhalenin İptali........... 961

40.E.25. Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu?.......... 961

40.E.26. Uygulanan Enerji Seviyesindeki Değişimin Oranına Göre Değerlendirme....................... 962

40.E.27. Numune Sunulmaması..................................................................................................... 962

40.E.26. “Uzman Görüşü” veya “Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması” Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu?         963

40.E.29. Çelik Malzemeden Üretilmesi Puanlamaya Konu Olabilir mi?........................................... 963

41.A. KANUN METNİ (Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi)......................................... 965

41.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 965

41.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 965

41.D.1. Tebligatın Yasal Süresinde Yapılması................................................................................ 965

41.D.2. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?.................................................................................. 966

41.D.3. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi? 966

41.D.4. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi...................................................................... 966

41.D.5. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?.............................................................. 966

41.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 967

41.E.1. Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması......................................................................... 967

41.E.2. Yasal Sürelere Uyulmaksızın Yapılan Sözleşme................................................................. 967

41.E.3. Karar Bildiriminde Süre Aşımı............................................................................................. 967

41.E.4. İhalenin İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi........................................................... 968

41.E.5. Tebliğ Edilen İhale Kararının İadesi................................................................................... 968

41.E.6. Sözleşme İmzalanmadığından Tebligat Sürecinin Kesintiye Uğraması................................ 968

41.E.7. Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali..................................................................... 969

41.E.8. Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihten Ne Anlaşılması Gerekir?................................... 969

41.E.9. Elden Yapılan Tebligatın Varlığı.......................................................................................... 969

41.E.10. Faks Yoluyla Tebligat...................................................................................................... 969

41.E.11. Teklif Vermeye Yetkili Olmayan İstekliye Tebligat Yapılmamasının Hükmü........................ 970

41.E.12. Bildirimde İhale Sonucunu Etkileyen Esasa Müessir Bir Hatanın Olmaması...................... 970

42.A. KANUN METNİ (Sözleşmeye Davet)................................................................................ 971

42.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 971

42.B.1. Sözleşmeye Davet Süreci.................................................................................................. 971

42.B.2. İhale Kararının Alınmasından Sözleşme Yapılmasına Kadarki Sürenin Özeti....................... 972

42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 973

42.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması Mümkün müdür?........ 973

42.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 973

42.D.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu............................................... 973

42.D.2. Sözleşmeye Davet Üzerine Şikâyetin Mevcut Olmaması.................................................... 974

42.D.3. Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli....................................................................................... 974

42.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 974

42.E.1. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmasında Şekil Şartı.............................................................. 974

42.E.2. Kesinleşen İhale Kararının Taraflara Bildirildiği Gün Sözleşmeye Davet Yazısının Gönderilmesi              975

42.E.3. Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği Var mıdır?............................. 975

42.E.4. On Günlük Yasal Sürenin Başlama Tarihi Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün müdür?     975

42.E.5. Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları...................................................................... 976

42.E.6. Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti.................................................................................... 976

43.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat)....................................................................................... 977

43.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 977

43.B.1. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat......................................................... 977

43.B.2. Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat............................................................................. 977

43.B.3. Kesin Teminat Olarak Teminat Mektubu Verilmesi.............................................................. 978

43.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 978

43.C.1. Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Sahibine İhale Bırakılırsa Kesin Teminat Ne Şekilde Alınacak?            978

43.C.2. Kesin Teminat Mektuplarının İadesi.................................................................................... 978

43.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 981

43.D.1. Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat..................................................................... 981

43.D.2. "Kesin Teminat Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi............................................................ 981

43.D.3. Ödenecek Miktar Kadar Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi............................................. 981

43.D.4. Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmasını Teminen Alınan Kesin Teminat......... 982

43.D.4. İdarenin Kesin Teminat Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırı.............................................. 982

43.D.2. Yasal Teminat Dışında Alınan İlave Teminatın Gelir Kaydı................................................. 982

43.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 982

43.E.1. İhzarat Tutanağında Belirtilen Mal Bedeli Tutarı Kadar Kesin Teminat Alınması.................. 982

43.E.2. Kesinleşmiş Alacaklar Teminat Olur mu?............................................................................ 983

44.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu)............. 983

44.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 983

44.B.1. Sözleşmenin Yapılması Süreci ve Genel Yaptırım Hükümleri.............................................. 984

44.B.2. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim................................................ 984

44.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 985

44.D.1. İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması.......................................................................... 985

44.D.2. İsteklinin Askere Alınması Yükümlülüğünü Etkiler mi?......................................................... 985

44.D.3. İşçi Ücretlerine Yapılan Artışı Gerekçe Göstererek Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İsteklinin Durumu    985

44.D.4. Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekliye Uygulanacak Müeyyidenin Sınırı.............. 985

44.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 985

44.E.1. İkinci Teklif Sahibinin Meclis Üyesi Olması.......................................................................... 985

44.E.2. İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlarda Bulunmadığı Koşuluna Uyulmadan Sözleşme İmzalanması                986

45.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu)............... 986

45.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 986

45.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 987

45.D.1. Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması........................................................................... 987

45.D.2. İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı................................................................................. 987

45.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 987

45.E.1. İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması........................................................................... 987

46.A. KANUN METNİ (İhalenin Sözleşmeye Bağlanması)....................................................... 989

46.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 989

46.B.1. Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları.................................................................................. 990

46.B.2. Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar................................................................... 990

46.B.3. Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması Şikayeti Engeller mi?......................................... 991

46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 991

46.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması................................... 991

46.C.2. Bedeli Döviz Üzerinden Ödenmek Üzere Sözleşme İmzalanabilir mi?............................... 992

46.C.3. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi................................................. 992

46.C.4. Sözleşmeler Üzerinden Alınan Damga Vergisi, Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı?. 992

46.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 994

46.D.1. Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması.............................................................. 994

46.D.2. Sözleşmenin Geçerlilik Şartı............................................................................................... 994

46.D.3. Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması................................................................... 995

46.D.4. Sayıştay’ca Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması................................. 995

46.D.5. Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği............................................................... 995

46.D.6. Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı....................................................................... 995

46.D.7. Sözleşmenin Yürürlük Şartı................................................................................................ 996

46.D.8. Deprem Gören İllerde Girişilecek Yapım İşlerine İlişkin Sözleşmelerin Tescili..................... 996

46.D.9. Sayıştay Daire Kararına İtiraz Yolu.................................................................................... 997

46.D.10. Mevzuata Aykırı İhale Bile Olsa Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması Gerektiği............. 997

46.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 997

46.E.1. İdari Şartnamenin Mevzuata Aykırı Olduğunun Sözleşme İmzalandıktan Sonra Anlaşılması 997

46.E.2. İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme.................................................................................... 998

46.E.3. Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü................................................... 998

46.E.4. İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması............................................ 998

46.E.5. Sözleşmenin Uygun Şekilde İmzalandıktan Sonra Kanuna Aykırılığın Tespiti...................... 998

46.E.6. İki Teklif Alımlarının Toplamı İçin Tek Bir Sözleşme Yapılması............................................. 999

46.E.7. Mevzuatta Öngörülen Süre Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması................................... 999

47.A. KANUN METNİ (İhale Sonucunun İlanı)......................................................................... 999

47.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1000

48.A.KANUN METNİ (Danışmanlık Hizmetleri)........................................................................ 1000

48.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1000

48.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem.................................................... 1001

48.B.2. Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Özel Tanımlar.................................................................... 1001

48.B.3. Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması............................................. 1002

48.B.4. Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli................................................................................. 1003

48.B.5. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Bildirim ve Tebligat Esasları........................................... 1003

48.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1004

48.C.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti............................................... 1004

48.C.2. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti............................... 1005

48.C.3. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi......................................................... 1005

48.C.4. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi Mümkün müdür?             1006

48.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1007

48.D.1. Mera Parsellerinin Tescili İşinin Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında İhale Edilmemesi.... 1007

49.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi)............................................ 1007

49.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1008

49.B.1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği............... 1008

49.B.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması............................................................... 1008

49.B.3. Mali Kapasite ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler Nelerdir?............. 1009

49.B.4. Mali ve Teknik Tekliflerin Değerlendirilebilmesi İçin Verilmesi Gerekli Standart Formlar.... 1010

49.B.5. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli........................................ 1011

49.B.6. Mali Kapasiteye İlişkin Belgeler........................................................................................ 1013

49.B.7. Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler........................................................................................ 1018

49.B.8. İlan Süreleri ve Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar....................................................... 1022

49.B.9. Danışmanlık İhalelerinde İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Müessesesi................................... 1025

49.B.10. Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması............................................................. 1026

49.B.11. Ön Yeterlik Değerlendirmesi.......................................................................................... 1027

49.B.12. İhaleye Davet Sürece.................................................................................................... 1028

49.B.13. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Anahtar Teknik Personel ve Teknik Personel............... 1029

49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1030

49.C.1. İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar........................................ 1030

49.C.2. Belge Düzenleme Koşulları.............................................................................................. 1030

49.C.3. Belge İçin Başvuru.......................................................................................................... 1033

49.C.4. İş Deneyim Tutarının Tespiti............................................................................................ 1033

49.C.5. İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi.................................................................................... 1035

49.C.6. İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyecek İşlerde İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve Bu Belgelerde Aranacak Kriterler        1037

49.C.7. İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi....................................................... 1038

49.C.8. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi................................................................................ 1040

49.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1041

49.D.1. Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçiminin Yarışmaya Konu Edilerek Yapılması..................... 1041

50.A. KANUN METNİ (İhaleye Davet)...................................................................................... 1042

50.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1043

50.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Teminatlar..................................................................... 1043

50.B.2. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Sunulması...................................................... 1044

50.B.3. Tekliflerin Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması.............................................................. 1044

51.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi)................................................ 1044

51.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1045

51.B.1. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Nasıl Olmalıdır?........................................................... 1045

51.B.2. Tekliflerin İdareye Sunulma Şekli ve Süreci..................................................................... 1045

51.B.3. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması Süreci..................................................... 1046

52.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması)........................ 1046

52.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1048

52.B.1. Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi...................................................................... 1048

52.B.2. Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi.................................................... 1049

52.B.3. Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler.......................................................... 1050

52.B.4. Teknik Puanlama Nasıl Yapılacak?.................................................................................. 1051

52.B.5. Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama............................................................................... 1051

52.B.6. Puanların Belirlenmesi, Görüşmeye Davet ve İhalenin Karara Bağlanması..................... 1052

52.B.7. Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali......................................................................... 1053

52.B.8. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması.................................................................. 1053

52.B.9. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi.............................................................................. 1054

52.B.10. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi........................................... 1054

52.B.11. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması.............................................. 1054

52.B.12. İhale Sonucunun İlanı.................................................................................................... 1055

52.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1055

52.C.1. İhale ile Ortaya Çıkan Sonuç........................................................................................... 1055

