Anasayfa
Kavramlar Dizini
İçindekiler
Temin ve Sipariş
Özgeçmiş
E-mail

 İÇİNDEKİLER

Bilgi Notu

Eserden elde edilecek faydayı en yüksek düzeye çıkarmak için eserin başlık sistematiği konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

·    Hem 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve hem de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda aynı başlık sistematiği kullanılmıştır.

·    Ana başlıklara (örneğin birinci madde için) 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, ...gibi numaralar verilmiştir. “1” rakamı kanunun birinci maddesini ifade etmektedir. Sonraki “A” harfi maddeye ilişkin “Kanun Metni”ni, “B” harfi maddenin “Açıklama”sını, sonraki harfler sırasıyla madde ile ilgili “Sorun Çözümleri”ni, “Yargı Kararları”nı, “Kurul Uyuşmazlık Kararları”nı, “İlgili Mevzuat”ı ve diğer hususlara ait bir takım bilgi ve açıklamaları içermektedir.

·    Her bir “Açıklama” ya da “Sorun Çözümleri” veya “Yargı Kararları”na ilişkin alt başlıklar, 1. B. 1., 1. B. 2., 1. B. 3 veya 1. C. 1., 1. C. 2., 1. C. 3. veyahut 1. D.1, 1. D. 2., 1. D. 3 numaralarıyla ifade edilmektedir.

·    Söz konusu bu alt başlıklar altında ikinci bir alt başlığın yer alması gerektiği durumlarda (a), (b), (c) küçük harflerinden oluşan sıralama tercih edilmiştir.

·    Kamu İhale Tebliğleri ve Düzenleyici Kurul Kararları, duruma göre ya maddenin genel işlenişi kapsamında değerlendirilmiş; ya da alâkalı maddenin sonuna “İlgili Mevzuat” bölümüne dercedilmiştir.

·    Aradığınız konunun hangi madde içinde geçtiğini kestiremiyorsanız daha hızlı erişim için eserin sonundaki Kavramlar Dizini’nden yararlanabilirsiniz.

 

 


İçindekiler
Yazarın Özgeçmişi 7
Onüçüncü Baskıya Önsöz 9
Kısaltmalar 67
 

Birinci Kitap
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
KAMU İHALE KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 76
1.B. AÇIKLAMA 76
1.B.1. Kamu Hukuku Kavramı 76
1.B.2. Kamu Denetimi Kavramı 77
1.B.3. Kamu Kaynağı 77
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 78
2.B. AÇIKLAMA 79
2.B.1. Kanun Kapsamı Dışındaki İşlemler 84
a. İdarelerin Kamu Kaynağı Kullanımını Gerektirmeyen İşleri 84
b. İdareler Arası Kaynak Aktarımları 84
c. İdarelerin Kendilerine Bağlı Döner Sermayelerden Yapacakları Alımlar 85
d. İdarelerin Bankalar Aracılığı ile Yapacakları Fatura Tahsilat İşleri 85
2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 85
2.C.1. Kapsam Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu 85
a. İdareye Bağlı Dernekler, Vakıflar, Tüzel Kişiler 85
1. Türkiye Kızılay Derneği 86
2. Türk Hava Kurumu 86
3. Çevre Koruma Vakıfları 87
4. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı 87
b. Özel Kanunla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar 87
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 87
2. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 88
3. Sosyal Tesisler 89
4. Mahalli İdare Birlikleri 90
5. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri 90
6. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 91
7. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Kat veya Arsa Karşılığı İnşaat Yapım İşi 92
8. Bedeli Velilerce Karşılanan Servis Hizmetleri ve Şartlı Bağışlar 92
9. Karayolu Bakım Hizmetleri ve Risk Transferi Yapılmasına Yönelik İhaleler 93
2.D. YARGI KARARLARI 93
2.D.1. İhale Kanununa Tabi Kurumlarca Bu Kanun Hükümleri Dışında Yapılan Alımların Durumu 93
2.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 93
2.E.1. Kanun Kapsamındaki İhalenin Kanun Kapsamı Dışında Yapılmasının Sonuçları 93
2.E.2. Üniversite Döner Sermayelerinin İdareden Bağımsız Sayılamayacağı 94
2.E.3. İdarenin Gelir Teminine İlişkin İhalesi 94
2.E.4. Kapsam Dışı İhale İçin İtiraz Başvurusu 94
2.E.5. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri 95
3.A. KANUN METNİ (İstisnalar) 95
3.B. AÇIKLAMA 98
3.B.1. İstisnalar Yönünden Bazı Kurum ve Kuruluşların Durumu 106
a. Tarım İşletmesi Müdürlükleri 106
b. Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 106
c. Üniversitelerin Ulusal AR-GE Projeleri İstisna Kapsamında mı? 107
d. Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı 107
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 107
3.C.1. İstisna Kapsamındaki İhalelerin Doküman ve İlanları EKAP’ta Hazırlanacak mı? 107
3.C.2. İstisna Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Hangi Belgeler Aranacak? 108
3.C.3. Su, Doğalgaz Gibi Tekel Niteliği Bulunan Mal ve Hizmetlerin Temini 110
3.C.D. Belediye Şirketlerinin 3/g Alımları 111
3.D. YARGI KARARLAR 112
3.D.1. İstisna Hükümleri Kapsamında Yapılan İşlere İlişkin Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 112
3.D.2. (B) Bendi Kapsamında Yapılan İhaleler Sonucunda Aktedilen Sözleşmelerde Yapılacak Değişiklikler Ne Şekilde Gerçekleştirilecek? 112
3.D.3. Kamu İhale Kanunundan İstisna Edilen Sözleşmelerden KİK Payı Kesilmesi Mümkün müdür? 113
3.D.4. İstisna Kapsamında Olup Olmadığının Kurulca İncelenerek Tespiti 114
3.D.5. Açık İhale ile Yapılmış İstisna Kapsamındaki İhaleyi Kurul İnceleyebilir mi? 114
3.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 115
3.E.1. Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan İlaç Alımı 115
3.E.2. Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Düzenlenmesi ve Yürütülmesi 115
3.E.3. İstisna Kapsamındaki İhale İşlemlerine Karşı Şikayet Yolu 115
3.F. İLGİLİ MEVZUAT 115
3.F.1. İstisna Kapsamındaki Kurumların İhale Yönetmelikleri 115
3.F.2. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardan Muafiyet Tanıyan veya Bazı Hükümlerine Atıf Yapan Kanun ve Kararnameler 119
3.F.3. Tanık Koruma Kanununun İlgili Hükmü 122
3.F.4. 6831 Sayılı Orman Kanununun 40’ıncı Maddesi 123
3.F.5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/E Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 123
3.F.6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik ve Ofisin Ana Statüsü 123
4.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 123
4.B. AÇIKLAMA 126
4.B.1. İhale Mevzuatı ile İlgili Bazı Tanımlar 134
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 137
4.C.1. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri Hizmet Kapsamında Değerlendirilebilir mi? 137
4.C.2. İhale Yetkilisinin Görev ve Yetkileri Nelerdir? 138
4.C.3. Bakım ve Onarıma İlişkin İhaleler 138
4.C.4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hangi Kapsamda İhale Edilecek? 139
4.C.5. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşlerde İhale Yetkilisi 139
4.C.6. Harcama Yetkisinin Destek Hizmetlerine Devri Mümkün müdür? 139
4.C.7. Harcama Yetkilisi Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Giderlere Nasıl Onay Verir? 141
4.C.8. Hizmet Tanımında İsmen Sayılmayan İşler 142
4.D. YARGI KARARLARI 142
4.D.1. İhale Yetkilisi Yetki Devri Sınırlarına Uyulmaması 142
4.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 143
4.E.1. İsteklilerin Faaliyet Konuları Kapsamında Düşülen Duraksama 143
4.E.2. Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmetleri Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet İhalesi Sayılır mı? 143
4.E.3. İhale ile Sağlık Hizmeti Satın Alınması 144
4.E.4. İhale Yetkilisinin Tercih Hakkı 144
4.F. İLGİLİ MEVZUAT 144
4.F.1. Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 144
a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi 145
b. Merkez Teşkilatı Harcama Yetkilileri 146
c. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Harcama Yetkilileri 146
d. Özel Bütçeli İdarelerde Harcama Yetkilileri 147
e. Sosyal Güvenlik Kurumlarında Harcama Yetkilileri 148
f. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilileri 148
g. Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri 148
h. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi 149
ı. Harcama Yetkisinin Devri 149
i. Diğer Hususlar 149
4.F.2. Mahalli İdarelerde Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisi Kavramlarının Açıklanması 150
a. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi 150
b. Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi 151
5.A. KANUN METNİ (Temel İlkeler) 153
5.B. AÇIKLAMA 153
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 155
5.C.1. Ödenek Miktarının Tespitinde KDV’nin Durumu 155
5.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerindeki Temel İlkeler 155
5.C.3. Temel İhale İlkeleri 155
5.C.4. İhale İlke ve Kurallarına Uyulmamasının Doğuracağı Sonuçlar 156
5.D. YARGI KARARLARI 158
5.D.1. Rekabetin Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinde Ölçü 158
5.D.2. Değerlendirme Sonucu Tek Kalan Firmaya İhale Verilmesi 158
5.D.3. Temizlik İhalesinde Teklifi Oluşturacak Parametrelerin Belirsizliği 159
5.D.4. Rekabet İlkesine Aykırılık 159
5.D.5. Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi Gereği İhalenin İptali 160
5.D.6. Bölünemezlik İlkesinin İhlali 160
5.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 160
5.E.1. Mal Teslim Süresinin Kısa Tutulması Rekabete Aykırı mıdır? 160
5.E.2. Doküman Satın Alanlar ile Geçerli Teklif Arasındaki Orantısızlık 161
5.E.3. Yaklaşık Maliyete Yakın Teklife İhale Verilmesi Temel İlkelere Aykırılık Oluşturur mu? 161
5.E.4. İdarenin Arızanın Giderim Süresini Çalışma Süresi Kaybı Olarak Görmemesi 161
5.E.5. Eşit Muamele İlkesine Aykırılık 162
5.E.6. Yeterliğin Belirlenmesinin Rekabete Aykırı Olması 162
5.E.7. Rekabeti Engelleyici Tercih Sebebi Belirlenmesi 162
5.E.8. Kiralama Yoluyla Araç Temininin Önünün Tıkanması 163
5.E.9. Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İstenmesi 163
5.E.10. İlkelere Aykırılığın Doğuracağı Sonuç 163
5.E.11. Tüm Malzemenin Aynı Marka Olması Şartının Aranması 163
5.E.12. Taşınır ve Taşınmaz Mal ve Hakların Kiralanması 164
5.E.13. İşi Yapamayacak Nitelikteki İsteklilerin İhaleye Katılmalarının Sağlanması 164
5.E.14. Yerli ve Yabancı İstekliler Açısından Farklı Teslim Sürelerinin Öngörülmesi 164
5.E.15. Benzer İş Tanımının Tek Sözleşmeye Bağlı Olarak Birden Fazla Hizmeti Kapsayacak Şekilde Yapılması 164
5.F. İLGİLİ MEVZUAT 165
5.F.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 165
6.A. KANUN METNİ (İhale Komisyonu) 165
6.B. AÇIKLAMA 166
6.B.1. İhale Komisyonunun Ekap’ta Tanımlanması 168
6.B.2. Komisyon Üyelerinin Muayene ve Kabul Komisyonunda Görevlendirilmesi Mümkün müdür? 168
6.B.3. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Oluşturulan İhale Komisyonları 168
6.B.4. Tüm Üyelerin İşin Uzmanı Olduğu İhaleler 169
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 169
6.C.1. Belediye Başkan Yardımcısı Olarak Görevlendirilen Meclis Üyeleri İhale Komisyonlarında Görev Alabilirler mi? 169
a. Konunun 2886 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi 169
b. Seçimle Gelen Belediye Başkan Yardımcılığı Müessesesi 170
c. Devlet Memurları Kanun Hükümleri 170
d. Konunun 4734 sayılı Kanun Çerçevesinde İncelenmesi 170
6.C.2. Mali ve Özlük Hakları Yönüyle İhale Komisyonları 171
6.D. YARGI KARARLARI 172
6.D.1. İhale Komisyon Üyelerinin Kusurları Sonucu Doğan Hazine Zararı 172
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 172
6.E.1. Demostrasyonu İhale Komisyonu Yerine Bilirkişi Yapabilir mi? 172
6.E.2. Farklı Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Üzerine Karar Verilmesi Mümkün müdür? 172
6.E.3. İhale Yetkilisi, Komisyona Yeniden Değerlendirme İçin Talimat Verebilir mi? 173
6.E.4. Yönetim Kurulu Yetkisinin Genel Müdürce Kullanılması 173
6.E.5. İhale Yetkilisinin Görevlendirmediği Komisyon Üyesinin Durumu 174
6.E.6. Bilgisayar Alım İhale Komisyonunda Bir Uzmanın Yer Almış Olması 174
6.E.7. Komisyona Mali İşler Dairesi Başkanının Yerine Yedek Üyenin Değil Yardımcısının Katılması 174
6.E.8. İhale Yetkilisinin Komisyona Talimat Vermesi 174
6.E.9. İhalede Yedek Komisyon Üyeleri Yerine Atanan Yeni Üyelerin Görev Alması 175
6.E.10. Komisyonda Görevlendirilmemiş Kişilerin Varlığı 175
6.E.11. Yeterli Sayıda Olmayan İhale Komisyonunun Yaptığı İşlemler 175
6.E.12. İhale Komisyonu Zarfların Açılması ve Tekliflerin Açıklanması Aşamasını Erteleyebilir mi? 175
7.A. KANUN METNİ (İhale İşlem Dosyası) 176
7.B. AÇIKLAMA 176
7.B.1. İhale Onay Belgesi 177
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 179
7.C.1. İlan Öncesi EKAP Üzerinden Yapılacak İşlemler 179
a. İhtiyaç raporunun hazırlanması ve İKN alınması 179
b. İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması 179
c. Ön yeterlik ve ihale ilanlarının hazırlanması ve Kamu İhale Bültenine ilişkin hususlar 180
7.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 180
7.D.1. İhale İşlem Dosyasının Eksik Olması 180
7.D.2. Dokümanda ve İlanda Farklı Belirlemeler Yapılması 180
7.D.3. Onay Belgesinde Kullanılabilir Ödenek Tutarının Belirtilmemiş Olması 180
8.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler) 181
8.B. AÇIKLAMA 181
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 182
8.C.1. İdarelerin Tabi Oldukları Eşik Değerler 182
8.C.2. Eşik Değerlere Göre İhalelerin Yabancı İsteklilere Açılması 183
8.C.3. 4734 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo 183
9.A. KANUN METNİ (Yaklaşık Maliyet) 184
9.B. AÇIKLAMA 184
9.B.1. Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 185
9.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi 187
a. Yaklaşık Maliyete İlişkin İlkeler 187
b. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti 187
c. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması 188
d. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi 189
e. Personel Çalışmasına Dahil İhalelerde İş Kalemi Bazında Teklif Alınması 189
f. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Teklif Bileşenleri 190
9.B.3. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktarların Tespiti 191
a. Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması 191
b. Proje Zorunluluğu 191
c. Mahal Listesi Hazırlanması 191
ç. Metraj Listelerinin Hazırlanması 192
d. Birim Fiyat ve İmalat Tariflerinin Hazırlanması 192
e. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler 192
9.B.4. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçlerin Tespiti 192
9.B.5. İstekliye Metraj ve Kalem Bazında Pursantaj Oranları Verilebilir mi? 193
9.B.6. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Bir Örnek 195
9.B.7. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Hatalı Belirlenmesinin Ödemeye Etkileri 195
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 197
9.C.1. Yaklaşık Maliyetin Belirlenmesi İşi, Üçüncü Kişilere İhale Edilebilir mi? 197
9.C.2. Yaklaşık Maliyetin Tespitinde Diğer İdare Elemanlarından Yararlanılabilir mi? 198
9.C.3. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği Prensibinden Ne Anlaşılması Gerekir? 198
9.C.4. Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları 199
9.C.5. İhalenin Ruhu: Yaklaşık Maliyetin Gizliliği 201
9.C.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Oluşmasını Etkileyen Diğer Hususlar 206
9.D. YARGI KARARLARI 206
9.D.1. Araçların Kat Edecekleri Azami Mesafenin Hesaplanmaması 206
9.D.2. Yeterli Piyasa Araştırılması Yapılmadan Muhammen Bedel Tespiti 207
9.D.3. Yaklaşık Maliyete İşyeri Hekim Ücretinin Konulmaması 207
9.D.4. Yaklaşık Maliyetin Kart Ücreti Dikkate Alınmadan Belirlenmesi 207
9.D.5. Fazla Mesai Ücretinin İhaleye Şartnamedeki Düzenlemelere Aykırı Olması 208
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 208
9.E.1. Araç Maliyetinin Yaklaşık Maliyete Dâhil Edilmemesi 208
9.E.2. Genel Gidere Dahil İş Makineleri İçin Cetvelde Sütun Açılması 208
9.E.3. Hizmet İhalesinde Kar Oranının Yüzde 25 Belirlenebilir mi? 209
9.E.4. Makinelerin Arızalanması Durumundaki Tamir Masraflarının Yaklaşık Maliyete Dahil Edilmesi Gerekir mi? 209
9.E.5. Yaklaşık Maliyet Cetvelindeki Birim Fiyatlar ile İlandakilerin Uyuşmaması 209
9.E.6. Asgari Ücretin Güncellenmesi Yeni Bir Yaklaşık Maliyet Belirlemesi Sayılır mı? 210
9.E.7. Zeyilname ile Yaklaşık Maliyetin Artması 210
9.E.8. Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamındaki Proforma Faturalara Dayalı Olarak Yaklaşık Maliyet Tespiti 210
9.E.9. Giyim Malzemeleri Konusundaki Belirsizlik 210
9.E.10. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği İlkesinin İhlali 211
9.E.11. Yaklaşık Maliyetin Kar Hariç Tutarına Eşit Teklifler 211
9.F. İLGİLİ MEVZUAT 211
9.F.1. Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespitine İlişkin Uygulama Genelgesi 211
9.F.2. Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 212
9.F.3. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 212
10.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları) 212
10.B. AÇIKLAMA 214
10.B.1. Yeterliğin Belirlenmesinde İdarelerce Uyulması Gereken Usul ve Esaslar 216
a. Mal Alım İhaleleri 216
b. Yapım İşleri İhaleleri 217
c. Hizmet İşleri İhaleleri 218
10.B.2. Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler 220
a. Mal Alım İhaleleri 220
b. Yapım İşleri İhaleleri 223
c. Hizmet İşleri İhaleleri 224
10.B.3. Yeterlik Belgelerinin İdareye Sunulma Şekli 226
10.B.4. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcunun Değerlendirilmesi 230
10.B.5. Kesinleşmiş Vergi Borcunun Değerlendirilmesi 234
10.B.6. Mesleki Faaliyetten Dolayı Yargı Kararıyla Hüküm Giyme (10/e) 235
10.B.7. İsteklilerin Kamu İhalelerine Girmesini Engelleyen Meslek ve İş Ahlakına Aykırı Davranışlar 237
10.B.8. Elektronik Ortamda SSK Prim Borcu Yoktur Sorgulaması 240
a. Uygulama İçin Başvuru Nasıl Yapılacak? 240
b. İsteklinin Kesinleşmemiş Prim Borçlarının Bulunması Durumunda e-Borcu Yoktur Uygulaması 241
c. Gerçek veya Tüzel Kişi İsteklilerin Ortaklıktan Kaynaklanan Borçlarının Olması Durumunda Uygulama 241
d. Borcunu Ödemeyen Kurumların Üst Düzey Yönetici veya Yetkililerinin SSK’ya Karşı Sorumlulukları 242
e. Primine Esas Aylık Kazanç Alt Sınırının Altındaki Borçlu Bulunulmasında Uygulama 242
f. Ödemelerin Emanet veya Tasfiye Edilecek Hesaplara İşlenmiş Olması Halinde Uygulama 243
g. Borcu Yoktur Yazısının Bizzat Başvuru Suretiyle Alınması 243
10.B.9. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olunmadığını Gösteren Belgelerin Sözleşmeden Önce Sunulamaması 243
10.B.10. Mal Alımı İhalelerinde İsteklinin İlgili Malı Teklif Etmeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 244
10.C. EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 246
10.C.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 246
10.C.2. İhale İsteklisinin Bilançosu veya Eşdeğer Belgeleri 249
10.C.3. İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler 253
10.C.4. Ekonomik ve Mali Yeterliğin Son 3 Yıla Ait Belgelerin Ortalaması ile Sağlanamaması 258
10.D. MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞİN TESPİTİNDE İSTENEN BELGELERİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ 259
10.D.1. Aday veya İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 259
10.D.2. İş Deneyimini Gösteren Belgeler 260
10.D.3. Yapım ve Hizmet İhalesinde Personel Durumuna İlişkin Belgeler 265
10.D.4. Makine, Teçhizat, Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler ile Kapasite Raporu 266
10.D.5. Yapım İşleri İhalelerinde Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi 269
10.D.6. Hizmet İşleri İhalelerinde Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler 270
10.D.7. Mal Alımı İhalelerinde Diğer Belgeler ve Kataloglar 271
10.D.8. Mal Alımlarında Yetkili Satıcılık veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler 274
10.D.9. Satış Sonrası Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri ile Yedek Parça Sağlanması 275
10.D.10. Yapım İşleri İhalelerinde İhaleye katılmak İçin İstenecek Belgeler 275
10.D.11. Mal Alım İhalelerinde İhaleye Katılım İçin İstenecek Belgeler 278
10.D.12. Hizmet Alımı İhalelerinde İhaleye Katılabilmek İçin İstenecek Belgeler 285
10.D.13. Mal Alımı İhalelerinde Kalite ve Standart ile Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Belgelerin İstenmesindeki Özel Durumlar 288
10.D.14. Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesine İlişkin Açıklamalar 290
10.E. İŞ DENEYİM BELGESİ ALMA KOŞULLARI 291
10.E.1. İş Deneyim Belgesini Düzenleyecek Birimler 291
10.E.2. Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım İşleri İçin Belge Düzenleyecek Merciiler 293
10.E.3. İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları 294
10.E.4. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri İçin Başvuru 300
10.E.5. Hizmet İhalelerinde Belge Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyiminin Tevsiki 302
10.E.6. İş Deneyim Tutarının Tespiti 303
10.E.7. Mal Alımlarında Özel Sektöre ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler ile Alt Yükleniciler Tarafından Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyiminin Belgelendirilmesi 305
10.E.8. Yapım İşleri İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 306
10.E.9. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi 309
10.E.10. Eskiden Alınmış İş Deneyim Belgelerinin Kullanılması 311
10.E.11. İşyeri Görme Belgesi 313
10.E.12. İş Deneyim Belgesi İstenmeyecek Hizmet Alımı İhaleleri 313
10.E.13. Aşırı Düşük teklif Sorgulamasında İstenecek Analizlerin Formatı 313
10.E.14. Kendi Adına Yapım İşi Yapan Müteahhide İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir mi? 317
10.E.15. İş Deneyim Belgesine Sahip Ortağının Teminat Süresinin Bitiminden Önce Ortaklıktan Ayrılması, Ölümü veya İflası Durumu 318
10.E.16. İş Deneyim Belgelerinin Görevde İken Kullanılması Mümkün müdür? 321
10.E.17. İş Deneyim Belgelerinin EKAP Üzerinden Düzenlenmesi 321
10.G. YARGI KARARLARI 322
10.G.1. En Az Kaç Yıl Süre ile Faaliyette Bulunması Gerektiğine İlişkin Hüküm 322
10.G.2. Akredite Laboratuar Yapılması İşine Dair İş Deneyim Belgesi 322
10.G.3. Şahıs İş Deneyiminin Şirket İş Deneyimi Olarak Kullanımı 323
10.G.4. Özelliği Olan Askeri İşler 323
10.G.5. İlçe Tipi İdari Binaların İl Tipi İdari Binalardan Daha Alt Grupta Değerlendirilmesi 324
10.G.6. Gıda Sicil Belgesi İstenmesi 325
10.G.7. Motorlu Taşıtlar Vergi Borcu İhaleye Katılımı Engelleyen Vergi Borcu Sayılır mı? 325
10.G.8. Benzer İşin İhale Konusu İş ile Birebir Aynı Olması 326
10.G.9. Benzer İş Belirlemesinin Rekabeti Daraltıcı Şekilde Yapılması 326
10.G.10. Hizmet İhalesinde Genişletici ve Kapsamlı Bir Benzer İş Tanımı Yapılmaması 327
10.G.11. Hastane Temizlik İhalesinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması 327
10.G.12. Eski Şirket Müdürünce İhaleye Teklif Vermek Üzere Vekil Tayin Edilen Kişinin Yaptığı Hukuki İşlemler Şirketi Bağlar mı? 328
10.G.13. Yurt Dışı İş Deneyim Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi 328
10.G.14.Fotogrametrik Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretiminin Benzer İşi Nedir? 329
10.G.15. Madencilik Sektöründe “Her Türlü” Lafzı Kullanılarak Düzenlenen İş Bitirme Belgesi ile Kömür Yıkattırılması İhalesine Teklif Verilebilir mi? 330
10.H. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 330
10.H.1. Vergi Borçlusu İsteklinin Teminatı Gelir Kaydedilir mi? 330
10.H.2. İş Bitirme Yasal Dayanağı Olmayan İş Artışı Dâhil Edilerek Düzenlenebilir mi? 330
10.H.3. Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşlerde İş Deneyimin Tevsiki 331
10.H.4. İhalede Kat Karşılığı İnşaat İş Deneyiminin Kullanılması Mümkün müdür? 331
10.H.5. Kömür Üretimi İhalesinde Özel Sektör İş Deneyiminin Tevsiki Nasıl Yapılır? 331
10.H.6. Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Düzenlenen İş Bitirme Geçerli midir? 332
10.H.7. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi Uyumluluk Belgesi 332
10.H.8. İş Deneyimin Tevsiki İçin Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi Sunulabilir mi? 333
10.H.9. Araç Ruhsat ve Uygunluk Belgelerinin Teklif Aşamasında İstenmesi 333
10.H.10. Devam Eden İşler İş Deneyim Olarak Gösterilebilir mi? 333
10.H.11. Yanıltıcı Bilgi İçeren İş Deneyim Belgesi 333
10.H.12. İş Bitirme Tutanağı İş Bitirme Belgesi Mahiyetinde midir? 334
10.H.13. Belge Yerine Belgeyi Almaya Hak Kazandığını Bildiren Bir Yazının Sunulması 334
10.H.14. Buz Pisti Yapım İşi Terminal İnşası İşine Benzer midir? 335
10.H.15. İhale Tarihinden Önceki Bir Dönemde Karara Bağlanan İşlem 10/f Kapsamında mıdır? 335
10.H.16. İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge 335
10.H.17. Yetkili Satıcılık Belgesi Olması Koşuluna Aykırılık 336
10.H.18. Mesleki Faaliyetten Dolayı Hükümlü Olunmadığının İspatı 336
10.H.19. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun (F) Bendi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün müdür? 336
10.H.20. Dernek Statüsünde Özel Hukuk Tüzel Kişisi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir mi? 337
10.H.21. Belgeye “Aslı Gibidir” İbaresi Düşülmesi Belgelerin Asıl Olma Niteliğini Ortadan Kaldırır mı? 337
10.H.22. Birden Fazla Gruba Atıf Yapılarak Benzer İş Belirlemesinin Yapılması 338
10.H.23. Yapım Müteahhidi ve Fenni Mesulün Aynı Kişide Birleşmesi Durumunda İş Denetleme Belgesi Düzenlenebilir mi? 338
10.H.24. SSK Sigortalı Hizmet Belgesi Prim Borcu Olmadığına Dair Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 338
10.H.25. Teklif Edilen Marka Cihaza Ait CE Belgesinin Temin Edilememesi 338
10.H.26. Yeterlik Kriterleri Arasında Sayılmayan Belgenin Teknik Şartnamede İstenmesi 339
10.H.27. Gerçeğe Aykırı İş Bitirme Belgesi İçin Suç Duyurusu 339
10.H.28. Numune İstenilmesine İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadan Başvuru Sahibinin Numunesinin Uygun Bulunmaması 339
10.H.29. İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Koşulu 340
10.H.30. ‘’Aslı İdarece Görülmüştür’’ İbaresi ile İmzalanmış Belge 340
10.H.31. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet 340
10.H.32. Yemek Pişirme İşi ile İştirak Eden Bir Fabrika ile Sözleşme Yapıldığına Dair Belgenin İstenilmesi 340
10.H.33. Şartnamede İş Deneyim Oranının Belirlenmemesi 341
10.H.34. İş ve Meslek Ahlakına Aykırılığın Tespiti 341
10.H.35. İstenen İş Deneyiminde İşin Kısımları İçin de Ayrı Bir Oran Belirlenmesi 341
10.H.36. Başka Ortaklıklarda Sahip Oldukları Ortaklık Oranına İlişkin Beyanda Bulunmayan İstekli 341
10.H.37. Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması 342
10.H.38. Kendi Firmalarındaki Ortakların Hisselerini Gösteren Ortaklık Hisse Beyanı 342
10.H.39. Toplam Ciro Başka Ülkede Faaliyet Gösteren İstekli Şirketi ile Birlikte Karşılanabilir mi? 342
10.H.40. İstenen Deneyimi Karşılamayan Teknik Personel Beyannamesi 343
10.H.41. Firma ile Müteahhit Arasında Yazılı Sözleşmenin Bulunmaması 343
10.H.42. Yetkili Olmayan Kişinin Verdiği Teklifin Geçerliliği Var mıdır? 343
10.H.43. Mevzuata Aykırı Düzenlenen İş Bitirme Belgesinin İptali Gerekeceği 343
10.H.44. Rekabet İlkesine Aykırı Belge İstenmesi 344
10.H.45. Benzer İş Kapsamında Çöp Nakli ve Şehrin Süpürülmesi Hizmetinin Beraberce Aranması 344
10.I. İLGİLİ MEVZUAT 344
10.I.1. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Talep Edilemeyeceğine İlişkin Bayındırlık Genelgesi 344