52.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1055

52.D.1. Teknik Değerlendirmeden Önce Mali Teklifin Açıklanması................................................ 1055

52.D.2. İsteklinin Bakım Teklifinin İdarece Değiştirilerek Resen Belirlenmesi................................. 1056

52.D.3. Danışmanlık İş Deneyiminde Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi..................... 1057

53.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumu)........................................................................... 1057

53.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1064

53.B.1. Kurumun Görev ve Yetkileri............................................................................................. 1065

53.B.2. Kamu İhale Kurulunun Oluşumu...................................................................................... 1066

53.B.3. Kamu İhale Kurulu’na Önerilecek Üyelerin Vasıfları......................................................... 1066

53.B.4. Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınmalarına İlişkin Düzenleme................... 1067

53.B.5. Kamu İhale Kurumunun Genel Yönetim ve Temsili........................................................... 1067

53.B.6. Kurul Üyelerinin Yemini................................................................................................... 1067

53.B.7. Kurul Üyelerine Getirilen Yasaklar................................................................................... 1067

53.B.8. Kurum Üye ve Çalışanlarına Getirilen Gizli Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı................. 1068

53.B.9. Kurum Üye ve Personelinin Yargılanmaları ve Mal Beyanları.......................................... 1068

53.B.10. Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları........................................................................ 1068

53.B.11. Kurumun Gelir Kalemleri Nelerden Oluşmaktadır?......................................................... 1068

53.B.12. Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri.................................................................................... 1069

53.B.13. Kurum Payı ile İlgili Olarak İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar....................... 1069

53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1070

53.C.1. İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar.................... 1070

53.C.2. İhale Sonuç Formlarının KİK’e Gönderilmesi.................................................................... 1071

53.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1072

53.D.1. İhalenin İptaline İlişkin İşlemleri Kamu İhale Kurumunun İnceleme Yetkisi......................... 1072

53.D.2. Başvuru Bedelinin Yatırılmaması Üzerine Şikayetin Reddi............................................... 1072

53.D.3. Sonuca Etkili Olmayan Bakanlığına Bildirilmesi Şeklindeki Kararlar.................................. 1074

53.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1074

53.E.1. Kurulun İdari Denetim Sınırı............................................................................................. 1074

53.E.2. İvedi ve Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı................................. 1074

53.E.3. Konteynerlerin Ayrı Bir Set Olarak İhale Edilmesi Kararı Üzerindeki KİK İncelemesi........ 1075

54.A.KANUN METNİ (İhalelere Yönelik Başvurular).............................................................. 1075

54.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1077

54.B.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki............................................................... 1077

54.B.2. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar.............. 1078

54.B.3. İtirazen Şikayetlerde Başvuru Teminatı Uygulaması......................................................... 1079

54.B.4. Başvurular Üzerine İhaleyi Yapan İdare veya Kurum Tarafından Ne Tür Bir Karar Alınır 1079

54.B.5. Sürelerle İlgili Genel Esaslar............................................................................................ 1080

54.B.6. Başvuruların Yapılacağı Yerler ve Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar............................... 1080

54.B.7. Ortak Girişimlerde Şikayet Müessesesi............................................................................. 1081

54.B.8. Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması......................................................... 1081

54.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1082

54.C.1. Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde Şikayet Süreci............................... 1082

54.C.2. İdareye ve KİK’ e Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örnekleri...................................... 1084

54.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1089

54.D.1. Şekil Yönünden Reddedilen Başvuru.............................................................................. 1089

54.D.4. Hukuken Korunması Gereken Bir Hakkının Bulunması..................................................... 1089

54.D.5. Mevzuata Aykırı Bulunma Sebeplerinin Dilekçelerde Ayrıntılı Gösterilmemesi................... 1090

54.B.6. İş Ortaklığında Şikâyete Yetkili Ortak................................................................................. 1091

54.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1092

54.E.1. İdarenin Düzeltici İşlem Kararı Üzerine Şikayet Başvurusu.............................................. 1092

54.E.2. İhaleyi Alan Firmanın İhale İptal İstemi............................................................................. 1092

54.E.3. Düzeltici İşlem Uygulama Örneği...................................................................................... 1093

54.E.4. Baro Pulu Yapıştırılmayan Başvuru Dilekçesi................................................................... 1093

54.E.5. Şikayet Üzerine Alınmayan İptal Kararını KİK İnceler mi?................................................. 1093

54.E.6. İdareye Şikayet Başvurusu Yapılmayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi?............................ 1094

54.E.7. İstekli Kendi Üzerinde Bırakılmış Bir İhalenin İptalini İsteyebilir mi?.................................... 1094

54.E.8. Şikayet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususlar İtirazen Şikayet Başvurusuna Konu Edilebilir mi?             1094

55.A. KANUN METNİ (İdareye Şikayet Başvurusu)............................................................... 1095

55.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1096

55.B.1. İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar.............. 1097

55.B.2. İdareye Yapılacak Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler.................................................... 1098

55.B.3. Başvurular Üzerine İdare Tarafından Alınacak Kararlar.................................................. 1098

55.B.4. Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi............................................................................... 1099

55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1099

55.C.1. İhalenin Kurul Kararı ile İptalinin Hukuki Sonuçları........................................................... 1099

55.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1100

55.D.1. Şikâyet Başvuru Belgelerinin Tamamlatılması.................................................................. 1100

55.D.2. İhalenin İptali Üzerine Başvuru........................................................................................ 1100

55.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1101

55.E.1. Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetkinin Sınırı..................................................... 1101

55.E.2. Gerekçeli Onayın Şikayetçiye Tebliğ Edilmemesinin Hükmü............................................. 1102

55.E.3. İdarenin Tek Taraflı İşlemle Şikayet Hakkını Kullanılmaz Hale Dönüştürmesi.................... 1102

55.E.4. İdare Tarafından Görevlendirilen Raportörler Tarafından İşlem Tesisi............................. 1102

55.E.5. Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması............................................ 1103

55.E.6. İdareye Başvuru Yolunun Tüketilmesi............................................................................. 1103

55.E.7. 15 Günlük Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması.................... 1103

55.E.8. İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Konusunda Alınan Kararın KİK’ce İptali....................... 1104

56.A. KANUN METNİ (Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu)................................................ 1104

56.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1105

56.B.1. Ön İnceleme Konuları ve Bu Kapsamda Kurumca Yapılacak İşlemler.............................. 1106

56.B.2. Eksik Belgelerin Tamamlanması....................................................................................... 1107

56.B.3. Kurum İnceleme Detayları................................................................................................ 1107

56.B.4. Dinleme Toplantısı............................................................................................................ 1108

56.B.5. Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması............................................................................. 1108

56.B.6. Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı...................................................................... 1108

56.B.7. KİK’e Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar... 1108

56.B.8. Şikayet Başvuruları Üzerine Kurum Tarafından Alınacak Karar....................................... 1109

56.B.9. KİK Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar............................................................... 1110

56.B.10. Kararların Uygulanması................................................................................................. 1110

56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1111

56.C.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Üzerine İdarenin İhaleyi İptal Etmesi Halinde KİK’e Gidilebilir mi? 1111

56.C.2. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi.......................................................................................... 1111

56.C.3. Bildirim ve Tebligat Esasları............................................................................................. 1111

56.C.4. Kurulun Bilirkişilere Başvuru Uygulaması........................................................................ 1112

56.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1112

56.D.1. Kamu İhale Kurumunun Mevzuata Aykırılıkların İdaresine Bildirilmesi Şeklindeki Verdiği Kararlar Sonuca Etkili Karar Niteliğinde midir? 1112

56.D.2. İtirazen Şikâyet Başvurularında Bazı Koşulları Taşımayan Dilekçelerin Reddine İmkan Var mıdır?          1113

56.D.3. Sözleşmenin İmzalanmasından Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu.................................. 1114

56.D.4. Kararlarda Oyçokluğunun Yeterli Olduğu........................................................................ 1114

56.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1115

56.E.1. İsteklinin Doküman İçin Şikayet Hakkı Var mıdır?.............................................................. 1115

56.E.2. Projeye İlişkin Kuruma Yapılan Başvurular...................................................................... 1115

56.E.3. Süreci Şikayet Konusu Yapılmayan İhalenin İptaline İlişkin İstem...................................... 1115

56.E.4. İptal Edilen İhale İçin İdari Yargıya Gidilmesi Gerektiği..................................................... 1116

56.E.5. Teklif Verilmeyen İhale İçin Şikayet Süreci....................................................................... 1116

56.E.6. Denetim Mekanizmasını Harekete Geçiren Kişinin Şikayetinden Vazgeçmesi Denetim Sürecini Kaldırır mı?             1116

56.E.7. Somut Delillere Dayanmayan İhbar Mektubu................................................................... 1116

56.E.8. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşler İçin Şikayet Süreci İşletilebilir mi?......................... 1117

56.E.9. İhaleyi Alan İstekli Şikayet Başvurusunda Bulunabilir mi?................................................ 1117

56.E.10. İki İhale Hakkında Tek Dilekçe ile Şikayette Bulunulması................................................ 1117

54.E.11. KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusunun Ön Koşulu............................................................ 1117

56.E.12. KİK Düzeltici İşlemi Bildirmesine Rağmen İhalenin İptali Mümkün müdür?...................... 1118

56.E.13. Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmayan İhale İptal Kararları İçin KİK’e Gidilebilir mi?              1118

56.E.14. KİK’in İhale İptal Gerekçesi............................................................................................ 1119

56.E.15. Şikayet İncelemesi Sonucunda Tek Firmanın Kalması İhalenin İptalini Gerektirir mi?...... 1119

56.E.16. İdareye Yapılan Şikâyet Başvurusunda Yer Almayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi?..... 1120

56.F. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1120

56.F.1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik.......................................................... 1120

56.F.2. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ................................................................. 1120

57.A. KANUN METNİ (Yargısal İnceleme)............................................................................... 1120

57.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1120

57.B.1. Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu............................................................................... 1121

57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1121

57.C.1. KİK’in Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı Geri Alınmadığı Takdirde Istekli Idari Yargıya Gidebilir mi?            1121

57.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1122

57.D.1. Kamu İhalelerinde Yargı Yolu Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri........................................... 1122

57.D.2. Dava Konusu İşlemin İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı              1122

57.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1122

57.E.1. Konunun Yargıya Taşınabilme Kaygısı İptal Gerekçesi Olabilir mi?.................................. 1122

57.E.2. Yasaklama Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açılması............................................... 1123

57.E.3. İhalenin İptaline Karşı İdari Yargıda İdari İşlemin Unsurları Açısından Dava Açılması....... 1123

57.E.4. Şikayet Başvuru Süresi Geçirildikten Sonra Yargısal İncelemeye Gidilmesi...................... 1123