11.A. KANUN METNİ (İhaleye Katılamayacak Olanlar) 345
11.B. AÇIKLAMA 346
11.B.1. İhaleye Katılan İsteklilerin İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolünün Yapılması 348
11.B.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumu 348
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 348
11.C.1. Danışmanlık Hizmetinde Görev Alan Yüklenicilerin Durumu 348
11.C.2. İdarelerin Birlik ve Vakıfları Açısından İhale Yasağının Sınırı 349
11.C.3. Diğer Kanunlardan Kaynaklanan Yasaklama Hükümleri 349
11.C.4. İhaleye Katılamayacak Olan Kişilerin Ortak Oldukları Şirketlerin İhaleye Girebilme Koşulu 351
11.C.5. İdare Bünyesindeki Şirketler İlgili İdarenin İhalesine Katılabilir mi? 351
11.C.6. Kamu Görevinden Ayrılanların İstekli Bünyesinde İstihdamı İhale Yasağına Girer mi? 352
11.C.7. İhale Yasağının Kroki ile Gösterilmesi 354
11.C.8. Evlilik Bağı ile Oluşan Sıhri Hısımlık Boşanma ile Sona Erer mi? 354
11.C.9. Devir ve Devralmalarda Yasaklılık ve Mali Kazanımların Durumu 355
11.D. YARGI KARARLARI 357
11.D.1. Şirkette Yüzde 2 Pay Sahibi Memurun Ayrıldığı Kurum Açısından İhale Yasağı 357
11.D.2. İhale Komisyonu Başkanının Üvey Oğlu İhaleye Katılabilir mi? 357
11.D.3. Belediye Meclisine Üye Seçilme ile Taahhüt İlişkisi 357
11.D.4. Satış Kararı Veren Belediye Encümeni ile Kooperatifin Üyelik İlişkisi 357
11.D.5. Görevlerinden Ayrılan Kamu Çalışanlarının İhale Yasağı 358
11.D.6. Yasak Fiil ve Davranışta Bulunanın Tazminat Sorumluluğu 358
11.D.7. Geçici Teminatın İrat Kaydına İlişkin Lehe Düzenlemenin Uygulanması 358
11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 359
11.E.1. Şirkette Hissesi Bulunan Kamu Görevlisinin İhale Günü İtibariyle Hisse Devri Yapmış Olması 359
11.E.2. Belediye Başkan Yardımcısının Eşinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 359
11.E.3. Şirketin Yüzde 50 Hissesine Sahip Olan Şirket Müdürünün Yasaklı Olması 360
11.E.4. Anonim Şirketin Yönetim Kurulu Ortakları Hakkında Kamu Davası Açılması Şirketin İhaleye Girmesine Engel Teşkil Eder mi? 361
11.E.5. İhale Günü İtibariyle Yasaklılık Kontrolü Yapılması Zorunlu mudur? 361
10.E.6. Ayrıldığı Kurumdaki Görev ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Konularda İhaleye Girilmesi 362
11.E.7. Mahkemece Hükmün Açıklanmasının İhale Gününden Sonraya Bırakılması 363
11.E.8. Vekaleten Teklif Veren Şahsın İhale Yasaklısı Olması 364
11.E.9. Kamu Davasının Açıldığı Tarihten Sonra Hisse Devrinin Gerçekleşmesi 364
11.E.10. İstekli Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Olduğu Kişinin İhaleyi Yapan İdarenin İhale İşlemlerini Hazırlayan Kişilerden Olması 365
11.E.11. Kamu Davalı Müdürü Olan Şirket İhaleye Girebilir mi? 365
11.F. İLGİLİ MEVZUAT 365
11.F.1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (İlgili Maddeler) 365
11.F.2. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 366
12.A. KANUN METNİ (Şartnameler) 366
12.B. AÇIKLAMA 366
12.B.1. Teknik Şartnamelerin Hazırlanarak Ekap’a Yüklenmesi 367
12.B.2. Şartnamelerin Hazırlanması Esasları 367
12.B.3. Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Esasları 368
12.B.4. Hizmet Alım İhale Şartnameleri Hazırlarken İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 370
12.B.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dâhil Olacak Masraflar 376
12.B.6. Çerçeve İhalelerinde İhale Dokümanı, Şartname ve Sözleşme Düzenleme Esasları 384
12.B.7. Akaryakıt Alımı İhalelerine İlişkin Hususlar 386
12.B.8. Mal Alımlarında Kısmi Teklif Uygulaması 387
12.B.9. Yapım İhalelerinde Kısmi Kabul Öngörülmesi Halinde Şartname Düzenlemesi 388
12.B.10. Özel Güvenlik Hizmet Alımı Şartnamelerinin Hazırlanması 389
12.B.11. Mal Alımlarında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 390
12.B.12. Kamuda Araç Kiralama İhalelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 390
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 393
12.C.1. Teknik Şartnamede Marka ve Model Belirtilebilmesinin Koşulu Nedir? 393
12.C.2. İsteklilerden Deneyime İlişkin Referans İstenebilir mi? 393
12.C.3. İhale Dokümanın CD Ortamında Dağıtılması ve Güvenliğinin Sağlanması 393
12.C.4. Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini İhaleleri 394
12.C.5. İdare, Şartnamede Firma Elemanının İşten Uzaklaştırılmasına Yönelik Düzenleme Yapabilir mi? 395
12.C.6. İşyeri Görme Belgesine İlişkin Düzenleme Yapılabilir mi? 396
12.C.7. İhtiyaç Duyulan Araç ve Malzemelerin Yüklenicilere Aldırılması 396
12.C.8. Hizmet Alımlarında İşin Süresi, İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi 396
12.C.9. Temizlik ve Güvenlik İhalelerinde Personelin Kıdem Tazminatı ve İzin Ücretlerini Kim Karşılayacak? 397
12.C.10. Yıllık İzin Defteri Tutulması 398
12.C.11. Bir Yılı Dolmayan Personelin İzin Kullanma Hakkı 399
12.C.12. Şartnamelerde Kalite Yönetim Sistem Belgesi İstenebilir mi? 399
12.C.13. Şartnamelere Ürünle İlgili Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Makale Yayımlanmış Olma Şarta Aranabilir mi? 400
12.C.14. Sağlık Bankalığına Bağlı Hastanelerde İstihdam Edilecek Personel Sayısını Hesaplama Yöntemi 401
12.C.15. Çalışanlara Çeşitli Adlarla Yapılan Ödemelerde Sigorta Primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi 404
12.D. YARGI KARARLARI 405
12.D.1. İşçinin İşe Alınması, Nitelikleri, İşten Çıkarma ve Ücretlerinin Belirlenmesi Yetkisinin Kamu Kurumunda Olması 405
12.D.2. Personel Üzerindeki Yönetim Hakkının İdarece Kullanılması 406
12.D.3. Temizlik Şirket Elemanının Tazminatından Şirket ve İdarenin Birlikte Sorumlu Olduğu 406
12.D.4. İşveren Değiştiği Halde Personelin Hizmetinde Kesinti Olmaması 406
12.D.5. Alınacak Cihazın İleri Teknoloji Ürünü Olması Rekabete Engeller mi? 407
12.D.6. Cihazın Teknik Şartnamedeki Hususları Sağlayıp Sağlamadığının Uzman Görüşüyle Belirlenmesi 407
12.D.7. Yüzde 66 Oranında Kendi Malı Olma Şartı İstenmesi 408
12.D.8. İhale Süresinin 5 Yıllık Dilimler Halinde Uzatılabileceğine İlişkin Hüküm 408
12.D.9. Rekabetin Engellenip Engellenmediğinin Tespiti İçin Yapılması Gereken 409
12.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 409
12.E.1. Sistem İçin TİTUBB Kaydı ve Sağlık Bakanlığı Onayı Aranması 409
12.E.2. Alınacak Yazılımın Cihazı Desteklememesi 409
12.E.3. Mahal Listesi Eki Krokinin Dokümanda Bulunmaması 410
12.E.4. İhalede EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası İstenmesi 410
12.E.5. İdare Asfalt Plentinin Kurulacağı Yeri Belirleyebilir mi? 411
12.E.6. Hiçbir Firmanın İhaleye Teklif Vermesinin Mümkün Olmaması 411
12.E.7. Muhtemel Sarf Malzemelerinin Yüklenici Tarafından Hazır Bulundurulmasının İstenmesi 412
12.E.8. Teknik Şartnamenin Belirli Üretici Firmaları İşaret Etmesi 412
12.E.9. Garanti Süresinin Bitiminden Sonra Yedek Parça İçin Sabit Fiyat İstemi 412
12.E.10. Kamera Sistemi İhalesinde Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İstenir mi? 413
12.E.11. Değişken Açılı Çift Detektörlü Spect Gama Kamera Sistemi Teknik Özelliklerini Belirlenmesi 414
12.E.12. Kantitatif Yazılım İstenmesi 414
12.E.13. Mevcut Cihazın Sökülme Masrafları Teklif Fiyata Dâhil Edilebilir mi? 415
12.E.14. Asgari Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesinde Ölçü Nedir? 416
12.E.15. Dezenfektan Alımına İlişkin Teknik Şartname Uygulaması 416
12.E.16. Gıda ve Tarımsal Ürünlerin Yerli Malı Olarak Değerlendirilmesi 416
12.E.17. Bayram Günlerinde Çalışmanın Belirsiz Olması 417
12.E.18. Teknik Şartnamede Atıf Yapılan Protokolün Dokümanda Yer Almaması 417
12.E.19. Yüklenici Vekili İçin Ayrıca Ücret Öngörülmesi Gerekir mi? 417
12.E.20. Benzer İş Tanımının İhale Konusu İşin Adıyla Aynı Nitelikte Belirlenmesi 417
12.E.21. Güvenlik ihalesinde Alarm Merkezi Kurma ve İzleme Belgesi istenebilir mi? 418
12.E.22. Çalışan Personelin Kıyafeti ile İlgili Belirsizlik 418
12.E.23. HBYS Hizmetinin Mimarisine İlişkin İdarenin Tercihi 418
12.E.24. Güvenlik Hizmetinde Kullanılacak Telsizin Markasının Zikredilmesi Rekabete Aykırılık Oluşturur mu? 419
12.E.25. Çalışanların Yol Bedelindeki Belirsizlik 419
12.E.26. İdari Şartname ile Davet Yazısı Arasındaki Çelişki 419
12.E.27. Şartnamede Demonstrasyon Yapılıp Yapılmayacağı Konusunda Tereddüt 419
12.E.28. İdari Şartnamede Yer Alan Giderin Teklife Yansıtılmasının Zorunlu Olması 420
12.E.29. İstekli Adına Çalışacak Personel Hakkında İdarenin Tasarrufu Olabilir mi? 420
12.E.30. İşe Alma ve Çıkarma Yetkisinin İdarenin Elinde Bulunduğuna İlişkin Düzenleme 420
12.E.31. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İhalede Çalışacakların Ulaşım Maliyeti 421
12.E.32. Referans Getirilmesi Zorunluluğu 421
12.E.33. Sigorta Prim Oranının Ağırlıklı Maliyet Kalemine Göre Tespit Edilmemesi 421
12.E.34. Teknik Şartnamenin Belli Bir Markayı Tarif Etmesi 422
12.E.35. Tek Bir Ürüne İşaret Eden Şartname Hükmü 422
12.E.36. Teklif Mektubu Eki Cetvelde Teklif Edilen Fiyatlar Üzerinden Hakediş Ödemesi Yapılabilir mi? 422
12.E.37. Verilecek Kumanya Miktarının Bilenmemesi Belirsizlik Oluşturur mu? 423
12.E.38. Yemek Giderlerinin Karşılanmasındaki İkili Düzenleme 423
12.E.39. Yeterlik Kriteri Olarak Öngörülmeyen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması 423
12.E.40. Oran Olarak Değil Bedel Olarak Belirlenen Ceza Miktarları 424
12.E.41. İşten Çıkarma Yetkisinin İdareye Ait Olacağını İlişkin Şartname Hükmü 424
12.F. İLGİLİ MEVZUAT 424
12.F.1. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller 424
12.F.2. Tıbbi Cihaz ve/veya Sarf Malzemesi Alımı Yapan İdarelere KİK Duyurusu 426
13.A. KANUN METNİ (İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile Ön İlan) 427
13.B. AÇIKLAMA 429
13.B.1. Ön İlan Müessesesi 431
13.B.2. Yabancı İsteklilere Açık CİF Teslimi Mal Alımları 432
13.B.3. İlanının Yapılış Şekline İlişkin Uygulamada Yaşanan Bazı Sorunlar 432
a. İlanın ve İşin Yapıldığı Yerin Farklı Olması Durumu 432
b. Hükümet ve Belediye Binalarının İlân Tahtalarına Asılacak İlanlar 433
c. İlan Verilecek Gazetenin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 433
13.B.4. İlana İlişkin Tablo 434
13.B.5. İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi 435
13.B.6. Kamu İhale Bülteninde Yayınlanacak İlanlar 435
37.B.7. İlanların EKAP Üzerinden Gönderilmesi 436
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 438
13.C.1. Tüm İlanlar Ayrıca Kamu İhale Platformunda İlan Edilir mi? 438
13.C.2. Çerçeve Anlaşma Kapsamındaki İhalelerde İlana İlişkin Genel Kurallar 438
13.C.3. İhale İptal İlanı 439
13.C.4. İhale Sonucunun EKAP Üzerinden Bildirilmesi 439
13.D. YARGI KARARLARI 439
13.D.1. Geçersiz İlana Dayalı İhale İşlemi Yapılması 439
13.D.2. Resmi İlan Tarifesinden Daha Yüksek Bedel Üzerinden Ödemede Bulunulması 440
13.D.3. Hatalı İlanlarda İvedilik ve Devlet Yararı Bulunması 440
13.D.4. Usulüne Uygun İlanı Yapılmamış İhalelerin Durumu 440
13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 440
13.E.1. Zeyilnamenin İlana Yansıyan Hususları İçin İlan Zorunluluğu 440
13.E.2. İlan Sürelerinin Kısaltılmasında Hatalı Uygulama 440
13.E.3. İlansız İhale Yapılması 441
13.E.4. Gazete İlanının Kısa Tutularak İdari Şartnameye Atıfta Bulunulması 441
13.E.5. Düzeltme İlanını Yapılmaması 441
13.E.6. İş Ortaklıklarında İş Deneyim Belgelerinde Aranacak Kriterlere Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Gerektirir mi? 442
14.A. KANUN METNİ (Ortak Girişimler) 442
14.B. AÇIKLAMA 442
14.B.1. Ortak Girişim Tesis Süreci Nasıl İşler? 443
14.B.2. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Anlaşması ve Sözleşmesinin İçeriği 444
14.B.3. İş Ortaklılarına Hakediş Ödemesi Nasıl Yapılır? 444
14.B.4. İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi 445
14.B.5. İş Ortaklıklarının KDV Karşısındaki Durumu Nedir? 445
14.B.6. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem 446
14.B.7. Ortak Girişimlerin Yeterliği 446
14.B.8. Ortak girişimlerde iş bitirme belgesi nasıl düzenlenir? 447
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 447
14.C.1. İş Ortaklığı Beyannamesi Nasıl Hazırlanır? 447
14.C.2. Yapım İhalelerinde Konsorsiyum Teklifler 448
a. Konsorsiyumların Teklif Süreci Nasıl İşler? 449
b. Konsorsiyuma Ait Teklif Mektuplarının Şekli Nasıl Olacak? 450
c. Konsorsiyumlarda Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 450
d. Konsorsiyumlarda İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler Nelerdir? 451
e. Konsorsiyumlarda Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler 451
f. Konsorsiyumlarda İş Deneyim Müessesesi 451
14.C.3. Ortak Girişim Yüklenimlerinde İş Deneyim Belgesi Ne Şekilde Düzenlenir? 451
14.C.4. Ortak Girişimin Özel Ortağının Sözleşme İmzalanmadan Önce Pilot Şirketi (Ortağı) Devralması Halinde Sözleşme İmzalanabilir mi? 451
14.C.5. Ortak Girişimlerde Ölüm, İflas ve Mahkûmiyet Halleri 453
14.D. YARGI KARARLARI 455
14.D.1. İş Deneyim Belgesinin Hem Konsorsiyum Ortak Hem Alt Yüklenici Sıfatıyla Düzenlenmesi 455
14.D.2. Konsorsiyum Ortağın İhale Yasağının İptal Edilmesi 455
14.D.3. Ortak Girişimin Özel Ortağı İtirazen Şikayet Yetkisini Kullanabilir mi? 456
14.D.4. Ortak Girişimin Diğer Ortağı Tarafından İşlenen Yasak Fiil Şirketi Bağlar Mı? 456
14.D.5. İş Ortaklığının Yeterlik Kriteri Yönünden İncelenmesi 456
14.D.6. İş Ortaklığında Şikâyete Yetkili Ortak 457
14.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 457
14.E.1. Konsorsiyum Ortağın İş Deneyimi 457
14.E.2. İş Ortaklığında İş Deneyimin Tevsiki 457
14.E.3. Hizmet İhalesinde Konsorsiyumlar İçin Yapılan Benzer İş Tanımı 458
14.F. İLGİLİ MEVZUAT 458
14.F.1. Adi İş Ortaklığının Merkezi Yurt Dışında Bulunan Ortağın Vergilendirilmesi 458
14.F.2. İş Ortaklığının Vergilendirilmesi 460
15.A. KANUN METNİ (Alt Yükleniciler) 461
15.B. AÇIKLAMA 461
15.B.1. Alt Yüklenici ile İlişkiler Konusunda İdarenin Yetkisi 461
15.B.2. Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Sorumlulukları 462
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 463
15.C.1. Yapım İşleri Dışındaki İhalelerde Alt Yüklenici Kullanılabilir mi? 463
15.C.2. Mal Alım İhalelerinde Alt Yüklenici ile Yüklenicinin Sorumluluğu 463
15.C.3. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar? 463
15.C.4. Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Verilmesi Koşulları 463
15.C.5. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi Durumu 465
15.C.6. Alt Yüklenicilere Yaptırılması Düşünülen İşlerin Listesi Belirtilmeyerek Bu Konuda Genel Bir Beyan Verilmesi Yeterli midir? 465
15.C.7. Alt Yüklenicinin Çalıştırdığı Personelin Çevreye Verdiği Zararlardan Dolayı İdarenin Sorumluluğu Var mıdır? 466
15.D. YARGI KARARLARI 468
15.D.1. Yeterlik Kriterlerinin Bu Niteliklere Haiz Olmayan Ancak Özel Ortak veya Alt Yükleniciden Karşılanması 468
15.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 468
15.E.1. Alt Yüklenici Bakımından İhale İlanı ile Tip İdari Şartnamenin Çelişmesi 468
15.E.2. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi 468
15.E.3. Kesinleşen İhale Kararının Yalnızca Pilot Ortağa Bildirilmesi 469
16.A. KANUN METNİ (İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi) 469
16.B. AÇIKLAMA 469
16.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 470
16.C.1. İdari İşlemlerin Tesis Tarihi İtibariyle Ortadan Kalkması 470
16.C.2. İhalenin İptali Halinde İdareden Hak Talep Edilebilir mi? 470
17.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil veya Davranışlar) 471
17.B. AÇIKLAMA 471
17.B.1. Yasak Fiil ve Davranışlara Uymayanlara Uygulanacak Müeyyideler 472
17.B.2. Bir İhaleyi İki Teklif Verilmesi 472
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 472
17.C.1. Bir İhaleye İki teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı İrad Kaydedilir mi? 472
17.D. YARGI KARARLARI 473
17.D.1. Belediye Taşınmazının İhalesiz Verilmesi 473
17.D.2. İhaleye Fesat Karıştırma ile Birlikte İrtikap Suçunun Birlikte Oluşması 473
17.D.3. İhaleye Girilmesinin Engellenmesi 473
17.D.4. İlan Usullerine Uyulmaksızın Yapılan İhale 473
17.D.5. Komisyonun Yönteme Uymayan Puanlar Vermesi 474
17.D.6. Sonradan Şeklen Keşif Özeti Hazırlanması 474
17.D.7. İhaleyi Kazanandan Başka Firmaya Verilmesi 474
17.D.8. Tehdit ve Baskı ile İhalenin Alınması 474
17.D.9. Suç Konusu Yerdeki Yapım İşinin İhalesi 475
17.D.10. Tehditle İhaleden Vazgeçirme 475
17.D.11. İhaleye Girmemesi İçin Mağdurun Zorlanması 475
17.D.12. İhaleye Girilmesinin Cürüm Yoluyla Engellenmesi 475
17.D.13. Görevin Kötüye Kullanımı 475
17.D.14. İmzanın Sahte Olması Belgeyi Sahte Hale Getirir mi? 476
17.D.15. Şartnameye Uygun Olmayan Malın Satın Alınması 476
17.D.16. Baskı ile İhaleden Vaz Geçirme Suçu 476
17.D.17. Belediye Başkanının Kendi Ortak Olduğu Şirkete İhale Vermesi 476
17.D.18. İhalenin Kısımlara Bölünerek Yapılması 476
17.D.19. Kamu Zararının Belirlenmesinde Kriter Ne Olmalıdır? 476
17.D.20. Davacı Şirketin Hukuki Durumunda Değişikliğe Yol Açmayan İşlem 477
17.D.21. Yasak Fiil ve Davranışın Sonuçları 477
17.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 478
17.E.1. Aynı İstekli Tarafından İki Teklif Verilmesi 478
17.E.2. 17/d Durumunda Teminat İrad Kaydedilir mi? 479
17.E.3. Şirketi Temsil ve İlzama Yetkili Şirket Müdürlerinin Aynı Olmaması 480
17.E.4. Teklif Zarfının İçinden İki Tane Teklif Mektubu Çıkması 481
17.E.5. Her İki Şirketteki Baskın Ortağın Aynı Olması 481
17.E.6. Birden Fazla Teklif Verme Kapsamının Çerçevesi 482
17.E.7. Kuruşuna Kadar 23 İsteklinin de Aynı Teklifi Sunması 482
17.E.8. Vekil Olarak Bir İhaleye İki Teklif Verilmesi Teminat Mektuplarının İrat Kaydını Gerektirir mi? 482
17.E.9. Aynı Adreste Başka Firmaların Faaliyet Göstermesi Mümkün müdür? 483
17.E.10. İhale Mevzuatı ile İlgisi Olmayan Kamu Davası 483
17.F. İLGİLİ MEVZUAT 484
17.F.1. İhaleye Fesat Karıştırma (5237 S. TCK) 484
18.A. KANUN METNİ (Uygulanacak İhale Usulleri) 485
18.B. AÇIKLAMA 485
18.B.1. İhale Kayıt Numarası Almak İçin İzlenecek Yol 485
18.B.2. İhale Usulü Nasıl Belirlenecek? 487
18.B.3. İhale Onayının Alınması 488
18.B.4. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak İhale Usulü 488
18.B.5. Çerçeve Anlaşma İhalelerine İlişkin Özel Hususlar 488
18.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 493
18.C.1. Koruma ve Özel Güvenlik Hizmeti İhaleleri 493
a. Özel Güvenlik İzni Alınması 494
b. Koruma Güvenlik Şirketlerine Faaliyet İzni Verilmesi ve Bu İznin Sona Erdirilmesi 495
c. Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni 496
d. Özel Güvenlik Hizmet İhalelerine İlişkin İdarelerce Dikkat Edilecek Hususlar 496
18.C.2. Yıllara Sari Hizmet İhaleleri Belediyelerde Nasıl Uygulanacak? 497
a. Hangi Türdeki Belediye Hizmetleri Yılları Sari Olarak İhale Edilebilir? 498
b. Bu İhalelerde Yaklaşık Maliyet Nasıl Belirlenmelidir? 498
c. Yıllara Yaygın Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yeterlik Esasları Nelerdir? 499
d. İhale Tekliflerinin İhalenin Süresi ile Örtüşmesi Zorunluluğu 500
e. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri İçin DPT Oluru Alınacak mıdır? 500
18.C.3. Akaryakıt Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar 500
18.C.4. Birden Fazla Yıla Sari Mal ve Hizmet İhaleleri 501
18.C.5. Kat Karşılığı İnşaat İşleri İhaleleri 501
18.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 505
18.D.1. İhale Usulünün Belirtilmemesi Hususu 505
18.D.2. İhale Numarası İhale Günü Alınabilir mi? 506
18.E. İLGİLİ MEVZUAT 506
18.E.1. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik 506
19.A. KANUN METNİ (Açık İhale Usulü) 506
19.B. AÇIKLAMA 506
19.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 507
19.C.1. Açık İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci 507
19.D. YARGI KARARLARI 509
19.D.1. Yabancı Firmalardan CİF Teslimi Mal Alımlarında Yüklenici Tarafından Karşılanması Gereken Vergiler Bütçeden Ödenebilir mi? 509
19.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 509
19.E.1. Numuneler Üzerinden Yapılacak Değerlendirme Sonucunda Uygunluk Belgesi Verilmesi 509
19.E.2. Belediyenin Sağlık Personeli İstihdam İhalesi 509
20.A. KANUN METNİ (Belli İstekliler Arasında İhale Usulü) 509
20.B. AÇIKLAMA 510
20.B.1. Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 511
20.B.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Puanlama Yönteminin Uygulanması 512
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 518
20.C.1. Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne İlişkin Şematik İhale Süreci 518
20.C.2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 519
20.C.3. Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler 520
20.C.4. Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması 521
20.D. YARGI KARARLARI 522
20.D.1. Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesinin Ön Yeterlik Kapsamında İstenmesi 522
20.D.2. Belli İstekliler Usulü ile Yapılan İhalede Geriye Dönük İşlem Yapılması Mümkün müdür? 522
20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 523
20.E.1. Yeterlik Kriterlerinin Tespit Edilmemesi 523
21.A. KANUN METNİ (Pazarlık Usulü) 523
21.B. AÇIKLAMA 524
21.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 529
21.C.1. Pazarlık Usulünün Uygulanmasına İlişkin Şematik İhale Süreci 529
21.C.2. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 530
21.C.3. Pazarlık İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması 531
21.C.4. Pazarlık Usulü ile İhale Edilebilecek Yapım İşleri Nelerdir? 531
21.C.5. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanması Esasları 532
21.C.6. 21/(b),(c) ve (f) Kapsamındaki Mal Alım İhalelerinde Kesin Teminat Alınması ve Sözleşme İmzalanması 533
21.C.7. Sözleşme Yapılmayan Durumlarda Kanunun 10’uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) Bentlerinde Sayılanlardan Olmadığının Tevsiki Gerekir mi? 533
21.C.8. İlan Edilmeyen Pazarlık İhalelerine Ait Doküman EKAP’ta Görülebilir mi? 534
21.D. YARGI KARARLARI 534
21.D.1. Sel Felaketine Uğrama İhtimalinin Yüksek Olması Durumu 534
21.D.2. İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin Davet Edilmemesi Mevzuata Uygun mudur? 535
21.D.3. İhaleye Katılmak İstediği Halde Davet Edilmeyen İstekli Bulunması Karşısında İhalenin İptali Gerekir mi? 536
21.D.5. Açık İhalede Verilen Tekliflerin Şartnameye Uygun Olmaması 21-b Pazarlık İhalesine Gerekçe Oluşturur mu? 536
21.D.6. Dokümanı Satın Almak İsteyip de Kendisine Doküman Satılmayan İsteklilerin Şikâyet Hakkı Var mı? 537
21.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 538
21.E.1. “İdarece Öngörülmeyen Olay” İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir? 538
21.E.2. Üç Aylık İhtiyaç İçin Pazarlıkla (21-b) İhale Yapılması Mümkün müdür? 539
21.E.3. Altı Aylık Süre 21/B İçin Makul Bir Süre midir? 539
21.E.4. Şikayetçi Firmanın Pazarlığa Davet Edilmemesi 539
21.E.5. Aşırı Yağış Düşmesi, 21/b Uygulamasını Gerektirir mi? 540
21.E.6. Kanunun Aradığı Anlamda İvedi Durumun Olmaması 540
21.E.7. Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanmasının Ölçütü 541
21.E.8. Önceden Öngörülmeyen Olay 541
21.E.9. İptal Edilen Açık İhale Usulünde En Düşük Teklifi Veren İsteklinin Davet Edilmemesi 541
21.E.10. Pazarlık Uygulamasında Fiyat Görüşmesi Yapılmaması 542
21.E.11. Oniki Firmaya Davetiye Mektubu Gönderilmesi 21/B Uygulamasına Gerekçe Oluşturabilir mi? 542
21.E.12. Yıllık Kalorifer Yakıtı İhtiyacı Pazarlıkla Karşılanabilir mi? 543
21.E.13. Sel Felaketinden Zarar Gören Yolların Onarımı 543
21.E.14. Tek Teklif ile Sonuçlandırılan Pazarlık Uygulaması 543
21.E.15. Vaki Bebek Ölümleri ile Somutlaşan Can Kaybı Tehlikesini Önlemeye Matuf Hususlar 544
21.E.16. Yeni Açılacak Hastaneye Ait Cihazların İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi? 544
21.E.17. Hastanenin Bakım Onarım İşleri 21/b Kapsamında İhale Edilebilir mi? 544
21.E.18. Dünya Su Forumu Etkinliği Pazarlığa Konu olabilir mi? 545
21.E.19. Formula 1 Pisti Bağlantı Yolları İhalesi Pazarlıkla Yapılabilir mi? 545
21.E.20. Su Baskını Riski Ani ve Beklenmeyen Bir Olay Olarak Değerlendirilebilir mi? 545
21.E.21. Ödeneğin Üniversite Bütçesine Aktarılması 21/b’ye Gerekçe Oluşturur mu? 545
22.A. KANUN METNİ (Doğrudan Temin) 546
22.B. AÇIKLAMA 547
22.B.1. Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacak? 556
22.B.2. Doğrudan Teminde 22/D Dışındaki Alımlarda Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılır? 556
22.B.3. Kamu Sosyal Tesisleri İçin Yapılacak Alımlar 560
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 560
22.C.1. Orman İşlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları 560
22.C.2. Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir? 560
22.C.3. Küçük Ölçekli Belde Belediyelerinin Akaryakıt Alımları 563
22.C.4. Mutemet Avansları Uygulaması (Ön Ödeme) 563
22.C.5. Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması 564
22.C.6. Doğrudan Teminde Yasaklılık Teyiti Zorunluluğu Var mıdır? 566
22.C.7. Doğrudan Temin Kayıt Formu 566
22.C.8. Doğrudan Teminde Yasaklama Kararı Verilmesi Mümkün müdür? 566
22.C.9. Doğrudan Teminlerde İş Deneyim Düzenlenebilir mi? 566
22.C.10. Doğrudan Temin Kapsamında Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Ortağı Olduğu Şirket İhaleye Katılabilir mi? 566
22.D. YARGI KARARLARI 568
22.D.1. Doğrudan Temin Uygulamasında İhale İlkeleri 568
22.D.2. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklık Kapsamı Nedir? 568
22.D.3. Danışmanlık Hizmetinin 22/b Kapsamında Karşılanması 569
22.D.4. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmayan Doğrudan Temin Uygulaması 569
22.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 570
22.E.1. Bilgisayar Yazılımının 22/b Kapsamında Tedariki 570
22.E.2. Sanat Eserlerinin Doğrudan Temin Kapsamında Yapılmasının Koşulu 570
22.E.3. Uyum ve Standardizasyonunun Sağlanması Zorunluluğu Nasıl Belirlenecek? 571
22.E.4. İlave Trafik Sinyalizasyon Malzemelerinin 22/C Kapsamında Yapılması 571
22.E.5. Doğrudan Temin Alımları Şikayete Konu Olabilir mi? 572
22.F. İLGİLİ MEVZUAT 572
22.F.1. 4353 Sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun 572
22.F.2. Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge 573
22.F.3. Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 574
23.A. KANUN METNİ (Tasarım Yarışmaları) 574
23.B. AÇIKLAMA 574
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 575
23.C.1. Proje Yarışma Ödül Giderlerinin Ödenmesinde Aranacak Belgeler Nelerdir? 575
23.C.2. Satın Alımlar ve Yarışma Türleri 575
23.C.3. Yarışma Şartnamesine İşin Kontrol Hizmetleri de Dâhil edilebilir mi? 577
23.D. YARGI KARARLARI 577
23.D.1. Uluslararası Yarışma Şeklinde Yapılan İhalelerin Yabancı İstekliye Kapanması Mümkün müdür? 577
23.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 578
23.E.1. Tasarım Yarışmaları Şikâyete Konu Olabilir mi? 578
23.F. İLGİLİ MEVZUAT 579
23.F.1. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği (Kitap eki CD’de yer almaktadır) 579
24.A. KANUN METNİ (İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar) 581
24.B. AÇIKLAMA 581
24.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 582
24.C.1. İlanla Şartname Arasındaki Çelişki 582
24.C.2. Yerli İstekliye Açıklığın Belirtilmemesi 582
24.C.3. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Hususların İlanda Yer Verilmesi 582
24.C.4. İlanda Belirtilen Bir Hususa Şartnamede Yer Verilmemesi 583
24.C.5. Kanuna Aykırı İlan 583
24.C.6. Mesleği ve Teknik Yeterliğin İlanda Gösterilmemesi 583
24.C.7. İhale Usulünün İhale İlanında Belirtmemesi 584
24.C.8. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Ne Şekilde Belirleneceğine İlanda Yer Verilmemesi 584
24.C.9. İhale Saati ile Teklif Verme Saati Arasında Fark Olması 584
24.C.10. Sözleşme Türünün İlanda ve İdari Şartnamede Farklı Düzenlenmesi 584
24.C.11. İhale İlanında Bulunmayan Düzenleme 584
25.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar) 585
25.B. AÇIKLAMA 585
25.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 586
25.C.1. Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterlere İlan Metninde Yer Verilmemesi 586
26.A. KANUN METNİ (İlanın Uygun Olmaması) 586
26.B. AÇIKLAMA 586
26.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 587
26.C.1. Düzeltilme İlanı Nasıl Yapılır? 587
26.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Düzeltme İlanı 588
26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 588
26.D.1. Düzeltme İlanı Yapılmamasının Sonuca Etkili Olmaması 588
26.D.2. İlan Bedeli ve Adı Belirtilmemiş Benzeri Giderlerin Teklife Dahil Edilemeyeceği 589
27.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar) 590
27.B. AÇIKLAMA 591
27.B.1. İdari Şartnamelerin Hazırlanması 591
27.B.2. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Hazırlanması ve EKAP’dan İndirilmesi 592
27.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 592
27.C.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği 592
27.C.2. Mal Alımlarında Teknik Şartnamenin İçeriği 593
27.C.3. Teknik Şartnameler İhale Yoluyla Hizmet Sunucularına Hazırlattırılabilir mi? 594
27.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 594
27.D.1. Hesap Özetinin Ciroya Eşdeğer Belge Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür? 594
27.D.2. İlaçlama Maliyetinin Belirsizliği İhalenin İptalini Gerektirir mi? 594
27.D.3. Dokümanda Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflara Yer Verilmediği İddiası 596
27.D.4. Başlangıç Günü Ayın İkinci Günü Olan Hizmet İhalesinde Teklif Sütunu 596
27.D.5. Dozimetri Sistemi İhalesine İlişkin Şartnamenin Hazırlanması 597
27.D.6. Sağlık Bakanlığı Genelgesine Aykırı Şartname Düzenlenmesi 598
28.A. KANUN METNİ (İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi) 599
28.B. AÇIKLAMA 599
28.B.1. EKAP’a Kayıtlı Olmayan 1.1.2015’den İtibaren Doküman Satın Alamayacak 600
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 600
28.C.1. Dokümanın CD Ortamında Hazırlanması ve İdarelerce Alınması Gerekli Güvenlik Önlemleri 600
28.C.2. Dokümanın Satın Alınması ve e-imza ile İndirilmesi 601
28.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 602
28.D.1. Doküman Bedelinin Belirlenmesinde Makulün Sınırı Nedir? 602
28.D.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin İştirakçiye Teslim Edildiğinin Teyidi 602
29.A. KANUN METNİ (İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama Yapılması) 602
29.B. AÇIKLAMA 603
29.B.1. İhale ve Ön Yeterlik Dokümanında Değişiklik ve Zeyilname Düzenlenmesi 603
a. Zeyilname Düzenlenmesi 603
b. Ek Süreye İhtiyaç Duyulması Hali 604
c. İdarece Yapılacak Açıklama 604
29.B.2. Dokümanda Değişiklik İşlemlerinin EKAP Üzerinden Yapılması 604
29.B.3. İhale Dokümanının Kesinleşme Günü 605
29.B.4. Zeyilname Düzeltme İlanını Gerektirir mi? 605
29.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 605
29.C.1. Şikayet Üzerine Zeyilname Uygulaması 605
29.D. YARGI KARARLARI 605
29.D.1. Zeyilname Yerine İstekliye Bilgi Verilmesi ile Yetinilmesi 605
29.D.2. Zeyilname ile Getirilen Değişikliklerin İhaleye Katılımı Engellemesi 606
29.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 607
29.E.1. İlanda Yeralması Gereken Hususların Zeyilname ile Değiştirilmesi ve Düzeltme İlanı Yapılmaması İhaleyi Geçersiz Kılar mı? 607
29.E.2. Zeyilnamenin Rekabet ve Eşiklik Kuralını Zedelemesi 608
29.E.3. Zeyilname ile Yapılan Değişikliklerin Teklif Mektubuna Yansıtılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 608
29.E.4. Zeyilnamenin Doküman Satınalana Bildirilmesi 608
29.E.5. Zeyilnamede Yeterli Süre Verilmemesi 609
29.E.6. İhale Saatinin Değiştirilmesinin Zeyilname Gerektirdiği 609
29.E.7. Dokümana İlişkin Tereddütlerin Giderilmesinin Yolu 609
29.E.8. Zeyilnamenin İhale Tarihinden Bir Gün Önce Yayımlanması 609
29.E.9. Zeyilnamenin Faks ile Bildirilmesi 610
29.E.10. Zeyilnamenin Eksik Yapılması 610
29.E.11. İlanda Bulunan Bir Hükmün Sonradan Değiştirilmesi Mümkün müdür? 611
29.E.12. Zeyilnamede Düzeltme İlanı Yapılmamasının Hükmü 611
29.E.13. Düzeltme İlanı Yerine Zeyilname Yapılması 611
30.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması) 612
30.B. AÇIKLAMA 612
30.B.1. Teklifin Dili ve Geçerlilik Süresi 613
30.B.2. Teklifte Geçerli Para Birimi 613
30.B.3. İsteklilerce Belgelerin Sunuluş Şekli 613
30.B.4. İhalenin Kısmi Teklife Açılması 615
1. Mal ve Hizmet İhalelerinde Kısmi Teklif Uygulanması 615
2. Yapım İşlerinde Kısmi Teklif Uygulaması 616
30.B.5. Alternatif Teklif Uygulamasının Detayları 618
30.B.6. İstekli Teklif Mektubu ile Neyi Taahhüt Eder? 619
30.B.7. Teklif Zarfı Nasıl Mühürlenir? 620
30.B.8. Tek Zarf Esası 620
30.B.9. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati 620
30.B.10. Zarfın Şekil Şartları 620
30.B.11. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde İsteklilerin Teklif Bedelleri Nasıl Oluşur? 621
30.B.12. Tekliflerin Elektronik Ortamda Verildiği İhalelerde Uygulama 622
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 623
30.C.1. Teklif Mektubunun Şekil ve İçerik Şartları Nasıl Olmalıdır? 623
30.C.2. Birim Fiyat Teklif Cetveli Örnekleri 624
30.C.3. İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi 626
30.C.4. Yapım İşlerinde Karma Teklif Alınabilir mi? 628
30.C.5. Tekliflere Pul Yapıştırılacak mı? 629
30.D. YARGI KARARLARI 630
30.D.1. Kuruş Hanesinin Hatalı Yazılması Teklifi İhale Dışı Bırakır mı? 630
30.D.2. Teklif Cetvelinde Virgülden Sonra İki Hane Yazılması Mümkün müdür? 630
30.D.3. Teklif Mektuplarında Şekil Şartı 630
30.D.4. Teklif Mektubuna Rakamla ve Yazıyla Farklı Tutar Yazılması 630
30.D.5. Türkçe Dokümanın CD Ortamında Sunulması Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması 630
30.D.6. Teklifte TC Kimlik Numarasının Olmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 631
30.D.7. Yemek İhalesinde Asgari İşçilik Ücretinin Dönemsel Değişiklikleri Teklife Nasıl Yansıtılacak? 631
30.D.8. Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nin Sunulmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır Mı? 632
30.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 632
30.E.1. Değerlendirmenin Prime Rate Faiz Oranına Göre İndirgenmesi 632
30.E.2. Eğitime İlişkin Giderlerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Bir İş Kalemi Olarak Belirtilmemesi 633
30.E.3. Teklif Zarfı Üzerindeki İmza Eksikliğinin Tamamlatılması Mümkün müdür? 633
30.E.4. Teklif Zarfının Yapıştırılan Yerinin İmzasız Olması İhale Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi? 633
30.E.5. Kamyonetlere İlişkin Giderlerin Yükleniciye Ait Olması 633
30.E.6. Teklif Mektubuna “Dört Yeni Kuruş” Yazılması Gerekirken “Sıfır Dört Yeni Kuruş” Yazılması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 634
30.E.7. Hatalı Teklif Mektubu Sunulması 634
30.E.8. Katalogların Türkçe Tercümelerinin Yeminli Tercüman Tarafından Yapılmaması 635
30.E.9. Kuruş Hanesinin Bulunmaması Eksiklik Sayılır mı? 635
30.E.10. Dokümanda Cihazların Teslim Yerlerinin Tam Olarak Belirtilmemesi 636
30.E.11. Teklif Zarfında Adres Olmamasının Hükmü 636
30.E.12. Teklifin Toplam Bedel Yerine Götürü Verilmesi 636
30.E.13. Açık Adres İfadesinden Anlaşılması Gereken 637
30.E.14. İhale Saati ile Son Teklif Verme Saatinin Farklı Belirlenmesi 637
30.E.15. Liman Yapımı İş Bitirmesi ile Kömür Üretimi İşine Teklif Verilebilir mi? 637
30.E.16. Doküman Ekinde İsteklilere Verilen Teklif Mektubunda Eksiklik 637
30.E.17. Cadde Adı ve Bina Numarası Belirtilmeyen Adres 638
30.E.18. İhale Dokümanı Satın Almayan Firmanın Teklif Vermesi Mümkün müdür? 638
30.E.19. Teklif Edilen Bedelin, Rakam ve Yazı ile Açıkça Yazılmaması 638
30.E.20. Teklifte İskonto Yapılması 639
30.E.21. İstanbul İlinde Tek İl Sağlık Müdürlüğü Bulunduğundan Zarfın Kabulü Gerekeceği 639
30.E.22. Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu Var mıdır? 639
30.E.23. Birim Fiyat Teklif Mektubunun Yanında Götürü Bedel Teklif Mektubu Verilmesi 639
30.E.24. İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Forma İsteklinin Adının Kaydedilmemesi 640
30.E.25. Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi 640
30.E.26. Noter Tastikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh 640
30.E.27. Teklif Mektubu Ekinde Birim Fiyat Analizleri Eklenecek midir? 640
30.E.28. Tam ve Açık Olarak Yazılmamış Olsa da Adresin Amaca Uygun Olması 641
30.E.29. Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması Mümkün müdür? 641
30.E.30. İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 641
30.E.31. Teklif Zarfı Açılmadan Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif 642
30.E.32. Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi 642
30.E.33. Teklif Zarfı Üzerindeki Şekil Unsurlarının Önemi 642
30.E.34. Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Ayrı Kalemler Biçiminde Doldurulmaması 643
30.E.35. Usulüne Uygun Kapatılmayan Zarfların Komisyonca Hiç Açılmaması 643
30.E.36. Şartnamede İki Ayrı Teklif Mektubu Verilmesi Koşulu Öngörülmesi 643
30.E.37. Çalışma Saatlerinin Sonradan Değiştirilmesi Halinde İhale Saati 644
31.A. KANUN METNİ (Başvuru Belgelerinin Sunulması) 644
31.B. AÇIKLAMA 644
31.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 645
31.C.1. Teklif Zarfının Üzerinde “Başvuru Zarfı” Yerine “Teklif Dosyası” Yazması Başvuruyu Değerlendirme Dışı Tutar mı? 645
31.C.2. Başvuru Zarfının Üzerinde İdarenin Adının Yanlış Yazılması 645
32.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Geçerlilik Süresi) 646
32.B. AÇIKLAMA 646
32.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 646
32.C.1. İhale Sürecinin Uzaması Sonucunda Teklif Geçerlilik Süresinin Dolması 646
32.D.YARGI KARARLARI 647
32.D.1. Tekliflerin Geçerlik Süresi ile Teminatın Geçerlilik Süresinin Uyuşmaması 647
32.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 647
32.E.1. Tekliflerin Geçerlik Süresinin Uzatılmasında İdari Şartnamede Belirtilen Süre Aşılabilir mi? 647
32.E.2. Teklif Geçerlilik Süresinin Yazı ve Rakamla Yazılması 647
32.E.3. Teklif Geçerlilik Süresinin Sadece Rakam ile Yazılması 648
32.E.4. Teklif Geçerlik Süresini Karşılamayan Geçici Teminat Mektubu 648
32.E.5. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmaması 648
33.A. KANUN METNİ (Geçici Teminat) 649
33.B. AÇIKLAMA 649
33.B.1. Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Teminat Alınacak mı? 649
33.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 649
33.C.1. Ortak Girişimlerde Geçici Teminat Nasıl Verilir? 649
33.C.2. Geçici Teminatın Teslim Yeri 649
33.C.3. Geçici Teminat Mektuplarının Süresi 650
33.C.4. Elektronik İhale Uygulamasında Geçici Teminatlar Nasıl Alınacak? 650
33.D. YARGI KARARLARI 650
33.D.1. Teminat Mektubunda İşin Adının Eksik Yazılması 650
33.D.2. İptal Edilen İlk İhale İçin Verilen Geçici Teminatın İkinci İhale İçin Kullanılması 651
33.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 652
33.E.1. Geçici Teminatın Teklifi Karşılamaması 652
33.E.2. Geçici Teminatın Limit İçermesi 652
33.E.3. Teminat Mektubundaki Geçerlilik Süresinin Rakamla Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 652
33.E.4. Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik 653
33.E.5. Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı ile Yazılmaması 653
34.A. KANUN METNİ (Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler) 653
34.B. AÇIKLAMA 654
34.B.1. Noter Tasdikli Şahsi Kefalet Senetleri ve Çekler Teminat Olarak Kabul Edilebilir mi? 654
34.B.2. Teminat Olarak Teslim Edilen Nakit Dışındaki Değerler İçin Saymanlıklarca Yapılması Gereken İşlemler 655
34.B.3. Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde “Geçici Teminat” Olarak Kabul Edilmesi Mümkün müdür? 656
34.B.4. Teminatların Değiştirilmesi 657
34.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 657
34.C.1. Geçici Teminatların İade Süreci 657
34.C.2. Yabancı Para Birimi Cinsinden Nakit Teminat Alınması 657
34.C.3. İhale Teminatlarına Haciz Uygulanmasında Yüklenici Bünyesinde Çalışan İşçilere Ait Ücretlerin Durumu 658
34.D. YARGI KARARLARI 660
34.D.1. Teminatı Normal Süresinde Çözmeyen İdarenin Yükümlülüğü 660
34.D.2. Mektubu Veren Bankanın Masrafları, Teminat Mektubunu Haksız Yere Elinde Tutan İdareden İstenebilir mi? 661
34.D.3. Kusura Dayalı Biçimde Teminat Mektubunun Geç İadesi 661
34.D.4. İsteklinin Devlet Dairelerindeki Alacağının Teminat Gösterilmesi 661
34.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 661
34.E.1. Birinci Oturumun Ardından Birinci ve İkinci Avantajlı Dışındaki İsteklilerin Teminatları İade Edilir mi? 661
34.E.2. İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası ile Teminatın İadesi 662
35.A. KANUN METNİ (Teminat Mektupları) 662
35.B. AÇIKLAMA 662
35.B.1. Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları ve İpotek Senetlerinin Tasfiyesi Hakkında Yapılacak İşlemler 663
35.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 664
35.C.1. Teminat Mektuplarının Şekli 664
35.D.YARGI KARARLARI 665
35.D.1. Süresiz Teminat Mektubu İstemi 665
35.D.2. Banka Teminat Mektuplarındaki Yanlışlıkların Düzeltilmesi 665
35.D.3. Teminat Mektuplarının Zaman Aşımı Bakımından Asıl Sözleşmenin Tabi Olduğu Uygulama Şekliyle Bağlı Tutulması 665
35.D.4. Teminat Mektuplarının Avans Teminat Mektuplarından Farklı Olduğu 665
35.D.5. Teminat Mektubuna Faiz Yürütülmesi 665
35.D.6. Teminat Mektubunun Sahte Olması 665
35.D.7. Teminat Mektupların Süresi 666
35.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 667
35.E.1. Süre Yönünden Standart Forma Uymayan Geçici Teminat Mektubunun Kabulü 667
35.E.2. Teminatla Banka ve Şube Limitine Yer Verilmesi 667
35.E.3. Teminat Mektubu Standart Forma Uymayan İstekliye Sözleşme İmzalanması 667
35.E.4. Kesin Teminat Mektubunda Geçerlilik Süresinin Bulunmaması 668
35.E.5. Teminat Mektubundaki Noksanlıklar 668
35.E.6. Standart Forma Uygun Olmayan Teminat Mektupları 668
35.E.7. Teklif Mektubu Geçerlik Süreleri 669
35.E.8. Teminat Mektubu Geçerlilik Tarihinin Sehven 10 Gün Sonra Belirlenmesi 669
36.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Alınması ve Açılması) 670
36.B. AÇIKLAMA 670
36.B.1. Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi 671
36.B.2. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 672
36.B.3. Elektronik İhalelerde Tekliflerin Açılması Süreci 672
36.B.4. İhale Komisyonunun EKAP Üzerinden Yapacağı İşlemler 673
36.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 676
36.C.1. Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi Mümkün müdür? 676
36.C.2. İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Belge İstenecek midir? 676
36.C.3. Şekil Şartlarına Uygun Olmayan Zarflar Nasıl İade Edilecek? 676
36.C.4. Kısmi Teklife Açık İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü 677
36.C.5. Pazarlık Usulüyle Yapılan İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Açıklanması Usulü 677
36.D. YARGI KARARLARI 677
36.D.1. İşveren Sigorta Prim Tutarının Maliyete Mükerrer Yansıtılması 677
36.D.2. Teklif Mektubunun On Dakikalık Gecikme ile Verilmesi 678
36.D.3. Aynı İsteklinin Birden Fazla Teklifle İhaleye Katılması 678
36.D.4. Teklif Mektuplarının Geçerlilik Şartı 678
36.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 678
36.E.1. İlk Oturumda Aritmetik Hata Kontrolü Yapılır mı? 678
36.E.2. Tekliflerin Tüm İsteklilerin Önünde Açılmamasının Hükmü 679
36.E.3. İsteklilerin İhale Salonuna Alınmaması 679
36.E.4. Firma Kârı ve Amortisman Gideri İçin Ayrı Bir Sütun Açılması Mümkün müdür? 680
36.E.5. Birinci Oturumda En Avantajlı Teklif Belirlenir mi? 680
36.E.6. Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması 680
36.E.7. İdarenin Adresinin Detaylı Şekilde Yazılmaması 681
36.E.8. Tekliflerin Alınması ve Açıklanması Aşamasında Açıklama Keyfiyeti 681
36.E.9. Geçici Teminata İlişkin Belgenin Teklif Mektubu Kapsamında Sunulmaması 681
37.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi) 682
37.B. AÇIKLAMA 683
37.B.1. Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları 683
A. Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması 683
B. Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları (1. Oturum) 684
37.B.2. Kısmi Tekliflerin Değerlendirilmesi 685
37.B.3. İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi 685
37.B.4. Bilgi ve Belge Tamamlatma Müessesesi 686
37.B.5. Tekliflerin Değerlendirmesi Kapsamında EKAP’a Girilmesi Gereken Hususlar 686
37.B.6. Elektronik İhalelerde Tekliflerin Değerlendirilmesi Süreci 687
37.B.7. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi 688
37.B.8. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Listenin Oluşturulması 688
37.B.9. Mal Alım İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu 688
37.B.10. Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşitliği Durumu 690
37.B.11. Aritmetik Hata ve Yuvarlama 692
37.B.12. Tekliflerin Birden Fazla Para Birimi Cinsinden Verilmesi 693
37.B.13. Tekliflerin Diğer Döviz Kurlarıyla Verilmesi Halinde Değerlendirme Nasıl Yapılır? 694
37.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 694
37.C.1. Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 694
37.C.2. Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 698
37.C.3. Mal Alımlarında İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 701
37.C.4. Yapım İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesinde ve Değerlendirilmesinde Yaşanan Tereddütlü Hususlar 703
37.C.5. İş Ortaklığında İş Deneyimin Değerlendirilmesi 708
37.C.6. Yerli İstekli ve Yerli Malına Fiyat Avantajı Uygulaması 708
37.C.7. Yapım İhalelerinde Uygulanacak Benzer İş Düzenlemesi 709
37.C.8. Temizlik İhalelerinde Benzer İş Tanımının Sınırlandırılması Mümkün müdür? 716
37.C.9. Hizmet İhalelerinde Benzer İşe İlişkin Hususlar 718
37.C.10. Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik 718
37.C.11. En Düşük Teklifin Yaklaşık Maliyet Değerinden Yüksek Olması Durumu 720
37.C.12. Alt Yüklenicilerin İş Bitirme Belgesi Başvuruları 720
37.D. YARGI KARARLARI 721
37.D.1. İstenmesi Halinde Tutanak Eki Belgelerin Gönderilmemesi Teklifin Reddini Gerektirir mi? 721
37.D.2. Özel Sektörde Gerçekleştirilen Hizmet Deneyiminin Tevsiki 721
37.D.3. Bedel Yerine Paylaşım Oranları İçeren Sözleşmeye Dayalı İş Bitirme 722
37.D.4. İş Deneyim Belgesinin Bünyesindeki İşlerin Benzer İşle İlgili Bulunması 722
37.D.5. İş Sahibi ve Yüklenicinin Aynı Kişi Olması 722
37.D.6. Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezleri Kapsamında Bitirilen İşler 723
37.D.7. Bilgi Tamamlama Kapsamında İş Bitirmenin Yeniden Düzenlemesi Mümkün müdür? 723
37.D.8. Tutanakların Dönemi Bilgi Tamamlama Kapsamında Tamamlatılabilir mi? 723
37.D.9. Yasaklama Kararı Ortadan Kalkan Firma Teklifi Değerlendirilebilir mi? 724
37.D.10. Teknik Şartnameye Aykırı Beyanda Bulunan Şirketin Demonstrasyon Aşamasında Ek Beyanda Bulunması Mümkün müdür? 724
37.D.11. Şirketin Ortaklarını Gösteren Ortaklık Yapısına İlişkin Belgelerin Sunulmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Tutar mı? 725
37.D.12. Üretim Kapasitesinin İhale Günü İtibariyle Sağlanamaması 725
37.D.13. Bilgisayarın Standardının Dışında 4DIMM Olarak Kullanılması 726
37.D.14. İhale Mevzuatının Ceza Hükümlerinde Kişilerin Lehine Olan Düzenlemeler Ne Şekilde Yararlandırılır? 726
37.D.15. Teklif ile Birlikte İstenen Açıklamanın Eksik Olması Bilgi Tamamlamana Girer mi? 727
37.E KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 728
37.E.1. Teklif Mektubu ile İlgili Açıklama İstenmesi Halinde Cevap Verilmemesi Teminatın İrad Kaydını Gerektirir mi? 728
37.E.2. Teklif Dosyası Kapsamında Sunulmayan Belgelerin Tamamlatılması Mümkün müdür? 729
37.E.3. Belge Aslı veya Aslına Uygunluğu Noterce Onaylanan Örnek Sunulmazsa Teklif Değerlendirme Dışı Tutulur mu? 729
37.E.4. Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinin Değerlendirilmesi 730
37.E.5. YMM veya SMMM Yerine Serbest Muhasebeci Onaylı Gelir Tablosunun Tamamlatılması Mümkün müdür? 730
37.E.6. Benzer Nitelikli Olmayan İmalat Kalemlerinin Belge Tutarından İndirilmesi Gerekir mi? 731
37.E.7. Bilanço Bilgileri Tablosunda Özel Kaşe Tamamlatılabilir mi? 731
37.E.8. Belgelerin Kimin Tarafından İmzalandığının Anlaşılamaması 731
37.E.9. Bozkurt 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı İş Bitirmesi B/III Grubuna Girer mi? 731
37.E.10. İş Ortaklığında Özel Ortak Benzer İşe Ait Olmayan Bir Bitirme Sunabilir mi? 732
37.E.11. Cironun Tevsiki İçin Sunulması Gereken Faturaların Sunulmaması 732
37.E.12. Tadilat ve Dekorasyon İşi Yüklenicisi Bina Yapım İşine Girebilir mi? 733
37.E.13. Değerlendirme Aşamasında Demonstrasyon Talep Edilebilir mi? 733
37.E.14. Teklif Mektubundaki Eksik İfade İstekliyi Değerlendirme Dışı Tutar mı? 734
37.E.15. Montaj İçermeyen Levha Alımı İşi Bitirmesi ile Levha Yapımı İşine Girilir mi? 734
37.E.16. İş Deneyim Belgesinin Tamamlatılması Mümkün müdür? 735
37.E.17. İş Deneyimini Gösteren Belgelerde Tereddüt Olması Durumunda Yapılması Gereken Nedir? 735
37.E.18. Büyük Ortağı İş Denetleme Belgesi Sahibi Olan Şirketin İş Deneyimi Nasıl Kullanılır? 735
37.E.19. Özel Sektöre Yapılan HES İnşaası İş Bitirmesini Kim Düzenler? 736
37.E.20. Bina İşi Yapan İsteklinin Karayolu İşleri İhalesine Girebilir mi? 736
37.E.21. Benzer İş Kapsamında Olmayan İşlerinin Belge Tutarından Çıkarılması Gerekir mi? 737
37.E.22. Hukuki Bir Geçerliliği Olmayan Bakım Sözleşmesinin Verilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı? 737
37.E.23. Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi B/III Grup İşler Olarak Belirlenen Benzer İş Tanımına Girer mi? 737
37.E.24. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İşine Girilebilir mi? 738
37.E.25. Çevre Temizlik İş Bitirmesi ile Yeşil Alan Tesis, Bakım ve Onarım İhalesine Girilebilir mi? 738
37.E.26. İş Denetleme Belgesinin Değerlendirilmesi 739
37.E.27. Onarım İş Bitirmesi ile Yapım İhalesine Teklif Verilmesi 740
37.E.28. Faaliyet İzin Belgesinde İsmi Geçen Ortağın Hisse Devri Yapması 740
37.E.29. Kesinleşen İhale Kararı Yazısının Gönderildiği Tarihte Teklif Geçerlik Süresinin Dolması Durumu 741
37.E.30. Ticaret Sicil Gazetesi veya İmza Sirkülerinin Sunulmaması Bilgi Eksikliğine Girer mi? 741
37.E.31. İstenen Numunelerin Süresinde Teslim Edilmemesi Teklifi Geçersiz Kılar mı? 741
37.E.32. Teklif Zarfı Üzerindeki Eksiklik Tamamlatılabilir mi? 742
37.E.33. İş Deneyim Belgesinin Düzeltilmesi 742
37.E.34. Sunulmayan Analizlere Dayanarak İsteklilerin Değerlendirme Dışı Bırakılması Mümkün müdür? 742