57.E.5. Müeyyidelere İtiraz ve İnceleme Merciinin İdari Yargı Olacağı......................................... 1123

57.F. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1124

57.F.1. Savcılıklarca ve Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz.......................................... 1124

58.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklama)...................................................... 1126

58.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1127

58.B.1. Yasaklama Kararı Verilirken Uyulması Gereken Genel Kurallar....................................... 1128

58.B.2. Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar Nelerdir?...................................................... 1129

58.B.3. Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı.................................................................................... 1129

58.B.4. Yasaklama Kararı Verilenlerin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Durumu........................... 1130

58.B.5. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar 1130

58.B.6. Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı Uygulaması............................................................ 1131

58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1131

58.C.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler..................................................... 1131

58.C.2. Yasaklamanın Başlangıcı Hangi Tarihtir?......................................................................... 1133

58.C.3. İhale Süreci Devam Ederken Verilen Yasaklama Kararının Hükmü................................. 1134

58.C.4. Yasaklama Kararlarının Kapsam ve İçeriği...................................................................... 1134

58.C.5. Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği..................................................................... 1135

58.C.6. Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi Mümkün müdür? 1136

58.C.7. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu............... 1136

58.C.8. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem      1137

58.C.9. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı................................................................ 1137

58.C.10. Teminatların Gelir Kaydedilmesi..................................................................................... 1138

58.C.11. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmesi.......... 1138

58.C.12. Limited Şirketlerde Sermaye Payının Değiştirilmesi........................................................ 1138

58.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1141

58.D.1. Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İstekliye Verilecek Yasaklama Kararı............................ 1141

58.D.2. Belediye ve Özel İdareler Açısından İlgili veya Bağlı Bulunulan Bakanlık......................... 1141

58.D.3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yürütülmesinin Durdurulması......................... 1141

58.D.4. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi...................................................................................... 1141

58.D.5. İhaleye Katılmamış Olan İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında Yasaklama Kararı Verilir mi?                1141

58.D.6. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi  1142

58.D.7. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi.............................................. 1143

58.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1143

58.E.1. Yasaklama Kararının İptali................................................................................................ 1143

58.E.2. Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu........................................................... 1143

58.E.3. İptal Edilen Bir İhaleden Dolayı Yasaklama Kararı Verilmesi............................................ 1144

58.E.4. Şirketi Temsile Yetkili Müdür Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması Teklifi Değerlendirme Dışında Bırakır mı?        1144

58.E.5. Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması.............................................................. 1144

58.E.6. Orijinal İmzalar Model Alınarak Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım............................. 1145

58.E.7. Aynı İdare Tarafından Daha Önce Yapılan İhaleler İçin 58. Madde Uygulanabilir mi?..... 1145

58.E.8. Eksik Yasaklamanın Sonradan İncelenmesi..................................................................... 1146

58.E.9. Üniversiteler Doğrudan Yasaklama Verebilir mi?............................................................. 1147

59.A. KANUN METNİ (İsteklilerin Ceza Sorumluluğu).......................................................... 1147

59.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1148

59.B.1. Ceza Kovuşturması Süreci............................................................................................... 1148

59.B.2. Mahkeme Kararı ile Getirilen Geçici Yasaklama................................................................ 1148

59.B.3. Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama.............................................................. 1149

59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1149

59.C.1. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu ile İlgili Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üzerine Düşen Görevler Nelerdir?    1149

59.C.2. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler ile İlgili Olarak Yapılması Gerekenler 1150

59.C.3. Şirket ile Vekil Arasında Kurulan Hukuki İlişki Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdürün Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Halinde Sona Erer mi?......................................................................................................................................... 1152

59.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1154

59.D.1. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı?        1154

59.D.2. Hileli Malzeme, Araç ve Usuller Kullanmak...................................................................... 1155

59.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1155

59.E.1. Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu...................................... 1155

59.E.2. Kamu Davası Açılmadan Önce Hisselerin Devri............................................................... 1156

59.E.3. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Müdürünün Sermayesinin Yarısından Azına Sahip Bulunduğu Sermaye Şirketinin İhalelere Katılması Mümkün müdür?............................................................................................................................. 1156

59.E.4. Ortağı ve Yetkili Müdürü Hakkında Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması...... 1157

59.E.5. İhale Tarihi İtibariyle Kamu Davası Açılmayan İsteklinin Durumu...................................... 1157

59.E.6. Hakkında Kamu Davası Açılmış Olan Kişi Vekaletin İhaleye Teklif Verebilir mi?................ 1158

59.E.7. Bir İhaleye Dayanmayan Kamu Davası........................................................................... 1159

59.E.8. Hakkında Kamu Davası Açıldığının Sonradan Öğrenilmesi.................................... 1159

59.E.9. İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması........................................................................ 1160

60.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu)......................................................... 1160

60.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1161

60.B.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu..................................... 1161

60.B.2. Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler Kimlerdir?......................................... 1161

60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1162

60.C.1. Müeyyidelerin Yasal Dayanakları Nelerdir?.................................................................... 1162

60.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1162

60.D.1. Görevlilerin Mali Sorumluluğu.......................................................................................... 1162

60.D.2. Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması................................................ 1162

60.D.3. Görevi Nedeniyle Suç İşleyen Sanık Hakkında Soruşturma İzni...................................... 1163

60.D.4. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması............................................................ 1163

60.D.5. Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi.................................................................. 1163

60.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1166

60.E.1. Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkelerinin İhlali...................................................................... 1166

60.E.2. Kamu Zararına Neden Olan İhale Komisyon Kararı......................................................... 1166

61.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı).................................................... 1167

61.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1167

61.B.1. Gizli Kalması Gereken Bilgiler........................................................................................... 1167

61.B.2. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağına Uymayanlar İçin Öngörülen Müeyyideler............... 1167

62.A. KANUN METNİ (İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar)................................... 1168

62.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1169

62.B.1. Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı...................................................................................... 1170

62.B.2. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği................................................................................................. 1171

62.B.3. İhale İlanlarındaki Önemli Noktalar................................................................................... 1171

62.B.4. İdarelerce İstihdam Edilen Personelin Yeterli Nitelik veya Sayıda Olmaması.................... 1171

62.B.5. Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu................................................................... 1172

62.B.6. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler 1173

62.B.7. Yapım İşlerinde, İhale Öncesi İdarelerce Yapılması Gerekenler (Özet Şematik Gösterim). 1174

62.B.8. Yapım İşlerinde, İhale Öncesi İdarelerce Uyulması Zorunlu Hususlar.............................. 1175

62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1176

62.C.1. Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Süreci................................................................. 1176

a. Türkiye’deki Yatırımcı Kamu Kuruluşları................................................................................ 1176

b. Yatırım Projelerinin Nitelikleri Açısından Sınıflandırılması.......................................................... 1176

c. Yatırım Projelerinin Planlanması (Mikro Planlama Evresi)....................................................... 1177

d. Proje Döngüsü Yönetimi..................................................................................................... 1177

e. Kamu Yatırım Programının Yapısı........................................................................................ 1177

f. Türkiye’de Kamu Yatırım Programının Hazırlanması Süreci...................................................... 1179

62.C.2. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması..................................................... 1180

a. Limit İçeren Maddeler......................................................................................................... 1180

b. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak?............................................................................................ 1180

c. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler................................................................ 1181

d. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak?......................................................................................... 1181

e. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği................................ 1182

62.C.3. Birden Fazla Yılı Kapsayan ve Yatırım Niteliğinde Olan İşlere Ait İhalelerin Yapılma Zamanı 1183

62.C.4. Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı............................... 1184

62.C.5. Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi....................................... 1184

a. Mühendislik Diploması Yapım İhaleleri Dışındaki İhalelerde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi?              1185

b. Şartnameye Konulacak Hükümle Diploma ile Yapım İhalesine Girilmesi Engellenebilir mi?.......... 1185

c. Diploma İçin Öngörülen İş Deneyimi Şirket Kullanabilir mi?..................................................... 1186

d. Diploma Sahipleri İş Ortaklığı Kurarak Teklif Verebilirler mi?..................................................... 1187

e. 15 Yıl Şartı Diplomalar İçin Geçerli midir?............................................................................. 1188

f. Meslek Odası Kaydı Bulunmayan Mimar ve Mühendislerin Durumu......................................... 1188

g. Mühendislik Diploması İş Yönetme ve Denetleme Belgesi ile Birlikte Kullanılabilir mi?................. 1188

62.C.6. Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar............. 1190

62.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1191

62.D.1. Ödeneğin Kullanımının Teknik Olarak Gecikmiş Olması.................................................... 1191

62.D.2. Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi............... 1192

62.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1193

62.E.1. İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması............................................................ 1193

62.E.2. Uygulama Projesi Yapılabilen Kısımlar İçin Anahtar Teslimi, Yapılamayan Kısımlarda İse Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhaleye Çıkılması Mümkün müdür?............................................................................................................................. 1194

62.E.3. Yapım İşinde İmar Plan Tadilatı Tamamlanmadan İhaleye Çıkılması................................. 1195

62.E.4. Uygulama Projesi Yapılmadan İhaleye Çıkılmasının Hükmü............................................. 1195

62.E.5. Programlanmış Ödeneğin Yeterli Olmaması...................................................................... 1195

62.E.6. İş Deneyim Belgesi Olarak Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması Mümkün müdür? 1196

62.E.7. Diploma Tutarının İstenen Deneyimi Sağlamaması........................................................... 1196

62.E.8. Anahtar Teslimi Yapım İşlerinde Uygulama Projesi Yapılmadan İhaleye Çıkılması............ 1196

62.E.9. Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi............................................................ 1196

62.F. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1197

62.F.1. 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun......................................... 1197

62.F.2. İhale Öncesi Çalışmaların Zamanında Yapılması.............................................................. 1198

63.A. KANUN METNİ (Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler)................................................ 1199

63.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1199

63.B.1. Düzenlemenin Uygulanmasında Kimler “Yerli İstekli” Sayılacaktır?................................... 1199

63.B.2. Yerli Malı Belgesi Alma Koşulları...................................................................................... 1200

63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1201

63.C.1. Serbest Bölgede Faaliyet Gösterenler Yerli İstekli Sayılacak mı?..................................... 1201

63.C.2. Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması................................... 1202

63.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1202

63.D.1. Yerli İstekliye Açık İhalenin Yabancı İstekliye Bırakılması.................................................. 1202

63.D.2. Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üstünde İhalenin Yerli İstekli Dışındakilere Kapatılması..... 1203

63.D.3. Eşik Değerin Altındaki İhalede Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması....................... 1203

63.D.4. Yabancı İsteklilere Açıklık Konusundaki Tutarsızlık............................................................ 1203

63.D.5. İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması.............................................................................. 1204

63.D.6. Eşik Değerin Üzerindeki İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması....................................... 1204