37.E.35. Demonstrasyon Neticesinin Olumlu Olmaması Cezai Tedbirlerin Uygulanmasını Engel midir? 742
37.E.36. Numune Değerlendirilmesinin Yapılma Zamanı 743
37.E.37. Sözleşme Süresi Bitmeyen İş İçin Düzenlenen İş Bitirme 743
37.E.38. Fatura Suretleri Üzerinde Bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaşesinde Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesi Mümkün müdür? 744
37.E.39. İş Bitirme Belgesinin Teyidi 744
37.F. İLGİLİ MEVZUAT 744
37.F.1. Şirket Bölünmelerinde Bölünen Şirkete Ait Yeterlilik Kriterlerinin Durumu 744
38.A. KANUN METNİ (Aşırı Düşük Teklifler) 746
38.B. AÇIKLAMA 747
38.B.1. Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 750
38.B.2. Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 761
38.B.3. Yemek Alımına İlişkin Hizmet İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 765
38.B.4. İhalelerde Sınır Değer Ne şekilde Belirlenir? 768
38.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 769
38.C.1. Mal Alımlarında Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması 769
38.D. YARGI KARARLARI 770
38.D.1. Aynı İmalatın Yapımı İçin Farklı Fiyatlar Teklif Edilmesi Durumu 770
38.D.2. Açıklama Yapılmaması İptal Gerekçesi Olur mu? 771
38.D.3. Malzeme ve Montaj Bedelini Ayrı Ayrı Gösterecek Şekilde Açıklama Yapılması Mümkün müdür? 771
38.D.4. İhalede Teklif Edilmesi Gereken Asgari İşçilik Maliyetini Karşılayan Firma Elenebilir mi? 772
38.D.5. İsteklinin Metrajı ile İdarenin Metrajı Birebir Aynı Olmak Zorunda mıdır? 773
38.D.6. Yemek İhalesinde Kar Hariç Yaklaşık Maliyetin Altındaki Tekliflerin Sorgulanması 773
38.D.7. YMM Tarafından Tasdik Edilen Katener Araç Parkı Listesinin Şartnameyi Karşılamaması 774
38.D.8. Taş, Kırmataş ve Diğer Malzemelerin Sorgulanması 774
38.D.9. Teklif Tarihinde Hukuken Geçerli Olmayan Tarife Kullanılabilir mi? 774
38.D.10. Açıklama İstenmeyen İş Kalemlerine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Firmanın Elenmesi Mümkün müdür? 775
38.D.11. Aşırı Düşük Açıklamasının Zamanında Yapılmamasının Sonuçları 776
38.D.12. Alt Analizlerin İncelenmemesi 777
38.D.13. Son Geçici Vergi Dönemine Ait Olmayan Proforma Fatura 777
38.D.14. Malzeme Girdileri Dâhil Edilerek Düzenlenen Analizler 778
38.D.15. Yeni Teknolojiye Göre Üretilen İş Makinelerindeki Yakıt Sarfiyatları 778
38.D.16. Güvenlik Hizmetinin Haftanın Yedi Günü Yirmi Dört Saat Sürmesi 779
38.D.17. Yol Giderlerinin Tek Yön Bilet Fiyatı Üzerinden Hesaplanması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır Mı? 780
38.D.18. DSİ'nin Analizleriyle Kıyaslayarak Girdi Miktarlarının Düşürülmesi 781
38.D.19. Analizdeki Makine ve İşçilik Oranlarının Dayanaksız Şekilde Düşürülmesi 781
38.D.20. Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Konusunda İdarenin Takdiri 782
38.D.21. Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Konusunda İdarenin Takdiri 783
38.D.22. İhale Tebliğlerindeki Yürürlük Hükümlerine Uyulmamasının Sonuçları 783
38.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 784
38.E.1. Gıda Dışındaki Diğer Giderler İçin Açıklama Yapılmaması 784
38.E.2. İdarenin Metrajları ile İsteklilerin Metrajlarının Bire Bir Örtüşmesi Mümkün müdür? 784
38.E.3.Açıklama İstenecek ve İstenmeyecek Analiz Girdilerinin Gönderilmemesi 784
38.E.4. Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu Hususuna Kim Karar Verecek? 785
38.E.5. İhale Tarihinden Sonraki Dönemi İlişkin Hal Fiyatlarının Esas Alınması Mümkün müdür? 785
38.E.6. Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının Mevzuata Uygun Düzenlenmemesi 785
38.E.7. Toplam Maliyetin Yüzde 80 Oranının Altındaki İş Kalemlerinin Sorgulanması 786
38.E.8. Vergi Dairesine Bildirilmesi 786
38.E.9. Proforma Faturada ve Analizde Malzemenin Teknik Özelliklerine Yer Verilmemesi 787
38.E.10. Birim Fiyat Analizlerindeki İşçilik Miktarlarının Değiştirilmesi Mümkün müdür? 787
38.E.11. Proforma Fatura ile Tutanaklar Arasındaki Birimlerin Farklı Olması 787
38.E.12. Açıklamadaki Malzeme Miktarlarının Teknik Şartnameye Uygun Olmaması 788
38.E.13. Saatlik Asgari Ücretin Altında Olmayan Teklif Reddi Mümkün mü? 788
38.E.14. Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamındaki Bilgi Tamamlatılabilir mi? 788
38.E.15. Bina Yapım İhalesinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirmesi 788
38.E.16. Öğrenci Taşıma İhalesinde Sorgulama 790
38.E.17. Yemek İhalesinde Karsız Yaklaşık Maliyetin Altındaki Teklifler Sorgulanacak mı? 790
38.E.18. Faturada Meslek Mensubu Tarafından Yazılması Gereken İbarenin Yer Almaması 791
38.E.19. Proforma Fatura Yerine Alış Faturası ile Açıklama Yapılabilir mi? 791
38.E.20. Yapım İhalesinde SGK Ödemeleri Önemli Bir Bileşen Oluşturur mu? 792
38.E.21. Proforma Faturalarda Malzeme ve Montaj BedeliNin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerekli midir? 792
38.E.22. Metrajlar Arasındaki Farkların Makul Olması 792
38.E.23. Yemek Dışında Mutfak Ekipmanları İçin Açıklama Yapılmaması 793
38.E.24. Yemek İhalesinde Sorgulamaya Esas Kriterlerin Belirlenmemesi 794
38.E.25. Açıklama İstenecek ve İstenmeyecek Kalemlerin Gösterilmemesi 794
38.E.26. İsteklinin Kendisinin Oluşturduğu Örnek Menü Üzerinden Açıklama Yapması Mümkün müdür? 794
38.E.27. Mühendislik Hizmetlerinin Bedelsiz Yapılacağı Açıklaması 795
38.E.28. Yemek İhalesinde Elektrik ve Su Giderlerine İlişkin Bilge Sunulmaması 795
38.E.29. Yemek İhalesinde Taşıma Bedelinin Açıklanmaması 795
38.E.30. Bayındırlık Analizlerindeki İşçilik Ücretinin Düşük Alınması Mümkün müdür? 795
38.E.31. Birim Fiyatlı İhalede Açıklama İstenecek Analizlerin Belirtilmemesi 796
38.E.32. Yemek İhalesinde Sorgulamaya Esas Kriterlerin Belirlenmemesi 796
38.E.33. Tesisat Kalemlerinin Tevsiki 796
38.E.34. Negatif Kar ve Genel Gider Belirlemesi Yapılabilir mi? 797
38.E.35. Periyodik Bakım Sözleşmesinin Fiyat Teklifi Olarak Değerlendirilebilir mi? 797
38.E.36. Yapım ihalesinde tüm iş kalemleri sorgulanacak mıdır? 797
38.F. İLGİLİ MEVZUAT 798
38.F.1. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Düşülen Hatalı Durumlar 798
38.F.2. Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 798
39.A. KANUN METNİ (Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali) 798
39.B. AÇIKLAMA 798
39.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 799
39.C.1. İhalenin İptali Durumunda Bu Kararın İptali İçin KİK’e Gidilebilir mi? 799
39.D. YARGI KARARLARI 803
39.D.1. Gerekçeden Yoksun İhale İptali 803
39.D.2. Somut Bir Belgeye Dayandırılamamış İhbar Üzerine İptal 803
39.D.3. İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle İhalenin İptali 804
39.D.4. Tekliflerin Yaklaşık Maliyete Çok Yakın Bulunması Nedeniyle İhalenin İptali 804
37.D.5. Yeterli Rekabetin Oluşmaması Sebebiyle İhalenin İptali 805
39.D.6. Rekabetin Engellendiği Yönündeki Şikayet Üzerine İhalenin İptali 806
39.D.7. İldeki Benzer İhalelere Kıyasla Tekliflerin Yüksek Olması İptal Gerekçesi Olur mu? 807
39.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 807
39.E.1. Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İhalenin İptali 807
39.E.2. İptal Kararının Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmaması 808
39.E.3. İdarece İhalenin Kısmen İptali Mümkün müdür? 808
39.E.4. Tespit Edilen Proje Eksikliklerinin İşin Maliyetini Önemli Ölçüde Etkileyeceği Gerekçesiyle İhalenin İptali 808
39.E.5. İptal Durumunda İstekli İhale Sürecine İtiraz Edebilir mi? 809
39.E.6. Yaklaşık Maliyetin Altındaki Tek Teklif İhale İptaline Gerekçe Oluşturur mu? 809
39.D.7. İptal Edilen İhale İçin Yargı Süreci Başlatılabilir mi? 809
39.E.8. İhale İptal Kararı Üzerine Başvuru Süresinin Geçmesi 810
39.E.9. Mali Yıl Bütçesinde Yer Alan Ödeneğin İptal Edilmesi, İhale İptal Gerekçesi Olabilir mi? 810
39.E.10. İdare Lehine İkincil Mevzuat Düzenlemesi İptal Gerekçesi Olabilir mi? 810
40.A. KANUN METNİ (İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması) 811
40.B. AÇIKLAMA 812
40.B.1. Yapım İşlerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 812
40.B.2. Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 813
40.B.3. Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 814
40.B.4. Mal Alımlarında En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Rol Oynayan Fiyat Dışı Unsurlar 814
A. Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması 814
1. İşletme ve Bakım Maliyeti 815
2. Maliyet Etkinliği 815
3. Verimlilik 815
4. Kalite 815
5. Teknik Değer 816
6. Özel İlave Kriterler 816
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi 816
C. Fiyat Dışı Unsurların Uygulandığı Bir İhalede Komisyon Kararı ve Şartname Örneği 822
D. Dizüstü (Taşınabilir) Bilgisayar İhalesi Teknik Şartname Örneği 827
40.B.5. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 829
40.B.6. Çerçeve İhalenin Karara Bağlanması, Onaylanması ve Çerçeve Anlaşmanın İmzalanması 829
40.B.7. Münferit Sözleşme Yapılmasına İlişkin Kurallar 830
40.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 832
40.C.1. İhale Kararında Belirtilmesi Gerekli Hususlar Nelerdir? 832
40.C.2. İhalenin Onaylanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 832
40.C.3. Yasaklılık Teyidi Nasıl Alınır? 833
40.C.4. Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Teyit Belgesi Alınması Zorunlu mudur? 834
40.C.5. Haklarında Kamu Davası Açılanlara İlişkin Gerçekleştirilen Teyit İşlemleri 834
40.C.6. İhale Komisyonunun İşlem-Akış Kontrol Çizelgesi 835
40.C.7. İhale Komisyonunun İhaleyi İptal Yetkisi Var mıdır? 837
40.C.8. İhale Komisyonunca İhalenin İptali Halinde İhale Yetkilisi İptal Kararını İptal Edebilir mi? 838
40.C.9. Çeşitli Olayların Çözümünde Kullanılacak İhale Akıl Cetveli 838
40.D. YARGI KARARLARI 840
40.D.1. En Düşük Teklife İhalenin Verilmemesi Hususu 840
40.D.2. İhale Kararının Onaylayan Yetkilinin Bu Yetkiyi Kullanırken Doğacak Zarardan Sorumluluğu 841
40.D.3. İhalenin Zamanında Onaylanmaması İstekliye Cayma Hakkı Verir mi? 841
40.D.4. İhale Kararının Başka Bir Güne Bırakılması 841
40.D.5. İhaleyi Onaylamama Yetkisinin Kullanımı 841
40.D.6. Yaklaşık Maliyetin Sağlıklı Belirlenememesi Nedeniyle İhalenin İptali 841
40.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 842
40.E.1. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklife İhale Verilebilir mi? 842
40.E.2. Fiyat Dışı Unsurların Kullanılmında İdarenin Takdir Yetkisi 842
40.E.3. Teknik Şartnamenin İdare Şartnameyi Desteklememesi 843
40.E.4. Demonstrasyon Verileri Fiyat Dışı Unsur Olabilir mi? 844
40.E.5. Bilgisayarlı Tomografi Simülatör Ünitesi İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 844
40.E.6. Ücretsiz Bakım Onarım ve Garanti Süresi Fiyat Dışı Unsur Olur mu? 845
40.E.7. Fiyat Dışı Unsurların Orantısız Belirlenmesi 846
40.E.8. Otobüs Basamak Yüksekliğine İlişkin Puanlama Öngörülmesi 846
40.E.9. Nispi Ağırlık Puanları Nasıl Belirlenecek? 846
40.E.10. Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 847
40.E.11. Yeterlik Kriterlerinin Fiyat Dışı Unsur Olarak Belirlenmesi Mümkün müdür? 847
40.E.12. Ultrasonik Cerrahi Aspiratör Dissektör Alımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 848
40.E.13. Sonradan Fiyat Dışı Unsurlarla Alım Yapılması Mümkün müdür? 849
40.E.14. Röntgen Cihazında Batarya Özellikleri Fiyat Dışı Unsur Olabilir mi? 850
40.E.15. Kit Karşılığı Elisa Cihazı Kullanımında Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 851
40.E.16. İlaç Kaplı Stent Alımı İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 851
40.E.17. Arıza Durumunda Konvansiyonel Teknikle Tedaviye Devam Edebilme Özelliğine Puan Öngörülmesi 853
40.E.18. Kriterlerinden Birinin Sağlanmaması Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakır mı? 853
40.E.19. Dinamik IMRT ve Gerekli Yazılım Puanlamaya Konu Olabilir mi? 853
40.E.20. Fiyat Dışı Unsur Belirlemesinde Ürünlerin Ayrı Ayrı Öne Çıkan Özelliklerinin Dikkate Alınmaması 854
40.E.21. Yeterlik Kriterinin Fiyat Dışı Unsur Yapılması 854
40.E.22. İdareye Ücretsiz Verilmesi Gereken Konteynerlerin Özelliği Üzerine Fiyat Dışı Unsur Belirlemesi Yapılması 854
40.E.23. Klystron ile Çalışan Lineer Hızlandırıcılar Puanlamaya Konu Olabilir mi? 855
40.E.24. MLC Yaprak Sayısındaki Artış Sayısına Göre Kademeli Bir Puanlama Sistemi Belirlenmesi 855
40.E.25. Eşitlik Halinde Fiyat Dışı Unsurların Belirsiz Olması 856
40.E.26. Teknik Şartnamede Zorunlu Olarak Sağlanması Gereken Husus İçin Puanlama Yapılabilir mi? 856
40.E.27. Hesaplama Yöntemine İlişkin Düzenlemenin Yapılmaması 856
40.E.28. Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu? 857
40.E.29. Uygulanan Enerji Seviyesindeki Değişimin Oranına Göre Değerlendirme 857
40.E.30. Numune Sunulmaması 858
40.E.31. “Uzman Görüşü” veya “Numune İnceleme Sonuçlarının Olumlu Olması” Hususu Fiyat Dışı Unsur Olur mu? 858
40.E.32. Aynı Amaca Hizmet Ettiği Halde Teknik Özelliklerin Ayrı Ayrı Belirlenmesi 859
40.E.33. İsteklilerce Farklı Şekilde Anlaşılmaya Açık Bir Düzenleme 859
40.E.34. Anestezi Cihazı Alımı İhalesinde Fiyat Dışı Unsur Uygulaması 859
41.A. KANUN METNİ (Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi) 860
41.B. AÇIKLAMA 860
41.B.1. İhale Komisyon Kararının İsteklilere Gönderilmesi 860
41.B.2. EKAP Üzerinden bildirim Nasıl Yapılır? 860
41.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 861
41.C.1. Bildirim ve Tebligat Esasları 861
41.D. YARGI KARARLARI 862
41.D.1. Tebligatın Yasal Süresinde Yapılması 862
41.D.2. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 862
41.D.3. Şirket Tebligatlarında Muhatabın Adreste Bulunmama Nedeninin Araştırılması Gerekir mi? 862
41.D.4. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 862
41.D.5. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 863
41.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 863
41.E.1. Tebligatın İsteklinin Ev Adresine Yapılması 863
41.E.2. Mahkeme Kararı Üzerine İhale Komisyonunca Yapılması Gereken 863
41.E.3. Kesinleşen İhale Kararı ile Birlikte Komisyon Kararının Ekte Gönderilmemesi İhalenin İptalini Gerektirir mi? 864
41.E.4. İhalenin İptal Gerekçesine İlişkin Yazının Gecikmesi 865
41.E.5. Tebliğ Edilen İhale Kararının İadesi 865
41.E.6. Sözleşme İmzalanmadığından Tebligat Sürecinin Kesintiye Uğraması 866
41.E.7. Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali 866
41.E.8. Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihten Ne Anlaşılması Gerekir? 866
41.E.9. Elden Yapılan Tebligatın Varlığı 867
41.E.10. Faks Yoluyla Tebligat 867
41.E.11. Teklif Vermeye Yetkili Olmayan İstekliye Tebligat Yapılmamasının Hükmü 867
41.E.12. Bildirimde İhale Sonucunu Etkileyen Esasa Müessir Bir Hatanın Olmaması 867
42.A. KANUN METNİ (Sözleşmeye Davet) 868
42.B. AÇIKLAMA 868
42.B.1. Sözleşmeye Davet Süreci 868
42.B.2. İhale Kararının Alınmasından Sözleşme Yapılmasına Kadarki Sürenin Özeti 869
42.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 870
42.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması Mümkün müdür? 870
42.D. YARGI KARARLARI 870
42.D.1. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Yapılan Şikâyet Başvurusu 870
42.D.2. Sözleşmeye Davet Üzerine Şikâyetin Mevcut Olmaması 870
42.D.3. Onama Keyfiyetinin Bildirim Şekli 871
42.D.4. On Günlük Sözleşme İmza Süresinin Başlangıç Tarihi 871
42.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 872
42.E.1. Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılmasında Şekil Şartı 872
42.E.2. Kesinleşen İhale Kararının Taraflara Bildirildiği Gün Sözleşmeye Davet Yazısının Gönderilmesi 872
42.E.3. Yasal Sürelere Uyulmadan Yapılan Sözleşmenin Geçerliliği Var mıdır? 872
42.E.4. On Günlük Yasal Sürenin Başlama Tarihi Mektubun Postaya Verilmesini Takip Eden 7. Gün müdür? 873
42.E.5. Sözleşmeye Sehven Çağrılmanın Sonuçları 873
42.E.6. Sözleşme Günü Yasaklılığın Tespiti 873
43.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat) 874
43.B. AÇIKLAMA 874
43.B.1. İsteklinin Ortak Girişim Olması Halinde Kesin Teminat 874
43.B.2. Danışmanlık İhalelerinde Kesin Teminat 874
43.B.3. Kesin Teminat Olarak Teminat Mektubu Verilmesi 875
43.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 875
43.C.1. Sınır Değerin Altında İhale Verildiğinde Kesin Teminat Tutarı 875
43.C.2. Kesin Teminat Mektuplarının İadesi 875
43.D. YARGI KARARLARI 876
43.D.1. Kat Karşılığı İnşaat Yapımında Kesin Teminat 876
43.D.2. "Kesin Teminat Dışında Yeni Bir Teminat İstenmesi 876
43.D.3. Ödenecek Miktar Kadar Süresiz Teminat Mektubu İstenmesi 877
43.D.4. Fen ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmasını Teminen Alınan Kesin Teminat 877
43.D.5. İdarenin Kesin Teminat Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Sınırı 878
43.D.6. Yasal Teminat Dışında Alınan İlave Teminatın Gelir Kaydı 878
43.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 878
43.E.1. İhzarat Tutanağında Belirtilen Mal Bedeli Tutarı Kadar Kesin Teminat Alınması 878
43.E.2. Kesinleşmiş Alacaklar Teminat Olur mu? 878
44.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu) 878
44.B. AÇIKLAMA 879
44.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 879
44.C.1. Sözleşmenin Yapılması Süreci ve Genel Yaptırım Hükümleri 879
44.C.2. Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim 879
44.C.3. Taahhüt Altına Alınan Durumun Tevsik Edilememesi Halinde Yapılması Gereken 880
44.D. YARGI KARARLARI 880
44.D.1. İdarenin Sözleşme Yapmaya Zorlanması 880
44.D.2. İsteklinin Askere Alınması Yükümlülüğünü Etkiler mi? 881
44.D.3. İşçi Ücretlerine Yapılan Artışı Gerekçe Göstererek Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İsteklinin Durumu 881
44.D.4. Sözleşmeyi İmzalamaktan İmtina Eden İstekliye Uygulanacak Müeyyidenin Sınırı 881
44.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 881
44.E.1. İkinci Teklif Sahibinin Meclis Üyesi Olması 881
44.E.2. İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren Durumlarda Bulunmadığı Koşuluna Uyulmadan Sözleşme İmzalanması 882
45.A. KANUN METNİ (Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu) 882
45.B. AÇIKLAMA 882
45.D. YARGI KARARLARI 883
45.D.1. Sözleşmenin Yasal Sürede Yapılmaması 883
45.D.2. İsteklinin Sözleşmeden Dönme Hakkı 883
45.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 883
45.E.1. İsteklinin Mağduriyetine Neden Olunması 883
46.A. KANUN METNİ (İhalenin Sözleşmeye Bağlanması) 884
46.B. AÇIKLAMA 884
46.B.1. Sözleşmenin İmzalanması Aşamaları 884
46.B.2. Sözleşmenin Düzenlenmesine İlişkin Hususlar 884
46.B.3. Usule Uyulmadan Sözleşme İmzalanması Şikayeti Engeller mi? 885
46.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 886
46.C.1. Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması 886
46.C.2. Bedeli Döviz Üzerinden Ödenmek Üzere Sözleşme İmzalanabilir mi? 886
46.C.3. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi 886
46.C.4. Sözleşmeler Üzerinden Alınan Damga Vergisi, Nüsha Sayısı ile Orantılı Şekilde Artar mı? 887
46.D. YARGI KARARLARI 888
46.D.1. Sözleşmeye Konulan İmzanın Noterce Onanması 888
46.D.2. Sözleşmenin Geçerlilik Şartı 889
46.D.3. Sözleşmenin Yasal Süresi İçinde Yapılmaması 889
46.D.4. Sayıştay’ca Tescili Mümkün Görülmeyen Sözleşmenin Uygulanması 889
46.D.5. Notere Onaylattırılmayan Sözleşmenin Geçerliliği 889
46.D.6. Sözleşmenin Yapılmasında Dürüstlük Kuralı 890
46.D.7. Sözleşmenin Yürürlük Şartı 890
46.D.8. Deprem Gören İllerde Girişilecek Yapım İşlerine İlişkin Sözleşmelerin Tescili 890
46.D.9. Sayıştay Daire Kararına İtiraz Yolu 891
46.D.10. Mevzuata Aykırı İhale Bile Olsa Şikâyet Başvuru Sürelerine Uyulması Gerektiği 891
46.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 891
46.E.1. İdari Şartnamenin Mevzuata Aykırı Olduğunun Sözleşme İmzalandıktan Sonra Anlaşılması 891
46.E.2. İhale Dokümanına Aykırı Sözleşme 892
46.E.3. Tip Sözleşmeye Aykırı Sözleşme İmzalanmasının Hükmü 892
46.E.4. İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması 892
46.E.5. Sözleşmenin Uygun Şekilde İmzalandıktan Sonra Kanuna Aykırılığın Tespiti 892
46.E.6. İki Teklif Alımlarının Toplamı İçin Tek Bir Sözleşme Yapılması 893
46.E.7. Mevzuatta Öngörülen Süre Sona Ermeden Sözleşme İmzalanması 893
47.A. KANUN METNİ (İhale Sonucunun İlanı) 893
47.B. AÇIKLAMA 894
48.A.KANUN METNİ (Danışmanlık Hizmetleri) 894
48.B. AÇIKLAMA 894
48.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Uygulanacak Yöntem 895
48.B.2. Danışmanlık Hizmetleri ile İlgili Özel Tanımlar 895
48.B.3. Danışmanlık Hizmeti İhalelerinde İş Tanımının Hazırlanması 896
48.B.4. Danışmanlık İhalelerinde Yerli İstekli 897
48.B.5. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Bildirim ve Tebligat Esasları 897
48.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 898
48.C.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti 898
48.C.2. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanmasına Esas Miktar ve Fiyatların Tespiti 899
48.C.3. Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Güncellenmesi 899
48.C.4. Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi Mümkün müdür? 900
48.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 900
48.D.1. Mera Parsellerinin Tescili İşinin Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında İhale Edilmemesi 900
49.A. KANUN METNİ (Ön Yeterlik ve İsteklilerin Belirlenmesi) 901
49.B. AÇIKLAMA 901
49.B.1. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği 902
49.B.2. İhale Kaydı, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması 902
49.B.3. Mali Kapasite ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler Nelerdir? 903
49.B.4. Mali ve Teknik Tekliflerin Değerlendirilebilmesi İçin Verilmesi Gerekli Standart Formlar 904
49.B.5. Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Belgelerin Sunuluş Şekli 905
49.B.6. Mali Kapasiteye İlişkin Belgeler 908
49.B.7. Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler 912
49.B.8. İlan Süreleri ve Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar 917
49.B.9. Danışmanlık İhalelerinde İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Müessesesi 920
49.B.10. Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması 920
49.B.11. Ön Yeterlik Değerlendirmesi 921
49.B.12. İhaleye Davet Sürece 922
49.B.13. Danışmanlık Hizmet Alımlarında Anahtar Teknik Personel ve Teknik Personel 923
49.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 924
49.C.1. İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 924
49.C.2. Belge Düzenleme Koşulları 925
49.C.3. Belge İçin Başvuru 927
49.C.4. İş Deneyim Tutarının Tespiti 928
49.C.5. İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi 929
49.C.6. İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyecek İşlerde İş Deneyimini Gösteren Belgeler ve Bu Belgelerde Aranacak Kriterler 931
49.C.7. İş Deneyimini Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi 932
49.C.8. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi 934
49.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 935
49.D.1. Sanat Eserlerinde Yüklenici Seçiminin Yarışmaya Konu Edilerek Yapılması 935
49.D.2. Teknik Puanlamada Komisyon Üyelerinin Takdir Yetkisindeki Sınır Nedir? 935
49.D.3. Saha Kontrollük Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 936
50.A. KANUN METNİ (İhaleye Davet) 936
50.B. AÇIKLAMA 937
50.B.1. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Teminatlar 937
50.B.2. Danışmanlık Hizmet İhalelerinde Tekliflerin Sunulması 938
50.B.3. Tekliflerin Alınması ve Teknik Tekliflerin Açılması 938
51.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Hazırlanması ve Verilmesi) 938
51.B. AÇIKLAMA 939
51.B.1. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Nasıl Olmalıdır? 939
51.B.2. Tekliflerin İdareye Sunulma Şekli ve Süreci 939
51.B.3. Tekliflerin İhale Komisyonunca Teslim Alınması Süreci 940
52.A. KANUN METNİ (Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Yapılması) 940
52.B. AÇIKLAMA 942
52.B.1. Teknik ve Mali Tekliflerin Değerlendirilmesi 942
52.B.2. Teknik ve Mali Puan Ağırlık Katsayılarının Belirlenmesi 943
52.B.3. Teknik Değerlendirmede Dikkate Alınacak Kriterler 944
52.B.4. Teknik Puanlama Nasıl Yapılacak? 945
52.B.5. Mali Tekliflerin Açılması ve Puanlama 946
52.B.6. Puanların Belirlenmesi, Görüşmeye Davet ve İhalenin Karara Bağlanması 947
52.B.7. Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali 948
52.B.8. İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 948
52.B.9. Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi 948
52.B.10. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesi 949
52.B.11. İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması 949
52.B.12. İhale Sonucunun İlanı 949
52.C. YARGI KARARLARI 950
52.C.1. İhale ile Ortaya Çıkan Sonuç 950
52.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 950
52.D.1. Teknik Değerlendirmeden Önce Mali Teklifin Açıklanması 950
52.D.2. Danışmanlık İhalesinde Tekliflerin Değerlendirilmesi 950
52.D.3. Danışmanlık İş Deneyiminde Özel Hizmet Asgari Şartının Değerlendirilmesi 951
53.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumu) 952
53.B. AÇIKLAMA 959
53.B.1. Kurumun Görev ve Yetkileri 959
53.B.2. Kamu İhale Kurulunun Oluşumu 960
53.B.3. Kurula Atanacak Üyelerin Vasıfları 960
53.B.4. Kurul Üyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınmalarına İlişkin Düzenleme 961