64.A. KANUN METNİ (Sürelerin Hesabı)................................................................................. 1205

64.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1205

64.B.1. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri.................................................................................. 1205

65.A. KANUN METNİ (Bildirim ve Tebligat Esasları).............................................................. 1206

65.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1207

65.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1208

65.C.1. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı.................................................................. 1208

65.C.2. Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması İhalenin Feshini Gerektirir mi?........................ 1208

65.C.3. Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı...................................................... 1208

65.C.4. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması................................................. 1209

65.C.5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi............................................................................... 1209

65.C.6. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması.............................................. 1209

65.C.7. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır?................................................................................ 1210

65.C.8. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir? 1210

65.C.9. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması............................................... 1210

65.C.10. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi.................................................................. 1210

65.C.11. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir?.......................................................... 1211

65.C.12. Azledilen Vekile Tebligat................................................................................................ 1211

65.C.13. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü.................................. 1211

65.C.14. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması....................................................... 1212

65.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1212

65.D.1. Tebligat Kanunu Hükümlerine Uygun Tebligat Yapılmaması............................................ 1212

66.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması)........................................................................... 1212

66.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1212

67.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi)........................ 1212

67.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1213

67.B.1. Olağanüstü Durumlarda Güncelleme............................................................................... 1213

67.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1213

67.C.1. Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo..................... 1213

68.A. KANUN METNİ (Uygulanacak Hükümler)...................................................................... 1214

68.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1215

68.B.1. 2886 Sayılı Kanun Uygulama Dışı Kalmış mıdır?.............................................................. 1215

68.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1216

68.C.1. Kanuna Tabi Kurumda Döner Sermayeler İhale Yönetmeliği ile Alım Yapılması............... 1216

EK M.1.A. KANUN METNİ (Elektronik Kamu Alımları Platformu).......................................... 1216

EK M.1.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1217

EK.M.1.C.1. Elektronik Kamu Alımları Platformu Süreci Nasıl İşleyecek?...................................... 1217

EK.M.1.C.2. Elektronik İhale Süreci............................................................................................. 1225

EK M.1.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI...................................................................... 1232

EK M.1.D.1. "Ekap" İle Doküman Arasında Uyumsuzluk Bulunması Durumu............................... 1232

EK M.1.D.2. İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması............................................................... 1233

EK.M.1.E. İLGİLİ MEVZUAT...................................................................................................... 1234

EK.M.1.E.1. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği..................................................................... 1234

EK.M.1.E.2. Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 Nolu Tebliğ................ 1235

EK M.2.A. KANUN METNİ (Çerçeve Anlaşmalar).................................................................... 1235

EK M.2.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1236

EK M.3.A. KANUN METNİ.......................................................................................................... 1243

EK M.3.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1243

EK M.4.A. KANUN METNİ (Dinamik Alım Sistemi).................................................................. 1247

EK M.4.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1248

EK M.5.A. KANUN METNİ (Elektronik Eksiltme)..................................................................... 1249

EK M.5.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1250

EK M.6.A. KANUN METNİ (Finansal Kiralama)....................................................................... 1251

EK M.6.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1251

G.M.1.A. KANUN METNİ (Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler)........................... 1252

G.M.1.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1252

G.M.2.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler)............................................................... 1252

G.M.2.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1252

G.M.2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ................................................................................................. 1252

G.M.2.C.1. 01.01.2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu           1252

G.M.2.C.2. İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması Yöntemiyle 1/1/2003 Tarihinden Önce Protokole Bağlanmış veya Protokol Çalışmalarına Başlanmış Olan İşler......................................................................................................... 1253

G.M.3.A. KANUN METNİ (Güncelleme).................................................................................... 1254

G.M.3.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1254

G.M.4.A. KANUN METNİ (İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller)............................................... 1254

G.M.4.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1255

1. Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları........................................................................................ 1255

2. Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar.................................................................................. 1256

3. AR-GE Projelerine İlişkin Alımlar......................................................................................... 1256

4. DMO ve Bazı Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar.......................................................... 1256

5. KİT’lerin Ticari ve Sınai Faaliyetleri Çerçevesindeki Mal ve Hizmet Alımları.............................. 1256

6. Teşhis ve Tedaviye Yönelik İlaç ve Hizmet Alımları............................................................... 1257

7. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösterenler............................ 1257

G.M.5.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumunun Kurulması)............................................ 1257

G.M.5.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1258

G.M.6.A. KANUN METNİ............................................................................................................ 1258

G.M.6.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1258

G.M.7.A. KANUN METNİ............................................................................................................ 1259

G.M.7.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1259

G.M.8.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler)............................................................... 1259

G.M.8.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1260

G.M.9.A. KANUN METNİ (Mevcut Görevlendirmeler)............................................................. 1260

G.M.9.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1260

G.M.10.A. KANUN METNİ (Kurul Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri)............................. 1260

G.M.10.B. AÇIKLAMA................................................................................................................ 1260

69.A. KANUN METNİ (Yürürlük)............................................................................................... 1260

69.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1261

70.A. KANUN METNİ (Yürütme)............................................................................................... 1261

70.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1261

E.M.1. KANUN METNİ................................................................................................................ 1261

E.M.1. AÇIKLAMA...................................................................................................................... 1261

4761/20: KANUN METNİ (4761 Sayılı Kanunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi)         1261

4761/20: AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1262

4964/G.1. AÇIKLAMA................................................................................................................. 1262

İkinci Kitap
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

1.A. KANUN METNİ (Amaç)....................................................................................................... 1267

1.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1267

1.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1268

1.C.1. Genel Olarak Sözleşmeler................................................................................................. 1268

1.C.2. Yapım Sözleşmeleri........................................................................................................... 1268

1.C.3. Yapım Sözleşmelerinde Yükleniciye Ait Giderler................................................................ 1269

2.A. KANUN METNİ (Kapsam).................................................................................................. 1270

2.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1270

2.C. SÖZLEŞME İLE DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER................................................... 1270

2.C.1. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler.................................................. 1270

a. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları........................................................................................ 1270

b. İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu................................................................................ 1271

c. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Esaslar............................. 1272

d. Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü................................................................. 1272

e. İşin Yürütülmesinde Gerekli Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü..................................... 1272

f. İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı................................................................................ 1273

g. Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü......................................................................................... 1273

h. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar........................................................................ 1274

i. Yüklenicinin Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme Yükümlülüğü.................................... 1274

j. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü....................................................................... 1275

k. Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Projelerin Teslimi............................................................... 1275

l. Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu...................................................................................... 1275

m. İşyerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü............................................... 1276

2.C.2. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler.................................................. 1276

a. İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü...................................................................................... 1276

b. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Yükümlülük....................... 1277

c. Kamuya Ait Arazi ve Sahalardaki Ocakların Kullanım Esasları................................................ 1278

d. Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması Yükümlülüğü....................................... 1278

e. İş Programının Hazırlanması Yükümlülüğü............................................................................ 1278

f. Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü.................................................................... 1279

g. Gerekli Personel, Araç ve Tesisleri Temin Yükümlülüğü......................................................... 1279

h. Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi Yükümlülüğü.................................................................. 1280

i. Çalıştırılan Personelin Uygunsuzluğu Halinde Yüklenicinin Yükümlülüğü.................................... 1280

j. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü.............................................. 1280

k. Yüklenicinin Yaptığı Binaların İş Bitiminde Satın Alınması........................................................ 1281

l. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları...................................................................... 1281

m. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar................................................................... 1282

2.C.3. Sözleşmenin Uygulanmasında Taraflar Arası İletişimin Şekli.............................................. 1282

2.C.4. İdarenin Ücret Yükümlülüğü.............................................................................................. 1282

2.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1283

2.D.1. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu.................................................................. 1283

2.D.2. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi.............................. 1283

3.A. KANUN METNİ (Tanımlar)................................................................................................. 1283

3.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1283

3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1284

3.C.1. Sözleşmenin Başlıca Unsurları Nelerdir?........................................................................... 1284

4.A. KANUN METNİ (İlkeler)..................................................................................................... 1284

4.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1284

4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1285

4.C.1. 4735 Sayılı Kanuna Göre Akdedilen Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü?.................... 1285

4.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1287

4.D.1. Sözleşmeye Aykırı Ödeme................................................................................................. 1287

4.D.2. Sözleşmeden Dönme Hakkı............................................................................................... 1287

4.D.3. Kendisinden Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare............................................ 1287

5.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmeler)..................................................................................... 1287

5.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1287

5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1288

5.C.1. Mutad Sözleşme İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir?....................................................... 1288

5.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 1289

5.D.1. Tip Sözleşmede Yer Alan Bazı Maddeleri İçermeyen Sözleşme Düzenlenmesi................. 1289

6.A. KANUN METNİ (Sözleşme Türleri)................................................................................... 1289

6.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1290

6.B.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme............................................................................ 1290

6.B.2. Birim Fiyat Sözleşme.......................................................................................................... 1290

6.B.3. Götürü Bedel Sözleşme..................................................................................................... 1291

6.B.4. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi............... 1291

6.B.5. Yapım İhalelerinde Karma Sözleşme Uygulaması.............................................................. 1291

6.B.6. Yapım İhalelerinde Projelerin Uygulanması........................................................................ 1292

6.B.7. Sözleşme Bedelinin Önceden Tam Olarak Belirlenemediği Durumlar................................. 1292

6.B.8. Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar................................ 1293

6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1293

6.C.1. Yapım İşlerinde Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti Nasıl Yapılacak?.... 1293

6.C.2. Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi Mümkün müdür?............................................................. 1294

6.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1294

6.D.1. Götürü Bedelli Eser Sözleşmesi......................................................................................... 1294

6.D.2. Götürü Bedelde Eksik İşlerin Karşılığının Bulunması........................................................... 1294

6.D.3. Eserin Tamamlanmasındaki Gerekli Tutarın Hesabı........................................................... 1294

6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 1295

6.E.1. İki Teklif Alımlarının Toplam Tutarı İçin Bir Sözleşme Yapılması........................................... 1295

6.E.2. Teklif Mektubu Eki Cetvelde İdarece Doldurulması Gereken Kısımların Boş Bırakılması...... 1295

7.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar)........................................ 1295

7.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1296

7.B.1. Hizmet ve Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması........................................................... 1297

7.B.2. Hizmet Sözleşmelerinde Kontrol Teşkilatı Müessesesi........................................................ 1298

a. Kontrol Teşkilatının Yetkileri................................................................................................. 1298

b. İş Programının Kontrol Teşkilatına Sunulması......................................................................... 1299

c. Revize Programın Kontrol Teşkilatına Sunulması.................................................................... 1300

d. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşlerin Varlığı Halinde Kontrol Teşkilatının Görevi.................... 1300

e. Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlerin Kontrol Teşkilatınca Belirlenmesi............................................. 1300

f. Kontrol Teşkilatınca Tutulacak Kayıtlar................................................................................... 1301

g. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklar.......................................................... 1301