53.B.5. Kamu İhale Kurumunun Genel Yönetim ve Temsili 961
53.B.6. Kurul Üyelerinin Yemini 961
53.B.7. Kurul Üyelerine Getirilen Yasaklar 961
53.B.8. Kurum Üye ve Çalışanlarına Getirilen Gizli Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı 962
53.B.9. Kurum Üye ve Personelinin Yargılanmaları ve Mal Beyanları 962
53.B.10. Kamu İhale Kurulunun Çalışma Esasları 962
53.B.11. Kurumun Gelir Kalemleri Nelerden Oluşmaktadır? 962
53.B.12. Kurumun Bütçe ve Mali İşlemleri 963
53.B.13. Kurum Payı ile İlgili Olarak İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 963
53.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 964
53.C.1. İhale Kontrol Sisteminden Yararlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 964
53.C.2. İhale Sonuç Formlarının KİK’e Gönderilmesi 965
53.D. YARGI KARARLARI 965
53.D.1. Kurum Üyelerine Toplantı Gündeminin Zamanında Bildirilmemesi 965
53.D.2. Başvuru Bedelinin Yatırılmaması Üzerine Şikayetin Reddi 966
53.D.3. KİK Tebligatı Web Sayfası Üzerinden Yapabilir mi? 966
53.D.4. Eksik Bilgi ve Belgelerin Kurumun ihale.gov.tr Adresinde Yayımlanması Zorunluluğu 967
53.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 968
53.E.1. Kurulun İdari Denetim Sınırı 968
53.E.2. İvedi ve Kamu Yararı Gerekleriyle İhale İşlemlerine Devam Kararı 968
53.E.3. Konteynerlerin Ayrı Bir Set Olarak İhale Edilmesi Kararı Üzerindeki KİK İncelemesi 968
54.A.KANUN METNİ (İhalelere Yönelik Başvurular) 969
54.B. AÇIKLAMA 970
54.B.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetki 971
54.B.2. Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar 972
54.B.3. İtirazen Şikayetlerde Başvuru Teminatı Uygulaması 972
54.B.4. Başvurular Üzerine İhaleyi Yapan İdare veya Kurum Tarafından Ne Tür Bir Karar Alınır 973
54.B.5. Sürelerle İlgili Genel Esaslar 973
54.B.6. Başvuruların Yapılacağı Yerler ve Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar 974
54.B.7. Ortak Girişimlerde Şikayet Müessesesi 975
54.B.8. Şikayet Başvurusu Üzerine Zeyilname Uygulaması 975
54.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 976
54.C.1. Çerçeve Anlaşma ve Münferit Sözleşme İhalelerinde Şikayet Süreci 976
54.C.2. İdareye ve KİK’ e Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örnekleri 978
54.D. YARGI KARARLARI 982
54.D.1. İhale Mevzuatının Sık Sık Değişmesi Mazeret Oluşturur mu? 982
54.D.2. Başvuru Yolunun ve Süresinin Yanlış Bildirilmesi Şikâyet Ehliyetinin Kullanılmasına Mani midir? 983
54.D.3. Mevzuata Aykırı Bulunma Sebeplerinin Dilekçelerde Ayrıntılı Gösterilmemesi 984
54.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 985
54.E.1. İdarenin Düzeltici İşlem Kararı Üzerine Şikayet Başvurusu 985
54.E.2. İhaleyi Alan Firmanın İhale İptal İstemi 985
54.E.3. Düzeltici İşlem Uygulama Örneği 986
54.E.4. Baro Pulu Yapıştırılmayan Başvuru Dilekçesi 986
54.E.5. Şikayet Üzerine Alınmayan İptal Kararını KİK İnceler mi? 986
54.E.6. İdareye Şikayet Başvurusu Yapılmayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi? 986
54.E.7. İstekli Kendi Üzerinde Bırakılmış Bir İhalenin İptalini İsteyebilir mi? 987
54.E.8. Şikayet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususlar İtirazen Şikayet Başvurusuna Konu Edilebilir mi? 987
55.A. KANUN METNİ (İdareye Şikayet Başvurusu) 988
55.B. AÇIKLAMA 988
55.B.1. İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçelerde Bulunması Gereken Hususlar 990
55.B.2. İdareye Yapılacak Şikayet Başvurularındaki Eksiklikler 991
55.B.3. Başvurular Üzerine İdare Tarafından Alınacak Kararlar 991
55.B.4. Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi 992
55.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 992
55.C.1. İhalenin Kurul Kararı ile İptalinin Hukuki Sonuçları 992
55.D. YARGI KARARLARI 992
55.D.1. Kararın tebliğinden itibaren 10 günlük Kuruma başvuru süresi ne zaman sona erer? 992
55.D.2. İhalenin İptali Üzerine Başvuru 993
55.D.3. İhale Dışı Bırakılma İşleminin Öğrenilme Tarihi İtirazen Şikâyet Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekir mi? 993
55.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 994
55.E.1. Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusunda Yetkinin Sınırı 994
55.E.2. İdareye Başvuru Yapılmamış Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi? 994
55.E.3. İdarenin Tek Taraflı İşlemle Şikayet Hakkını Kullanılmaz Hale Dönüştürmesi 995
55.E.4. İdare Tarafından Görevlendirilen Raportörler Tarafından İşlem Tesisi 995
55.E.5. Öngörülen Süreler Beklenmeden Sözleşmenin İmzalanması 995
55.E.6. İdareye Başvuru Yolunun Tüketilmesi 996
55.E.7. 15 Günlük Şikayet Süresinin Dolması Beklenmeden Sözleşme İmzalanması 996
55.E.8. İhale İşlemlerine Devam Edilmesi Konusunda Alınan Kararın KİK’ce İptali 996
56.A. KANUN METNİ (Kuruma İtirazen Şikayet Başvurusu) 997
56.B. AÇIKLAMA 998
56.B.1. Ön İnceleme Konuları ve Bu Kapsamda Kurumca Yapılacak İşlemler 999
56.B.2. Eksik Belgelerin Tamamlanması 999
56.B.3. Kurum İnceleme Detayları 1000
56.B.4. Dinleme Toplantısı 1000
56.B.5. Şikayetin Avukat Aracılığıyla Yapılması 1000
56.B.6. Ortak Girişimde Özel Ortağın Şikayet Hakkı 1001
56.B.7. KİK’e Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar 1001
56.B.8. Şikayet Başvuruları Üzerine Kurum Tarafından Alınacak Karar 1002
56.B.9. KİK Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar 1002
56.B.10. Kararların Uygulanması 1003
56.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1003
56.C.1. Şikayet ve İtirazen Şikayet Üzerine İdarenin İhaleyi İptal Etmesi Halinde KİK’e Gidilebilir mi? 1003
56.C.2. Yazım Hatalarının Düzeltilmesi 1003
56.C.3. Bildirim ve Tebligat Esasları 1004
56.C.4. Kurulun Bilirkişilere Başvuru Uygulaması 1004
56.D. YARGI KARARLARI 1005
56.D.1. KİK’e Yapılan İtirazen Şikâyetin Ayrıntılı Delil İçermesi Gerekir mi? 1005
56.D.2. İptal Edilen İhaleye İlişkin Aynı Konudaki Şikâyeti KİK İncelemek Zorunda Mıdır? 1005
56.D.3. İhaleye Teklif Vermeyen Değerlendirmeye İlişkin İtirazda Bulunabilir mi? 1006
56.D.4. Şikâyet Başvurusunun Usule Uygun Olmadığından Bahisle İşlemin İptali Mümkün Müdür? 1007
56.D.5. Hak Kaybı Açık Olmakla Birlikte İddiaların Eşit Muamele İlkesi Açısından Da İncelenmesi 1007
56.D.6. Kurul Dilekçenin Reddine İlişkin Karar Verebilir mi? 1007
56.D.7. Aynı İhale İçin İkinci Kez İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılabilir mi? 1008
56.D.8. Eşit Muamele İlkesi Yönünden Yeniden İnceleme Talebi 1009
56.D.9. Kurumun Şekil Yönünden Reddetmesi Mümkün Olmayan Şikayeti İncelememesinin Sonuçları 1010
56.D.10. Başvuruların Son Gününe Kadar İtirazen Şikayet Başvuru Dosyasına Belge Eklenebilir mi? 1011
56.D.11. İhalenin İptali Durumunda İtirazen Şikayet Başvuru Süresi 1012
56.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1013
56.E.1. İsteklinin Doküman İçin Şikayet Hakkı Var mıdır? 1013
56.E.2. Projeye İlişkin Kuruma Yapılan Başvurular 1013
56.E.3. Süreci Şikayet Konusu Yapılmayan İhalenin İptaline İlişkin İstem 1013
56.E.4. Dokümana İtiraz İçin Şikâyet Ehliyeti Ne Zaman Sona Erer? 1013
56.E.5. Şikâyet Başvurusunda Belirtilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusunda Konu Edilebilir mi? 1014
56.E.6. Denetim Mekanizmasını Harekete Geçiren Kişinin Şikayetinden Vazgeçmesi Denetim Sürecini Kaldırır mı? 1015
56.E.7. Somut Delillere Dayanmayan İhbar Mektubu 1015
56.E.8. 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki İşler İçin Şikayet Süreci İşletilebilir mi? 1015
56.E.9. İhaleyi Alan İstekli Şikayet Başvurusunda Bulunabilir mi? 1015
56.E.10. İki İhale Hakkında Tek Dilekçe ile Şikayette Bulunulması 1016
54.E.11. KİK’e İtirazen Şikayet Başvurusunun Ön Koşulu 1016
56.E.12. KİK Düzeltici İşlemi Bildirmesine Rağmen İhalenin İptali Mümkün müdür? 1016
56.E.13. Şikayet ya da İtirazen Şikayet Üzerine Alınmayan İhale İptal Kararları İçin KİK’e Gidilebilir mi? 1017
56.E.14. KİK’in İhale İptal Gerekçesi 1017
56.E.15. Şikayet İncelemesi Sonucunda Tek Firmanın Kalması İhalenin İptalini Gerektirir mi? 1017
56.E.16. İdareye Yapılan Şikâyet Başvurusunda Yer Almayan Konu İçin KİK’e Gidilebilir mi? 1018
56.F. İLGİLİ MEVZUAT 1018
56.F.1. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik 1018
56.F.2. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ 1018
57.A. KANUN METNİ (Yargısal İnceleme) 1018
57.B. AÇIKLAMA 1019
57.B.1. Yargı Kararlarına Uyma Zorunluluğu 1019
57.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1019
57.C.1. KİK’in Düzeltici İşlem Kararı Üzerine İptal Kararı Geri Alınmadığı Takdirde Istekli Idari Yargıya Gidebilir mi? 1019
57.D. YARGI KARARLARI 1020
57.D.1. Kamu İhalelerinde Yargı Yolu Uyuşmazlıklarının Çözüm Yeri 1020
57.D.2. İtirazen Şikayet Başvurusunun Mahkeme Tarafından Yönlendirilmesinde Başvuru Bedeli Nasıl Yatırılır? 1020
57.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1021
57.E.1. Konunun Yargıya Taşınabilme Kaygısı İptal Gerekçesi Olabilir mi? 1021
57.E.2. Yasaklama Kararlarına Karşı İdari Yargıda Dava Açılması 1021
57.E.3. İhalenin İptaline Karşı İdari Yargıda İdari İşlemin Unsurları Açısından Dava Açılması 1022
57.E.4. Şikayet Başvuru Süresi Geçirildikten Sonra Yargısal İncelemeye Gidilmesi 1022
57.E.5. Müeyyidelere İtiraz ve İnceleme Merciinin İdari Yargı Olacağı 1022
57.F. İLGİLİ MEVZUAT 1023
57.F.1. Savcılıklarca ve Mahkemelerce Verilen Kararlara Karşı İtiraz 1023
58.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklama) 1024
58.B. AÇIKLAMA 1025
58.B.1. Yasaklama Kararı Verilirken Uyulması Gereken Genel Kurallar 1026
58.B.2. Yasaklamayı Gerektiren Fiil ve Davranışlar Nelerdir? 1027
58.B.3. Yasaklamanın Süresi ve Kapsamı 1027
58.B.4. Yasaklama Kararı Verilenlerin Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Durumu 1028
58.B.5. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar 1028
58.B.6. Çerçeve Anlaşmalarda İhale Yasağı Uygulaması 1029
58.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1029
58.C.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler 1029
58.C.2. Yasaklamanın Başlangıcı Hangi Tarihtir? 1031
58.C.3. İhale Süreci Devam Ederken Verilen Yasaklama Kararının Hükmü 1032
58.C.4. Yasaklama Kararlarının Kapsam ve İçeriği 1032
58.C.5. Yasaklamaya İlişkin Sürenin Hukuki Niteliği 1033
58.C.6. Yasaklı Firmanın Ürününün Başka Bir Satıcı Tarafından Teklif Edilmesi Mümkün müdür? 1034
58.C.7. Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirketin Ortak veya Ortaklarının Durumu 1034
58.C.8. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması Halinde İzlenecek Yöntem 1035
58.C.9. Doğrudan Temin Usulünde Yasaklama Kararı 1035
58.C.10. Teminatların Gelir Kaydedilmesi 1036
58.C.11. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmesi 1036
58.D. YARGI KARARLARI 1036
58.D.1. Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan İstekliye Verilecek Yasaklama Kararı 1036
58.D.2. Belediye ve Özel İdareler Açısından İlgili veya Bağlı Bulunulan Bakanlık 1036
58.D.3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yürütülmesinin Durdurulması 1037
58.D.4. İhale Yasağının Başlangıç Tarihi 1037
58.D.5. İhaleye Katılmamış Olan İhaleye Fesat Karıştıran Şirketin %88 Hisseye Sahip Ortağı Hakkında Yasaklama Kararı Verilir mi? 1037
58.D.6. Yasak Fiil ve Davranış Niteliğinde Olmayan Bir Husus Nedeniyle İdarece Yasaklama Kararı Verilmesi 1038
58.D.7. Yasaklamayı Gerektiren Fiil veya Davranışın Tespit Tarihi 1038
58.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1039
58.E.1. İddianamede İsmi Bulunduğu İçin Teminatın İrad Kaydedilmesi Mümkün müdür? 1039
58.E.2. Yasaklama İşleminin Durdurulmasında Yargı Yolu 1039
58.E.3. İptal Edilen Bir İhaleden Dolayı Yasaklama Kararı Verilmesi 1039
58.E.4. Şirketi Temsile Yetkili Müdür Hakkında Kamu Davası Açılmış Olması Teklifi Değerlendirme Dışında Bırakır mı? 1040
58.E.5. Kamu Davası Açılan Ortakların İhaleye Katılması 1040
58.E.6. Orijinal İmzalar Model Alınarak Sahte İmzalı Evraklarla İhaleye Katılım 1041
58.E.7. Aynı İdare Tarafından Daha Önce Yapılan İhaleler İçin 58. Madde Uygulanabilir mi? 1041
58.E.8. Eksik Yasaklamanın Sonradan İncelenmesi 1042
58.E.9. Üniversiteler Doğrudan Yasaklama Verebilir mi? 1042
59.A. KANUN METNİ (İsteklilerin Ceza Sorumluluğu) 1043
59.B. AÇIKLAMA 1043
59.B.1. Ceza Kovuşturması Süreci 1044
59.B.2. Mahkeme Kararı ile Getirilen Geçici Yasaklama 1044
59.B.3. Kamu İhalelerine Katılmaktan Sürekli Yasaklama 1044
59.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1045
59.C.1. İsteklilerin Ceza Sorumluluğu ile İlgili Olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Üzerine Düşen Görevler Nelerdir? 1045
59.C.2. Hakkında Kamu Davası Açılanların Durumlarının Değerlendirilmesi 1045
59.C.3. Şirket ile Vekil Arasında Kurulan Hukuki İlişki Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdürün Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Halinde Sona Erer mi? 1047
59.D. YARGI KARARLARI 1048
59.D.1. Şirket Ortağının Ceza Mahkemesinde Beraat Etmesi Şirketin İhalelere Katılma Yasağını Kaldırır mı? 1048
59.D.2. Hakkında Kamu Davası Açılan Gerçek Kişinin Yarıdan Az Hissesine Ortak Olan Sermaye Şirketi Yargılama Sonuna Kadar İhaleye Girebilir mi? 1049
59.D.3. İhaleye Fesat Karıştırmaktan Dolayı Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin % 50 Oranında Hissesine Sahip Olduğu Şirketin İhale Yasağı Var mıdır? 1049
59.D.4. İhale Tarihinden Sonra Hakkında Kamu Davası Açılan İstekli Yasaklı Hale Gelir mi? 1050
59.D.5. Yasaklı Şirket Müdürünün Verdiği Vekâletname ile Yasaklı Olmayan Biri İhaleye Girebilir mi? 1050
59.D.6. Hakkında Kamu Davası Açılan Kişinin Yüzde 50 Ortağı ve Temsile Yetkili Olduğu Şirket İhalelere Girebilir mi? 1051
59.D.7. Hakkında Kamu Davası Açıldığını Bilmeyen İsteklinin İhaleye Girmesi 1052
59.D.8. Kamu Davası Sonuçlanıncaya Kadar Hâkim Ortağın Payını Devretmesi Tüzel Kişilik İçin Getirilen Yasaklılık Durumunu Ortadan Kaldırır Mı? 1053
59.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1054
59.E.1. Beraatla Neticelenen Özel Belgede Sahteciliğe Teşebbüs Suçu 1054
59.E.2. Kamu Davası Açılmadan Önce Hisselerin Devri 1055
59.E.3. Hakkında Kamu Davası Açılan Şirket Müdürünün Sermayesinin Yarısından Azına Sahip Bulunduğu Sermaye Şirketinin İhalelere Katılması Mümkün müdür? 1055
59.E.4. Ortağı ve Yetkili Müdürü Hakkında Kamu Davası Açılan Şirketin İhale Dışı Bırakılması 1056
59.E.5. İhale Tarihi İtibariyle Kamu Davası Açılmayan İsteklinin Durumu 1056
59.E.6. Hakkında Kamu Davası Açılmış Olan Kişi Vekaletin İhaleye Teklif Verebilir mi? 1057
59.E.7. Bir İhaleye Dayanmayan Kamu Davası 1058
59.E.8. Hakkında Kamu Davası Açıldığının Sonradan Öğrenilmesi 1058
59.E.9. İhalede İki Ayrı Teklif Mektubu Sunulması 1058
60.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu) 1059
60.B. AÇIKLAMA 1059
60.B.1. Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenlerin Durumu 1059
60.B.2. Müeyyide ve Sorumluluk Kapsamındaki Görevliler Kimlerdir? 1060
60.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1060
60.C.1. Müeyyidelerin Yasal Dayanakları Nelerdir? 1060
60.D. YARGI KARARLARI 1061
60.D.1. Görevlilerin Mali Sorumluluğu 1061
60.D.2. Sözleşmeye Aykırı Şekilde Fazla Miktarda Alım Yapılması 1061
60.D.3. Görevi Nedeniyle Suç İşleyen Sanık Hakkında Soruşturma İzni 1061
60.D.4. Piyasa Rayiçlerine Nazaran Alımın Pahalı Olması 1061
60.D.5. Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluk Müessesesi 1062
60.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1064
60.E.1. Eşit Muamele ve Güvenirlik İlkelerinin İhlali 1064
60.E.2. Kamu Zararına Neden Olan İhale Komisyon Kararı 1064
61.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı) 1065
61.B. AÇIKLAMA 1065
61.B.1. Gizli Kalması Gereken Bilgiler 1065
61.B.2. Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağına Uymayanlar İçin Öngörülen Müeyyideler 1065
62.A. KANUN METNİ (İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar) 1066
62.B. AÇIKLAMA 1068
62.B.1. Yıllara Sari İşlerde Ödenek Şartı 1068
62.B.2. Yaklaşık Maliyetin Gizliliği 1069
62.B.3. İhale İlanlarındaki Önemli Noktalar 1069
62.B.4. İdarelerce İstihdam Edilen Personelin Yeterli Nitelik veya Sayıda Olmaması 1070
62.B.5. Yapım İhalelerinde Uygulama Projesi Koşulu 1070
62.B.6. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Aranacak Belgeler 1071
62.B.7. Yapım İşlerinde, İhale Öncesi İdarelerce Yapılması Gerekenler (Özet Şematik Gösterim) 1073
62.B.8. Yapım İşlerinde İhale Öncesi İdarelerce Uyulması Zorunlu Hususlar 1073
62.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1075
62.C.1. Türkiye’de Yatırım Programı Hazırlama Süreci 1075
a. Türkiye’deki Yatırımcı Kamu Kuruluşları 1075
b. Yatırım Projelerinin Nitelikleri Açısından Sınıflandırılması 1075
c. Yatırım Projelerinin Planlanması (Mikro Planlama Evresi) 1075
d. Proje Döngüsü Yönetimi 1076
e. Kamu Yatırım Programının Yapısı 1076
f. Türkiye’de Kamu Yatırım Programının Hazırlanması Süreci 1077
62.C.2. Kamu İhale Kanunundaki %10 Limitinin Uygulanması 1078
a. Limit İçeren Maddeler 1078
b. Sınırın Tespiti Nasıl Yapılacak? 1078
c. Limitin Aşılması Gerektiğinde Yapılması Gerekenler 1079
d. İzin Başvurusu Nasıl Yapılacak? 1079
e. Uygun Görüş İçin Gerekçeli Şekilde Doldurulmuş Başvuru Formu Örneği 1080
62.C.3. Birden Fazla Yılı Kapsayan ve Yatırım Niteliğinde Olan İşlere Ait İhalelerin Yapılma Zamanı 1081
62.C.4. Yurt Dışında Yapılan Eğitime İlişkin Diplomaların İhalelerde Kullanımı 1082
62.C.5. Mühendislik Diploması İçin Öngörülen İş Deneyim Müessesesi 1082
a. Mühendislik Diploması Yapım İhaleleri Dışındaki İhalelerde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi? 1083
b. Şartnameye Konulacak Hükümle Diploma ile Yapım İhalesine Girilmesi Engellenebilir mi? 1083
c. Diploma İçin Öngörülen İş Deneyimi Şirket Kullanabilir mi? 1084
d. Diploma Sahipleri İş Ortaklığı Kurarak Teklif Verebilirler mi? 1085
e. 15 Yıl Şartı Diplomalar İçin Geçerli midir? 1086
f. Meslek Odası Kaydı Bulunmayan Mimar ve Mühendislerin Durumu 1086
g. Mühendislik Diploması İş Yönetme ve Denetleme Belgesi ile Birlikte Kullanılabilir mi? 1086
h. Kamu Görevlisinin İş Bitirmesi veya Diploması Görevde İken Kullanılabilir mi? 1086
62.C.6. Yapım İşleri İhalelerinde Teklif Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar 1088
62.D. YARGI KARARLARI 1089
62.D.1. Ödeneğin Kullanımının Teknik Olarak Gecikmiş Olması 1089
62.D.2. Sağlık Personeli Tarafından Yürütülen Hizmetlerin İhale Yoluyla Gördürülmesi 1090
62.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1090
62.E.1. İmar İşlemlerini Tamamlamadan İhaleye Çıkılması 1090
62.E.2. Uygulama Projesi Bulunmadan Yapım İhalesine Çıkılır mı? 1091
62.E.3. Özel Ortağın Benzer İş Diploma Koşulunu Sağlamaması 1091
62.E.4. İş Deneyim Belgesi Olarak Diploma Yerine Mezuniyet Belgesi Sunulması Mümkün müdür? 1091
62.E.5. Memurun Pasif Olarak Geçirdiği Şirket Ortaklık Süresi 1092
62.E.6. Son Bir Yıldır Ortak Olma Şartının Sağlanmaması 1092
62.E.7. Belediye Hizmetlerinin Yıllara Sari Şekilde İhalesi 1092
62.F. İLGİLİ MEVZUAT 1093
62.F.1. 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 1093
63.A. KANUN METNİ (Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler) 1094
63.B. AÇIKLAMA 1094
63.B.1. Düzenlemenin Uygulanmasında Kimler “Yerli İstekli” Sayılacaktır? 1094
63.B.2. Yerli Malı Belgesi Alma Koşulları 1095
63.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1096
63.C.1. Serbest Bölge Üretimleri Yerli Malı Sayılacak mıdır? 1096
63.C.2. Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması 1097
63.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1098
63.D.1. Yerli İstekliye Açık İhalenin Yabancı İstekliye Bırakılması 1098
63.D.2. Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üstünde İhalenin Yerli İstekli Dışındakilere Kapatılması 1098
63.D.3. Eşik Değerin Altındaki İhalede Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması 1098
63.D.4. Yabancı İsteklilere Açıklık Konusundaki Tutarsızlık 1099
63.D.5. İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması 1099
63.D.6. Eşik Değerin Üzerindeki İhalenin Yabancı İstekliye Kapatılması 1099
64.A. KANUN METNİ (Sürelerin Hesabı) 1100
64.B. AÇIKLAMA 1100
64.B.1. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri 1100
65.A. KANUN METNİ (Bildirim ve Tebligat Esasları) 1101
65.B. AÇIKLAMA 1102
65.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1103
65.C.1. EKAP Üzerinden Bildirim 1103
65.C.2. Gerçek veya Tüzel Kişilerin Ekap’a Kayıt İşlemleri 1103
65.D. YARGI KARARLARI 1104
65.D.1. Aile Efradına Yapılan Tebligatın Geçerlik Şartı 1104
65.D.2. Vekile Tebliğ Zorunluluğuna Uyulmaması İhalenin Feshini Gerektirir mi? 1104
65.D.3. Adreste Kimse Yoksa Yapılacak Tebligatta Şekil Şartı 1104
65.D.4. Muhatabın Adreste Bulunamama Nedeninin Araştırılması 1104
65.D.5. Tebliğ Memurunun Araştırma Görevi 1105
65.D.6. İhbarnamenin Kapıya Yapıştırılmayıp Komşuya Bırakılması 1105
65.D.7. Tüzel Kişilere Tebligat Nasıl Yapılır? 1105
65.D.8. Muhatap ile Aynı Çatı Altında Oturulduğu Belirtilmemiş İse Yapılan Tebligat Geçerli midir? 1105
65.D.9. İhbarnamenin Muhatabın Binasının Kapısına Yapıştırılması 1106
65.D.10. Tebliğ Evrakının Muhtarlığa Teslim Edilmesi 1106
65.D.11. Vekil Yerine Asile Yapılan Tebligat Geçerli midir? 1106
65.D.12. Azledilen Vekile Tebligat 1106
65.D.13. Geçersiz Tebligatlarda Kişinin Beyanında Geçen Tarihin Hükmü 1107
65.D.14. Tebligat Yapıldığını Gösteren İmzanın Sahte Olması 1107
66.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması) 1107
66.B. AÇIKLAMA 1108
67.A. KANUN METNİ (Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi) 1108
67.B. AÇIKLAMA 1108
67.B.1. Olağanüstü Durumlarda Güncelleme 1108
67.B.2. 2014 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar 1109
68.A. KANUN METNİ (Uygulanacak Hükümler) 1109
68.B. AÇIKLAMA 1110
68.B.1. 2886 Sayılı Kanun Uygulama Dışı Kalmış mıdır? 1110
68.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1111
68.C.1. Kanuna Tabi Kurumda Döner Sermayeler İhale Yönetmeliği ile Alım Yapılması 1111
EK M.1.A. KANUN METNİ (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 1111
EK M.1.B. AÇIKLAMA 1112
EK.M.1.B.1. Elektronik Kamu Alımları Platformu Süreci Nasıl İşleyecek? 1112
EK.M.1.B.2. Elektronik İhale Süreci 1120
EK M.1.C. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1127
EK M.1.C.1. "Ekap" ile Doküman Arasında Uyumsuzluk Bulunması Durumu 1127
EK M.1.C.2. İdareye Başvuru Hakkının Kullanılmaması 1127
EK.M.1.D. İLGİLİ MEVZUAT 1128
EK.M.1.D.1. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği 1128
EK.M.1.D.2. Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ 1128
EK M.2.A. KANUN METNİ (Çerçeve Anlaşmalar) 1129
EK M.2.B. AÇIKLAMA 1130
EK M.3.A. KANUN METNİ 1135
EK M.3.B. AÇIKLAMA 1135
EK M.4.A. KANUN METNİ (Dinamik Alım Sistemi) 1136
EK M.4.B. AÇIKLAMA 1137
EK M.5.A. KANUN METNİ (Elektronik Eksiltme) 1138
EK M.5.B. AÇIKLAMA 1138
EK M.6.A. KANUN METNİ (Finansal Kiralama) 1140
EK M.6.B. AÇIKLAMA 1140
EK M.7.A. KANUN METNİ (Birden fazla idarenin ortak ihtiyaçları için ihale yapılması) 1140
EK.M.7. AÇIKLAMA 1140
G.M.1.A. KANUN METNİ (Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler) 1143
G.M.1.B. AÇIKLAMA 1143
G.M.2.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 1143
G.M.2.B. AÇIKLAMA 1143
G.M.2.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1144
G.M.2.C.1. 01.01.2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu 1144
G.M.2.C.2. İhtiyaçların Kamu Kuruluşlarından Karşılanması Yöntemiyle 1/1/2003 Tarihinden Önce Protokole Bağlanmış veya Protokol Çalışmalarına Başlanmış Olan İşler 1144
G.M.3.A. KANUN METNİ (Güncelleme) 1145
G.M.3.B. AÇIKLAMA 1145
G.M.4.A. KANUN METNİ (İstisnalara İlişkin Esas ve Usuller) 1145
G.M.4.B. AÇIKLAMA 1146
1. Savunma ve Güvenlik İhtiyaçları 1146
2. Yabancı Ülkelerden Yapılacak Alımlar 1147
3. AR-GE Projelerine İlişkin Alımlar 1147
4. DMO ve Bazı Kamu Kuruluşlarından Yapılacak Alımlar 1147
5. KİT’lerin Ticari ve Sınai Faaliyetleri Çerçevesindeki Mal ve Hizmet Alımları 1147
6. Teşhis ve Tedaviye Yönelik İlaç ve Hizmet Alımları 1148
7. Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösterenler 1148
G.M.5.A. KANUN METNİ (Kamu İhale Kurumunun Kurulması) 1148
G.M.5.B. AÇIKLAMA 1149
G.M.6.A. KANUN METNİ 1149
G.M.6.B. AÇIKLAMA 1150
G.M.7.A. KANUN METNİ 1150
G.M.7.B. AÇIKLAMA 1150
G.M.8.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 1150
G.M.8.B. AÇIKLAMA 1151
G.M.9.A. KANUN METNİ (Mevcut Görevlendirmeler) 1151
G.M.9.B. AÇIKLAMA 1151
G.M.10.A. KANUN METNİ (Kurul Başkan ve Üyelerinin Görev Süreleri) 1151
G.M.10.B. AÇIKLAMA 1151
G.M.11.A. KANUN METNİ 1151
G.M.11.B. AÇIKLAMA 1152
G.M.12.A. KANUN METNİ 1152
G.M.12.B. AÇIKLAMA 1152
G.M.13.A. KANUN METNİ 1153
G.M.13.B. AÇIKLAMA 1153
G.M.14.A. KANUN METNİ (Başlanmış Olan İhaleler) 1154
G.M.14.B. AÇIKLAMA 1154
G.M.15.A. KANUN METNİ 1154
G.M.1.B. AÇIKLAMA 1154
69.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 1155
69.B. AÇIKLAMA 1155
70.A. KANUN METNİ (Yürütme) 1155
70.B. AÇIKLAMA 1155
E.M.1. KANUN METNİ 1155
E.M.1. AÇIKLAMA 1155
4761/20: KANUN METNİ (4761 Sayılı Kanunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa İşlenemeyen Maddesi) 1156
4761/20: AÇIKLAMA 1156
4964/G.1. AÇIKLAMA 1157