7.B.3. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları............................................ 1302

a. Çalışanların Özlük Hakları.................................................................................................. 1302

b. Çalışanların Sağlık İşleri..................................................................................................... 1303

c. Çalışanların Kazaya Uğramaları Durumu.............................................................................. 1303

d. Çalışanların Beslenmesi..................................................................................................... 1303

7.B.4. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları............................................ 1303

a. Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Şartları...................................................................... 1303

b. Çalışanların Sağlık İşleri..................................................................................................... 1305

c. Çalışanların Kazaya Uğramaları.......................................................................................... 1305

d. Çalışanların Yiyeceği ve İçeceği......................................................................................... 1305

e. Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları................................................................... 1305

7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1306

7.C.1. Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi?............................. 1306

7.C.2. Geçici Olarak İşyerinde Bulunması Gereken Teknik Personel........................................... 1306

7.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1306

7.D.1. Delil Sözleşmesi................................................................................................................. 1306

7.D.2. Gecikme Halinde Alınacak Ceza........................................................................................ 1307

7.D.3. Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı............................................................ 1307

7.D.4. Sözleşmenin Butlanı........................................................................................................... 1307

7.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 1307

7.E.1. Sözleşme Bedeli Belirsiz Sözleşme İmzalanması................................................................ 1307

7.E.2. Sözleşme Tasarısına Aykırı Teklif....................................................................................... 1308

7.E.3. Sözleşme Süresinin Ay Olarak Yazılması........................................................................... 1308

7.E.4. Fiyat Farkı Ödenmesi ile İşçilere Ait Sosyal Haklar Konusunda Çelişki............................... 1309

7.E.5. Sözleşme Bedelinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Belirlenmemesi............................... 1309

7.E.6. Götürü Akdedilen Hizmet Sözleşmesinde İş Artışı Öngürülmesi........................................... 1309

8.A. KANUN METNİ (Fiyat Farkı Verilebilmesi)....................................................................... 1309

8.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1310

8.B.1. Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması............................................................................. 1310

a. Fiyat Farkı Ödemesine İlişkin Genel Esasları........................................................................ 1312

b. İş Programı ve Ödenek Dilimi............................................................................................. 1312

c. İhzarat Uygulaması........................................................................................................... 1313

d. İmalat Artış ve Azalışları..................................................................................................... 1313

e. Cezalı Çalışılan İşlerdeki Uygulama.................................................................................... 1313

f. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Uygulama........................................................... 1313

g. Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Hesabı ve Uygulama Örnekleri.................................................... 1314

h. Ağırlık Oranı Temsil Katsayısı Belirlenmemiş Durumda Fiyat Farkı Uygulaması......................... 1315

i. Örnek Uygulama............................................................................................................... 1316

8.B.2. Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması...................................................................... 1317

a. Hangi Tür Sözleşmelere Fiyat Farkı Uygulanacak?................................................................ 1317

b. Esasların Uygulanmasında Bilinmesi Gerekli Tanımlar............................................................ 1318

c. Fiyat Farkı Hesabında Uyulması Zorunlu Hususlar Nelerdir?................................................... 1319

d. Petrol Ürünlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Sözleşme Fiyatı ile Bayi Satış Fiyatları............... 1320

e. Petrol Ürünleri Arasında Sayılan Marine Diesel’e İlişkin Açıklamalar......................................... 1320

f. Petrol Ürünlerinin İsimlerine İlişkin Açıklamalar....................................................................... 1322

g. Uygulama Örnekleri.......................................................................................................... 1323

8.B.3. Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması................................................................. 1324

a. Fiyat Farkı Ödenemeyecek Hizmetler.................................................................................. 1324

b. Hizmet Alımlarına İlişkin Hükümlerin Uygulanmasındaki Tanımlar............................................ 1325

c. Asgari Ücret ve Diğer İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklikten Kaynaklanan Fark........................... 1326

d. Fiyat Farkı Ödemesine İlişkin Genel Esasları........................................................................ 1326

e. İş Programı ve Ödenek Dilimi............................................................................................. 1327

f. Hizmet Miktarında Artış ve Azalış Olması.............................................................................. 1328

g. Cezalı Çalışılan İşlerde Uygulama....................................................................................... 1328

h. Sözleşmelerinde Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşler..................................................... 1328

i. Nakdi Ödenen Yemek ve Yol Bedelleri Üzerinden İşveren Sigorta Bedelinin Hesaplanması......... 1328

j. Örneklerle Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Hesabı................................................................... 1328

1. Personel Taşınmasına İlişkin Uygulama Örneği................................................................. 1330

2. İşçiliğe Hem a1 Hem de a2 Olarak Yer Verilen Bir Hizmet İhalesine İlişkin Uygulama Örneği... 1331

8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1332

8.C.1. Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı..................................................................... 1332

8.C.2. Tarafların Öngörmedikleri Değişikliklerin Fiyat Farkına Etkisi.............................................. 1333

8.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1334

8.D.1. Sözleşmeye Aykırı Fiyat Farkı Ödemesi............................................................................. 1334

8.D.2. Fiyat Farkı Ödemesi.......................................................................................................... 1334

8.D.3. Hükümetin, Kararname ile Sözleşmeye Müdahalesi.......................................................... 1334

8.D.4. Sözleşme Fiyatları Dikkate Alınmadan Ödenen Fiyat Farkı................................................ 1334

8.D.5. Özel Tüketim Vergisindeki Artışın Fiyat Farkına Etkisi......................................................... 1335

8.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 1335

8.E.1. Akaryakıt Fiyatında ÖTV Artışı Fiyat Farkına Konu Edilecek mi?........................................ 1335

8.E.2. İş Artışı Nedeniyle Yeni Eleman Çalıştırılması...................................................................... 1336

8.E.3. Temizlik İhalesinde Fiyat Farkına Esas Sabit Katsayının İhale Dokümanında Gösterilmemesinin Doğuracağı Sonuç  1336

8.E.4. Fiyat Farkı Olarak Sadece Asgari Ücret Farkının Verilmesi................................................ 1336

8.E.5. Fiyat Farkına İlişkin Düzenlemenin Teknik Şartnamede Yer Verilmesi................................ 1337

8.E.6. Fiyat Farkıyla İlgili Mevzuata Aykırı Düzenlemenin İhaleye Etkisi....................................... 1338

8.E.7. Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması................................................... 1338

8.E.8. Hizmeti Oluşturan Bileşenlerin Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması.... 1339

8.F. İLGİLİ MEVZUAT................................................................................................................ 1339

8.F.1. Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ       1339

9.A. KANUN METNİ (İş ve İşyerinin Sigortalanması)............................................................ 1345

9.B. AÇIKLAMA.......................................................................................................................... 1345

9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ........................................................................................................ 1346

9.C.1. Sigortanın Tarihi................................................................................................................ 1346

9.C.2. İnşaat All Risks Sigortaları.................................................................................................. 1347

9.C.3. Hizmet İhalelerinde İş ve İşyerlerinin Sigortalanması......................................................... 1349

9.C.4. Yapım Sözleşmelerinde İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması............................ 1349

a. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler................................................................................ 1349

b. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması..................................................................... 1350

9.C.5. Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk................................... 1351

9.D. YARGI KARARLARI........................................................................................................... 1352

9.D.1. Kazalardan Dolayı Sorumluluk.......................................................................................... 1352

9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI................................................................................ 1352

9.E.1. İş Yerinin Sigortalatılması İşleminin Yüklenicinin Sorumluluğuna Bırakılması Mümkün müdür? 1352

10.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebepler)................................................................................. 1353

10.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1353

10.B.1. Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları................................................................ 1353

10.B.2. Kanuni Grev.................................................................................................................... 1354

10.B.3. Teknik Dokümanların Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı................................... 1354

10.B.4. Projelerin Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı..................................................... 1354

10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1355

10.C.1. KİK’in Belirlediği Mücbir Sebep Halleri............................................................................. 1355

a. Dış Ticaret Rejim Değişiklikleri Mücbir Sebep Sayılır mı?........................................................ 1355

b. Olumsuz Hava Koşulları Mücbir Sebep Olabilir mi?............................................................... 1355

c. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri........................................................... 1355

d. Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kriterlerinin Birlikte Oluşmadığı Haller..................................... 1356

e. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Öngörülemez ve Karşı Konulamaz Hallerin Oluşmadığı Durumlar 1356

f. Mutad Bakıma Dayalı Gecikmeler Mücbir Sebep Kabul Edilebilir mi?........................................ 1356

g. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Çalışılmayacak Dönem Mücbir Sebep Sayılır mı?................... 1356

h. Rutin Olarak Rastlanan Doğal Hava Koşulları........................................................................ 1356

i. Yeterli Miktarda 2009 Model Araç Üretilememesi veya Piyasaya Az Sayıda 2008 Model Araç Verilmesi             1357

10.C.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Süre Uzatımına İlişkin Esaslar.......................... 1357

10.C.3. Aşırı Fiyat Artışları ve Enflasyonist Baskılar Sözleşmenin Feshinde Mücbir Sebep Olabilir mi? 1358

10.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1361

10.D.1. Yüklenicinin Elinde Olmayan Nedenlerle Yılı Ödeneğini Kullanamaması........................... 1361

10.D.2. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi..................................................................... 1361

10.D.3. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı?................................................................ 1361

10.D.4. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı............................................................................. 1363

10.D.5. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı.................................................................... 1363

10.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1364

10.E.1. İdare Mücbir Sebep Halleri Belirleyebilir mi?................................................................... 1364

11.A. KANUN METNİ (Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri).............................................. 1364

11.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1364

11.B.1. Hizmet Sözleşmelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri...................................................... 1366

a. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri...................................................................... 1366

b. Belli Bir Çalışma Sonunda Tamamlanarak Ortaya Çıkarılan Hizmetlerin Kabulü......................... 1366

c. Sürekli Nitelikteki İşlerde Hizmetin Kabulü............................................................................ 1368

d. Kısmi Kabul...................................................................................................................... 1368

e. Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Durumu...................................................................... 1368

f. İşlerin Eksik Olarak Kabulü................................................................................................. 1368

g. Kabul Sürecindeki Bakım Giderleri....................................................................................... 1369

h. Garanti Dönemi Olan İşlerde Kabul İşlemi............................................................................. 1369

ı. Kesin Hesap Raporu.......................................................................................................... 1369

11.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kabul İşlemleri............................................................................ 1370

a. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu....................................................................... 1370

b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri...................................................................... 1370

c. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları........................................................................ 1370

d. Geçici Kabul Başvurusu.................................................................................................... 1370

e. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi................................................................................ 1371

f. Geçici Kabul İtibar Tarihi...................................................................................................... 1371

g. Kesin Kabul Başvurusu..................................................................................................... 1371

h. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi................................................................................. 1372

i. Kesin kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar....................................................................... 1372

j. Kesin Kabul Tutanağının Onayı............................................................................................. 1372

k. Kısmi Kabul Yapılması....................................................................................................... 1372

l. İşin Süresinden Önce Bitirilmesi........................................................................................... 1373

m. Kimler Sorumlu Olacak?................................................................................................... 1373

11.B.3. Mal Alım Sözleşmelerinde Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri..................................... 1373

a. Muayene İşlemlerine İlişkin Genel İlkeler.............................................................................. 1373

b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması..................................................................... 1374

c. Komisyonun Görev ve Sorumlulukları.................................................................................. 1374

d. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim.......................................................................... 1374

e. Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler........................................................................ 1375

f. Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri............................................... 1375

g. Malın Muayene İşlemleri.................................................................................................... 1376

h. Muayenede Aranacak Hususlar.......................................................................................... 1376

g. Numune Üzerinde Tekrar İnceleme...................................................................................... 1376

ı. Muayenede İzlenecek Yöntem............................................................................................. 1377

i. Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi.......................................................................... 1377

j. Laboratuvar Muayeneleri..................................................................................................... 1377

k. Hakem Laboratuvar Muayenesi.......................................................................................... 1377

l. İşin Süresi İçinde Muayene Hakları...................................................................................... 1378

m. Muayene Raporlarının Düzenlenmesi ve Kararın Verilişi........................................................ 1378

n. Geçici Kabul..................................................................................................................... 1378

o. Kısmi Kabul Yapılması....................................................................................................... 1379

p. Kabul............................................................................................................................... 1379

r. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler.................................................................................. 1379

s. Sorumluluk Müessesesi..................................................................................................... 1379

t. Mal ve/veya İşin Süresinden Önce Teslimi........................................................................... 1379

u. Her İdareye Özel Hükümler............................................................................................... 1379

11.B.4. Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri................................................. 1380

a. Kabul Başvurusu.............................................................................................................. 1380

b. Hizmetin Kabulü................................................................................................................ 1380

c. Kabul Tutanağının Düzenlenmesi.......................................................................................... 1381

d. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar............................................................................ 1381

e. Kabul Tutanağının Onayı..................................................................................................... 1381

f. Kısmi Kabul....................................................................................................................... 1381

11.B.5. Hizmet Sözleşmelerinde Hakediş Ödemeleri.................................................................... 1382

a. Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibariyle Ödenmesi.............................................. 1382

b. Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi............................................................................ 1383

c. Hakedişlerin Düzeltilmesi.................................................................................................... 1383

11.B.6. Yapım İşleri İhalelerinde Geçici Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi............................... 1384

a. Hakediş Raporlarının Düzenlenmesindeki Esaslar.................................................................. 1384

b. İhzarat Yapılmasının Öngörüldüğü İşlerde Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi........................... 1384

c. Düzenlenen Hakediş Raporunun İşleme Konulması................................................................ 1385

d. Hakediş Raporlarında Düzeltme........................................................................................... 1385

e. Yüklenicinin Geçici Hakedişlere İtirazı.................................................................................. 1385

f. Ödemenin Hesabı.............................................................................................................. 1386

g. Yüklenicinin Ölçüm İçin Teknik Personel Temin Zorunluluğu.................................................... 1386

h. Hakediş Ödemesi Genel Akış Süreci................................................................................... 1389

11.B.7. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi.............................................................. 1390

11.B.8. Yüklenici Hakedişlerinden Yapılması Gereken Kesintiler................................................... 1392

a. Damga Vergisi Kesintisi..................................................................................................... 1392

aa. Verginin Matrahı.......................................................................................................... 1392

ab. Verginin İstisna ve Muafiyetleri...................................................................................... 1393

b. Gelir Vergisi Kesintisi......................................................................................................... 1393

ba. Ek Süre Verildiğinde Uygulama..................................................................................... 1393

bb. İnşaat ve Onarım İşinin Sonraki Takvim Yılına Geçip Geçmediğinin Tespiti........................ 1394

bc. Sözleşme Gereğince Sari Olan Her İşte, Stopaj Kesilecek midir?...................................... 1394

bd. Kira Bedeli Ödemelerinde Yapılacak Vergi ve Fon Kesintileri............................................. 1394

c. Teminat Kesintisi............................................................................................................... 1395

d. İdarece İşin Yüklenicisine Verilen Malzemelerle İlgili Olarak Yapılacak Kesintiler........................ 1395

e. Avans Kesintisi................................................................................................................. 1395

ea. Avans Mahsubunun Yapılması Esasları......................................................................... 1396

f. Ceza Kesintisi................................................................................................................... 1396

g. Proje Kesintisi................................................................................................................... 1397

h. KDV Tevkifatı................................................................................................................... 1397

i. Ücret Kesintisi................................................................................................................... 1397

11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1399

11.C.1. Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene ve Kabul İşlemini Bir Yazılı Belgeye Bağlayacak mıdır?          1399

11.C.2. Ara Denetim İşi İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabilir mi?..................................... 1400

11.C.3. Belirli Aralıklarla Mal Tesliminin Gerekli Olduğu İhalelerde Muayene ve Kabul İşlemleri Nasıl Yapılır?     1400

11.C.4. İdare, Denetim Görevlisini Nasıl Belirleyecek?................................................................. 1401

11.C.5. Mal Alım İhalelerinde Ödeme Süresi................................................................................ 1402

11.C.6. Hakediş Düzenleme Tarihi.............................................................................................. 1404

11.C.7. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhale Edilen Yapım İşlerinde Yapılmayan İmalatlar İçin Kesinti Uygulaması               1404

11.C.8. Mal Bedelini İdarenin Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İsteme Hakkı Var mıdır?         1408

11.C.9. Yabancı Firmalardan Cif Teslimi Mal Alımlarında Gümrük Vergileri Bütçeden Ödenebilir mi? 1410

11.C.10. SGK Prim Borçlarının Yüklenici Hakedişlerinden Kesilmesi............................................ 1414

11.C.11. 5510 Sayılı Kanunla Getirilen 5 Puanlık İndirim Uygulaması........................................... 1415

11.C.12. Hakedişlerin Temlikinde İdarenin Yazılı İzni Gerekir mi?................................................ 1416

11.C.13. Yüklenici İşçinin Ücretini Ödemez İse Hakedişinden Kesilebilir mi?................................. 1417

11.D.YARGI KARARLARI.......................................................................................................... 1417

11.D.1. Eserin Tesliminin Kanıtlanması......................................................................................... 1417

11.D.2. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü.................................................................................... 1417

11.D.3. Artan İş Bedelinin Ödenmesinde Usul.............................................................................. 1417

11.D.4. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması.......................................................................... 1418

11.D.5. Ödenek Dışı Yapılan İşin Kabulü...................................................................................... 1418

11.D.6. Geçici Hakedişlerin Niteliği............................................................................................... 1418

11.D.7. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması........................................................................................ 1418

11.D.8. Hakedişlerin Ödenme Usulü............................................................................................ 1418

11.D.9. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Saymanın Sorumluluğu......................... 1418

11.D.10. Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi........................................................ 1419

11.D.11. Yıllara Sari İşlerde İş Kapsamındaki Tüm Ödemelerden Tevkifat Yapılması.................... 1420

11.D.12. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş............................................................................ 1421

11.D.13. Hakediş Ödemesinde Temel Mantık............................................................................... 1421

11.D.14. Hakedişin Ödemeden Önce Düzeltilmesi........................................................................ 1421

11.D.15. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları..................................................... 1421

11.D.16. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması.......................................................... 1422

11.D.17. İtirazın Şekli................................................................................................................... 1422

11.D.18 Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi.............................................................................. 1423

11.D.19. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi......................................................................... 1423

11.D.20. Açık Ayıbın Varlığı Halinde Yapılması Gereken............................................................... 1423

11.D.21. Teslim Almada Muayene............................................................................................... 1423

11.D.22. Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart......................................................... 1423

11.D.23 Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması........................................................................... 1424

11.D.24. Hakedişin Zamanında Ödenmemesi.............................................................................. 1424

11.D.25. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması................................................... 1424

11.D.26. Yükleniciye Sözleşme Dışı İşler Yaptırılması................................................................... 1424

11.D.27. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının KDV Karşısındaki Durumu.................................. 1425

11.D.28. Sözleşmeye konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler mi?........................................................... 1426

11.D.29. Müteahhit Hakediş Raporunu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli               1426

11.D.30. Hakedişin Belediyece Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi.......... 1426

11.D.31. İhaleyi Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından İdarenin Sorumluluğu............... 1427

11.D.32. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi?..... 1429

11.D.33. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması................................................................ 1429

11.D.34. Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı......................................................................................... 1430

11.D.35. Geçici Kabulün Sonraki Yılda Yapılması Karşısında Vergi Tevkifatı................................. 1430

11.D.36. Arazi Toplulaştırma İşi Gelir Vergisi Yönünden İnşaat İşi Sayılır mı?............................... 1430

11.D.37. Hakedişlerin Zamanında Ödenmemesi.......................................................................... 1431

11.D.38. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalelerde Projenin Bütün Olarak Tamamlanması............ 1431

11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1432

11.E.1. Hakediş Ödeme Süresinin Malın Teslimine Kıyasla Uzun Olması..................................... 1432

11.E.2. Erken Bitirme Primi ile Gecikme Cezası Arasındaki Çelişki................................................ 1432

11.E.3. Hakedişin 30 Günden Fazla Sürede Ödenmesi Mümkün müdür?.................................... 1432

11.E.4. Kabul Komisyonun Verdiği Kararın İhalenin Sonucuna Etkili Olması................................. 1433

11.E.5. Cihazların Üretimden Kalkmış Olması............................................................................... 1433

11.E.6. Pursantaj Listesinin İhale Dokümanı İçerisinde Yer Almaması........................................... 1433

11.E.7. Mal Alımlarında Ödeme Süresinin Limiti............................................................................ 1434

11.E.8. Eksik Malzeme Teslimi..................................................................................................... 1434

11.E.9. Kabul Aşamasında Yapılan Teknik Şartnameye Uygunluk Denetimi................................. 1435

11.E.10. Kısmi Kabulün Kısımlarına İlişkin Bilgilere Yer Verilmemesi............................................. 1435

11.F. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1435

11.F.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s. TCK Hükmü)..................................................... 1435

11.F.2. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Yapılması Mümkün müdür?            1436

11.F.3. Yapım İşi Bünyesinde Kiralık İş Makinası Çalıştırılması Malzeme Taşıttırılması, Onarım ve Hizmet Alınması Durumunda Tevkifat Yapılacak mı?......................................................................................................................................... 1437