İkinci Kitap
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
1.A. KANUN METNİ (Amaç) 1161
1.B. AÇIKLAMA 1161
1.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1162
1.C.1. Genel Olarak Sözleşmeler 1162
1.C.2. Yapım Sözleşmeleri 1162
1.C.3. Yapım Sözleşmelerinde Yükleniciye Ait Giderler 1163
2.A. KANUN METNİ (Kapsam) 1164
2.B. AÇIKLAMA 1164
2.C. SÖZLEŞME İLE DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1164
2.C.1. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler 1164
a. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları 1164
b. İdarenin Yükleniciye Karşı Sorumluluğu 1165
c. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Esaslar 1166
d. Yüklenicinin İşin Başında Bulunması Yükümlülüğü 1166
e. İşin Yürütülmesinde Gerekli Personel ve Araçların Temin Yükümlülüğü 1166
f. İdare ve Kontrol Teşkilatının İtiraz Hakkı 1167
g. Yüklenicinin Gizlilik Yükümlülüğü 1167
h. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar 1168
i. Yüklenicinin Kamu Düzenine ve Mallarına Zarar Vermeme Yükümlülüğü 1168
j. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Yükümlülüğü 1169
k. Yüklenici Tarafından Hazırlanacak Projelerin Teslimi 1169
l. Yüklenicinin Bakım ve Özen Borcu 1169
m. İşyerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü 1170
2.C.2. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasındaki Yükümlülükler 1170
a. İdarenin İşyeri Teslim Yükümlülüğü 1170
b. Yüklenicinin Kendi İhtiyacı İçin Kullanacağı Yerlerin Teslimine İlişkin Yükümlülük 1171
c. Kamuya Ait Arazi ve Sahalardaki Ocakların Kullanım Esasları 1172
d. Yapı Denetim Görevlisi İçin Gerekli Binaların Yapılması Yükümlülüğü 1172
e. İş Programının Hazırlanması Yükümlülüğü 1172
f. Yüklenicinin İş Başında Bulunması Yükümlülüğü 1173
g. Gerekli Personel, Araç ve Tesisleri Temin Yükümlülüğü 1173
h. Mevcut Yapıların Yıkılıp İstiflenmesi Yükümlülüğü 1174
i. Çalıştırılan Personelin Uygunsuzluğu Halinde Yüklenicinin Yükümlülüğü 1174
j. İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Yükümlülüğü 1174
k. Yüklenicinin Yaptığı Binaların İş Bitiminde Satın Alınması 1175
l. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları 1175
m. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlar 1176
2.C.3. Sözleşmenin Uygulanmasında Taraflar Arası İletişimin Şekli 1176
2.C.4. İdarenin Ücret Yükümlülüğü 1176
2.D. YARGI KARARLARI 1177
2.D.1. Geçersiz Sözleşme ile Alınan Malların Durumu 1177
2.D.2. Yüklenicinin Temerrüdü Halinde İdarenin Verdiği Malzemelerin İadesi 1177
3.A. KANUN METNİ (Tanımlar) 1177
3.B. AÇIKLAMA 1177
3.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1178
3.C.1. Sözleşmenin Başlıca Unsurları Nelerdir? 1178
4.A. KANUN METNİ (İlkeler) 1178
4.B. AÇIKLAMA 1178
4.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1179
4.C.1. Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin Rızası Olmadan İş Süresinin Kısaltılması Mümkün müdür? 1179
4.C.2. 4735 Sayılı Kanuna Göre Akdedilen Sözleşmelerde Değişiklik Mümkün mü? 1181
4.D. YARGI KARARLARI 1183
4.D.1. Sözleşmeye Aykırı Ödeme 1183
4.D.2. Sözleşmeden Dönme Hakkı 1183
4.D.3. Kendisinden Beklenen Dikkate ve Özeni Göstermeyen İdare 1183
5.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmeler) 1183
5.B. AÇIKLAMA 1183
5.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1184
5.C.1. Mutad Sözleşme İfadesinden Ne Anlaşılması Gerekir? 1184
5.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1185
5.D.1. Tip Sözleşmede Yer Alan Bazı Maddeleri İçermeyen Sözleşme Düzenlenmesi 1185
6.A. KANUN METNİ (Sözleşme Türleri) 1185
6.B. AÇIKLAMA 1186
6.B.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 1186
6.B.2. Birim Fiyat Sözleşme 1186
6.B.3. Götürü Bedel Sözleşme 1187
6.B.4. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi 1187
6.B.5. Yapım İhalelerinde Karma Sözleşme Uygulaması 1187
6.B.6. Yapım İhalelerinde Projelerin Uygulanması 1188
6.B.7. Sözleşme Bedelinin Önceden Tam Olarak Belirlenemediği Durumlar 1188
6.B.8. Teklif ve Sözleşme Türünün Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar 1189
6.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1189
6.C.1. Yapım İşlerinde Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti Nasıl Yapılacak? 1189
6.C.2. Döviz Cinsinden Sözleşme Akdi Mümkün müdür? 1190
6.D. YARGI KARARLARI 1190
6.D.1. Götürü Bedelli Eser Sözleşmesi 1190
6.D.2. Götürü Bedelde Eksik İşlerin Karşılığının Bulunması 1190
6.D.3. Eserin Tamamlanmasındaki Gerekli Tutarın Hesabı 1190
6.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1191
6.E.1. İki Teklif Alımlarının Toplam Tutarı İçin Bir Sözleşme Yapılması 1191
6.E.2. Teklif Mektubu Eki Cetvelde İdarece Doldurulması Gereken Kısımların Boş Bırakılması 1191
7.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar) 1191
7.B. AÇIKLAMA 1192
7.B.1. Hizmet ve Yapım İşlerinde Alt Yüklenici Çalıştırılması 1193
7.B.2. Hizmet Sözleşmelerinde Kontrol Teşkilatı Müessesesi 1194
a. Kontrol Teşkilatının Yetkileri 1194
b. İş Programının Kontrol Teşkilatına Sunulması 1195
c. Revize Programın Kontrol Teşkilatına Sunulması 1196
d. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşlerin Varlığı Halinde Kontrol Teşkilatının Görevi 1196
e. Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlerin Kontrol Teşkilatınca Belirlenmesi 1196
f. Kontrol Teşkilatınca Tutulacak Kayıtlar 1197
g. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklar 1197
7.B.3. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları 1198
a. Çalışanların Özlük Hakları 1198
b. Çalışanların Sağlık İşleri 1199
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları Durumu 1199
d. Çalışanların Beslenmesi 1199
7.B.4. Yapım Sözleşmelerinin Uygulanmasında Çalışanların Hakları 1199
a. Çalışanların Özlük Hakları ve Çalışma Şartları 1199
b. Çalışanların Sağlık İşleri 1201
c. Çalışanların Kazaya Uğramaları 1201
d. Çalışanların Yiyeceği ve İçeceği 1201
e. Yüklenicinin Çalıştırdığı Kişilerin Uygunsuzlukları 1201
7.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1202
7.C.1. Yapım İşlerinde Çalışılmayacak Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir mi? 1202
7.C.2. Sözleşmenin Yürütülmesinde Çalıştırılacak Teknik Personel 1202
7.D. YARGI KARARLARI 1203
7.D.1. Delil Sözleşmesi 1203
7.D.2. Gecikme Halinde Alınacak Ceza 1203
7.D.3. Sözleşme İmzalandığında İfa İmkansızlığının Varlığı 1203
7.D.4. Sözleşmenin Butlanı 1203
7.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1203
7.E.1. Sözleşme Bedeli Belirsiz Sözleşme İmzalanması 1203
7.E.2. Sözleşme Tasarısına Aykırı Teklif 1204
7.E.3. Sözleşme Süresinin Ay Olarak Yazılması 1204
7.E.4. Fiyat Farkı Ödenmesi ile İşçilere Ait Sosyal Haklar Konusunda Çelişki 1205
7.E.5. Sözleşme Bedelinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Belirlenmemesi 1205
7.E.6. Götürü Akdedilen Hizmet Sözleşmesinde İş Artışı Öngürülmesi 1205
8.A. KANUN METNİ (Fiyat Farkı Verilebilmesi) 1206
8.B. AÇIKLAMA 1206
8.B.1. Yapım İşlerinde Yeni Dönem Fiyat Farkı Uygulaması 1207
8.B.2. Mal Alım İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 1212
8.B.3. Hizmet Alımı İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 1216
8.B.4. 29 Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması 1221
8.B.5. 29 Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması 1221
8.B.6. Kasım 2013 tarihinden Önce İhale Edilen Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması 1221
8.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1221
8.C.1. Personel Ücretleri ile İlgili Fiyat Farkı Hesabı 1221
8.C.2. Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulaması 1222
8.C.3. EPDK Tarafından Fiyatları Yayımlanmayan Petrol ve LPG Ürünleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanması Mümkün Müdür? 1222
8.C.4. Tarafların Öngörmedikleri Değişikliklerin Fiyat Farkına Etkisi 1223
8.D. YARGI KARARLARI 1223
8.D.1. Asgari Ücrete Zam Geldiğinde Fazla Mesai, Tatil ve Bayram Ücretlerine de Bu Zammın Yansıtılması Mümkün müdür? 1223
8.D.2. Şartnamesinde Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Belirtilen İşte Akaryakıt Fiyat Farkı Ödenir mi? 1225
8.D.3. Özel Tüketim Vergisindeki Artışın Fiyat Farkına Etkisi 1226
8.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1226
8.E.1. Akaryakıt Fiyatında ÖTV Artışı Fiyat Farkına Konu Edilecek mi? 1226
8.E.2. İş Artışı Nedeniyle Yeni Eleman Çalıştırılması 1227
8.E.3. Temizlik İhalesinde Fiyat Farkına Esas Sabit Katsayının İhale Dokümanında Gösterilmemesinin Doğuracağı Sonuç 1227
8.E.4. Fiyat Farkı Olarak Sadece Asgari Ücret Farkının Verilmesi 1227
8.E.5. Fiyat Farkına İlişkin Düzenlemenin Teknik Şartnamede Yer Verilmesi 1228
8.E.6. Fiyat Farkıyla İlgili Mevzuata Aykırı Düzenlemenin İhaleye Etkisi 1229
8.E.7. Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması 1229
8.E.8. Hizmeti Oluşturan Bileşenlerin Hizmetin Toplam Değeri İçindeki Oranının Hesaplanması 1230
8.F. İLGİLİ MEVZUAT 1230
8.F.1. Fiyat Farkına İlişkin Kararname ve Tebliğler 1230
8.F.2. Yİ-ÜFE Endeksi Yürürlüğe Girmesinden Sonra Fiyat Farkının Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin KİK Düzenleyici Kararı 1230
9.A. KANUN METNİ (İş ve İşyerinin Sigortalanması) 1233
9.B. AÇIKLAMA 1233
9.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1234
9.C.1. Sigortanın Tarihi 1234
9.C.2. İnşaat All Risks Sigortaları 1234
9.C.3. Hizmet İhalelerinde İş ve İşyerlerinin Sigortalanması 1236
9.C.4. Yapım Sözleşmelerinde İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 1237
a. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler 1237
b. İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 1237
9.C.5. Sigortalanması Mümkün Olmayan Risklerden Doğacak Sorumluluk 1239
9.D. YARGI KARARLARI 1239
9.D.1. Kazalardan Dolayı Sorumluluk 1239
9.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1240
9.E.1. İş Yerinin Sigortalatılması İşleminin Yüklenicinin Sorumluluğuna Bırakılması Mümkün müdür? 1240
10.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebepler) 1240
10.B. AÇIKLAMA 1240
10.B.1. Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilme Şartları 1241
10.B.2. Kanuni Grev 1241
10.B.3. Teknik Dokümanların Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı 1242
10.B.4. Projelerin Tesliminde Gecikmeye Dayalı Süre Uzatımı 1242
10.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1242
10.C.1. Kamu İhale Kurumuna Mücbir Sebep Başvurusu Nasıl Yapılır? 1242
10.C.2. KİK’in Belirlediği Mücbir Sebep Halleri 1244
a. Dış Ticaret Rejim Değişiklikleri Mücbir Sebep Sayılır mı? 1244
b. Olumsuz Hava Koşulları Mücbir Sebep Olabilir mi? 1244
c. Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim İşleri 1244
d. Öngörülmezlik ve Önlenemezlik Kriterlerinin Birlikte Oluşmadığı Haller 1245
e. Sözleşme İmzalandıktan Sonra Öngörülemez ve Karşı Konulamaz Hallerin Oluşmadığı Durumlar 1245
f. Mutad Bakıma Dayalı Gecikmeler Mücbir Sebep Kabul Edilebilir mi? 1245
g. İhale Dokümanında Belirtilmeyen Çalışılmayacak Dönem Mücbir Sebep Sayılır mı? 1245
h. Rutin Olarak Rastlanan Doğal Hava Koşulları 1246
i. Yeterli Miktarda 2009 Model Araç Üretilememesi veya Piyasaya Az Sayıda 2008 Model Araç Verilmesi 1246
h. Kırsal Motorinin Üretimden Kaldırılması 1246
10.C.2. Hizmet Sözleşmelerinin Uygulanmasında Süre Uzatımına İlişkin Esaslar 1247
10.C.3. Aşırı Fiyat Artışları ve Enflasyonist Baskılar Sözleşmenin Feshinde Mücbir Sebep Olabilir mi? 1248
10.D. YARGI KARARLARI 1250
10.D.1. Mücbir Sebeplerin Artırılması Mümkün müdür? 1250
10.D.2. Güvenlik Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 1251
10.D.3. Enflasyonist Baskılar Mücbir Sebep Sayılır mı? 1251
10.D.4. Çalışılmayan Dönem İçin Süre Uzatımı 1253
10.D.5. Yargı İçtihatlarında Zorunlu Nedenin Tanımı 1253
10.D.6. Kış Mevsiminde Yol Yapımı 1254
10.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1254
10.E.1. İdare Mücbir Sebep Halleri Belirleyebilir mi? 1254
11.A. KANUN METNİ (Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri) 1255
11.B. AÇIKLAMA 1255
11.B.1. Hizmet İhalelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri 1257
11.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kabul İşlemleri 1264
a. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu 1264
b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri 1264
c. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları 1264
d. Geçici Kabul Başvurusu 1264
e. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 1265
f. Geçici Kabul İtibar Tarihi 1265
g. Kesin Kabul Başvurusu 1265
h. Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 1266
i. Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar 1266
j. Kesin Kabul Tutanağının Onayı 1266
k. Kısmi Kabul Yapılması 1266
l. İşin Süresinden Önce Bitirilmesi 1267
m. Kimler Sorumlu Olacak? 1267
11.B.3. Mal Alım Sözleşmelerinde Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri 1267
a. Muayene İşlemlerine İlişkin Genel İlkeler 1267
b. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması 1268
c. Komisyonun Görev ve Sorumlulukları 1268
d. İmalat veya Üretim Sürecinde Ara Denetim 1268
e. Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler 1269
f. Yurt Dışından Tedarik Edilen Malın Muayene ve Kabul İşlemleri 1269
g. Malın Muayene İşlemleri 1270
h. Muayenede Aranacak Hususlar 1270
g. Numune Üzerinde Tekrar İnceleme 1270
ı. Muayenede İzlenecek Yöntem 1271
i. Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi 1271
j. Laboratuvar Muayeneleri 1271
k. Hakem Laboratuvar Muayenesi 1271
l. İşin Süresi İçinde Muayene Hakları 1272
m. Muayene Raporlarının Düzenlenmesi ve Kararın Verilişi 1272
n. Geçici Kabul 1272
o. Kısmi Kabul Yapılması 1273
p. Kabul 1273
r. Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 1273
s. Sorumluluk Müessesesi 1273
t. Mal ve/veya İşin Süresinden Önce Teslimi 1273
u. Her İdareye Özel Hükümler 1273
11.B.4. Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri 1274
a. Kabul Başvurusu 1274
b. Hizmetin Kabulü 1274
c. Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 1275
d. Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlıklar 1275
e. Kabul Tutanağının Onayı 1275
f. Kısmi Kabul 1276
11.B.5. Hizmet Sözleşmelerinde Hakediş Ödemeleri 1276
a. Sözleşme Bedelinin İş Süresince Dönemler İtibariyle Ödenmesi 1276
b. Sözleşme Bedelinin Bir Defada Ödenmesi 1277
c. Hakedişlerin Düzeltilmesi 1278
11.B.6. Yapım İşleri İhalelerinde Geçici Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi 1278
a. Hakediş Raporlarının Düzenlenmesindeki Esaslar 1278
b. İhzarat Yapılmasının Öngörüldüğü İşlerde Hakediş Raporlarının Düzenlenmesi 1279
c. Düzenlenen Hakediş Raporunun İşleme Konulması 1279
d. Hakediş Raporlarında Düzeltme 1279
e. Yüklenicinin Geçici Hakedişlere İtirazı 1279
f. Ödemenin Hesabı 1280
g. Yüklenicinin Ölçüm İçin Teknik Personel Temin Zorunluluğu 1280
h. Hakediş Ödemesi Genel Akış Süreci 1283
11.B.7. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Hakediş Ödemesi 1284
11.B.8. Hizmet Alımlarında Kontrol Teşkilatının Görev ve Yetkileri 1286
11.B.9. Yüklenici Hakedişlerinden Yapılması Gereken Kesintiler 1288
a. Damga Vergisi Kesintisi 1288
aa. Verginin Matrahı 1288
ab. Verginin İstisna ve Muafiyetleri 1289
b. Gelir Vergisi Kesintisi 1289
ba. Ek Süre Verildiğinde Uygulama 1290
bb. İnşaat ve Onarım İşinin Sonraki Takvim Yılına Geçip Geçmediğinin Tespiti 1290
bc. Sözleşme Gereğince Sari Olan Her İşte, Stopaj Kesilecek midir? 1290
bd. Kira Bedeli Ödemelerinde Yapılacak Vergi ve Fon Kesintileri 1291
c. Teminat Kesintisi 1291
d. İdarece İşin Yüklenicisine Verilen Malzemelerle İlgili Olarak Yapılacak Kesintiler 1291
e. Avans Kesintisi 1292
ea. Avans Mahsubunun Yapılması Esasları 1292
f. Ceza Kesintisi 1293
g. Proje Kesintisi 1293
h. KDV Tevkifatı 1293
i. Ücret Kesintisi 1294
11.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1295
11.C.1. Muayene ve Kabul Komisyonu Muayene ve Kabul İşlemini Bir Yazılı Belgeye Bağlayacak mıdır? 1295
11.C.2. Ara Denetim İşi İhale Yoluyla Üçüncü Şahıslara Yaptırılabilir mi? 1296
11.C.3. Belirli Aralıklarla Mal Tesliminin Gerekli Olduğu İhalelerde Muayene ve Kabul İşlemleri Nasıl Yapılır? 1296
11.C.4. İdare, Denetim Görevlisini Nasıl Belirleyecek? 1297
11.C.5. Mal Alım İhalelerinde Ödeme Süresi 1298
11.C.6. Hakediş Düzenleme Tarihi 1300
11.C.7. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhale Edilen Yapım İşlerinde Yapılmayan İmalatlar İçin Kesinti Uygulaması 1300
11.C.8. Mal Bedelini İdarenin Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İsteme Hakkı Var mıdır? 1304
11.C.9. Yabancı Firmalardan Cif Teslimi Mal Alımlarında Gümrük Vergileri Bütçeden Ödenebilir mi? 1306
11.C.10. SGK Prim Borçlarının Yüklenici Hakedişlerinden Kesilmesi 1310
11.C.11. Hakedişlerin Temlikinde İdarenin Yazılı İzni Gerekir mi? 1311
11.C.12. Yüklenici İşçinin Ücretini Ödemez İse Hakedişinden Kesilebilir mi? 1312
11.D.YARGI KARARLARI 1312
11.D.1. Hakedişten Kesilen ve Vergi Dairesine İntikal Eden Vergi Tutarının İadesi İçin Yüklenici Vergi Mahkemesine Dava Açabilir mi? 1312
11.D.2. Nefaset Farkı Olan İşlerin Kabulü 1314
11.D.3. Artan İş Bedelinin Ödenmesinde Usul 1314
11.D.4. Eserin Yukarı Derecede Kusurlu Olması 1314
11.D.5. Ödenek Dışı Yapılan İşin Kabulü 1314
11.D.6. Geçici Hakedişlerin Niteliği 1314
11.D.7. Hakedişlerin Şartlı İmzalanması 1314
11.D.8. Hakedişlerin Ödenme Usulü 1314
11.D.9. Hakediş Bedelinin Yetkisiz Kişiye Ödenmesinde Saymanın Sorumluluğu 1315
11.D.10. Yıllara Sari İnşaat İşiyle Uğraşanların Gelir Vergisi 1315
11.D.11. Yıllara Sari İşlerde İş Kapsamındaki Tüm Ödemelerden Tevkifat Yapılması 1316
11.D.12. Fatura Eklenmeden Ödenen Hakediş 1317
11.D.13. Hakediş Ödemesinde Temel Mantık 1317
11.D.14. Hakedişin Ödemeden Önce Düzeltilmesi 1317
11.D.15. Kesin Hesap Raporunun Kesinleşmesinin Sonuçları 1318
11.D.16. Hakedişe İtirazın Gerekçeli Dilekçelerle Yapılması 1318
11.D.17. İtirazın Şekli 1318
11.D.18 Kabul Çağrısı ve Kesin Kabul Süresi 1319
11.D.19. Hakediş Paraları Üzerine Rüşvet Teklifi 1319
11.D.20. Açık Ayıbın Varlığı Halinde Yapılması Gereken 1319
11.D.21. Teslim Almada Muayene 1319
11.D.22. Zamanında İşin Teslim Edilmemesinde Cezai Şart 1319
11.D.23 Kesin Kabul Tutanağının Onaylanması 1320
11.D.24. Hakedişin Zamanında Ödenmemesi 1320
11.D.25. Kontrol ve Muayenenin Usulüne Uygun Yapılmaması 1320
11.D.26. Yükleniciye Sözleşme Dışı İşler Yaptırılması 1320
11.D.27. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporlarının KDV Karşısındaki Durumu 1321
11.D.28. Sözleşmeye Konulan Hüküm Tevkifatı Etkiler mi? 1322
11.D.29. Müteahhit Hakediş Raporunu İmzaladıktan Sonra İdarece Yapılan Düzeltmelere İtirazın Şekli 1322
11.D.30. Hakedişin Belediyece Zamanında Ödenmemesi Üzerine Yüklenicinin Faiz İstemi 1322
11.D.31. İhaleyi Alan Firma Adına Çalışan İşçilerin Haklarından İdarenin Sorumluluğu 1323
11.D.32. Sosyal Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Temizlik İşinin Eksik Yapıldığını Gösterir mi? 1324
11.D.33. İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergi Uygulaması 1325
11.D.34. Yapım İşlerinde Ayıbın İhbarı 1325
11.D.35. Geçici Kabulün Sonraki Yılda Yapılması Karşısında Vergi Tevkifatı 1326
11.D.36. Arazi Toplulaştırma İşi Gelir Vergisi Yönünden İnşaat İşi Sayılır mı? 1326
11.D.37. Hakedişlerin Zamanında Ödenmemesi 1327
11.D.38. Yapılacak İşler İçerisinde Yer Almayan Akrilik Geçici Kron İşlemi Teslim Edilecek İşler Arasında Yer Alabilir mi? 1327
11.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1327
11.E.1. Hakediş Ödeme Süresinin Malın Teslimine Kıyasla Uzun Olması 1327
11.E.2. Erken Bitirme Primi ile Gecikme Cezası Arasındaki Çelişki 1328
11.E.3. Hakedişin 30 Günden Fazla Sürede Ödenmesi Mümkün müdür? 1328
11.E.4. Kabul Komisyonun Verdiği Kararın İhalenin Sonucuna Etkili Olması 1329
11.E.5. Cihazların Üretimden Kalkmış Olması 1329
11.E.6. Pursantaj Listesinin İhale Dokümanı İçerisinde Yer Almaması 1329
11.E.7. Mal Alımlarında Ödeme Süresinin Limiti 1329
11.E.8. Eksik Malzeme Teslimi 1330
11.E.9. Kabul Aşamasında Yapılan Teknik Şartnameye Uygunluk Denetimi 1330
11.E.10. Kısmi Kabulün Kısımlarına İlişkin Bilgilere Yer Verilmemesi 1331
11.F. İLGİLİ MEVZUAT 1331
11.F.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s. TCK Hükmü) 1331
11.F.2. Pursantaj Tablosunda Yapılan Hatalardan Yola Çıkılarak Ek Ödeme Yapılması Mümkün müdür? 1331
11.F.3. Yapım İşi Bünyesinde Kiralık İş Makinası Çalıştırılması Malzeme Taşıttırılması, Onarım ve Hizmet Alınması Durumunda Tevkifat Yapılacak mı? 1332
11.F.4. Yıllara Sari İnşaat İşinde Geçici Kabul Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesintisi Kesilir mi? 1333
11.F.5. 2014 yılı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarları 1335
11.F.6. 117 No.lu KDV Genel Tebliğ 1336
12.A. KANUN METNİ (Ek Kesin Teminat) 1337
12.B. AÇIKLAMA 1337
12.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1337
12.C.1. Yapım İhalelerinde Geçici Kabul Noksanları İçin Kesin Teminat Uygulaması 1337
13.A. KANUN METNİ (Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi) 1341
13.B. AÇIKLAMA 1341
13.B.1. Hizmet Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama 1342
13.B.2. Yapım Sözleşmelerinde Kesin Teminatın İadesine İlişkin Uygulama 1342
13.B.3. Yüklenicinin Prim ve Ücret Borcu Konusundaki Düzenlemeler 1343
13.B.4. İhale Konusu Malın Hazır Halde Alınıp Satılan Mal Olması Durumunda İlişiksiz Belgesi İstenecek midir? 1344
13.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1344
13.C.1. Konusu Hazır Halde Alınıp Satılan Bir Mal Olan İhalelerde Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 1344
13.C.2. Kesin Teminatın İadesi İçin SGK Sorgulaması 1345
13.D. YARGI KARARLARI 1346
13.D.1. Sözleşmenin Feshinde Teminatın Yüklenicinin Borcundan Mahsubu Mümkün müdür? 1346
13.D.2. Cezalı Sürede Teminata El Konulması 1347
13.D.3. Yüklenicinin İşçilerin Haklarını Ödemekten Kaçınması 1347
13.D.4. Kesin Teminatın Çözülmesi Koşulu 1347
13.D.5. Kesin Hesabı Çıkarıp Teminatı Çözmeyen İdarenin Durumu 1347
13.D.6. Teminatın Geç İadesi 1347
13.D.7. Yüklenicinin Borçlarının Hakedişten Kesilmesinde İdarenin Sorumluluğu 1347
13.D.8. Teminatın İade Edilmemesi Manevi Tazminat Gerektirir mi? 1348
13.D.9. İdarenin Kendi Kusurundan Dolayı Teminatı Geç İade Etmesi 1348
13.D.10. Asıl İşveren Temizlik Şirketinin Borcundan Ötürü Kuruma Karşı Teselsül Hükümleri Uyarınca Sorumlu Tutulabilir mi? 1348
13.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1349
13.E.1. Hizmet İhalelerinde Teminat İadesi 1349
13.F. İLGİLİ MEVZUAT 1350
13.F.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik 1350
14.A. KANUN METNİ (İade Edilemeyen Teminatlar) 1350
14.B. AÇIKLAMA 1350
14.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1350
14.C.1. Teminat Olma Vasfını Yitirmiş Olan Kesin Teminat Mektuplarının İadesi 1350
15.A. KANUN METNİ (Sözleşmede Değişiklik Yapılması) 1352
15.B. AÇIKLAMA 1352
15.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1353
15.C.1. Yapım Sözleşmesinde Sürenin Kısaltılması 1353
15.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1354
15.D.1. İdarenin Sözleşmeye İlişkin Farklı Muamele Yapma Keyfiyeti 1354
16.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Devri) 1354
16.B. AÇIKLAMA 1355
16.B.1. Sözleşme Devir Teyit Belgesinin Alınması ve Devirlerin Bildirilmesi 1356
16.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1356
16.C.1. Sözleşmenin Hukuka Aykırı Devrinin Sonuçları 1356
16.C.2. Sözleşmenin Devrinde İş Deneyim Belgesi Düzenleme Koşulları 1357
16.C.3. 01.01.2003 Tarihinden Önce Yapılan İhalelere İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerin Devri 1358
16.C.4. Kısmi Teklifte Devir Uygulaması 1358
16.C.5. İş Ortaklığı ve Konsorsiyumlarda Devir Uygulaması 1358
16.D. YARGI KARARLARI 1358
16.D.1. Yapım Borcunun Devrinde İş Sahibinin Rızası 1358
16.D.2. Sözleşmesi Yapılmamış İşin Devri 1358
16.D.3. Devirde Borcun Nakli 1358
16.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1359
16.E.1. Devredilen İşlerde İş Durum Belgesi Düzenlenmesi Mümkün müdür? 1359
16.F. İLGİLİ MEVZUAT 1359
16.F.1. Sözleşmenin Devrine İlişkin SSK Genelgesi 1359
17.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti) 1360
17.B. AÇIKLAMA 1361
17.B.1. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 1361
17.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1362
17.C.1. Yüklenicinin Tüzel Kişi Olması Durumunda Şirket Ortaklarından Birinin Ölümü Sözleşmenin Feshini Gerektirir mi? 1362
17.D. YARGI KARARLARI 1362
17.D.1. Yüklenicinin Ölümü 1362
17.D.2. Varislerle Bağıtlanan Sözleşme 1362
17.D.3. Yüklenicinin Ölümü Öncesi Sözleşmeye Aykırı Davranışı 1363
18.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet) 1363
18.B. AÇIKLAMA 1363
18.C. YARGI KARARLARI 1364
18.C.1. Ortaklardan Birinin Acze Düşmesi 1364
18.C.2. Eserin Mirasçılarca Tamamlanması 1364
18.C.3. İşin Varis Sıfatıyla Devralanlarda İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesinde %80 Sınırı Nasıl Uygulanacak? 1364
19.A. KANUN METNİ (Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi) 1365
19.B. AÇIKLAMA 1365
19.C. YARGI KARARLARI 1366
19.C.1. Menfi Zararın Tarifi 1366
19.C.2. Ödemelerin Gecikmesi Yükleniciye Fesih Hakkını Verir mi? 1366
19.C.3. Sözleşmenin Haklı Sebeplerle Yüklenici Tarafından Feshi 1366
19.C.4. Erken Fesih Hakkı 1367
19.C.5. Bozmayı Gerektirecek Esaslı Hata 1367
19.C.6. İşin Süresinde Bitirilmemesi Üzerine Sözleşmenin Feshi 1367
19.C.7. Döviz Tahsisinin Yapılmaması Nedeniyle Edimin Yerine Getirilememesi 1370
20.A. KANUN METNİ (İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi) 1370
20.B. AÇIKLAMA 1371
20.B.1. İşin Süresi Cezalı Olarak Uzatılabilir mi? 1372
20.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1372
20.C.1. İdarenin Sözleşmenin Bozulmasına Neden Olması 1372
20.C.2. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulmuş Olması Müteahhit Alacaklarını Etkiler mi? 1373
20.C.3. Haklı Bir Nedene Dayanarak Feshedilen Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması Mümkün müdür? 1373
20.C.4. Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 1374
20.D. YARGI KARARLARI 1375
20.D.1. Fesihten Sonraki İkinci İhalenin Yapılmasındaki Makul Sürenin Tespiti 1375
20.D.2. Sözleşmenin Haklı Nedene Dayalı Olarak İdarece Feshi 1376
20.D.3. İşin Yarım Bırakılıp Terk Edilmesi Sebebiyle Fesih 1377
20.D.4. İstenebilecek Olumsuz Zararın Tanımı ve Kapsamı 1378
20.D.5. Yüklenicinin Direngen Duruma Düşmesi 1378
20.D.6. Sözleşmenin Bozulması Yerine Eserin Bedelinin İndirilmesi 1378
20.D.7. Kâr Mahrumiyetinin Hesap Yöntemi 1378
20.D.8. Menfi Zararın Tazmini 1378
20.D.9. Fatura Verilmediğinden Bahisle Aktin Feshi 1379
20.D.10. Mahkemenin Hükmettiği Alacağın KDV’si 1379
20.D.11. İşin Tesliminde Gecikme 1379
20.D.12. Fesih Hakkını Kullanacak Makam 1379
20.D.13. Fesih ve İrat Kaydında Süre 1379
20.D.14. Sözleşmenin Yüklenicinin Kusuruyla Bozulması Alacağını Etkiler mi? 1379
20.D.15. Yasadaki Emredici Hükmün Uygulanması 1379
20.D.16. Sözleşmenin Feshinde Gecikme Cezası 1379
20.D.17. Sözleşmenin Feshinde Malların İadesi 1380
20.D.18. Sözleşmenin Yeniden Varlık Kazanması 1380
20.D.19. Yapılmamış Masrafın İstenmesi 1380
20.D.20. Feshin İleriye Etkili Sonuç Doğurması 1380
20.D.21. Yüklenicinin İşi Terk Etmesi Nedeniyle Akdin Belediyece Feshedilmesi ve Kalan İmalatın Ödenmesi 1381
20.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1382
20.E.1. Sözleşmenin Feshine İlişkin Sürenin Düzeltici İşlemle Giderilmesi 1382
21.A. KANUN METNİ (Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih) 1382
21.B. AÇIKLAMA 1383
21.B.1. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Tespit Edilen Yasak Fiil ve Davranış Yürüyen Tüm Sözleşmeleri Etkiler mi? 1383
22.A. KANUN METNİ (Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler) 1384
22.B. AÇIKLAMA 1385
22.B.1. Yapım Sözleşmelerinin Feshi ve Genel Tasfiye Süreci 1385
a. Çeşitli Fesih Halleri 1386
b. Kesin Teminatın İrad Kaydı 1387
c. Durum Tespit Tutanağı 1388
22.B.2. Yapım Sözleşmelerinin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Satın Alınması 1389
22.B.3. Hizmet Sözleşmelerinin Feshine İlişin Hükümler ve Genel Tasfiye Süreci 1389
22.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1391
22.C.1. İhalenin KİK’ce İptali Halinde İptal Kararı Öncesi İmzalanan Sözleşmenin Tasfiyesi Gerekir mi? 1391
22.C.2. Sözleşmenin Haklı Nedenlerle İdarece Feshi Nedeniyle Doğan İdare Zararının Tazmini 1391
22.C.2. Ayıplı İfa Sebebiyle Sözleşmenin Feshi Sonucunda Zararın Tazimini ve Zamanaşımı 1393
22.D. YARGI KARARLARI 1394
22.D.1. Fesihli Doğan Hazine Zararının (Olumlu-Olumsuz) Tazmini 1394
22.D.2. Sözleşme Dışı İşlerin Varlığı Halinde Tazminatın Hesabı 1395
22.D.3. İki İhale Arasındaki Fark 1395
22.D.4. Hukuki Geçerliliği Olmayan Sözleşmenin Tasfiyesi 1395
22.D.5. Fesihten Dönme Hakkı 1396
22.D.6. Tahakkuk Etmiş Alacaklar Üzerinde Hapis Hakkı 1396
22.D.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminat Müteahhidin Borcundan Mahsup Edilebilir mi? 1396
22.D.8. İnşaat Yapım Sözleşmesinin Feshinden Doğan Dava Hangi Mahkemede Görülür? 1396
22.D.9. Sözleşmenin Feshi Nedeniyle İdare Zararının Tazmini 1397
22.D.10. Fesih Kararı Alınmadan Doğrudan Mahkemeye Müracaat ile Sözleşmenin Feshi Mümkün müdür? 1398
22.D.11. Sözleşmenin Feshi Sonucunda Ceza Bedelinin Faiziyle İstenmesi 1399
22.D.12. Sözleşme Kurulmazdan Evvel Vazgeçilmiş İmkanların Araştırılması 1400
22.D.13. Olumsuz Zararın Miktarının Tespiti 1401
22.D.14. Makul Sürede İkinci İhaleye Çıkılması Zorunluluğu 1401
22.D.15. Cezai Şartın Tutarını Hakim İndirebilir mi? 1401
23.A. KANUN METNİ (Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi) 1401
23.B. AÇIKLAMA 1401
23.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1402
23.C.1. Mal Tesliminin Fiilen İmkansız Olması 1402
23.C.2. Yapım Sözleşmelerinde Mücbir Sebebin Tevsiki 1402
23.D. YARGI KARARLARI 1403
23.D.1. Sözleşmenin Eylemli Biçimde Feshi 1403
23.D.2. Fesih İçin Mücbir Sebep Oluşturmayan Haller 1403
24.A. KANUN METNİ (Öngörülmeyen Durumlar Nedeniyle İşin Tasfiyesi) 1403
24.B. AÇIKLAMA 1404
24.B.1. İş Artışında Zorunluluk Şartı 1405
24.B.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım Sözleşmesinde İş Artışı Kapsamında Yapımından Vazgeçilen İş Kalemlerinin Fiyatlandırılması 1406
24.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1408
24.C.1. Birim Fiyatlı Mal ve Hizmet Alımlarında İş Artışı ve İş Eksilişi Uygulaması 1408
24.C.2. Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyatlar Nasıl Tespit Edilecek? 1412
24.C.3. Projelerin Tesliminde Gecikme Olması Halinde Süre Uzatımı Verilebilir mi? 1413
24.C.4. Proje Değişikliği ile İşe Devam Ettirilmesi Mümkün müdür? 1413
24.C.5. Teklif Birim Fiyatlı Yapım İşlerinde İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi ve Revize Fiyat Uygulaması 1414
24.C.6. Hizmet İhalelerinde Yeni Birim Fiyatlar Nasıl Tespit Edilecek? 1416
24.C.7. 1/1/2003 Tarihinden Önce İhale Edilmiş ve Devam Etmekte Olan Yapım İşlerinde Meydana Gelen İş Artışlarının Durumu 1416
24.C.8. Arazi Kodlarının Yanlış Okunması İş Artışını Gerektirir mi? 1417
24.C.9. Yeni Fiyatın Piyasa Fiyat Araştırması ile Tespit Edilmesinde Uygulama 1417
24.D. YARGI KARARLARI 1418
24.D.1. İhale Edilmesi Gereken Tünelin İş Artışı ile Aynı Yükleniciye Yaptırılması 1418
24.D.2. Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşmelerde Pursantaj Oranlarının Artırılması 1418
24.D.3. İş Artışının Sulhname ile Ödenmesi 1420
24.D.4. Fiilen Yapılmayan Yapım İşleri İçin Ödeme Yapılması 1420
24.D.5. Sözleşmede Yapılacak Değişikliğin Sınırı 1421
24.D.6. Projesinde Fiilen Yapılmayan İmalatlar İçin Başka İşler Yaptırılabilir mi? 1421
24.D.7. İş Artışı Kalemi İçin Yeni Fiyat Belirlemesi 1422
24.D.8. Yeni İhale Mevzuatında Sulhname Uygulaması Yapılabilir mi? 1422
24.E. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1422
24.E.1. Şartnamedeki Hatalı İş Artış Oranı Sözleşmede Düzeltilebilir mi? 1422
24.E.2. Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında İş Eksilişine Gidilmesi 1422
24.E.3. Eksik İş Durumunda Hak Talep Edilmeyeceğine İlişkin Taahhütname 1423
24.E.4. Hizmet İhalelerinde Birim Fiyat Cetvelinde Yer Almayan Yeni İş Kalemlerine İlişkin Yeni Birim Fiyatlar 1423
24.E.5. Götürü Bedel İhale Edilen Mal Alımlarında İş Eksilişi Mümkün müdür? 1423
24.E.6. Maliyeti İşçi Sayısına Bağlı Olan Giderlerle İşçi Sayısından Bağımsız Olan Giderlerin Ayrı Kalemlerde Düzenlenmesi 1424
24.E.7. Trafik İşaret Levhası Tedariki Götürü Şekilde İhale Edilebilir mi? 1424
24.F. İLGİLİ MEVZUAT 1424
24.F.1. İş Artışı ve Yeni Fiyat Belirlenmesine İlişkin Yüksek Fen Kurulu ve Mülga Bayındırlık Kurulu Kararları 1424
25.A. KANUN METNİ (Yasak Fiil ve Davranışlar) 1424
25.B. AÇIKLAMA 1425
25.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1425
25.C.1. Doğrudan Temin Usulünde Suç Teşkil Eden Yasak Fiil ve Davranışların Varlığı 1425
25.D. YARGI KARARLARI 1426
25.D.1. Teslim Alma Belgesinin Sahte Düzenlenmesi 1426
25.D.2. Ayıplı İş Nedeniyle İnşaatın Durdurulması 1426
25.D.3. Yapmadığı İş İçin Yükleniciye Para Ödenmesi 1426
25.D.4. Noksan ve Kusurlu İşlerin Değerlendirilmesi 1427
25.D.5. İmalat Kusurundan Kaynaklanan Gizli Ayıp 1427
25.D.6. Açık Ayıpta Sorumluluk Şartı 1427
25.D.7. Nısfet Kurallarına Göre Kabulde Zorlanılamayacak Ölçüde Kusurlu Olmayan İşler 1427
25.D.8. Kusur Halinde İş Sahibinin Hakkı 1428
25.D.9. Ayıba Karşı Tekeffül 1428
25.D.10. Kusurun Sonradan Ortaya Çıkması 1428
25.D.11. Ölüm Öncesi Eksik ve Noksan İşler 1428
25.D.12. Bozuk Malın Niteliği 1428
25.D.13. Ayıplı Eserin Bedelinin Hesabı 1428
25.D.14. Ayıp ve Noksanların Müteahhide Duyurulması 1428
25.E. İLGİLİ MEVZUAT 1429
25.E.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma (5237 s TCK) 1429
26.A. KANUN METNİ (İhalelere Katılmaktan Yasaklanma) 1429
26.B. AÇIKLAMA 1430
26.B.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklananlar İçin Doldurulacak Bilgi Formu 1431
26.C. YARGI KARARLARI 1433
26.C.1. Yasaklama Kararı ile Oluşan Zararın Tazmini 1433
26.D. KURUL UYUŞMAZLIK KARARLARI 1433
26.D.1. İlaçların Karşılanmasının İmkansız Olması Karşısında Yasaklama Hükmü Verilebilir mi? 1433
27.A. KANUN METNİ (Yüklenicilerin Ceza Sorumluluğu) 1434
27.B. AÇIKLAMA 1434
27.C. YARGI KARARLARI 1435
27.C.1. Yüklenici ile Kontrol Mühendisinin Müteselsil Sorumluluğu 1435
27.C.2. Yüklenicinin Ayıbını Gizlemesi 1435
28.A. KANUN METNİ (Görevlilerin Ceza Sorumluluğu) 1435
28.B. AÇIKLAMA 1436
28.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1437
28.C.1. Görevlilerin Kamu Zararına Sebebiyet Vermeleri 1437
a. Hangi Hallerde Kamu Zararından Bahsedilebilir? 1437
b. Kamu Zararına Neden Olanlara Uygulanacak Mali ve Cezai Yaptırımlar Nelerdir? 1438
c. Yetkisiz Tahsilat Yapanlara Uygulanacak Yaptırım 1439
28.C.2. Kamu Zararının Tespit ve Takip İşlemleri Nasıl Yapılacak? 1439
a. Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi 1439
b. Alacakların Her Biri İçin Takip Dosyası Açılır mı? 1440
c. Kamu Zararından Doğan Alacakların Muhasebe Kayıtlarına Alınması İşlemi Nasıl Yapılır? 1440
d. Kamu Zararından Doğan Alacağın Tebliğ ve Takip İşlemleri 1441
e. Kamu Zararından Doğan Alacaklar Ne Şekilde Tahsil Edilir? 1441
f. Rızaen ve Sulh Yolu ile Tahsilat Uygulaması 1442
g. Takas Suretiyle Yapılacak Tahsilat İşlemi 1442
h. İcra Yoluyla Yapılacak Tahsilat İşlemi 1443
ı. Kamu Zararından Doğan Alacakların Taksitlendirilmesi Mümkün müdür? 1443
28.D. YARGI KARARLARI 1444
28.D.1. Gerçeğe Aykırı Metraj Düzenlenmesi 1444
28.D.2. Resmi Evrakta Sahtekarlık 1444
28.D.3. Hakedişte Usulsüzlük Yapılması 1445
28.D.4. Memurların Sorumluluğunun Tespiti 1445
28.D.5. Rüşvet Almaya Eksik Kalkışma 1445
28.D.6. Müteahhidin Zararına Neden Olunması 1446
28.D.7. İkinci Tünel Yapım İşinin İş Artışı Kapsamında Yaptırılması 1446
28.D.8. Fiili Duruma Uymayan Metraja Göre Ödeme Yapılması 1446
29.A. KANUN METNİ (Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı) 1447
29.B. AÇIKLAMA 1447
30.A. KANUN METNİ (Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu) 1447
30.B. AÇIKLAMA 1448
30.B.1. Yüklenicinin Kusuru Dışındaki Hasar ve Zararlardan Dolayı Sorumluluk 1448
30.B.2. Kimler Alt Yüklenici Olamazlar? 1448
30.B.3. Yapım İşlerinde Alt Yüklenicinin Sorumluluğu 1449
30.B.4. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu 1449
30.C. SORUN ÇÖZÜMLERİ 1450
30.C.1. On Beş Yıl Süreyle Sorumluluğun Uygulanması 1450
30.D. YARGI KARARLARI 1450
30.D.1. Noksan ve Ayıplı İşlerden Dolayı Nesafet Farkı Alınması 1450
30.D.2. Başka Bir İşten Dolayı İdareye Borçlu Olan Müteahhidin Durumu 1450
31.A. KANUN METNİ (Yapı Denetim ve Görevlilerin Sorumluluğu) 1450
31.B. AÇIKLAMA 1451
31.B.1. Yapı Denetim Hizmetleri 1451
31.B.2. Yapı Denetim Görevlilerinin Yetkileri 1452
31.B.3. Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşlerin Tespiti Halinde Yapı Denetim Görevlisinin Yükümlülükleri 1453
31.B.4. Yapı Denetim Görevlisinin Tutacağı Defter ve Ataşmanlar 1453
31.B.5. Yapı Denetim Görevlisi ile Yüklenici Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözümü 1454
32.A. KANUN METNİ (Danışanlık Hizmeti Sunucularının Sorumluluğu) 1454
32.B. AÇIKLAMA 1455
33.A. KANUN METNİ (Tedarikçilerin Sorumluluğu) 1456
33.B. AÇIKLAMA 1456
33.C. YARGI KARARLARI 1457
33.C.1. Malı Vaktinde Teslim Etmeyen Tedarikçinin Sorumluluğu 1457
33.C.2. Tedarikçinin Temerrüdü ile Doğan İdare Zararının Tazmini 1458
33.C.3. Ambalajdaki Vasıf Hilafına Mal Satmak 1459
34.A. KANUN METNİ (Hizmet Sunucularının Sorumluluğu) 1459
34.B. AÇIKLAMA 1459
35.A. KANUN METNİ (Teminat) 1460
35.B. AÇIKLAMA 1460
36.A. KANUN METNİ (Hüküm Bulunmayan Haller) 1461
36.B. AÇIKLAMA 1461
36.C. İLGİLİ MEVZUAT 1461
36.C.1. 818 Sayılı Borçlar Kanununun İlgili Maddeleri 1461
37.A. KANUN METNİ (Tebligat) 1462
37.B. AÇIKLAMA 1462
37.C. YARGI KARARLARI 1462
37.C.1. İlanen Tebligatın Koşulları 1462
37.C.2. Usulüne Aykırı Tebligat 1462
37.C.3. İhtarın Telgrafla Çekilmesi 1462
37.C.4. Ayıp ve Noksan İşlerin Yükleniciye Duyurulması 1463
38.A. KANUN METNİ (Değişiklik Yapılması) 1463
38.B. AÇIKLAMA 1463
39.A. KANUN METNİ (Uygulanmayacak Hükümler) 1463
39.B. AÇIKLAMA 1464
G.M.1.A. KANUN METNİ (Tip Sözleşmelerin Hazırlanması) 1464
G.M.1.B. AÇIKLAMA 1464
G.M.2.A. KANUN METNİ Geçici Madde 2 1465
G.M.2.B. AÇIKLAMA 1465
G.M.2.B.1. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları 1465
40.A. KANUN METNİ (Yürürlük) 1465
40.B. AÇIKLAMA 1465
41.A. KANUN METNİ (Yürütme) 1466
41.B. AÇIKLAMA 1466