11.F.4. Yıllara Sari İnşaat İşinde Geçici Kabul Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesintisi Kesilir mi?           1438

12.A. KANUN METNİ (Ek Kesin Teminat)................................................................................ 1441

12.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1441

13.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi)................. 1441

13.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1442

13.B.1. Hizmet Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama................................. 1443

13.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama................................. 1443

13.B.3. Yüklenicinin Prim ve Ücret Borcu Konusundaki Düzenlemeler......................................... 1444

13.B.4. İhale Konusu Malın Hazır Halde Alınıp Satılan Mal Olması Durumunda İlişiksiz Belgesi İstenecek midir?  1445

13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1445

13.C.1. Konusu Hazır Halde Alınıp Satılan Bir Mal Olan İhalelerde Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi     1445

13.C.2. Kesin Teminatın İadesi İçin SGK Sorgulaması.................................................................. 1445

13.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1447

13.D.1. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün müdür?.... 1447

13.D.2. Cezalı Sürede Teminata El Konulması............................................................................. 1448

13.D.3. Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması....................................................... 1448

13.D.4. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu.................................................................................. 1448

13.D.5. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu........................................... 1448

13.D.6. Teminatın Geç İadesi....................................................................................................... 1448

13.D.7. Yüklenicinin Borçlarının Hakedişten Kesilmesinde İdarenin Sorumluluğu......................... 1448

13.D.8. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir mi?............................................. 1449

13.D.9. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi......................................... 1449

13.D.10. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi?          1449

13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1450

13.E.1. Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi................................................................................... 1450

13.F. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1451

13.F.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik........................................................................................................................ 1451

14.A. KANUN METNİ (İade Edilemeyen Teminatlar).............................................................. 1456

14.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1456

14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1457

14.C.1. Teminat Olma Vasfını Yitirmiş Olan Kesin Teminat Mektuplarının İadesi............................ 1457

15.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Değişiklik Yapılması)..................................................... 1459

15.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1459

15.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1460

15.C.1. İdarenin Sözleşmeye İlişkin Farklı Muamele Yapma Keyfiyeti.......................................... 1460

16.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Devri).............................................................................. 1460

16.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1461

16.B.1. Hizmet Sözleşmelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar.................................................... 1462

16.B.2. Sözleşmenin Devrinin Kuruma Bildirilmesi........................................................................ 1462

16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1463

16.C.1. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Şekilde Devrinin Sonuçları................................................... 1463

16.C.2. Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları.................................... 1464

16.C.3. 01.01.2003 Tarihinden Önce Yapılan İhalelere İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerin Devri. 1464

16.C.4. Kısmi Teklifte Devir Uygulaması....................................................................................... 1464

16.C.5. İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlarda Devir Uygulaması........................................................ 1465

16.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1465

16.D.1. Yapım Borcunun Devrinde İş Sahibinin Rızası................................................................. 1465

16.D.2. Sözleşmesi Yapılmamış İşin Devri.................................................................................... 1465

16.D.3. Devirde Borcun Nakli...................................................................................................... 1465

16.E. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1465

16.E.1. Sözleşmenin Devrine İlişkin SSK Genelgesi..................................................................... 1465

17.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti)         1466

17.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1467

17.B.1. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti.......................... 1467

17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1468

17.C.1. Yüklenicinin Tüzel Kişi Olması Durumunda Şirket Ortaklarından Birinin Ölümü Sözleşmenin Feshini Gerektirir mi?  1468

17.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1468

17.D.1. Yüklenicinin Ölümü.......................................................................................................... 1468

17.D.2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme........................................................................................ 1468

17.D.3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı................................................. 1469

18.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet)              1469

18.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1469

18.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1470

18.C.1. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi.................................................................................... 1470

18.C.2. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması.................................................................................. 1470

18.C.3. İşin Varis Sıfatıyla Devralanlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesinde %80 Sınırı Nasıl Uygulanacak?               1470

19.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi)............................................... 1472

19.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1472

19.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1472

19.C.1. Menfi Zararın Tarifi.......................................................................................................... 1472

19.C.2. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi?............................................. 1473

19.C.3. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi............................................... 1473

19.C.4. Erken Fesih Hakkı........................................................................................................... 1474

19.C.5. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata................................................................................... 1474

19.C.6. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi.................................................. 1474

19.C.7. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi........................... 1477

20.A. KANUN METNİ (İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi)...................................................... 1477

20.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1478

20.B.1. İşin Süresi Cezalı Olarak Uzatılabilir mi?........................................................................... 1479

20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1479

20.C.1. İdarenin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması.......................................................... 1479

20.C.2. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulmuş Olması Müteahhit Alacaklarını Etkiler mi?. 1480

20.C.3. Haklı Bir Nedene Dayanarak Feshedilen Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması Mümkün müdür?      1480

20.C.4. Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür?...................... 1481

20.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1482

20.D.1. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti............................. 1482

20.D.2. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi................................................. 1483

20.D.3. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih........................................................... 1484

20.D.4. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı.......................................................... 1485

20.D.5. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi.......................................................................... 1485

20.D.6. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi............................................. 1485

20.D.7. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi................................................................................. 1485

20.D.8. Menfi Zararın Tazmini...................................................................................................... 1485

20.D.9. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi..................................................................... 1486

20.D.10. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV’si....................................................................... 1486

20.D.11. İşin Tesliminde Gecikme................................................................................................ 1486

20.D.12. Fesih Hakkını Kullanacak Makam.................................................................................. 1486

20.D.13. Fesih ve İrat Kaydında Süre......................................................................................... 1486

20.D.14. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler mi?............................. 1486

20.D.15. Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması...................................................................... 1486

20.D.16. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası........................................................................ 1486

20.D.17. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi........................................................................... 1487

20.D.18. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması........................................................................ 1487

20.D.19. Yapılmamış Masrafın İstenmesi....................................................................................... 1487

20.D.20. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması............................................................................ 1487

20.D.21. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi     1488

20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1489

20.E.1. Sözleşmenin Feshine İlişkin Sürenin Düzeltici İşlemle Giderilmesi..................................... 1489

21.A. KANUN METNİ (Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih) 1489

21.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1490

21.B.1. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Tespit Edilen Yasak Fiil ve Davranış Yürüyen Tüm Sözleşmeleri Etkiler mi?  1490

22.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler)..................................... 1491

22.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1492

22.B.1. Yapım Sözleşmelerinin Feshi ve Genel Tasfiye Süreci..................................................... 1492

a. Çeşitli Fesih Halleri........................................................................................................... 1493

b. Kesin Teminatın İrad Kaydı................................................................................................. 1494

c. Durum Tespit Tutanağı........................................................................................................ 1495

22.B.2. Yapım Sözleşmelerinin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması..................... 1496

22.B.3. Hizmet Sözleşmelerinin Feshine İlişin Hükümler ve Genel Tasfiye Süreci........................ 1496

22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1498

22.C.1. İhalenin KİK’ce İptali Halinde İptal Kararı Öncesi İmzalanan Sözleşmenin Tasfiyesi Gerekir mi?              1498

22.C.2. Sözleşmenin Haklı Nedenlerle İdarece Feshi Nedeniyle Doğan İdare Zararının Tazmini 1498

22.C.2. Ayıplı İfa Sebebiyle Sözleşmenin Feshi Sonucunda Zararın Tazimini ve Zamanaşımı...... 1500

22.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1501

22.D.1. Fesihli Doğan Hazine Zararının (Olumlu-Olumsuz) Tazmini............................................. 1501

22.D.2. Sözleşme Dışı İşlerin Varlığı Halinde Tazminatın Hesabı.................................................. 1502

22.D.3. İki İhale Arasındaki Fark.................................................................................................. 1502

22.D.4. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi........................................................... 1502

22.D.5. Fesihten Dönme Hakkı.................................................................................................... 1503

22.D.6. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı............................................................. 1503

22.D.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi? 1503

22.D.8. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür?........ 1503

22.D.9. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini.................................................... 1504

22.D.10. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür?      1505

22.D.11. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi................................ 1506

22.D.12. Sözleşme Kurulmazdan Evvel Vazgeçilmiş İmkanların Araştırılması................................ 1508

22.D.13. Olumsuz Zararın Miktarının Tespiti................................................................................. 1508

22.D.14. Makul Sürede İkinci İhaleye Çıkılması Zorunluluğu........................................................ 1508

22.D.15. Cezai Şartın Tutarını Hakim İndirebilir mi?...................................................................... 1508

23.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi)............................. 1508

23.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1508

23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1509

23.C.1. Mal Tesliminin Fiilen İmkansız Olması............................................................................... 1509

23.C.2. Yapım Sözleşmelerinde Mücbir Sebebin Tevsiki.............................................................. 1509

23.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1510

23.D.1. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi................................................................................. 1510

23.D.2. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller................................................................. 1510

24.A. KANUN METNİ (Öngörülmeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi)......................... 1510

24.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1511

24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1512

24.C.1. Birim Fiyatlı Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı ve İş Eksilişi Uygulaması.......................... 1512

24.C.2. Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyatlar Nasıl Tespit Edilecek?............................................... 1516

24.C.3. Projelerin Tesliminde Gecikme Olması Halinde Süre Uzatımı Verilebilir mi?...................... 1518

24.C.4. Proje Değişikliği ile İşe Devam Ettirilmesi Mümkün müdür?.............................................. 1518

24.C.5. Teklif Birim Fiyatlı Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi ve Revize Fiyat Uygulaması           1519

24.C.6. Hizmet İhalelerinde Yeni Birim Fiyatlar Nasıl Tespit Edilecek?.......................................... 1520

24.C.7. 1/1/2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu     1521

24.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1521

24.D.1. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması Yapılabilir mi?......................................... 1521

24.D.2. İlave İş Miktarının Aynı Yükleniciye Yaptırılmasının Mali Sorumluluğu............................... 1521

24.D.3. İlave İş Miktarını Aşan İşin Yeniden İhale Yapılmaksızın Yaptırılması................................. 1522

24.D.4. İş Artışının Sulhname ile Ödenmesi.................................................................................. 1522

24.D.5. Sözleşme Dışı İş Bedelinin Belirlenmesi........................................................................... 1522

24.D.6. Sözleşmede Değişiğin Sınırı............................................................................................. 1523

24.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1523

24.E.1. Şartnamedeki Hatalı İş Artış Oranı Sözleşmede Düzeltilebilir mi?...................................... 1523

24.E.2. Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında İş Eksilişine Gidilmesi........................................ 1523

24.E.3. Eksik İş Durumunda Hak Talep Edilmeyeceğine İlişkin Taahhütname.............................. 1523

24.E.4. Hizmet İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Yer Almayan Yeni İş Kalemlerine İlişkin Yeni Birim Fiyatlar    1524