Üçüncü Kitap
FİYAT FARKI KARARNAMELERİ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 1469
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 1474
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 1479
MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 1483
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 1488
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 1490
Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 1493
Yararlanılan Kaynaklar 1503
Kavramlar Dizini 1505
KİTAP EKİ İKİNCİL MEVZUAT CD'Sİ
İÇİNDEKİLER
• KİTABIN İÇİNDEKİLER KISMI
• KİTABIN KAVRAMLAR DİZİNİ
• KANUNLAR
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
7 Haziran 2014 Uygulama Yönetmelik Değişiklikleri
-İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindedeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
• DEVLET İHALE KANUNU (GELİR İHALELERİ)
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Kiraya Verilmesi Hakkında Milli Emlak Genel Tebliği
2014 İhale Sınırları
• YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Standart Formlar
EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi
EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Tip İdari Şartname
EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak
Tip İdari Şartname
EK-7: Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme
EK-8: Yapım İşleri Genel Şartnamesi
• MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Standart Formlar
EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi
EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c), (f) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alım İhalelerinde
Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-7: Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşme
• HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Standart Formlar
EK-2: Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-3: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi
EK-4: Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-5: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-6: 4734 Sayılı Kanunun 21’inci Maddesinin (a), (d),(e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-7: Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme
EK-8: Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
• DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Standart Formlar
EK-2: Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi
EK-3: Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-4: Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesi
• ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Standart Formlar
EK-2: Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-3: Mal ve Hizmet Alımları İle Hizmet İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma
EK-4: Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme
EK-5: Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşme
EK-6: Yapım İşlerine Ait Tip Münferit Sözleşme
• ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
EK-1: Açık İhale Usulü İlan Formu
EK-2: Açık İhale Usulü İle İhale Edilen ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname
EK-3: Dokümanın İndirildiğine İlişkin Form
EK-4: Doküman Satın Alındığına İlişkin Form
EK-5: Açılamayan E-Tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı
EK-6: E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
EK-7: Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak
EK-8: Götürü Bedel Teklif Mektubu
EK-9: Birim Fiyat Teklif Mektubu
EK-10: Teklif Edilen Fiyatlar ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak
EK-11: İhale Komisyonu Kararı
EK-12: Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
EK-13: İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu
EK-14: Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formu
EK-15: Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form
EK-16: Banka Referans Bilgileri Formu
EK-17: Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu
EK-18: Münferit Sözleşmelerde Açılamayan E-Tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı Formu
EK-19: Münferit Sözleşmelerde E-Teklif Açma Tutanağı Formu
EK-20: Münferit Sözleşmelerde İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak Formu
• MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİKLERİ
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
• KAMU İHALE TEBLİĞ VE DUYURULARI
Kamu İhale Genel Tebliğ ve Ekleri
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
Elektronik Kamu Alımları Platformunun Kullanılmasına İlişkin 1 No.lu Tebliğ
Marmaray Projesi Hakkında Karar
Yİ-ÜFE Endeksinin Kullanılması
• FİYAT FARKI KARARNAMELERİ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına
İlişkin Esaslar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına
İlişkin Esaslar
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına
İlişkin Esaslar
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esasları
Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave Fiyat Farkı Esaslarının Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ
26/5/2008 Tarihli ve 2008/13761 Sayılı Kararnamenin Eki Karar
• ŞİKAYET BAŞVURU MEVZUATI
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
İdareye ve KİK’ e Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örnekleri
• HARCAMA BELGELERİ MEVZUATI
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Yönetmelik Ekleri
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ
Yönetmelik Ekleri
• MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri
• TAŞINIR MAL MEVZUATI
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği Ekleri
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 1
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 2
• SAĞLIK BAKANLIĞI MEVZUATI
Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler/3
Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler Genelgesi
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Ücret Tablosu
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
• İHALE VE YAPIM İSLERİNE İLİŞKİN DİĞER DÜZENLEMELER
Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği
Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Yapı Denetimi İzin Belgesi
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Yapı Malzemelerinin Kullanım Amaçları
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler
Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performansı
117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Resmî İlân Fiyat Tarifesi
2014 Bütçe Kanunu İ Cetveli
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik
Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği
• ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEVZUATI
Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyet ve Ödenek Tespitine İlişkin Uygulama Genelgesi
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin
2014 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2014 Yılı Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri Hakkında Tebliğ
• SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
SUT Fiyatları
Çeşitli İşkollarına Ait İşlerin Asgari İşçilik Oranları
Mali Mevzuat ve SGK İşlemlerine İlişkin 2014 Güncel Oran ve Miktarları
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik
• YÜKSEK FEN KURULU KARARLARI
1. Doğalgaz Dönüşüm İşi İş Artışı Anlaşmazlığı
2. Fiyat Farkı Verilip Verilemeyeceği Hk
3. İş Artışı Kapsamında Ödenip Ödenemeyeceği
4. İş Artışı ve Fiyat Anlaşmazlığı
5. İş Artışı-İlave Bedel Talebi
6. İş Süresinin Kısaltılması
7. Kilit Parke İmalatı
8. Proje Değişikliği ve Yeni Fiyat
9. Proje ve Teknik Şartname İlişkisi (Eksiklik-Uyuşmazlık)
10. Pursantaj Cetvelindeki İş Miktarları
11. Süre Uzatımı
12. Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Proje ve Teknik Şartname İlişkisi
13. Uygulama Projesi Mahal Listesi Çelişkisi
14. Yaklaşık Maliyet Pursantaj Cetvelinde Bulunan İmalat Kesilebilir mi
15. Yangın Su Deposu Yapımı Anlaşmazlığı
16. Yapımından Vazgeçilen İmalatların Fiyatlandırılması
17. Yapımından Vazgeçilen İmalatların Fiyatlarının Belirlenmesi
18. Yaptırılmayan İmalat İçin Kesinti Uygulaması
19. Yeni Bir Birim Fiyatın Tespitine Gerek Bulunup Bulunmadığı
20. Yeni Fiyat Tespiti
21. Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarılması Konusunda Müteahhit Sorumluluğu
22. Yapımından Vazgeçilen İmalatlar ve Sözleşme Bedelinin %80’inden Daha Düşük Bedelle Tamamlanan İşlerde Yapılacak İşlemler
23. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Sözleşme, Proje ve Yaklaşık Maliyet İlişkisi
24. Karşılıklı Anlaşma İle İş Süresinin Kısaltılıp Kısaltılamayacağı
25. Üst Gecik Ayak Yeri Yapımı
26. Anahtar Teslim Götürü Bedel İşlerde, Yapımından Vazgeçilen İmalatlar ve Yeni İmalat Kalemlerinin Fiyatının Belirlenmesi
27. Mahal Listesi ve Pursantaj Cetvelinde Yer Alan İş Kaleminin Ödenmesi
28. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde, Proje ve Teknik Şartname İlişkisi
29. Proje ve Teknik Şartname İlişkisi (Eksiklik-Uyuşmazlık)
30. Yüklenici Karının Kaç Olduğuna İlişkin Karar
31. Ankraj Delgisi Plakası Fiyat Anlaşmazlığı
32. Beton Kablo Kanalı Fiyat Anlaşmazlığı
33. Betonarme Direklerin Fiyat Tespiti
34. Cüruf Boşaltılması ve Su Boşaltma Hattı
35. Dikey Sigortalı Yük Ayırıcısı İmalat Ve Montajı
36. Ek Bina İnşaatındaki Tereddütler
37. Elektrik İşleri Yeni Birim Fiyat Anlaşmazlığı
38. Fiyatı Bulunmayan İmalatlarla İlgili Anlaşmazlık
39. Geotekstil Ve Beton Blok Temini İşleri
40. Havalandırma Sistemine Ait Cihazların Bedelinin Ödenmesi
41. Hendek Kazı Fiyat Anlaşmazlığı
42. İş İskelesi Bedeli Ödenip Ödenemeyeceği
43. Jet Grouting İmalatı Fiyat Anlaşmazlığı
44. Köprü Proje Bedelinin Tespiti
45. Mazot İçin Fiyat Farkı Ödemesi
46. Mazot Miktarına Göre Fiyat Farkı Ödemesi
47. Ocaktaşı İle Dolgu Yapılması
48. Öngermeli Ankraj Yapılması
49. Pursantaj Listesinde Yer Almayan Elektrik Pozları Antlaşmazlık
50. Teklif Birim Fiyat Anlaşmazlığı
51. Temiz Oda İle İlgili Fiyat Anlaşmazlığı
52. Tünel Kazık Ek Maliyet ve Süre Uzatımı
53. Uzay Sistem Çatının Ödenmesi
54. Yeni Fiyat Anlaşmazlığı
55. Yeni Fiyat Tespitine İlişkin Anlaşmazlık
56. Zemin Çivisi ve Dren Yapılması Fiyat Anlaşmazlığı
57. Zemin Takviyesi Yeni Fiyatı
58. Karşılıklı Anlaşmaya Varmadan Sürenin Kısaltılması
59. Sözleşme Eklerinin Öncelik Sıralaması
• KİTAPTA YER ALMAYAN BÖLÜMLER
3.F.5. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/E Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
3.F.6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden Yapacakları Mal ve Malzeme
Taleplerine İlişkin Yönetmelik ve Ofisin Ana Statüsü
5.F.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
8.B.4. 29 Kasım 2013 Tarihinden Önce İhale Edilen Yapım İşlerinde Fiyat Farkı Uygulaması
8.B.5. 29 Kasım 2013 Tarihinden Önce İhale Edilen Mal Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması
8.B.6. 29 Kasım 2013 Tarihinden Önce İhale Edilen Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Uygulaması
13.F.1. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu,
Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
17.D.19. Kamu Zararının Belirlenmesinde Kriter Ne Olmalıdır?
59.C.3. Şirket ile Vekil Arasında Kurulan Hukuki İlişki Vekalet Akdinde İmzası Bulunan Müdürün
Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Halinde Sona Erer mi?


Kısaltmalar

 

 

Bu Site Orhan Olgun tarafından tasarlanmıştır.