24.E.5. Götürü Bedel İhale Edilen Mal Alımlarında İş Eksilişi Mümkün müdür?............................. 1524

24.E.6. Maliyeti İşçi Sayısına Bağlı Olan Giderlerle İşçi Sayısından Bağımsız Olan Giderlerin Ayrı Kalemlerde Düzenlenmesi             1525

24.E.7. Trafik İşaret Levhası Tedariki Götürü Şekilde İhale Edilebilir mi?...................................... 1525

25.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil ve Davranışlar).................................................................... 1525

25.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1526

25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1526

25.C.1. Doğrudan Temin Usulünde Suç Teşkil Eden Yasak Fiil ve Davranışların Varlığı............. 1526

25.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1527

25.D.1. Yetkinin Kötüye Kullanılmasında İdarenin Zarar Koşulu................................................... 1527

25.D.2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması........................................................................ 1527

25.D.3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi................................................................. 1527

25.D.4. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi................................................................... 1527

25.D.5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp..................................................................... 1528

25.D.6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı............................................................................................ 1528

25.D.7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler.......... 1528

25.D.8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı..................................................................................... 1528

25.D.9. Ayıba Karşı Tekeffül......................................................................................................... 1528

25.D.10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması............................................................................... 1528

25.D.11. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler............................................................................... 1529

25.D.12. Bozuk Malın Niteliği........................................................................................................ 1529

25.D.13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı....................................................................................... 1529

25.D.14. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması.............................................................. 1529

25.E. İLGİLİ MEVZUAT.............................................................................................................. 1529

25.E.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s TCK).................................................................. 1529

26.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklanma).................................................... 1530

26.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1530

26.B.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklananlar İçin Doldurulacak Bilgi Formu.................................. 1531

26.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1534

26.C.1. Yasaklama Kararı ile Oluşan Zararın Tazmini.................................................................. 1534

26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI.............................................................................. 1534

26.D.1. İlaçların Karşılanmasının İmkansız Olması Karşısında Yasaklama Hükmü Verilebilir mi?.... 1534

27.A. KANUN METNİ (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu)..................................................... 1534

27.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1535

27.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1535

27.C.1. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu............................................... 1535

27.C.2. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi.......................................................................................... 1536

28.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu)......................................................... 1536

28.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1536

28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1537

28.C.1. Görevlilerin Kamu Zararına Sebebiyet Vermeleri............................................................ 1537

a. Hangi Hallerde Kamu Zararından Bahsedilebilir?.................................................................... 1538

b. Kamu Zararına Neden Olanlara Uygulanacak Mali ve Cezai Yaptırımlar Nelerdir?..................... 1538

c. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım................................................................. 1539

28.C.2. Kamu Zararının Tespit ve Takip İşlemleri Nasıl Yapılacak?.............................................. 1539

a. Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi................................................................................... 1540

b. Alacakların Her Biri İçin Takip Dosyası Açılır mı?.................................................................. 1541

c. Kamu Zararından Doğan Alacakların Muhasebe Kayıtlarına Alınması İşlemi Nasıl Yapılır?........... 1541

d. Kamu Zararından Doğan Alacağın Tebliğ ve Takip İşlemleri..................................................... 1541

e. Kamu Zararından Doğan Alacaklar Ne Şekilde Tahsil Edilir?.................................................... 1542

f. Rızaen ve Sulh Yolu ile Tahsilat Uygulaması......................................................................... 1543

g. Takas Suretiyle Yapılacak Tahsilat İşlemi.............................................................................. 1543

h. İcra Yoluyla Yapılacak Tahsilat İşlemi.................................................................................. 1543

ı. Kamu Zararından Doğan Alacakların Taksitlendirilmesi Mümkün müdür?..................................... 1544

28.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1545

28.D.1. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlenmesi............................................................................... 1545

28.D.2. Resmi Evrakta Sahtekarlık............................................................................................... 1545

28.D.3. Hakedişte Usulsüzlük Yapılması....................................................................................... 1545

28.D.4. Memurların Sorumluluğunun Tespiti................................................................................ 1545

28.D.5. Rüşvet Almaya Eksik Kalkışma........................................................................................ 1545

28.D.6. Müteahhidin Zararına Neden Olunması........................................................................... 1546

28.D.7. Görevlilerin Verdiği Zararların Tazmininde Yargı Mercii.................................................. 1547

28.D.8. Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme Yapılması................................................... 1547

29.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı).................................................... 1547

29.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1547

30.A. KANUN METNİ (Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu) 1548

30.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1548

30.B.1. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlardan Dolayı Sorumluluk......................... 1549

30.B.2. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar?........................................................................................ 1549

30.B.3. Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Sorumluluğu................................................................... 1549

30.B.4. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu.................................................................. 1549

30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ...................................................................................................... 1550

30.C.1. On Beş Yıl Süreyle Sorumluluğun Uygulanması.............................................................. 1550

30.D. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1550

30.D.1. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması................................................. 1550

30.D.2. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu................................... 1551

31.A. KANUN METNİ (Yapı Denetim ve Görevlilerin Sorumluluğu)..................................... 1551

31.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1551

31.B.1. Yapı Denetim Hizmetleri................................................................................................... 1552

31.B.2. Yapı Denetim Görevlilerinin Yetkileri................................................................................. 1553

31.B.3. Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlerin Tespiti Halinde Yapı Denetim Görevlisinin Yükümlülükleri. 1553

31.B.4. Yapı Denetim Görevlisinin Tutacağı Defter ve Ataşmanlar................................................ 1554

31.B.5. Yapı Denetim Görevlisi ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü......................... 1554

32.A. KANUN METNİ (Danışanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu)............................ 1555

32.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1555

33.A. KANUN METNİ (Tedarikçilerin Sorumluluğu)............................................................... 1556

33.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1556

33.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1558

33.C.1. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu................................................. 1558

33.C.2. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini............................................ 1559

33.C.3. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak............................................................................. 1559

34.A. KANUN METNİ (Hizmet Sunucularının Sorumluluğu)................................................ 1559

34.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1559

35.A. KANUN METNİ (Teminat)................................................................................................ 1561

35.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1561

36.A. KANUN METNİ (Hüküm Bulunmayan Haller)................................................................ 1561

36.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1561

36.C. İLGİLİ MEVZUAT............................................................................................................. 1562

36.C.1. 818 Sayılı Borçlar Kanununun İlgili Maddeleri................................................................. 1562

37.A. KANUN METNİ (Tebligat)................................................................................................ 1562

37.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1562

37.C. YARGI KARARLARI......................................................................................................... 1563

37.C.1. İlanen Tebligatın Koşulları................................................................................................ 1563

37.C.2. Usulüne Aykırı Tebligat.................................................................................................... 1563

37.C.3. İhtarın Telgrafla Çekilmesi................................................................................................ 1563

37.C.4. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması............................................................. 1563

38.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması)........................................................................... 1564

38.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1564

39.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler)............................................................... 1564

39.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1564

G.M.1.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmelerin Hazırlanması)................................................... 1565

G.M.1.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1565

G.M.2.A. KANUN METNİ Geçici Madde 2................................................................................. 1565

G.M.2.B. AÇIKLAMA.................................................................................................................. 1566

G.M.2.B.1. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları.................................................................................................................... 1566

40.A. KANUN METNİ (Yürürlük)............................................................................................... 1569

40.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1569

41.A. KANUN METNİ (Yürütme)............................................................................................... 1569

41.B. AÇIKLAMA........................................................................................................................ 1569

Üçüncü Kitap

FİYAT FARKI KARARNAMELERİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar................................................................................................. 1573

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar................................................................................................. 1578

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar              1581

MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik................................ 1586

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği.................................................................... 1592

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği......................................................................... 1597

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği.................................................................................... 1605

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği.............................................. 1616

DİĞER MEVZUAT

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu............................................................................................. 1621

Yararlanılan Kaynaklar............................................................................................................. 1643

Kavramlar Dizini........................................................................................................................ 1645

 

KİTAP EKİ İKİNCİL MEVZUAT CD'Sİ
İÇİNDEKİLER

·                              KİTABIN İÇİNDEKİLER KISMI

·                              KANUNLAR

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

·                              YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Standart Formlar

EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön
Yeterlik Şartnamesi

EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale
Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-7: Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme

EK-8: Yapım İşleri Genel Şartnamesi

·                              MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Standart Formlar

EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen
Mal Alım İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale
Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-7: Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme

·                              HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Standart Formlar

EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari
Şartname

EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-7: Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme

EK-8: Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

·                              DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Standart Formlar

EK-2: Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

EK-3: Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-4: Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesi

·                              ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Standart Formlar

EK-2: Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-3: Mal ve Hizmet Alımları İle Hizmet İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma

EK-4: Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme

EK-5: Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme

EK-6: Yapım İşlerine Ait Tip Münferit Sözleşme

·                              ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

EK-1: Açık İhale Usulü İlan Formu

EK-2: Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

EK-3: Dokümanın İndirildiğine İlişkin Form

EK-4: Doküman Satın Alındığına İlişkin Form

EK-5: Açılamayan E-Tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı

EK-6: E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

EK-7: Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak

EK-8: Götürü Bedel Teklif Mektubu

EK-9: Birim Fiyat Teklif Mektubu

EK-10: Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak

EK-11: İhale Komisyonu Kararı

EK-12: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

EK-13: İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu

EK-14: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formu

EK-15: Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form

EK-16: Banka Referans Bilgileri Formu

EK-17: Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu

·                              MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği

·                              KAMU İHALE TEBLİĞ VE DUYURULARI

Kamu İhale Genel Tebliğ ve Ekleri

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ

Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ

Marmaray Projesi Hakkında Karar

·                              FİYAT FARKI KARARNAMELERİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı
Hesabında Uygulanacak Esaslar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı
Hesabında Uygulanacak Esaslar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı
Hesabında Uygulanacak Esaslar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen
Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları

·                              ŞİKAYET BAŞVURU MEVZUATI

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

·                              HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik Ekleri

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ

Yönetmelik Ekleri

·                              MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri

·                              TAŞINIR MAL MEVZUATI

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği Ekleri

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği

·                              SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUATI

Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler/3

Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler Genelgesi

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

·                              İHALE VE YAPIM İSLERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

2010 Yılı İhale Sınırları

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yapı Denetimi İzin Belgesi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemelerinin Kullanım Amaçları

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler

Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performansı

·                              BAYINDIRLIK BAKANLIĞI MEVZUATI

2005 Yılı Genel Teftiş Raporları

2007 Yılı Genel Teftiş Raporları

2008 Yılı Genel Teftiş Raporları

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

·                              SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEVZUATI

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

SUT Fiyatları

Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları

Mali Mevzuat ve SGK İşlemlerine İlişkin 2011 Güncel oran ve Miktarları

 

 

Bu Site Orhan Olgun tarafından tasarlanmıştır.